Easter message in Telugu పునరుత్ధాన దినమున 2023 Easter 9 April

Easter message in Telugu

పునరుత్ధాన దినమున
యేసు – పునరుత్థానమును జీవమును నేనే; నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రదుకును; బ్రదికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. (యోహా 11-25,26)
నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత … ఈలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. (యోబు 19:25,26) ప్రభువు నిజముగా లేచియున్నాడు. (లూకా 24:34) ఇప్పుడైతే నిద్రించినవారిలో ప్రథమఫలముగా క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేపబడియున్నాడు. మనుష్యుని ద్వారా మరణము వచ్చెను గనుక మనుష్యుని ద్వారానే మృతుల పునరుత్థానమును కలిగెను. ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ? (1 కొరిం 15:20,21,55) మీరు క్రీస్తుతోకూడ లేపబడినవారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి. (కొల 3:1) భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు. … పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి; అచ్చట చిమ్మెటయైనను, తుప్పైనను దాని తినివేయదు, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలరు. (మత్త 6:19,20) క్రీస్తు .. పాపము విషయమై, ఒక్కమారే చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచున్నాడు. అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై క్రీస్తుయేసునందు సజీవులుగాను మిమ్మును మీరే యెంచుకొనుడి. (రోమా 6:10,11)

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Telugu Christian Lyrics

You need to understand the lyrics నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Brathikinchenu-Telugu Christian Song to sing them and to get this inspirational song to get stronger in your faith. This song highlights the importance of the word of God which infact is GOD according to John 1:1

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Nee Vakyame Nannu Telugu Script Christian Lyrics

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
భాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను
కృపా శక్తి దయా సత్యసంపూర్ణుడా
వాక్యమైయున్న యేసు వందనమయ్యా
1. జిగటగఊబి నుండి – లేవనెత్తెను
సమతలమగు – భూమిపైన నన్ను నిలిపెను
నా పాదములకు – దీపమాయెను
సత్యమైన మార్గములో – నడుపుచుండెను ||నీ
వాక్య||
2. వాడిగల రెండంచుల – ఖడ్గము వలెను
నాలోని సర్వమును – విభజించి శోధించి
పాపమన్యాయమును – తొలగించి వేయుచు
అనుక్షణము క్రొత్త శక్తి – నిచ్చుచుండెను… ఆమెన్ ||
నీ వాక్య||
3. శత్రువును ఎదురుకునే – సర్వంధకవచమై
యుద్ధమునకు సిద్దమనస్సు – నిచ్చుచుండెను
అపవాది వేయుచున్న – అగ్నిబాణములను
ఖడ్గమువలె అడ్డుకొని – ఆపివేయుచున్నది ||నీ వాక్య||
4. పాలవంటిది – జుంటి తేనెవంటిది
నా జిహ్వకు – మహామధురమైనది
మేలిమి బంగారుకన్న – మిన్నయైనది
రత్నారాసులకన్న కోరదగినది ||నీ వాక్య||

English lyrics

Nee vakyame nannu bratikinchenu

Baadhalalo nemmadhinichenu

krupashakthi daya satya sampoornuda

vaakyamaiyunnadeva vandanamayya

 

1. Jigatagala oobhi nundi levanethenu

Samathalamagu bhoomipai nannu nilipenu

Napaadamulaku deepamaayenu

Sathyamaina maargamulo nannu nilipenu

||ne vakyame||

2. vaadigala rendanchula-khadgamuvalenu

naloni sarmunu-vibhajinchi shodinchi

papanyayamunu-tholaginchiveyuchu

anukshanamu kotha shakthi- nelichundenu .. amen

||ne vakyame||

3. shathruvulanu edurkone -sarvaangakavachamai

yuddhamunaku siddamanasu-ichuchundenu

apavaadi veyuchunna- agnibaanamulanu

khadgamuvale addukoni- aapiveyuchunnaadi

||ne vakyame||

4. Paalavantidi -Jhunti tenevantidi

na jihvaku- maha madhuramainadi

melimi bangaarukanna- minnaainadi

ratnaraasula kanna koradaginadi

||ne vakyame||

Nee Vakyame Nannu Lyrics with Chords

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
భాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను
కృపా శక్తి దయా సత్యసంపూర్ణుడా
వాక్యమైయున్న యేసు వందనమయ్య

Em D Am D Em
నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను – బాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను(2)
Em D Em
కృపాశక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా – వాక్యమై యున్న యేసు వందనమయ్యా
Em G D G Am Em
1. పాలవంటిది జూ౦టి తేనె వంటిది – నా జిహ్వకు మహామధురమైనది
Em D Em D C/D/Em
మేలిమి బంగారుకన్న మిన్న యైనది – రత్న రాసులకన్నా కోరదగినది
2. జిగటగల ఊబినుండి లెవనెత్తెను – సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను
Em D Em D C/D/Em
నా పాదములకు దీపమాయెను – నిత్యమైన మార్గములో నన్ను నడిపించును
3. శత్రువును ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై – యుద్దమునకు సిద్దమనసు నిచ్చుచున్నది
Em D Em D C/D/Em
అపవాది వేయుచున్న అగ్నిబాణములను – ఖడ్గమువలే అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది

 

 

You can find Telugu Christian Songs Chords, Lyrics, are available here to learn sing and Praise God on this website.

 

Christian-Marriage-Promises-ప్రమాణము-Telugu Wedding-Vows PDF

marriage promises in telugu

సర్వశక్తియు మిక్కిలి కనికరముగల తండ్రీ, నీ సహాయము లేక, మేమేమియు యోగ్యముగా చేయజాలము. నీవీ వ్యక్తులను నీ సంకల్పానుసారముగా జతపరచుటకు, తీసికొనివచ్చియున్నావు.
నీ కృపా ప్రసాదము వలన వీరిని సౌభాగ్యవంతులనుగా చేసి, నీ సమక్షమందు వీరు వివాహపు ఒప్పందములో ప్రవేశించునట్లును, వీరు చేయనైయున్న ప్రమాణములను, వాస్తవముగా నిలుపుకొనునట్లు అనుగ్రహించుమని, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.

Pelli ప్రమాణము – Marriage Vows

[అనంతరము గురువు వరుని యిట్లు అడుగవలెను] – … అను నీవు, … అను ఈ స్త్రీని, నీ భార్యనుగా చేసికొని, ఈమెను మాత్రమే హత్తుకొనియుందువా?
[పురుషుడు చెప్పవలసిన జవాబు] – ఉందును.marriage promises in telugu

[గురువు స్త్రీని యిట్లు అడుగవలెను] – … అను నీవు, … అను ఈ పురుషుని నీ భర్తనుగా చేసికొని, యితనిని మాత్రమే హత్తుకొనియుందువా?
[స్త్రీ చెప్పవలసిన జవాబు] – ఉందును.

[వివాహమాడు స్త్రీ, తలిదండ్రు వలనగాని, సంరక్షకుని వలనగాని, పెండ్లికీయబడుచున్న యెడల, గురువు యిట్లు అడుగవలెను]

వివాహమాడుటకు ఈ స్త్రీని ఈ పురుషునికి యిచ్చువారెవరు? – [తల్లిగాని, తండ్రిగాని, లేక సంరక్షకుడు గాని, ముందుకు వచ్చి, స్త్రీ యొక్క కుడిచేతిని తీసికొని, పురుషుని కుడి చేతిలో నుంచుట ద్వారా, కన్యాదానము చేయవలెను. తలిదండ్రులు గాని సంరక్షకుడు గాని లేనిచో, గురువు, స్త్రీ పురుషులను సంబోధించి యిట్లు చెప్పును]
.. .. అను మీరిరువురు, ఒకరి కుడిచేతిని మరియొకరికి ఇచ్చుకొనుడి.

[ఇప్పుడు పురుషుడు గురువు వెంట చెప్పవలెను.] – … అను నేను, … అను నిన్ను, యిది మొదలుకొని, చావు మనలను ఎడబాపు వరకు, దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున, మేలుకైనను, కీడుకైనను, కలిమికైనను, లేమికైనను, వ్యాధియందును, ఆరోగ్యమందును, నిన్ను ప్రేమించి, సంరక్షించుటకై, నా భార్యనుగా చేసికొనుచున్నాను.
ఈ చొప్పున జరిగింతునని ప్రమాణము చేయుచున్నాను.

[స్త్రీ పురుషులట్లే చేతులు పట్టుకొని యుండగా, స్త్రీ గురువు వెంట చెప్పవలెను] – … అను నేను, … అను నిన్ను, యిది మొదలుకొని, చావు మనలను ఎడబాపు వరకు, దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున, మేలుకైనను, కీడుకైనను, కలిమికైనను, లేమికైనను, వ్యాధియందును, ఆరోగ్యమందును, నిన్ను ప్రేమించి, సంరక్షించి, నీకు లోబడియుండుటకై, నా భర్తనుగా చేసికొనుచున్నాను.
ఈ చొప్పున జరిగింతునని ప్రమాణము చేయుచున్నాను.

[గురువు యిట్లు చెప్పును] – దేవుడు మీ ప్రమాణములను వినియున్నాడు. వాటికి మేము సాక్ష్యులము.

[గురువు, యిప్పుడు మంగళ సూత్రమును, ఉంగరమును లేదా ఉంగరములను ఆశీర్వదించునట్లు చెప్పును]
కనికరముగల ప్రభువా, ఈ మంగళ సూత్రమును (ఉంగరమును) ఆశీర్వదించి, దీని కట్టువారును, (ధరించువారును) ఒకరి యెడల ఒకరు, నిరంతరము నమ్మకముగా మేలుగునట్లును, తామిద్దరు బ్రతుకు కాలమంతయు, ప్రేమతో జీవితము సాగించుకొనునట్లు అనుగ్రహించుమని, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
[గురువు మంగళ సూత్రమును పురుషునికి యివ్వగా, ఆచార ప్రకారము పురుషుడు దానిని స్త్రీ మెడలో కట్టి, దాని పట్టుకొనును. అది ఉంగరమైన యెడల, గురువు దానిని పురుషునికి ఇవ్వగా, అతడు దానిని స్త్రీ వ్రేలికి తొడిగించి, పట్టుకొనును. అప్పుడు పురుషుడు గురువు వెంట ఇట్లు చెప్పవలెను]

నిత్య నమ్మకమునకును, స్థిరమైన ప్రేమకును సూచనగా, ఈ మంగళ సూత్రమును (ఉంగరమును) నీకు ధరింపజేయుచున్నాను. మరియు నా శరీరముతో నిన్ను ఘనపరచి, ఆ ఆస్తి అంతటిలో నిన్ను పాలిభాగస్తురాలినిగా చేసికొనుచున్నాను.

[స్త్రీయు, ఒక ఉంగరమును పురుషునికి యిచ్చిన యెడల, దానిని అతని వ్రేలికి తొడిగించి, పట్టుకొని, గురువు వెంబడి యిట్లు చెప్పవలెను]

నిత్య నమ్మకమునకును, స్థిరమైన ప్రేమకును సూచనగా, ఈ ఉంగరమును నీకు ధరింపజేయుచున్నాను. మరియు నా శరీరముతో నిన్ను ఘనపరచి, ఆ ఆస్తి అంతటిలో నిన్ను పాలిభాగస్తునిగా చేసికొనుచున్నాను.

[గురువు యిట్లు ప్రకటింపవలెను] – దేవుని సమక్షమందును, ఈ సభ యెదుటను, ఒకరినొకరు తమ ప్రమాణములను చేసియున్నారు. గనుక, దేవుని నిర్ణయమును బట్టియు, ఈ దేశ చట్టమును బట్టియు, వీరిరువురును భార్యా భర్తలని, తండ్రి యొక్కయు, కుమారుని యొక్కయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామమందు ప్రకటించుచున్నాను. ఆమేన్.
కాబట్టి, దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుష్యుడు యెడబాపకూడదు.

[ఇప్పుడు వధూవరులు యిద్దరు, మొకాళ్ళూనుదురు. సభ నిలిచియుండును. గురువు యిట్లు ప్రార్ధించును]

Prayer for Marriage

అత్యంత కృపాకనికరములు గల దేవా, పరలోకమందును, భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము, యే తండ్రిని బట్టి కుటుంబమని పిలువబడుచున్నదో, అట్టి మా తండ్రీ, నీ నామమున దీవించుచున్న ఈ … మీదను, … మీదను, నీ ఆశీర్వాదములను కుమ్మరింపుము.
వీరు నమ్మకముగా కలిసి జీవించునట్లును, ఉభయుల మధ్య తాము చేసికొనిన నిబంధనను, ప్రమాణములను, వీరు తప్పక నెరవేర్చి, నిలుపుకొనునట్లును, పరిపూర్ణ ప్రేమ, సమాధానములందు వీరు నిత్యము నిలిచియుండి, నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి జీవించునట్లును, అనుగ్రహించుమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
తండ్రియైన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మయైన దేవుడు, మిమ్మును ఆశీర్వదించి, సంరక్షించి, కాపాడును గాక.

ప్రభువు మిమ్మును అనుగ్రహముతో కటాక్షించి, పరమందు మీరు నిత్యజీవము పొందుటకై, యిహమందు అనుకూలముగా కాలము గడుపునట్లు, ఆత్మసంబంధమైన ప్రతి దీవెనతోను, వరములతోను, మిమ్మును నింపును గాక. ఆమేన్.

ప్రార్ధనలు – [ఇప్పుడు ఒక కీర్తన గాని, సంగీతము గాని పాడబడును. లేదా ఈ క్రింద యివ్వబడిన కీర్తనలు ఒకటి గాని, రెండు గాని వల్లించవచ్చును. లేదా పాడవచ్చును. అప్పుడు వధూవరులు ప్రభువు బల్ల యొద్దకు వెళ్ళుదురు]
[‘సప్తపద’ ఆను ఆచారమును అనుసరించిన యెడల, ప్రజలు 67వ కీర్తనలోని వచనములను ఒక్కొక్క దాని తరువాత ఆగుచు, వల్లించుచుండగా, లేదా పాడుచుండగా, వధూవరులు, ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేయుదురు]

బాలింతలు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించుట- New Mom Thanks Giving

బాలింతలు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించుట
[ఈ కృతజ్ఞతాస్తుతి సంఘము యొక్క బహిరంగ ఆరాధనలో ఒక దానియందు చెల్లించబడవలెను, పాత నిబంధన కీర్తనను, ప్రభువు ప్రార్ధనను చెప్పునప్పుడు సంఘము కలిసి చెప్పవచ్చును. తల్లియు, తండ్రియు, కొత్తగా పుట్టిన బిడ్డను తీసికొని, పరిశుద్ధ బల్ల యెదుట గాని, లేక వీలయిన మరియొక చోట మోకరించవలెను. గురువు వారికి అభిముఖుడై యిట్లు చెప్పును]
సర్వశక్తిగల దేవుడు మీకొక బిడ్డను దానముగా యిచ్చుట వలన, మీయందెంతో దయగలవాడై యున్నాడు. కనుక మనము ఆయనకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుదము.
[గురువును తలిదండ్రులును సంఘముతో కలిసి, ఈ క్రింది పాత నిబంధన కీర్తనను ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములుగా చెప్పుదురు: కీర్తన 145:1-8]
కీర్తన 145:1-8: 1. రాజవైన నా దేవా, నిన్ను ఘనపరచెదను. నీ నామమును నిత్యము సన్నుతించెదను.
2. అనుదినము నేను నిన్ను స్తుతించెదను. నిత్యము నీ నామమును స్తుతించెదను.
3. యెహోవా మహాత్మ్యము గలవాడు. ఆయన అధికస్తోత్రము నొందదగినవాడు. ఆయన మహాత్మ్యము గ్రహింప శక్యము కానిది.
4. ఒక తరమువారు మరియొక తరమువారియెదుట నీ క్రియలను కొనియాడుదురు. నీ పరాక్రమ క్రియలను తెలియజేయుదురు.
5. మహోన్నతమైన నీ ప్రభావ మహిమను, నీ ఆశ్చర్య కార్యములను, నేను ధ్యానించెదను.
6. నీ భీకరకార్యముల విక్రమమును మనుష్యులు వివరించెదరు. నేను నీ మహాత్మ్యమును వర్ణించెదను.
7. నీ మహా దయాళుత్వమును గూర్చిన కీర్తిని వారు ప్రకటించెదరు. నీ నీతినిగూర్చి వారు గానము చేసెదరు.
8. యెహోవా దయాదాక్షిణ్యములు గలవాడు. ఆయన దీర్ఘశాంతుడు. కృపాతిశయము గలవాడు.
తండ్రికిని, కుమారునికిని, పరిశుద్ధాత్మకును మహిమ కలుగును గాక.
ఆదియందు, యిప్పుడు, ఎల్లప్పుడు ఉండునట్లు, యుగ యుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్.
ప్రార్ధించుదము. ప్రభువా మమ్మును కనికరించుము.
క్రీస్తూ మమ్మును కనికరించుము.
ప్రభువా మమ్మును కనికరించుము.
(గురువు దిగువ ప్రార్ధన చెప్పును)
సర్వశక్తి గల ఓ దేవా, ఈ నీ సేవకురాలికి సంతోషకరమైన చల్లని కానుపు దయచేయుటలో గల నీ ప్రేమ కనికరముల కొరకు నీకు మా నిండు కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించు చున్నాము. ఈమె యెడల నీకున్న ప్రేమ కనికరమును ఈమె ఎల్లప్పుడు జ్ఞాపకముంచుకొనుచు, నమ్మకముగా నిన్ను సేవించుచు, మానక నీకు కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించులాగున, అనుగ్రహించుమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
ఓ దేవా, మా పరలోకపు తండ్రీ, సృజనాత్మకమైన నీ శక్తి ప్రేమల వలన ఈమెకు ఒక బిడ్డను దానముగా అనుగ్రహించితివి. ఈమెయు, ఈమె భర్తయు, తమ బిడ్డను నిత్యజీవమునకు నడిపించు మార్గములో ఎట్లు పెంచవలయునో తెలిసికొనులాగున, వీరికి జ్ఞానమును, నడిపింపును దయచేయుమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
[ఒకవేళ బిడ్డ చనిపోయినట్లయితే కీర్తన 145:1-8 కు బదులుగా కీర్తన 63:1-8 చెప్పవలెను. పైన నియమించిన మూడు ప్రార్ధనలకు బదులుగా గురువు మాత్రమే ఈ దిగువ ప్రార్ధన చెప్పును]
కీర్తన 63:1-8: 1. దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను వెదకుదును.
2. నీ బలమును నీ ప్రభావమును చూడవలెనని పరిశుద్ధాలయమందు నే నెంతో ఆశతో నీతట్టు కనిపెట్టియున్నాను. నీళ్లు లేకయెండియున్న దేశమందు నా ప్రాణము నీకొరకు తృష్ణగొని యున్నది. నీమీది ఆశచేత, నిన్ను చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచున్నది.
3. నీ కృప జీవముకంటె ఉత్తమము. నా పెదవులు నిన్ను స్తుతించును.
4. నా మంచముమీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసికొని, రాత్రి జాములయందు నిన్ను ధ్యానించు నప్పుడు,
5. క్రొవ్వు మెదడు నాకు దొరకినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తిపొందుచున్నది. ఉత్సహించు పెదవులతో నా నోరు నిన్నుగూర్చి గానము చేయుచున్నది.
6. కాగా నా జీవితకాలమంతయు నేనీలాగున నిన్ను స్తుతించెదను. నీ నామమును బట్టి నా చేతులెత్తెదను.
7. నీవు నాకు సహాయకుడవై యుంటివి. నీ రెక్కల చాటున శరణుజొచ్చి ఉత్సాహధ్వని చేసెదను.
8. నా ప్రాణము నిన్ను అంటి వెంబడించుచున్నది. నీ కుడిచేయి నన్ను ఆదుకొనుచున్నది.
సర్వశక్తిగల దేవా, ఈ నీ సేవకురాలు, యిప్పుడు నీ మందిరమునకు మరల రాగలుగునట్లుగా, ఈమె ప్రసవము వలన కలిగిన అన్ని ఉపద్రవముల నుండి ఈమెను తప్పించి, రక్షించినందుకై మేము వినయముగా నిన్ను స్తుతించుచున్నాము. అత్యంత ప్రేమగల తండ్రీ, వీరి దుఃఖములో ఈమెను, ఈమె భర్తను ఓదార్చి ఆదరించుము. వీరు విశ్వాసమునందు నిలకడగా నుండి, నీ చిత్తమును జరిగించి, తమ జీవితాంతమున నిత్యజీవము యొక్క మహిమను పొందులాగున వీరిని బలపరచుమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
(గురువు ఈ దీవెన చెప్పును): తండ్రి, కుమార పరిశుద్ధాత్మయైన సర్వశక్తి గల దేవుని దీవెన మీమీద యిప్పుడును, ఎల్లప్పుడును ఉండును గాక. ఆమేన్.
(ఇక్కడ తలిదండ్రులు తమ కృతజ్ఞతార్పణను అర్పించవలెను)
(పరిశుద్ధ సమభక్త ఆరాధన ఉన్నయెడల వారు సమభక్తమును పుచ్చుకొనుట యుక్తము)

ఆలయ ప్రతిష్ఠ – Church Dedication Service Program Sermon Scripture Pdf

church dedication scriptures

ప్రార్ధన గృహమును (ఆలయమును) ప్రతిష్ఠించు ఆరాధన క్రమము (Church Dedication Service Program)

(కీర్తన గాని సంగీతము గాని పాడుచు, ఆలయము చుట్టూ ప్రదక్షిణము చేయవచ్చును)
(ఆలయ ద్వారము మూయబడి యుండగా, దాని యొక్క చరిత్ర క్లుప్తముగా చదువబడును)
(ఆరాధన గురువు తలుపు తెరచి, యిట్లు చెప్పును)
తండ్రి కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామమున మేము ఈ దేవుని ఆలయము తలుపు తెరచి, ఆయన జనులను లోపలి ఆహ్వానించుచున్నాము. ఆమేన్.
(గురువు లోపలి ప్రవేశించి చెప్పవలసినది ఏమనగా)
ఈ ఆలయమునకును, దీనిలో ఆరాధించువారికిని, సమాధానము కలుగును గాక. దీని లోపలి వచ్చు వారికిని, వెలుపలికి వెళ్ళు వారికిని సమాధానము కలుగును గాక.
దీని ప్రేమించు వారికిని, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమును ప్రేమించు వారికిని, సమాధానము కలుగును గాక. ఆమేన్.
(జనులు ప్రవేశించి నిలిచియుండగా గురువు యిట్లు చెప్పును)
ప్రభువు నామము వలననే మనకు సహాయము కలుగుచున్నది.
జనులు: భూమ్యాకాశములను సృజించినవాడు ఆయనే.
భూమ్యాకాశములను సృజించిన యెహోవా నామము వలననే మనకు సహాయము కలుగుచున్నది. (కీర్త 124:8)
గురువు: యెహోవా ఇల్లు కట్టించనియెడల,
జనులు: దాని కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థమే. (కీర్త 127:1)
(ఒక కీర్తన గాని సంగీతము గాని 24 వ కీర్తన గాని పాడుదురు)
భూమియు దాని సంపూర్ణతయు, లోకమును దాని నివాసులును, యెహోవావే. ఆయన సముద్రముల మీద దానికి పునాది వేసెను. ప్రవాహజలములమీద దాని స్థిరపరచెను. యెహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు? ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలువదగినవాడెవడు? వ్యర్థమైనదానియందు మనస్సు పెట్టకయు, కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు, నిర్దోషమైన చేతులును, శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి యుండువాడే. వాడు యెహోవావలన ఆశీర్వాదము నొందును. తన రక్షకుడైన దేవునివలన నీతిమత్వము నొందును. ఆయన నాశ్రయించువారు, యాకోబు దేవా, నీ సన్నిధిని వెదకువారు అట్టివారే. (సెలా.) గుమ్మములారా, మీ తలలు పైకెత్తికొనుడి మహిమగల రాజు ప్రవేశించునట్లు, పురాతనమైన తలుపులారా, మిమ్మును లేవనెత్తికొనుడి. మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌర్యములుగల యెహోవా. యుద్ధశూరుడైన యెహోవా. గుమ్మములారా, మీ తలలు పైకెత్తికొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, మహిమగల రాజు ప్రవేశించునట్లు, మిమ్మును లేవనెత్తికొనుడి. మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే, యీ మహిమగల రాజు. (కీర్త 24:1-10)
(గురువు యిట్లు చెప్పును): ప్రియ సహోదరులారా, దైవారాధన కొరకు ఈ ఆలయము కట్టుటకు (లేక ఒక స్థలము ప్రత్యేక పరచుటకు) తన సేవకుల హృదయములను, ఆయన తన చిత్త ప్రకారము ప్రేరేపించినందున, దేవుని మిక్కిలి పరిశుద్ధ నామ ఘనత కొరకు, దీనిని యిప్పుడు ప్రతిష్ఠించుదము.
మనలను ప్రేమించి, తన ప్రియునియందు మనలను అంగీకరించిన, తండ్రియైన దేవుని మహిమ కొరకు, మనలను ప్రేమించి, మన కొరకు తనను తాను అప్పగించుకొనిన కుమారుని మహిమ కొరకు, మనలను వెలిగించి, పవిత్రపరచు పరిశుద్ధాత్మ కొరకు,
జనులు: మనము ఈ ప్రార్ధన ఆలయమును ప్రతిష్ఠించుచున్నాము.
స్తుతి ప్రార్ధనలతో దేవుని ఆరాధించుట కొరకు, ఆయన పరిశుద్ధ వాక్యము చదువుటకు, సిలువ వేయబడి, తిరిగి లేచి, పరలోకమున కెక్కిన యేసుక్రీస్తు సువార్త ప్రకటించుట కొరకు, ఆయన కృపా సంస్కారములు ఆచరణ కొరకు,
జనులు: మనము ఈ ప్రార్ధన ఆలయమును ప్రతిష్ఠించుచున్నాము.
గురువు: మార్గము వెదకువారందరికిని వెలుగు చూపుటను, శోధింపబడువారిని బలపరచుటకును, దుఃఖపడు వారందరిని ఓదార్చుటకును, రోగులందరికి ఆరోగ్యము వచ్చుటకును,
జనులు: మనము ఈ ప్రార్ధన ఆలయమును ప్రతిష్ఠించుచున్నాము.
గురువు: ప్రభువు నందలి జ్ఞానము, భయము, పెంపొందించుటకు, యౌవ్వనులకు బోధించి నడిపించుటకు, త్రోవ తప్పినవారినందరిని మరలించుటకు,
జనులు: మనము ఈ ప్రార్ధన ఆలయమును ప్రతిష్ఠించుచున్నాము.
గురువు: ఒకే విశ్వాసమందును, పరిశుద్ధుల సహవాసమందును, అందరియెడల ప్రేమ, సానుభూతి యందును, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దైవ నివాస స్థలముగా నుండుటకు, మనకు అనుగ్రహింపబడిన దానమగు ఈ ఆలయము కొరకు కృతజ్ఞతగాను, దేవుని గృహమునకు చెందినవారమైన మనము, ఇప్పుడు ప్రతిష్ఠించుకొందము.
జనులు: దైవారాధన కొరకును, ఆయన రాజ్యమందలి సేవ కొరకును, మనలను మనము ప్రతిష్ఠించుకొను చున్నాము.
ప్రార్ధించుదము: (ఈ దిగువ వాటిలో యుక్తమైన విజ్ఞాపనలను చేయవచ్చును)
ఓ ప్రభువా, ఇది ఎల్లప్పుడు మాకు మా తండ్రి గృహముగా ఉండునట్లును, ఇక్కడ మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము మీతో కలుసుకొనునట్లును, దయచేయుము. ఆమేన్.
ఈ గృహములో నీ పరిశుద్ధ వాక్యమును చదువు వారును, బోధించువారును, వినువారందరును, పరిశుద్ధ లేఖనములలో జీవ వాక్యమును బయలుపరచు నీ యెడల, కృతజ్ఞత కలిగి యుండునట్లు దయచేయుము. ఆమేన్.
ఈ గృహములో మేము పాడు కీర్తనలు, పరిశుద్ధమైన హృదయముల నుండియు, పవిత్రమైన పెదవుల నుండియు, బయలు వెడలునట్లు దయచేయుము. ఆమేన్.
నీ బిడ్డలు యిక్కడ చేయు ప్రార్ధనలు, అర్పించు అర్పణలు, ఎల్లప్పుడు నీ దృష్టికి అంగీకృతమై యుండునట్లు దయచేయుము. ఆమేన్.
ఇక్కడ బాప్తీస్మము పొందువారును, నిర్ధారణ పొందువారును, తమ జీవితాంతము, క్రీస్తు యొక్క నమ్మకమైన భటులును, సేవకులునై యుండునట్లు దయచేయుము. ఆమేన్.
ఇక్కడ జరుగు వివాహము లన్నియు, నీ దీవెన పొందునట్లును అనుగ్రహింపుము. ఆమేన్.
మా రక్షకుని ఆజ్ఞకు విధేయులమై, ఇక్కడ నీ బిడ్డలు ఆయన శరీర రక్తములు, సంస్కారములును పొంది, జీవాహారములో పాలిభాగస్తులై, నిరీక్షణ ద్వారా, నిత్యజీవమునకు వారసులమగునట్లు దయచేయుము. ఆమేన్.
ఈ స్థలములో జరుగున దంతయు, నీకు ప్రియామైనదిగా నుండునట్లు దయచేయుము. మా అనుదిన జీవితములను స్తుతి యాగముగాను, మా ఉల్లాసములను పరమానందముగాను మార్చి, మా వాక్య పఠనము ద్వారా మమ్మును నీ చెంతకు చేరదీయ అనుగ్రహించుము. ఆమేన్.
మన ప్రార్ధన లన్నిటిని, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున తానే నేర్పిన మాటలతో అర్పించుదము. ఆమేన్.
ప్రభువు ప్రార్ధన: పరలోక మందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధ పరచబడును గాక. నీ రాజ్యము వచ్చును గాక. నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక. మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయుము. మా యెడల అపరాధములు చేసినవారిని మేము క్షమించుచున్న ప్రకారము, మా అపరాధములను క్షమించుము. మమ్మును శోధనలోనికి తేక దుష్టుని నుండి మమ్మును తప్పించుము. ఎందుకనగా, రాజ్యమును, శక్తియు, మహిమయు, నిరంతరము నీవియై యున్నవి. ఆమేన్.
(గురువు యిట్లు చెప్పును): సర్వశక్తి గల దేవుని ఆరాధనకును, సేవకును, ఈ ఆలయమును (ఆలయము పేరు ….) ప్రత్యేకపరచుచున్నానని, తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ నామము పేరట ప్రకటించుచున్నాను. ఆయనకే యుగ యుగములకును, మహిమ, ఘనత, రాజ్యము, శక్తి కలుగును గాక.
జనులు: ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక.

Church Dedication Service Scripture & Sermon

(ఇక్కడ ఒక సంగీతము లేక కీర్తన పాడవచ్చును. లేక వేద పాఠముల మధ్యను పాడవచ్చును)
(ఈ పాఠములలో ఒకటి లేక ఎక్కువ చదువ వచ్చును: నిర్గ 40:17-34; 24వ కీర్తన; 84వ కీర్తన; ఎఫె 2:19-22 మత్త 21:14-16)
నిర్గ 40:17-34: రెండవ సంవత్సరమున మొదటి నెలలో మొదటి దినమున మందిరము నిలువబెట్టబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, మోషే మందిరమును నిలువ బెట్టి, దాని దిమ్మలను వేసి, దాని పలకలను నిలువబెట్టి, దాని పెండె బద్దలను చొనిపి, దాని స్తంభములను నిలువబెట్టి, మందిరము మీద గుడారమును పరచి, దానిపైని గుడారపు కప్పును వేసెను.
మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, అతడు శాసనములను తీసికొని, మందసములో ఉంచి, మందసమునకు మోతకఱ్ఱలను దూర్చి, దానిమీద కరుణాపీఠము నుంచెను. మందిరములోనికి మందసమును తెచ్చి, కప్పు తెరను వేసి, సాక్ష్యపు మందసమును కప్పెను. మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, అతడు ప్రత్యక్షపు గుడారములో, మందిరముయొక్క ఉత్తర దిక్కున, అడ్డతెరకు వెలుపల బల్లను ఉంచి, యెహోవా సన్నిధిని, దానిమీద రొట్టెలను క్రమముగా ఉంచెను.
మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, అతడు ప్రత్యక్షపు గుడారములో, మందిరమునకు దక్షిణ దిక్కున, బల్ల యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి, యెహోవా సన్నిధిని ప్రదీపములను వెలిగించెను. మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, అతడు ప్రత్యక్షపు గుడారములో అడ్డ తెరయెదుట, బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి, దాని మీద పరిమళ ద్రవ్యములను ధూపము వేసెను.
మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, అతడు మందిర ద్వారమునకు తెరను వేసెను. అతడు ప్రత్యక్షపు గుడారపు మందిరపు ద్వారమునొద్ద దహన బలిపీఠమును ఉంచి, దానిమీద దహనబలి నర్పించి, నైవేద్యమును సమర్పించెను. మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, అతడు ప్రత్యక్షపు గుడారమునకును, బలిపీఠమునకును మధ్య, గంగాళమును ఉంచి, ప్రక్షాళణ కొరకు దానిలో నీళ్లు పోసెను.
దానియొద్ద మోషేయు, అహరోనును, అతని కుమారులును, తమ చేతులును కాళ్లును కడుగుకొనిరి. వారు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి వెళ్లునప్పుడును, బలిపీఠమునకు సమీపించునప్పుడును కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు మందిరమునకును, బలిపీఠమునకును చుట్టు, ఆవరణమును ఏర్పరచి, ఆవరణ ద్వారపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూర్తి చేసెను. అప్పుడు, మేఘము ప్రత్యక్షపు గుడారమును కమ్మగా యెహోవా తేజస్సు మందిరమును నింపెను. (నిర్గ 40:17-34)
కీర్త 24:1-10: భూమియు దాని సంపూర్ణతయు, లోకమును దాని నివాసులును, యెహోవావే. ఆయన సముద్రముల మీద దానికి పునాది వేసెను. ప్రవాహజలముల మీద దాని స్థిరపరచెను. యెహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు? ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలువదగిన వాడెవడు? వ్యర్థమైనదానియందు మనస్సు పెట్టకయు, కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు, నిర్దోషమైన చేతులును, శుద్ధమైన హృదయమును, కలిగి యుండువాడే.
వాడు యెహోవావలన ఆశీర్వాదము నొందును. తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతిమత్వము నొందును. ఆయన నాశ్రయించువారు, యాకోబు దేవా, నీ సన్నిధిని వెదకువారు, అట్టివారే. (సెలా.) గుమ్మములారా, మీ తలలు పైకెత్తికొనుడి. మహిమగల రాజు ప్రవేశించునట్లు, పురాతనమైన తలుపులారా, మిమ్మును లేవనెత్తికొనుడి.
మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌర్యములుగల యెహోవా. యుద్ధశూరుడైన యెహోవా. గుమ్మములారా, మీ తలలు పైకెత్తికొనుడి. పురాతనమైన తలుపులారా, మహిమగల రాజు ప్రవేశించునట్లు, మిమ్మును లేవనెత్తికొనుడి. మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే యీ మహిమగల రాజు. (కీర్త 24:1-10)
84వ కీర్తన: సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమ్యములు. యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని, నా ప్రాణము ఎంతో ఆశపడుచున్నది. అది సొమ్మ సిల్లుచున్నది. జీవముగల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయమును, నా శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచున్నవి. సైన్యముల కధిపతివగు యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠము నొద్దనే పిచ్చుకలకు నివాసము దొరికెను. పిల్లలు పెట్టుటకు వానకోవెలకు గూటి స్థలము దొరికెను.
నీ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులు. వారు నిత్యము నిన్ను స్తుతించుదురు. (సెలా.) నీవలన బలము నొందు మనుష్యులు ధన్యులు. యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి అతి ప్రియములు. వారు బాకా లోయలోబడి వెళ్లుచు, దానిని జలమయముగా చేయుదురు. తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో కప్పును. వారు నానాటికి బలాభివృద్ధినొందుచు, ప్రయాణము చేయుదురు.
వారిలో ప్రతివాడును, సీయోనులో దేవుని సన్నిధిని కనబడును. యెహోవా, సైన్యములకధిపతివగు దేవా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుము. యాకోబు దేవా, చెవి యొగ్గుము. (సెలా.) దేవా, మా కేడెమా, దృష్టించుము. నీవు అభిషేకించినవాని ముఖమును లక్షింపుము. నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట, వెయ్యి దినముల కంటె శ్రేష్ఠము. భక్తిహీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె, నా దేవుని మందిర ద్వారమునొద్ద నుండుట నాకిష్టము. దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడెమునై యున్నాడు. యెహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును. యథార్థముగా ప్రవర్తించువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు. సైన్యముల కధిపతివగు యెహోవా, నీయందు నమ్మికయుంచువారు ధన్యులు. (84వ కీర్తన)
ఎఫె 2:19-22: కాబట్టి మీరికమీదట పరజనులును, పరదేశులునై యుండక, పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులును, దేవుని యింటివారునై యున్నారు. క్రీస్తుయేసే ముఖ్యమైన మూలరాయియై యుండగా, అపొస్తలులును, ప్రవక్తలును వేసిన పునాదిమీద, మీరు కట్టబడియున్నారు. ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి, ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మగుటకు వృద్ధిపొందుచున్నది.
ఆయనలో మీరు కూడ, ఆత్మమూలముగా, దేవునికి నివాసస్థలమై యుండుటకు కట్టబడుచున్నారు. (ఎఫె 2:19-22)
మత్త 21:13-16: నా మందిరము ప్రార్థన మందిరమనబడును అని వ్రాయబడియున్నది. గ్రుడ్డివారును, కుంటివారును, దేవాలయములో ఆయన యొద్దకు రాగా, ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను. కాగా ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును, ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలు వేయుచున్న చిన్నపిల్లలను చూచి, కోపముతో మండిపడి. వీరు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా? అని ఆయనను అడిగిరి.
అందుకు యేసు, వినుచున్నాను; బాలురయొక్కయు, చంటిపిల్లల యొక్కయు, నోట, స్తోత్రము సిద్ధింపజేసితివి, అను మాట మీరెన్నడును చదువలేదా? అని వారితో చెప్పెను. (మత్త 21:13-16)
(యిక్కడ ప్రసంగము చేయవచ్చును)

Church Dedication Service Conclusion

(పరిశుద్ధ బల్ల, ప్రభు భోజన పాత్రలు, బల్లలు ప్రతిష్ఠింప వలసియున్న యెడల, దిగువ ప్రార్ధన చెప్పవచ్చును)
ఓ ప్రభువా, ఈ బల్లను, (యితర వస్తువులను) నీ మహిమ కొరకును, సిలువ మీద అర్పించబడిన అర్పణకు నిత్య జ్ఞాపకార్ధముగాను, ఆశీర్వదించి, ప్రతిష్ఠించుమని, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
(కీర్తన గాని, సంగీతము గాని పాడుచుండగా, కానుకలు, అర్పణలు, ప్రార్ధన ఆలయము కొరకైన వస్తువులు అర్పించవచ్చును)
ప్రార్ధించుదము
ఓ ప్రభువా, నీ సేవకై ప్రతిష్ఠించు మా కానుకలను అంగీకరించుమని, వేడుకొనుచున్నాము. ఇప్పుడు మేము ప్రత్యేకపరచిన ఈ ఆలయములో, నీ పరిశుద్ధ నామమును ఆత్మతోను, సత్యముతోను, మేము ఆరాధించునట్లు అనుగ్రహించుము. నీతోను, పరిశుద్ధాతతోను ఏక దేవుడుగా, యుగ యుగములు జీవించి యేలుచుండు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
దీవెన
(కొంతసేపు మౌన ప్రార్ధనకు తరువాత, గురువు వెళ్ళుచుండగా, సభవారు నిలిచి, ఒక స్తుతి కీర్తన గాని సంగీతము గాని పాడవలెను)

Suvarthaswaram.com

church dedication sermon pdf with ful program telugu.jpg

వివాహ ఆరాధన క్రమము – Pastors Christian Wedding/ Marriage Service Guide-Telugu

(ప్రవేశము) [ఒక కీర్తన లేదా సంగీతము పాడుదురు. వివాహము చేసికొనబోవు వధువు మరియు వరుడు గురువు ముందు నిలుతురు. వధువు యొక్క కుడివైపున వరుడు నిలువబడవలెను]

Church Wedding Service – Detailed program

గురువు యిట్లు చెప్పును: మిక్కిలి ప్రియులారా, వివాహ కార్యము ద్వారా, యీ స్త్రీ పురుషులు యిద్దరిని జతపరచుటకు మనము దేవుని సన్నిధానమునందు కూడియున్నాము.
వివాహ పద్ధతి దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడినది. అందరును ఈ పద్ధతిని గౌరవించవలయునని పరిశుద్ధ గ్రంథము వివరించుచున్నది.
మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు గలిలయలోని కానాలో జరిగిన వివాహమునకు వెళ్ళుట ద్వారా దీనిని ఆశీర్వదించినాడు. ఇట్టి జీవిత విధానమును గురించి మన ప్రభువు వచించునది వినుడి.
మార్కు సువార్త 10:6-9:
(6) సృష్ట్యాదినుండి, (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను, స్త్రీనిగాను కలుగజేసెను.
(7) ఈ హేతువు చేత, పురుషుడు తన తలిదండ్రులను విడిచిపెట్టి, తన భార్యను హత్తుకొనును.
(8) వారిద్దరు ఏకశరీరమై యుందురు. గనుక వారిక ఇద్దరుగా నుండక, యేకశరీరముగా నుందురు.
(9) కాబట్టి, దేవుడు జతపరచిన వారిని, మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని, వారితో చెప్పెను.
ఈ కారణమును బట్టి, వివాహమును ఎవరును చులకనగా గాని, అనాలోచితముగా గాని పూనుకొనకూడదు.
వివాహము యొక్క ఉద్దేశములేవనగా:
మొదటిది – భార్య భర్తలిరువురు, తమ జీవితకాలమంతయు ఒకరికొకరు తోడుగా నుండి, కలిమియందును, లేమియందును, పరస్పర సహాయాదరణలు కలిగించుకొనునట్లు వివాహము నిర్ణయింపబడినది.
రెండవది – దేవుడే మానవునియందు నాటినట్టియు, క్రీస్తునందు విమోచన పొందినట్టిదియునైన, సహజ కోరికలను, ఆపేక్షలను, దేవుడు పవిత్రపరచి, యుక్తముగా ప్రయోగించునట్లు వివాహము నిర్ణయింపబడినది.
మూడవది – కుటుంబములో పిల్లలు జన్మించి, దేవుని మహిమార్ధము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందలి విశ్వాస ప్రేమ జ్ఞానములందు పెంచబడునట్లు వివాహము నిర్ణయింపబడినది.
నాలుగవది – వివాహము ఘనమైనదిగా యెంచబడుట ద్వారా సాంఘిక స్థితికి స్థిరమైన పునాది యేర్పడునట్లు యియ్యది నిర్ణయింపబడినది.
వివాహము – [గురువు యిట్లు చెప్పును]
ఇక్కడనున్న వీరిద్దరు, పరిశుద్ధ స్థితిలో జతపరచబడుటకు వచ్చియున్నారు. కాని, యిక్కడ ఉన్నవారిలో ఎవరికైన, క్రైస్తవ సంఘ క్రమశిక్షణను బట్టి గాని, యీ దేశ చట్టములను బట్టి గాని, వీరు వివాహమాడ రాదని, న్యాయ సమ్మతమైన హేతువు ఏదైనా తెలిసియున్న పక్షమున, దానిని యిప్పుడు వెల్లడిచేయవలెను. లేనియెడల, యిక మీదట ఎప్పటికిని ఊరుకొనవలెను.
[అభ్యంతర కారణములు ఏవియు చెప్పబడని పక్షమున, గురువు వివాహమాడనై యున్నవారితో యిట్లు చెప్పును]
మీరు ఈ వివాహము వలన జతపరచకూడదని హేతువేదైన మీలో ఎవరికైన తెలిసియున్న పక్షమున, దానిని యిప్పుడు ఒప్పుకొనవలయునని దేవుని సన్నిధానమున, మీకు గట్టిగా ఆజ్ఞాపించుచున్నాను.
[అభ్యంతర కారణములు ఏవియు చెప్పబడని యెడల, వివాహమాడబోవు వారు పూలదండలు వేసికొనవచ్చును. అప్పుడు గురువు యిట్లు చెప్పును]
సర్వశక్తియు మిక్కిలి కనికరముగల తండ్రీ, నీ సహాయము లేక, మేమేమియు యోగ్యముగా చేయజాలము. నీవీ వ్యక్తులను నీ సంకల్పానుసారముగా జతపరచుటకు, తీసికొనివచ్చియున్నావు.
నీ కృపా ప్రసాదము వలన వీరిని సౌభాగ్యవంతులనుగా చేసి, నీ సమక్షమందు వీరు వివాహపు ఒప్పందములో ప్రవేశించునట్లును, వీరు చేయనైయున్న ప్రమాణములను, వాస్తవముగా నిలుపుకొనునట్లు అనుగ్రహించుమని, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
[అనంతరము గురువు వరుని యిట్లు అడుగవలెను] – … అను నీవు, … అను ఈ స్త్రీని, నీ భార్యనుగా చేసికొని, ఈమెను మాత్రమే హత్తుకొనియుందువా?
[పురుషుడు చెప్పవలసిన జవాబు] – ఉందును.
[గురువు స్త్రీని యిట్లు అడుగవలెను] – … అను నీవు, … అను ఈ పురుషుని నీ భర్తనుగా చేసికొని, యితనిని మాత్రమే హత్తుకొనియుందువా?
[స్త్రీ చెప్పవలసిన జవాబు] – ఉందును.
[వివాహమాడు స్త్రీ, తలిదండ్రు వలనగాని, సంరక్షకుని వలనగాని, పెండ్లికీయబడుచున్న యెడల, గురువు యిట్లు అడుగవలెను]
వివాహమాడుటకు ఈ స్త్రీని ఈ పురుషునికి యిచ్చువారెవరు? – [తల్లిగాని, తండ్రిగాని, లేక సంరక్షకుడు గాని, ముందుకు వచ్చి, స్త్రీ యొక్క కుడిచేతిని తీసికొని, పురుషుని కుడి చేతిలో నుంచుట ద్వారా, కన్యాదానము చేయవలెను. తలిదండ్రులు గాని సంరక్షకుడు గాని లేనిచో, గురువు, స్త్రీ పురుషులను సంబోధించి యిట్లు చెప్పును]
.. .. అను మీరిరువురు, ఒకరి కుడిచేతిని మరియొకరికి ఇచ్చుకొనుడి.
[ఇప్పుడు పురుషుడు గురువు వెంట చెప్పవలెను.] – … అను నేను, … అను నిన్ను, యిది మొదలుకొని, చావు మనలను ఎడబాపు వరకు, దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున, మేలుకైనను, కీడుకైనను, కలిమికైనను, లేమికైనను, వ్యాధియందును, ఆరోగ్యమందును, నిన్ను ప్రేమించి, సంరక్షించుటకై, నా భార్యనుగా చేసికొనుచున్నాను.
ఈ చొప్పున జరిగింతునని ప్రమాణము చేయుచున్నాను.
[స్త్రీ పురుషులట్లే చేతులు పట్టుకొని యుండగా, స్త్రీ గురువు వెంట చెప్పవలెను] – … అను నేను, … అను నిన్ను, యిది మొదలుకొని, చావు మనలను ఎడబాపు వరకు, దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున, మేలుకైనను, కీడుకైనను, కలిమికైనను, లేమికైనను, వ్యాధియందును, ఆరోగ్యమందును, నిన్ను ప్రేమించి, సంరక్షించి, నీకు లోబడియుండుటకై, నా భర్తనుగా చేసికొనుచున్నాను.
ఈ చొప్పున జరిగింతునని ప్రమాణము చేయుచున్నాను.
[గురువు యిట్లు చెప్పును] – దేవుడు మీ ప్రమాణములను వినియున్నాడు. వాటికి మేము సాక్ష్యులము.
[గురువు, యిప్పుడు మంగళ సూత్రమును, ఉంగరమును లేదా ఉంగరములను ఆశీర్వదించునట్లు చెప్పును]
కనికరముగల ప్రభువా, ఈ మంగళ సూత్రమును (ఉంగరమును) ఆశీర్వదించి, దీని కట్టువారును, (ధరించువారును) ఒకరి యెడల ఒకరు, నిరంతరము నమ్మకముగా మేలుగునట్లును, తామిద్దరు బ్రతుకు కాలమంతయు, ప్రేమతో జీవితము సాగించుకొనునట్లు అనుగ్రహించుమని, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
[గురువు మంగళ సూత్రమును పురుషునికి యివ్వగా, ఆచార ప్రకారము పురుషుడు దానిని స్త్రీ మెడలో కట్టి, దాని పట్టుకొనును. అది ఉంగరమైన యెడల, గురువు దానిని పురుషునికి ఇవ్వగా, అతడు దానిని స్త్రీ వ్రేలికి తొడిగించి, పట్టుకొనును. అప్పుడు పురుషుడు గురువు వెంట ఇట్లు చెప్పవలెను]
నిత్య నమ్మకమునకును, స్థిరమైన ప్రేమకును సూచనగా, ఈ మంగళ సూత్రమును (ఉంగరమును) నీకు ధరింపజేయుచున్నాను. మరియు నా శరీరముతో నిన్ను ఘనపరచి, ఆ ఆస్తి అంతటిలో నిన్ను పాలిభాగస్తురాలినిగా చేసికొనుచున్నాను.
[స్త్రీయు, ఒక ఉంగరమును పురుషునికి యిచ్చిన యెడల, దానిని అతని వ్రేలికి తొడిగించి, పట్టుకొని, గురువు వెంబడి యిట్లు చెప్పవలెను]
నిత్య నమ్మకమునకును, స్థిరమైన ప్రేమకును సూచనగా, ఈ ఉంగరమును నీకు ధరింపజేయుచున్నాను. మరియు నా శరీరముతో నిన్ను ఘనపరచి, ఆ ఆస్తి అంతటిలో నిన్ను పాలిభాగస్తునిగా చేసికొనుచున్నాను.
[గురువు యిట్లు ప్రకటింపవలెను] – దేవుని సమక్షమందును, ఈ సభ యెదుటను, ఒకరినొకరు తమ ప్రమాణములను చేసియున్నారు. గనుక, దేవుని నిర్ణయమును బట్టియు, ఈ దేశ చట్టమును బట్టియు, వీరిరువురును భార్యా భర్తలని, తండ్రి యొక్కయు, కుమారుని యొక్కయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామమందు ప్రకటించుచున్నాను. ఆమేన్.
కాబట్టి, దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుష్యుడు యెడబాపకూడదు.
[ఇప్పుడు వధూవరులు యిద్దరు, మొకాళ్ళూనుదురు. సభ నిలిచియుండును. గురువు యిట్లు ప్రార్ధించును]
అత్యంత కృపాకనికరములు గల దేవా, పరలోకమందును, భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము, యే తండ్రిని బట్టి కుటుంబమని పిలువబడుచున్నదో, అట్టి మా తండ్రీ, నీ నామమున దీవించుచున్న ఈ … మీదను, … మీదను, నీ ఆశీర్వాదములను కుమ్మరింపుము.
వీరు నమ్మకముగా కలిసి జీవించునట్లును, ఉభయుల మధ్య తాము చేసికొనిన నిబంధనను, ప్రమాణములను, వీరు తప్పక నెరవేర్చి, నిలుపుకొనునట్లును, పరిపూర్ణ ప్రేమ, సమాధానములందు వీరు నిత్యము నిలిచియుండి, నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి జీవించునట్లును, అనుగ్రహించుమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
తండ్రియైన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మయైన దేవుడు, మిమ్మును ఆశీర్వదించి, సంరక్షించి, కాపాడును గాక.
ప్రభువు మిమ్మును అనుగ్రహముతో కటాక్షించి, పరమందు మీరు నిత్యజీవము పొందుటకై, యిహమందు అనుకూలముగా కాలము గడుపునట్లు, ఆత్మసంబంధమైన ప్రతి దీవెనతోను, వరములతోను, మిమ్మును నింపును గాక. ఆమేన్.
ప్రార్ధనలు – [ఇప్పుడు ఒక కీర్తన గాని, సంగీతము గాని పాడబడును. లేదా ఈ క్రింద యివ్వబడిన కీర్తనలు ఒకటి గాని, రెండు గాని వల్లించవచ్చును. లేదా పాడవచ్చును. అప్పుడు వధూవరులు ప్రభువు బల్ల యొద్దకు వెళ్ళుదురు]
[‘సప్తపద’ ఆను ఆచారమును అనుసరించిన యెడల, ప్రజలు 67వ కీర్తనలోని వచనములను ఒక్కొక్క దాని తరువాత ఆగుచు, వల్లించుచుండగా, లేదా పాడుచుండగా, వధూవరులు, ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేయుదురు]
67వ కీర్తన:
(1) భూమిమీద నీ మార్గము తెలియబడునట్లును, అన్యజనులందరిలో నీ రక్షణ తెలియబడునట్లును,
(2) దేవుడు మమ్మును కరుణించి, మమ్మును ఆశీర్వదించును గాక. ఆయన తన ముఖకాంతి మామీద ప్రకాశింపజేయును గాక.
(3) దేవా, ప్రజలు నిన్ను స్తుతించుదురు గాక. ప్రజలందరు నిన్ను స్తుతించుదురు గాక. న్యాయమునుబట్టి నీవు జనములకు తీర్పు తీర్చుదువు. భూమి మీదనున్న జనములను ఏలెదవు.
(4) జనములు సంతోషించుచు, ఉత్సాహధ్వని చేయును గాక.
(5) దేవా, ప్రజలు నిన్ను స్తుతించుదురు గాక. ప్రజలందరు నిన్ను స్తుతించుదురు గాక.
(6) అప్పుడు భూమి దాని ఫలములిచ్చును. దేవుడు, మా దేవుడు మమ్మును ఆశీర్వదించును.
(7) దేవుడు మమ్మును దీవించును. భూదిగంత నివాసులందరు, ఆయనయందు భయభక్తులు నిలుపుదురు.
128వ కీర్తన:
(1) యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి, ఆయన త్రోవలయందు నడుచు వారందరు ధన్యులు.
(2) నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము ననుభవించెదవు. నీవు ధన్యుడవు. నీకు మేలు కలుగును.
(3) నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్షావల్లివలె నుండును. నీ భోజనపు బల్లచుట్టు, నీ పిల్లలు ఒలీవ మొక్కలవలె నుందురు.
(4) యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవాడు, ఈలాగు ఆశీర్వదింపబడును.
(5) సీయోనులో నుండి యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును. నీ జీవితకాలమంతయు యెరూషలేమునకు క్షేమము కలుగుట చూచెదవు.
(6) నీ పిల్లల పిల్లలను నీవు చూచెదవు. ఇశ్రాయేలు మీద సమాధానముండును గాక.
తండ్రికిని కుమారునికిని పరిశుద్ధాత్మకును మహిమ కలుగును గాక. ఆదియందు, యిప్పుడు, యెల్లప్పుడు, ఉండునట్లు, యుగయుగములు కలుగును గాక.
[నూతనముగా జతపరచబడిన దంపతుల చేతులలో గురువు ఒక బైబిలును గాని, కొత్త నిబంధన గ్రంథమును గాని ఉంచి, ఈ మాటలు పలుకును]
దేవుని వాక్యము మీ పాదములకు దీపమును మీ త్రోవలకు వెలుగునై యుండును గాక! ఆమేన్.
పరిశుద్ధ గ్రంథ పాఠము (1 కొరిం 13:4-13)
ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును. ప్రేమ మత్సరపడదు; ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు; అది ఉప్పొంగదు. అమర్యాదగా నడువదు; స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు; త్వరగా కోపపడదు; అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు. దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక, సత్యమునందు సంతోషించును. అన్నిటికి తాళుకొనును, (లేక అన్నిటిని కప్పును) అన్నిటిని నమ్మును; అన్నిటిని నిరీక్షించును; అన్నిటిని ఓర్చును.
ప్రేమ శాశ్వతకాలముండును. ప్రవచనములైనను నిరర్థకములగును; భాషలైనను నిలిచిపోవును; జ్ఞానమైనను నిరర్థకమగును; మనము కొంత మట్టుకు ఎరుగుదుము, కొంతమట్టుకు ప్రవచించుచున్నాము గాని, పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు, పూర్ణము కానిది నిరర్థకమగును. నేను పిల్లవాడనై యున్నప్పుడు పిల్లవానివలె మాటలాడితిని. పిల్లవానివలె తలంచితిని, పిల్లవానివలె యోచించితిని.
ఇప్పుడు పెద్దవాడనై పిల్లవాని చేష్టలు మానివేసితిని. ఇప్పుడు అద్దములో చూచినట్టు సూచనగా చూచుచున్నాము; అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇప్పుడు కొంతమట్టుకే యెరిగియున్నాను; అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎరుగబడిన ప్రకారము పూర్తిగా ఎరుగుదును. కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో శ్రేష్ఠమైనది ప్రేమయే.
ప్రసంగము చేయవచ్చును.
(పిమ్మట గురువు యిట్లు చెప్పును)
ప్రార్ధించుదము. గురువు: ప్రభువా మమ్మును కనికరించుము.
జనులు: క్రీస్తూ మమ్మును కనికరించుము.
గురువు: ప్రభువా మమ్మును కనికరించుము.
ప్రభువు ప్రార్ధన: పరలోక మందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధ పరచబడును గాక. నీ రాజ్యము వచ్చును గాక. నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక. మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయుము. మా యెడల అపరాధములు చేసిన వారిని మేము క్షమించుచున్న ప్రకారము మా అపరాధములను క్షమించుము. మమ్మును శోధనలోనికి తేక దుష్టుని నుండి మమ్మును తప్పించుము. ఎందుకనగా, రాజ్యమును, శక్తియు, మహిమయు, నిరంతరము నీవియై యున్నవి. ఆమేన్.
గురువు: ప్రభువా, ఈ నీ దాసుని, దాసురాలిని రక్షింపుము. వీరు తమ నమ్మకము నీయందు నిలువనిమ్ము.
గురువు: ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ సముఖమునుండి సహాయము పంపుము. వీరి నెల్లప్పుడు కాపాడుము.
గురువు: వీరికి బలమైన కోటగా నుండుము. వీరి శత్రువునకు వీరిని చిక్కనీయకుము.
గురువు: ప్రభువా, మా ప్రార్ధన అంగీకరించుము. మా మొర్ర నీ యొద్దకు చేరనిమ్ము.
సర్వశక్తిగల నిత్యుడవగు తండ్రీ, మానవజాతికి వివాహ విధిని నిర్ణయించి, నీ యాశీర్వాదము చేత పవిత్రపరచియున్నావు. ఇదిగో ఇప్పుడు భార్యా భర్తలుగా జతపరచబడిన నీ దాసులైన .. … లను ఆశీర్వదించుమని నిన్ను బతిమాలుచున్నాము. వీరు ఒకరి భారముల నొకరు భరించుచు, సుఖ దుఃఖములను పంచుకొనుచు, తమ గృహ కర్తవ్యములను కలిపి నిర్వహించుచు, నీ వాక్యమునకు విధేయులై, ప్రేమ యందు ఒకరి యెడల ఒకరు నమ్మకముగా వర్తించుచుండు నట్లును, అనుగ్రహించుమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
ప్రభువా, రక్షకుడవైన యేసుక్రీస్తూ, నజరేతులో భూసంబంధమైన గృహ జీవితమునందు నీవు పాలుపొందితివి గదా. ఈ నీ సేవకుల యింటియందు రాజువుగాను, ప్రభుడవుగాను, యేలుమని బతిమాలుచున్నాము. నీవు మానవులకు పరిచర్య చేసిన విధమున వీరును యితరులకు పరిచర్య చేయు వరమును దయచేయుము. తాము జీవించు ప్రజల మధ్య మాటల ద్వారాను, క్రియల ద్వారాను, అందరిని రక్షించు శక్తిగల, నీ ప్రేమను గూర్చి వీరు సాక్ష్యమిచ్చునట్లును అనుగ్రహింపుము. తండ్రితోను, పరిశుద్ధాత్మతోను, యేక దేవుడవుగా జీవించి, యేలుచుండు నీ పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తమే దీనిని దయచేయుమని వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
(ఇప్పుడు వివాహమైన స్త్రీ పిల్లలను కను యీడును దాటియున్న పక్షమున ఈ దిగువ వచ్చు ప్రార్ధన విడిచిపెట్టవచ్చును)
కనికరము గల ప్రభువా, పరలోకపు తండ్రీ, నీ కృపావరము వలననే మానవ జాతి వృద్ధిపొందుచున్నది. ఈ దంపతులకు సంతాన స్వాస్థ్యమును దానము చేసి, నీకు స్తుతి మహిమ కలుగునట్లు, వీరు తమ పిల్లలను క్రైస్తవ భక్తి విశ్వాసములలో యెదుగుట చూచువరకు దివ్య ప్రేమతోను, మాన్యతతోను, కలిసి జీవించునట్లు అనుగ్రహించుమని, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను బతిమాలుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
సర్వశక్తిగల ప్రభువా, నిత్యుడవగు దేవా, మా హృదయములను, మా శరీరములను, నీ ధర్మమార్గముల యందును, నీ విధుల క్రియల యందును, మెలగునట్లు నడిపించి, పవిత్రీకరించి, పాలింపుము. ఇట్లు నీ మహా బలీయమైన సంరక్షణ ద్వారా, మా శరీరాత్మలు, యిప్పుడు, ఎల్లప్పుడును, కాపాడబడునట్లు అనుగ్రహింపుమని, మా ప్రభువును, రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను బతిమాలుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
(ప్రభురాత్రి భోజన మాచరింపనున్న, నయ్యది రొట్టె విరుచుటతో ఆరంభింపబడును. లేనిచో, గురువు యిట్లు చెప్పును)
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు, తండ్రియైన దేవుని ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును, మీకందరకు తోడైయుండునుగాక. ఆమేన్.
(పిమ్మట ఒక కీర్తన లేక సంగీతము పాడుచుండగా, పెండ్లి రిజిస్టరులో సంతకము చేయవలెను)

దేవుని నామం వ్రాయబడిన విధానం Names Of GOD From BIBLE & Meanings

తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషు బైబిళ్ళలో దేవుని నామం వ్రాయబడిన విధానం

తెలుగు బైబిలులో దేవుడు అని వ్రాయబడిన చోట మూల భాషయైన హెబ్రీ భాషలో మాత్రం, ఎల్, ఎలోహ, ఎలోహీం అని సందర్భానుసారంగా ఏక వచన లేదా బహువచన రూపంలో వ్రాయబడింది. ప్రాముఖ్యమైన ఉదాహరణగా ‘ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను’ (ఆది 1:1) అని వ్రాయబడి నప్పుడు, (తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు) యిమిడియున్న దేవుని సంయుక్త నామముగా దేవుడు (ఎలోహీం) అని వివరించబడింది.

‘దేవుడు .. సృజించెను’ ‘దేవుడు, మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము’ (ఆది 1:26) అని వ్రాయబడిన రీతిగా, త్రిత్వమైయున్న దేవుడు ఆ కార్యమును జరిగించెను అను భావం అందులో వ్యక్తమైయున్నది. దేవుని నామంలో గల యిట్టి లోతైన మర్మాలు బైబిలులో అనేకములున్నాయి.

హెబ్రీ, గ్రీకు భాషలలో నుండి తర్జుమా చేయబడిన తెలుగు బైబిలులో దేవుడు, ప్రభువు లేక యెహోవా అని దేవుని నామములు వ్రాయబడగా, ఇంగ్లీషు బైబిలులో God, GOD, Jehovah, LORD, THE LORD, Lord, Lord GOD, LORD God అని పెద్ద అక్షరాలు, చిన్న అక్షరాల కూర్పుతో మరి కొంత వివరంగా దేవుని నామములు ప్రస్తావించబడినాయి.

తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషు భాషలలో దేవుని నామం వ్రాయబడిన విధానం:

దేవుడు – God = ఎలోహీం (Elohim)
యెహోవా – GOD = జెహోవా (Jehovah)
దేవుడు – GOD = ఎల్ (El)
దేవుడు – GOD = ఎలోహ (Eloah)
ప్రభువు – LORD = యెహోవా (Jehovah)>br>ప్రభువు – THE LORD = జె యె హెచ్ (Jah)
ప్రభువైన – Lord = అదోనాయ్ (Adonai)
ప్రభువైన – LORD = అదోనిం (Adonim)
సర్వ శక్తిగల – ALMIGHTY = షద్దయ్ (Shaddai)
సర్వోన్నతుడు – MOST HIGH = ఎలియోన్ (Elyon)
ప్రభువైన యెహోవా – Lord GOD = అదోనాయ్ జెహోవా (Adonai Jehovah)
యెహోవా దేవుడు – LORD God = జెహోవా ఎలోహీం (Jehovah Elohim)
సర్వోన్నతుడైన దేవుడు – MOST HIGH GOD = (Elyon El)

పాత నిబంధన గ్రంథం నందలి దేవుని నామముల విశ్లేషణ:

OLD Testament Names of GOD

దేవుడు = ఎలోహ లేక అలాహ్ (Eloah or Ehlah) మరియు ఎలాహ (ELAH, or ELAHAH) – దేవుని ఏక రూపం లేదా ఏక వచన నామం. కొన్నిసార్లు త్రియేక దేవుని ఒకే సంయుక్త నామంగాను లేదా తండ్రియైన దేవుని పేరుగాను సందర్భానుసారంగా ఎలోహ అని 56 సార్లు, ఎలాహ అని 77 సార్లు బైబిలు గ్రంథంలో వ్రాయబడింది.
దేవుడు = ఎలోహీం (ELOHIM) – ఏక వచన రూపమైన ఎలోహ (Eloah) అను నామానికి బహువచనంగా ఎలోహీం అను నామము వ్రాయబడింది. అనగా తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు, అను మూడు మూర్తిమంతములు ఏకమైయున్న రూప నామం. దేవుడు త్రిత్వమైయున్న దేవుడు అని చెప్పడానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు బైబిలులో వ్రాయబడినాయి. ‘మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము’ (ఆది 1:26) ‘.. ఆదాము మనలో ఒకనివంటివాడాయెను’ (ఆది 3:22) దేవుడు అనగా ఎలోహీం అను నామం 2500 సార్లు బైబిలు గ్రంథంలో వ్రాయబడింది.
దేవుడు = ఎల్ (EL) – (ఏకవచన రూపం) సర్వోన్నతుడైన, సర్వ శక్తిమంతుడైనవాడు, భూమ్యాకాశములు తన స్వాధీనంలో గలవాడు. (యింగ్లీషు బైబిలులో GOD అని వ్రాయబడి యుంటుంది) దేవుని సంయుక్త నామంగా వివరించడానికి ఈ నామం బైబిలులో 250 సార్లు ఉపయోగించబడింది. ఉదా: El Bethel (ఎల్ బేతేల్) – బేతేలు దేవుడు; El Elyon (ఎల్ ఎలియోన్) – సర్వోన్నతుడగు దేవుడు; El Emunah (ఎల్ ఎమునః) – నమ్మదగిన దేవుడు; El Gibbor (ఎల్ గిబ్బార్) – The Mighty God (బలవంతుడైన దేవుడు; El Hakabodh (ఎల్ హకబోద్) – మహిమగల దేవుడు; El Ra’i (ఎల్ రా’ యి) – చూచుచున్న దేవుడు; El Sela (ఎల్ సెల) – నా ఆశ్రయ దుర్గమైన దేవుడు; El Shaddai (ఎల్ షద్దయ్) – సర్వశక్తిగల దేవుడు.
యెహోవా (Jehovah): సర్వ సృష్టికి మూలకర్తగా దేవుడు (ఎలోహీం – Elohim) అని బైబిలు గ్రంథములో వివరించబడి యుండగా, దేవుని నిత్యత్వమును సూచించు నామము యెహోవా. ‘నిత్యదేవుడైన యెహోవా’ (ఆది 21:33) అను సంకేత నామము. దేవుడు, తాను సృజించిన వారితో ఏర్పరచిన నిబంధనను (Covenant) వెల్లడి పరచే దేవుని నామమే యెహోవా. యెహోవా అనగా, తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు దేవుడు (God of Israel) అందుకొరకే, యెహోవా అంటేనే, నా దేవుడు అని అర్ధం గనుక, నా దేవా (My God) అని అనవచ్చును గాని, నా యెహోవా (My Jehovah) అని అనకూడదు. బైబిలు గ్రంథములో 7600 సార్లు కనబడే ఈ నామము ఎక్కువ సార్లు ప్రభువు (The LORD) అని మరియు తక్కువ సార్లు యెహోవా (Jehovah) అని తర్జుమా చేయబడింది.

యెహోవా = జె యె హెచ్ (JAH): దేవుని స్తుతించి ఆరాధించు సమయంలో నిర్గమ కాండము, కీర్తనలు మరియు యెషయా గ్రంథాలలో మొత్తం 49 సార్లు మాత్రమే ఉపయోగించబడిన నామం. తెలుగు బైబిలులో యెహోవా అని చెప్పబడింది.

ఉండునను వాడు: (యెహ్యే అషెర్ యెహ్యే – Ehyeh asher ehyeh – I will be that I will be) ఒక్క మాటతో దేవుని మూడు కాలముల నిత్యత్వాన్ని గురించి ప్రస్తావించబడిన నామం. ‘నేను ఉన్నవాడను, అను వాడనైయున్నాను’ ‘ఉండునను వాడు’ (నిర్గ 3:14) ఈ నామం ప్రత్యేకమైన నామం. అది నిత్యత్వమును సూచించు నామం. ‘నిత్యము ఉండువాడనైన నేను, ఆలాగున కొనసాగుచున్న వాడను మరియు మార్పు లేకుండా అలాగుననే కొనసాగు వాడను’ (I that ever will be, I continue to and will what I continue to be and will be) ‘వర్తమాన భూత భవిష్యత్కాలములలో ఉన్నవాడు’ (ప్రక 1:4) అని ప్రకటించిన దేవుని స్పష్టమైన నామం.

సర్వశక్తిగల దేవుడు (Almighty God) – El Shaddai (ఎల్ షద్దయ్) :– సర్వశక్తిగల దేవుడు మరియు సర్వసమృద్ధి గల దేవుడు అని అర్ధం కలిగిన దేవుని నామం సుమారుగా 48 సార్లు బైబిలులో వ్రాయబడింది.
ప్రభువు (Lord) – అదోన్ (Adon) = ఇది దేవుని ఏక వచన నామంగా సుమారుగా 30 సార్లు బైబిలులో వ్రాయబడింది. ప్రభువు (Lord), సర్వాధికారియైన ప్రభువు (Sovereign-Lord) యజమానుడు (Master), హక్కుదారుడు (Proprietor) అను భావం కలిగియున్న నామం. ఉదా: ‘సంవత్సరమునకు మూడు మారులు పురుషులందరు, ప్రభువైన యెహోవా (అదోన్ జెహోవా – Adon Jehovah) సన్నిధిని కనబడవలెను’ (నిర్గ 23:17)

ప్రభువు (Lord) – అదోనయ్ (Adonahy) = ఇది దేవుని బహు వచన నామం. సుమారుగా 290 సార్లు బైబిలులో వ్రాయబడింది. లోక పాలకునిగా సర్వాధికారియైన ప్రభువు, (Sovereign-Lord) యజమానుడు, (Master) హక్కుదారుడు, (Proprietor) అను భావం కలిగిన నామం. ఉదా: ‘ప్రభువైన యెహోవా’ (ఆది 15:2) స్పష్టంగా అర్ధం చేసుకోవాలంటే, అదోన్ (ప్రభువు) అనగా పాలకుడని, అదోనిమ్ (ప్రభువు) అనగా యజమానుడని అదోనయ్ (ప్రభువు) అనగా ఆశీర్వాదకారకుడని చెప్పుకోవచ్చు.

కొత్త నిబంధన గ్రంథములో దేవుని నామములు: New Testament Names of GOD

దేవుడు [God – థియోస్ (Theos)] – హెబ్రీ భాషలోని ఎల్ (El) ఎలోహ (Eloah) ఎలోహీం (Elohim) అను నామములు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మను ఒక్కొక్కరి లేదా, సంయుక్తముగాను వివరించడానికి ఏక వచన లేదా బహు వచన రూపంలో దేవుడు [God – థియోస్ (Theos)] అని గ్రీకు భాషలో వ్రాయబడింది.

తండ్రి [Father – పాటర్ (Pateer)] – దేవుడైన యెహోవా (Jehovah) నామం క్రొత్త నిబంధనలో తండ్రి అని గ్రీకు భాషలో వ్రాయబడింది.

ప్రభువు [Lord – డెస్పోటెస్ (Despotees)] – సర్వాధికారియైన ప్రభువు అని తండ్రియైన దేవుని మరియు కుమారుడైన దేవుని నామంగా గ్రీకు భాషలో క్రొత్త నిబంధన యందు వ్రాయబడింది.

ప్రభువు [Lord – క్యూరియోస్ (Kurios)] – యజమానుడు, కర్త అని దేవుడైన యెహోవా మరియు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు గురించి గ్రీకు భాషలో క్రొత్త నిబంధన యందు వ్రాయబడింది.

యేసు – [Jesus – ఈసస్ (Ieesous)] – యెహోషువా లేదా యెషువా అను హెబ్రీ నామం యొక్క గ్రీకు రూపమే యేసు. యెహోవా సహాయకునిగా నున్నవాడు, యెహోవాయే రక్షణ, యెహోవాయే విజయము, యెహోవాయే భాగ్యశాలునిగా చేయువాడు, యెహోవాయే రక్షకుడు, విమోచకుడు, సహాయకుడు, వర్ధిల్లజేయువాడు, యెహోవా ద్వారానే విమోచన అని యెహోషువా లేదా యెషువా అను హెబ్రీ నామమునకు అర్ధం. ‘ప్రజలకు యెహోవా రక్షకుడు’ అని క్రీస్తు యొక్క జన్మ నామం యేసు. ‘తన ప్రజలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రక్షించును గనుక, ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు’ (మత్త 1:21)

క్రీస్తు = క్రైస్ట్ (Christ) – క్రిస్టోస్ (Christos) = మెస్సియా (The Messiah) అని హెబ్రీ భాషలో వ్రాయబడిన మాటకు అభిషక్తుడు (The Anointed) అని అర్ధం కలిగిన గ్రీకు భాష నామమే క్రిస్టోస్.

దేవుని తలంపును బట్టి ఒక మానవుని లక్షణ స్వభావాలు ఎలాగుండాలో చూపించబడిన వ్యక్తియే యేసు. అలాగే అట్టి తలంపుయొక్క సంపూర్ణతయే క్రీస్తు. ఉన్నవాడను అను దేవుని దృశ్యరూపకమైన మూర్తిమంతమే యేసు క్రీస్తు.
మనిషికి దిశా నిర్దేశము చేస్తూ, మానవునిలో నున్న ‘నేను’ (I) అను వ్యక్తిత్వం, దైవ సంబంధమైన గ్రహింపు లోనికి, అటుపిమ్మట ‘నేను ఉన్నవాడను’ (I Am) అను స్థాయికి చేరిన ఒక మానవుని యొక్క రూపమే యేసు క్రీస్తు. శ్రమలు, శోధనలు, మానసిక కల్లోలాలు తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, పాపరహితునిగా జీవించిన యేసు క్రీస్తు దేవుడు కోరుకున్న ఒక మాదిరికరమైన నరునికి చిహ్నం.

యేసు క్రీస్తు [జీసస్ క్రైస్ట్ (Jesus Christ)] – ఈ లోకంలో జీవించి, మరణించినవాడు లేదా విధేయుడై లోకంలో జీవించి పిమ్మట మహిమపరచబడి అభిషక్తుడైనవాడు అని వివరించడానికి ఉపయోగించబడిన నామం. (యేసు యొక్క ఈ లోక జీవితం ఈ నామానికి గల ప్రాముఖ్యత.)

క్రీస్తు యేసు [క్రైస్ట్ జీసస్ (Christ Jesus)] – మృత్యుంజయుడై మహిమపరచబడి, పరలోకపు యాజకత్వం నిమిత్తం అభిషేకం (క్రీస్తు) పొందుట కొరకు విధేయుడైన యేసు అను భావం కలిగిన నామం. (అభిషక్తుడైన యేసుగా ఈ నామం యొక్క ప్రాముఖ్యత.)

మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు లేక మన ప్రభువు యేసు క్రీస్తు (Jesus Christ our Lord, or our Lord Jesus Christ) – మరణ పర్యంతం విధేయత చూపి, తన స్వరక్తంతో తన ప్రజలను విమోచించి, ప్రభువుగా ఉన్నత స్థానంలో నిలిచియున్నవానిగా గుర్తించబడినవాడు.

Message on Names of GOD

క్రీస్తు యొక్క యెహోవా దేవునికి సంబంధించిన నామములు

“యేసు-అబ్రహాము పుట్టకమునుపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.” (యోహ 8:58)

క్రీస్తు యొక్క దైవత్వమునకు సంబంధించిన వివరములు బిబ్లె నందు ఎన్నో వివరించబడియున్నప్పటికీ, బహుషా దేవునితో గుర్తించబడిన ఏసుప్రభువు యొక్క నామములు మాత్రమే ఆది సంఘములో ఎంతో అభిలాషణీయమైన నామములుగా వున్నవి.

మోషే కాలముకంటే ముందుగానే యెహోవా అను నామము ఉపయోగిన్చబడినప్పటికి , సాటిలేని దాని భావమును మోషే కాలములోనే దాని దేవుడు బయల్పరచి యున్నాడు (నిర్గ6:3). అది పాతనిబంధనలో దేవుని యొక్క నిబంధన నామము. అది క్రియా పదము “ఉన్నవాడు” (to be) యొక్క రూపమై యుండి రెండు మార్లు ఉపయోగించబడినది. ఇశ్రయెలియులయొద్దకు వెళ్లి మీ పితరుల దేవుడు మే యొద్దకు నన్ను పంపెనని చెప్పినప్పుడు – ఆయన పేరేమి అని వారు అడిగినఎదల వారితో నేనేమి చెప్పవలెనని మోషే దేవుని అడిగినప్పుడు-“నేను ఉన్నవాడను, అనువాడనై యున్నానని దేవుడు మోషే తో చెప్పియున్నాడు. “నేను ఉన్నవాడను” (‘నేనే’) (Iam) అనగా యెహోవా దేవుడే. ఇంగ్లీషు బిబ్లె లో ని ఈ నామము “దేవుడు” (లార్డ్-LORD) అని పెద్ద అక్షరములు (capital letters) లో వ్రాయబడియున్నది.

పాతనిబంధన గ్రంధమునందు యెహోవా(Jehovah) అను నామము దేవునియోక్క నామములన్నిటిలో అత్యంత ఘనమైన నామము. లేఖనముయోక్క ప్రతులను శాస్త్రులు తయారు చేస్తున్న్నప్పుడు ఈ పేరు వ్రాయవలసి వచినప్పుడు వారు శుచులై వారి బట్టలు మార్చుకొని మరి క్రొత్త కాలము(పెన్ను) మరియు సిరా(ink) ఉపయోగించి ఈ నామమున్ వ్రాసేవారు. గ్రంధములు చదువ వలసి వచిన్నప్పుడు ఈ పేరు ఉచ్చరిమ్పవలసి వస్తే దానికి బదులుగా ‘అదోనాయ్’ (Adonai) అని పలికే వారు. ఈలాగు గౌరవ సూచకముగా ఈ పేరు బదులుగా వేరుపెర్లు వాడుకలోనికి వచ్చినందున, ఈ నామము యొక్క ఉచ్చారణ విషయములో చాల చాల సరియైన తర్జన భర్జనలు జరిగియున్నవి.అనేక మంది మితవావద వేదాంత పండితులు ఈ నామమును యెహోవా (Je-hov-ah) అని పలకాలని వాదించినా, ఉదారవాద భోధకులు ఈ నామమును యెహ్ వ (Yah-weh) అని పలకాలని వాదిస్తుంటారు. తరతరాలుగా ఈ నామము ఉచ్చారణలో లేని కారణముగా ఈ కాలములో ఎ చర్చ ను పరిష్కరించడం చాల కష్ట సాధనమైనది. హెబ్రీ భాషకు అచ్చులు (Vowels) కలిపినప్పటికీ, ఈ నామము ఎలా  ఉచ్చరించాలోనని నిర్ణయించడం అసాధ్యమైనది. ఉచ్చారణ లేదా మాటతీరు (Dialects)మారుతుంటాయి. ఉదాహరణకు మనం పలికే ఒక మాట సుమారుగా ఎప్పటినుండి 200 సంవత్సరాల తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయి పలుకబదవచ్చు. ప్రాంతీయ చరిత్ర మనకు తెలియకపోయినట్లయితే, అమెరికా లో ఆగ్నేయ దిక్కు (South East) ప్రాంతములోని వలసదారులు ఇంగ్లీషు బాషను బ్రిటన్ యాస తో మాట్లాడడాన్ని మనము నమ్మలేకపోతాము. వారు మొదటగా వలస వచ్చినప్పటినుండి ఎన్నో సంవత్సరాలు మరియు తరములు గతించి, వారిదైన ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంగ్లీషు వాడుక భాషను సంతరించుకున్నారు. సుదీర్ఘ కాలములో అదే విశ్స్యము హెబ్రీ భాషకు కూడా జరిగియుంటుందని ఎట్టి అనుమానము లేకుండా చెప్పవచును.

యోహాను సువార్త యందు 8 సందర్భాములయందు నేను (ఉన్నవాడను- Iam) అని యేసు ప్రభువు ప్రకటించి షుమారుగా యెహోవా దేవుని గుణ లక్షణములు గలవాదానని బయలుపరచియున్నాడు. ఈ సందర్భములో యోహాను ఉపయోగించిన గ్రీకు మాట ఎగో ఎమి (ego eimi). ఆలాగు వారిద్దరుగురించిన ప్రాముక్యతను ఆయన నిర్దారించినాడు. యేసు ప్రభువు తనను తాను “నేను (Iam) అని చెప్పియున్న యోహాను సువార్త లోని ఎనిమిది సందర్భములు ఈ క్రింది విధముగా నున్నవి. దీనినే మనము ఈ అధ్యాయములో చర్చిన్చుచునాము.

జీవాహారముము నేనే

 

Iam the Bread of Life 6:35
నేను లోకమునకు వెలుగును

 

Iam the Light of the World 8;12
నేనే ద్వారమును

 

Iam the Door 10:9
నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని

 

Iam the Good Shepherd 10:11
పునరుద్దానమును జీవమును నేనే

 

Iam the Resurrection and the Life 11:25
నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును

 

Iam the Way, theTruth and the Life 14:6
నేనే నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని ద్రాక్షావల్లిని నేను తీగలు మీరు

 

Iam theTrue Vine 15:1,5
నేనేఆయనను-నేను ఉన్నాను- ఆయనను నేనే-నేనేఆయనాను

 

Iam … Iam 4:26, 8:58, 18:5,6,8

 

జీవాహారము-Bread of Life

మెస్సయ్యా వచ్చినప్పుడు యిర్మియా దాచిఉంచిన మందసము పోగొట్టియుండగా ఆయన దానిని కనుగొని అందులో దాచ్యుంచబడిన మన్నా గల పాత్రను ఆయన బయటకు తీయగలడని దానిని బట్టి మెస్సియ్యను గుర్తించగలుగుదునని యూదులు బలంగా నమ్మేవారు, అందును బట్టియే మన్నా లేదారొట్టెగా మెస్సియ్యను గుర్తించేవారు. అంతేకాకుండా మోషే  వంటి ప్రవర్త యని యూదులు నమ్మిన్చినందున (ద్వితీ 18:15) దాని భావము ఆయన పరలోకము నుండిఆహారము (రొట్టె) తేగలదని వారు భావించారు. యూదుల రబ్బీ కీ సంబంధించిన నానుడి యీలాగున్నది. “ఆది విమోచాకునివలె అంతమందలి విమోచాకుడున్డును,తరువాతి విమోచాకుడు కూడా మన్నా కురిపించాగలదు.” అంతే కాకుండా మన్నా దేవుని రాజ్యములోని ఆహారమని యూదులు తలన్చేవారు. మెస్సియాను గూర్చిన ఆశలయందు మన్నా ఒక భాగమని యూదుల మనస్సులో ఒక భావన ఉండేది.

ఇటువంటి ఆలోచన నేపధ్యములో, ఏదో ఒక రోజున యేసుప్రభువును మెస్సియగా గుర్తించేవారు మరుసటి రోజున మన్నా ను గూర్చిన ప్రస్తావన లేవనెత్తుతారనుటలో ఆశ్చర్యపదవలసైన విషయమేమియు లేదు. ఆయన జన సమూహముతో సంభాషించిన రెండు మారులు భుజించుటకొరకు ఆహారము అనగా మన్నా వారు కోరుకొన్నారు. (యోహా 6:30-31-34).

అందుకు ఏసుప్రభువు తానే పరలోకమునుంది వచ్చిన మన్నా అని “జీవాహారము నేనే” (యోహా 6:35) అని ప్రకటించియున్నాడు.ఇట్టి వివరణ ఇచ్చిన సందర్భములో యిట్టి ఎహోవాదేవునికి సంభందించిన తన నామమును బయల్పరచి, లోకమునకు జీవము నిచ్చునది దేవుడనుగ్రహించు ఆహారమైయున్నదనియు జీవాహారము నేనే యనియు యోహా 6:32-34) నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రము ఆకలిగోనడనియు the bread of satisfying life యోహా 6:30-31-34).ఈ ఆహారము భుజించిన వాడేల్లప్పుడు జీవిన్చుననెడి పునరుద్ధాన జీవాహారమనియు the bread of everlasting life (యోహా 6:48-59) అనియు ప్రకటించుచున్నాడు.

తన భౌతిక ప్రాణమును కాపాడుకొనుటకును ఒక వ్యక్తి ఆహారమును యెట్లు భుజించునో, ఆలాగే ఒక క్రైస్తవుడు తన ఆత్మ సంభందమైన జీవమును కాపాడుకోనుటకై జీవాహారమును తప్పక భుజించవలయును. ఆహారము అనగా రెండు వేరువేరు భావములు కలుగునట్లుగా ఏసుప్రభువు భుజించుట గూర్చి రెండు వేరువేరు క్రియాపదములను ఉపయోగించినాడు. మొదటగా నిత్య జీవమును సూచించు విధముగా అది ఎల్లప్పుడు అనిస్చితకాలమును సూచించు విదముగా ‘ఫాగెయిన్’ (phagein)అను క్రియాపదమును ఏసుప్రభువు ఉపయోగించినాడు. (యోహా 6:50,51,52,53) ఒకడు క్రీస్తును తన స్వంత రక్షకునిగా స్వీకరించినప్పుడు,అతడు, అట్టి సందర్భములో ఆయన శరీరమును భుజించుచున్నాడు. ఇవి ఒకేఒక్క సారి (once for all) మరియు శాశ్వతమైన రక్షణ గురించిన ప్రస్తావనయై యున్నది. రెండవ క్రియాపదము ‘ట్రోగోన్’ (Trogon) ఎప్పుడు లేదా అలవాటుప్రకారం భుజించుతాను సూచించు వర్తమాన అసమాపక క్రియ. అది మనము నమిలి భుజించు పండ్లు కూరగాయలు లేదా త్రుణధాన్యముల విషయములో ఉపయోగించెడి మాట. కాలమార్పు (change in tense) తద్వారా క్రియారూపక మార్పు (change in verb) నిరంతరము లేదా అలవాటు ప్రకారము ఎల్లప్పుడు జీవాహారమును భుజించ్త ద్వారా మన ఆత్మ సంబందమైన ఆకలిని నిరంతరము త్రుప్తి పరచుకోనడాన్ని సూచించుచున్నది. (యోహా 6:54,56,57,58) ఒక్కమారే(once- for- all)ఆయన శరీరమును భుజించుట శాశ్వితమైన రక్షణ గురించినదైన మొదటి చర్య కాగా, అనుదిన ఆహారము నిరంతరము భుజించుట క్రీస్తుతో మన ఎడతెగని సహవాసమునకు సూచనగాయున్నది.

లోకునకు వెలుగు (Light of the World)

ఎన్నో సందర్భాలలో యుదా మతాదిపతులు యేసుప్రభువును చంపాలని చూశారు. అలాంటి ఒక సందర్భములో యేసుప్రభువు మీద నేరము మోపవలేననిఆయనను శోదిoచుటకు వారు వ్యభిచారములో పట్టబడిన ఒక స్త్రీ ని ఆయన యొద్దకు తీసుకొని వచ్చి ధర్మశాస్త్రములో రాళ్ళు రువ్వి చంపవలెనని ఉన్నదానిని బట్టి నువ్వేమి చెప్పుచున్నావని ఆయనను అడిగియున్నారు. ప్రభువును ఇరకాతములో పెట్టాలని వారు అలా అడిగియున్నారు. ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము ఆమెకు శిక్ష విధింపవలెనని ఆయన చెప్పియున్నట్లయితే, ప్రజలు నిరాశపడి ఆయనను వెంబడిoచడం మానేసేవారు. ఆయన గనుక ధర్మశాస్త్రమును సమర్ధించకపోయినట్లయితేమోషే ధర్మశాస్త్రమునకు ఆయన విరుద్ధమని ఆయనపై నేరము మోపి, సినగోగు నుండి ఆయనను బయటకు వెళ్ళగొట్టి దైవదుషణకై ఆయన రాళ్ళతో కొత్తబడియుoడేవాడు. ఆ స్త్రీ పై నేరారోపణ చేసిన వారిలో మార్పు కలిగించి మరియు వ్యభిచారమునందు పట్టుబడిన స్త్రీ కీ రక్షణ అనుగ్రహించుట ద్వారా ధర్మశాస్త్రము యొక్క నిజమైన స్ఫూర్తిని యేసుప్రభువు ఎత్తిచూపియున్నాడు.అదే సమయములో సామాన్య ప్రజలలో ఆయనకు గల ప్రాచుర్యమును మరింత పెంపొందించుకొనియున్నాడు.

ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే యేసుప్రభువు ఈ లాగు ప్రకటించియున్నాడు-“నేను లోకమునకు వేలుగైయున్నాను.” (యోహ8:12) ఇట్టి ఒక చిన్న ప్రకటనయందు ఈ సువార్తయందు సందర్భానుసారమైన ఎంతో గొప్ప భావము వ్యక్తపరచబడియున్నది. అప్పటివరకు భోదిన్చుచుండిన యేసుప్రభువు వ్యభిచారమునందు పట్టుబడిన స్త్రీ కొరకైన సభలో ఈ మాటలు పలికియున్నాడు. అక్కడ ఆ ప్రాంతములో నాలుగు బంగారు పాత్రలు కలిగిన నాలుగు దీపస్తంభములున్నవి. వారము క్రితము జరిగిన పర్ణశాల పండుగ (feast of tabernacles) సందర్భముగా ఈ పాత్రలన్నీ నూనెతో నింపబడి వెలిగింపబడియున్నవి. అట్టి దీపపుకాంతి  ఎంతో ప్రకాశవంతముగాయుండి యెరుషలేము పట్టణమంతటికిని వేలుగిచ్చియున్నదని సమకాలీన పరిశీలకులు నిర్దారించియున్నారు. యేసుప్రభువు చుట్టూ గుమిగూడిన వారందరూ గత రాత్రి యందలి దీపపు వెలుగును చూచియుంటారనే విషయములో ఇట్టి అనుమానమూ లేదు.

“నేను లోకమునకు వెలుగైయున్నాను” అని తనకు తాను వ్యక్త పరచుకోన్నప్పుడు, అరణ్యములో ఇస్రాయేలియులను నడిపించిన మేఘస్తంభము, అగ్ని స్తంభము విషయమును సూచన ప్రాయంగా యేసుప్రభువు తెలియజేసి యుండ వచ్చును.ఉత్సవాల (పండుగ) సందర్భముగా దేవాలయము ప్రకాశమానముగా చేయుట, మేఘస్తంభము అగ్ని స్తంభమును గురించి ప్రజలకు జ్ఞాపకము తెచ్చుటయే. ఎంతో మంది యూదులు ఇట్టి ప్రక్రియను దేవుని యొక్క స్వయం ప్రత్యక్షత యనెడి దివ్య జ్ఞానముగా పరిగణించియుండవచ్చును. ఎలాంటి పూర్వాపారాలు యేసుప్రభువు మనస్సులో ఉండియున్నట్లయితే, “నేను లోకమునకు వెలుగైయున్నాను” అని ఆయన చెప్పిన మాటలు ఆయన యొక్క దైవత్వనామముగా ప్రస్పుటము చేయబడియున్నది.

యేసుప్రభువు సుర్యొదయము గురించి కూడ సూచించియుండవచ్చు. ఆయన చాల పెందలకడనే ఆయన భోదించుట అంటే సుర్యొదయము కంటే కొంచము ముందుగా ప్రారంభించియున్నాడు. (యోహా8:2). యేసు ఆ మాటలు చెప్పుచున్నప్పుడు అప్పుడే ఉదయించుచున్న సూర్యుడు ఆకాశామునందు  కనబడుచున్దవచ్చు. పాలస్తీనా దేశము కొండలతో కూడి యున్న ప్రదేశము గనుక ఆ దేశములో సుర్యొదయము అకస్మాత్తుగాను ఎంతో వీనుల విన్డైనది గాను వుంటుంది. ఒక గంట లోపే వెలుగు రేఖలలో మార్పు జరిగి రాత్రి చీకట్లు ముగిసిపోయి దిన ప్రకాశము మొదలవుతుంది. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన సుర్యొదయము కనుకనే “తన అంతఃపురమునుండి బయలుదేరు పెండ్లి కుమారునివలె వున్నాడు.” (కీర్త 19:5) అది దావీదు మహారాజు సురుని సరిపోల్చియున్నాడు.

మేస్సియ్య రాక వెలుగు వచ్చిన్నట్లుoడుననెడి పాత నిభందన ప్రవచానములను బట్టి “నేను లోకమునకు వెలుగైయున్నాను” అని యేసుప్రభువు చెప్పిన విషయమును మనము మరింత గ్రహించుటకు మరిఒక సందర్భముగా మనము భావించ వచ్చును. “నీవును గలిలయుడవా? విచైంచి చూడుము, గలిలయ లో ఏ ప్రవక్త పుట్టదనిరి” (యోహా7:52) అని అంతకు ముందు రాజు సన్హేద్రిన్ (sanhedrin) సభలోని నికోదేము సహచారులు ఆయనను సున్నితముగా దూషించియున్నారు.  అందుచేతనేమో ఇట్టి యుదా మతాదిపతులకు మరచిపోయిన చాలా ప్రాముక్యమైన ప్రవచానములను ( యెష 9:1; 42:6;49:6; 60:1-6, మలా గుర్తుచేయుట కొరకై 4:2) వారికి “నేను లోకమునకు వెలుగైయున్నాను” అని తనను తాను యేసుప్రభువు ప్రకటించుకొని యున్నాడు. వెలుగుప్రకాశము ప్రత్యేకముగా గలిలయ ప్రాంతమునందు జరుగునాను ఈ ప్రవచానములయందు ప్రత్యేకముగా ప్రస్తావించబడి యున్నది.

యేసుప్రభువు నిజముగా లోకమునకు వెలుగైయున్నాడన్న భావము మరియొక సందర్భములో కూడా ప్రస్పుటము చేయబడి యున్నది. యేసుప్రభువు యొక్క వెలుగు తన పాపముల నిమిత్తము పశ్చ్చాతాప్పపడని పాపి యెద్ద వికర్శింపబడుతుంది కాని , తన పాపముల నిమిత్తము  పశ్చ్చాతాప్పపడు పాపికి మాత్రం ప్రకాశము కలిగించును. యేసుప్రభువు పలికిన ఈ మాటలకు కొద్దిసేపటిముందు వ్యభిచారములో పట్టుబడిన స్త్రీ విషయములో తీర్పు కొరకు తమంతట తామే నీతిమంతులమనుకొంటున్న యుదా మత పెద్దలలో మార్పు తెచ్చుటకై యేసుప్రభువు సంభాహించియున్నారు.అపోస్థలుడైన యోహాను ఈ సందర్భములో “శిక్షవిదిoపలేదా?” (convicted) అను మాట కొరకు ఎలెగెకోమినోయ్ (elegechomenoi) అను పదమును ఉపయోగించినాడు. (యోహా8:9) దాని అసలైన భావము “వెలుగులొనీ తెచ్చి మరియు బహిర్గతపరచుట”. ఒక వుత్తరమును వెలుగులోనికి తెచ్చి దానిలో ఏమి ఉన్నదో చూచుట అను కార్యమును అది వివరించుచున్నది. మనుష్యులు జీవితము లోని అంతర్గతముగా లోలోపల దాగియున్న పాపము యేసుప్రభువు తన వెలుగును బట్టి బహిర్గత పరచునన్న భావమును బట్టి ఆయన లోకమునకు వెలుగైయున్నాడు. ఈ మనుష్యులు పాపము గురించి దోషారోపణ ఆయన చేయుచున్నప్పుడు వారు పశ్చ్చాతాప్పపము పొందుటకు ఇష్టపడని యెడల వారు ఆయన సన్నిధిలో నిలువలేరు. వారి పాపముల నిమిత్తము దోషారోపణ చేయబడి వారు పశ్చ్చాతాప్పపము పొందుటకు అంగీకరించకపోవడము వలన చాలామంది ప్రజలు ఈ కాలమున దేవిని నుండి దూరముగా పారిపోవాలని చూస్తున్నారు.

యేసుప్రభువు లోకమునకు వెలుగైయున్నాడు, మరియు మాములుగా దాగియున్న లేదా కనపడని దానిని వెలుగు ప్రసరింపజేసి బహిర్గత పరచుటయే వెలుగు యొక్క ప్రాధమిక కార్యమై యున్నది. క్రీస్తుయోక్క ప్రకాశము తనను తాను (యోహా8:12-20), తండ్రిని (యోహా8:28-30) బహిరంగ పరచుట కొరకే. మానవునిలోని పాపమును ఆయన బహిర్గతపరచుటయేగాక , సమస్య కూడా, పరిష్కారము కూడా ఆయన చూపిఒంచ గలదు. లోకములోని నైతిక చీకటి ఆయన వెలుగైయున్నాడు.

ద్వారము (The Door)

యేసుప్రభువు నేనే ద్వారమును అని తెలిపినప్పుడు, ఒక ద్వారము యొక్క ఉపయోగము లేదా ఒక ద్వారము యొక్క ప్రణాళిక గురించి తనకు తానుగా అన్వయించుకొని యున్నాడు. (యోహా10:9) గొర్రెలు దొడ్డిలోకి ప్రవేశించు ద్వారము సాధనముగాయున్నది. దీనిని మనము అన్వయించుకొన్నట్లయితే , నేనే ద్వారమును అని సూచించుటనుబట్టి రక్షకుడు ఆయనే తప్ప వేరొక మార్గను లేదనియు అట్టి ఆక్షణ సమూహములో  ప్రవేశించుట కేవలము ఆయనే ద్వారముననియు ఆయన బయలు పరచియున్నాడు. గ్రీకు పదము ‘డైయిమావ్ (diemou)’ అనగా నాద్వారానే తప్ప (‘by Me’) అను మాట మానవులు రక్షణ పొందుటకు ఆయనే ఏకైక మార్గమని సూచించు చున్నది.

ప్రభువు యొక్క ఈ ప్రత్యేకమైన నామము క్రైస్తవుని జీవితములో కనీసం మూడు ప్రాముక్యమైన అనుభవములు కలిగి యుంటాయి. “నేనే ద్వారమును; నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన యెడల వాడు రక్షింపబడిన వాడై, లోపలి పోవుచు బయటకి వచ్చుచు మేతమేయుచుండును.” (యోహా10:9). మొదటిగా ద్వారమునైయున్న యేసుప్రభువు మనము ప్రవేశించినప్పుడు మనకు రక్షణ అనుగ్రహిస్తాడు. రెండవడిగా, లోపలికిపోవుచు , బయటకి వచ్చుచు అనగా రక్షణ కొరకు లోపలి మరియు సేవకొరకు బయటికి వెళ్లి వచ్చుటకు మనకు స్వేచ్చ కలిగియుంటాము. మూడవడిగా, ఆయనయందు మనము ఆత్మ సంభందమైన ఆహారము పొందుకోనగలము.

“గొర్రెలకు మంచి కాపరి”

యేసుప్రభువు రెండుమార్లు “గొర్రెలకు మంచి కాపరిని” అని తన గురించి తాను తెలియజేసియున్నాడు. (యోహా10:11-14) అలా చెప్పిన సందర్భములో కొంత నైతిక సంభంధమైన మూలములు గల “కలోస్” (kalos) అను గ్రీకు పదమును వుపయోగించి యున్నాడు. ఒక సుందరమైన దానిని, ఉపయోగకరమైన దానిని, శుద్ధమైనదానిని, ఉన్నతమైన దానిని, సంపూర్ణమైన దానిని, యోగ్యతగలిగిన దానిని మరియు నీతి విషయములో మేలైనదానిని వివరించుటకు గ్రీకు శాస్త్రీయ భాషయందు ఈ మాటను ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఏ ఒక్క విశేషమైన సరిపోతాయి. ఈ మాట గొర్రెల కాపరియొక్క అవశ్యకమైన మంచితనాన్ని సూచిస్తున్నది గనుక , అది గమనిన్చేవారికి స్పష్టముగా అనుభవము లోనికి వచ్చి తద్వారా గొర్రెలకాపరి అందరిచే ఆరాదిమ్పబడి, గురవిమ్న్పబడి మరియు ప్రేమించబడతాడు.

యేసుప్రభువు యొక్క ఈ నామము 23వదావీదు కీర్తనలోని ‘యెహోవా రోహి’ (Jehova Rohi) అను నామమునకు సంభందము కలిగియున్నదని చాల మంది బైబిలు వ్యాఖ్యానకారులు విశ్వసిస్తారు. గొర్రెల కాపరి తన మంద కొరకు (తన గోర్రేలకోరకు) తన ప్రాణము పెట్టునని ఈ నామము యొక్క ప్రాముఖ్యతయైయున్నoదున, మూడు గొర్రెల కాపరి కీర్తనలో (కీర్త 22-24) మొదటియైన 22 వ కీర్తన యొక్క సందర్భముతో మనము దానిని మరి ఎక్కువగా అర్ధము చేసుకోన వచ్చును. ‘గొర్రెల కాపరి’ అను యేసుప్రభువు యొక్క నామము ఆయన ‘సంఘము’ కు సంభందించైనా నామమై యున్నందున, పరిశుద్ధ గ్రంధములో సాధారణముగా ‘సంఘము’ దేవుని మందిరముగా గుర్తింపబడు చున్నది.

పునరుత్దానమునందు మరియు జీవము

చనిపోయిన సహోదరుడైన లాజరును తిరిగి బ్రతికించడానికి కొద్దిసేపటిముందు యేసుప్రభువు మార్తను కలిసికోన్నప్పుడు యేసుప్రభువు తన యెహోవా దేవునికి సంభందించిన మరియొక నామమును ఆయన బయల్పరచియున్నాడు. యేసుప్రభువు మార్తతో ఈలాగు చెప్పియున్నాడు “పునరుద్ధానమును జీవము నేనే; నాయందు విశ్వాసమున్చువారు చనిపోయినను బ్రతుకును; బ్రతికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రహి వాడును యెన్నటికిని చనిపోడు.” (యోహా11:25-26). పునరుత్దానమునందు విశ్వాసమున్చుచున్నానని మార్త సూత్ర ప్రాయంగా తెలియజేసినప్పటికీ, పునరుత్దానమును ఒక వ్యక్తిగా, పునరుత్దానము ఆయనేనని ఆమెకు యేసుప్రభువు యొక్క అనేకమైన నామములలో ‘జీవము’ ఒకటియైయున్నది. మరియు ఆయన జీవమై యున్నాడన్న సంపూర్ణ భావమును బట్టి పునరుత్దానము యేసుప్రభువే.

ఒక విశ్వాసికి ఈ నామము రెండింతల వాగ్ధానము కలిగించుచున్నది. మొదటగా, శారీర మరణానికి గురియైన వారు నిత్యత్వమునకు లేపబడతారు. రెండవదిగా, విశ్వాసముంచిన ఏ ఒక్కరూ రెండవ మరనముచే భాదిన్చాబాడరు. క్రీస్తుయోక్క ఈ నామము మన వాగ్ధానము గుర్తుచేయబడే భూస్థాపన కార్యక్రమములయెద్ద సాధారణంగా మనము విన్నప్పటికీ, అవి నిబంధనలతో కూడిన వాగ్ధానములు మరియు క్రీస్తుయోక్క ఇట్టి నామము కేవలము ఆయనయందు విశ్వాసముంచిన వారికే అర్ధవంతము మరియు ప్రయోజన కారి.

మార్గము సత్యము మరియు జీవము

యేసుప్రభువు ఈ లోకములో శరీరుడుగా జీవించిన చివరి రోజు రాత్రి కాలము ఒంటరిగా తన శిష్యులతో వుండిన సమయములో ఆయన యెహోవాదేవునికి సంభందించిన తన నామములు (Jehovistic Names) మరి రెండు బయల్పరచియున్నాడు. అందులో మొదటిది : “నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును” (యోహా14:6) గ్రీకుమాట ‘హడోస్’(hados) దాని సరియైన భావము ‘మార్గము (రోడ్డు/road) లేదా రహదారి/రాజమార్గము(highway). మనము ప్రయాణము నాకు సంభందించిన మాటల్లో చెప్పాలంటే ‘యేసుప్రభువే పరలోకమునకు రాఝాదారి’ మరి అంతే కాకుండా ఆయన ఒక్కడే పరలోకమునకు రహదారి. క్రీస్తే ఏకైక రక్షకుడని క్రోతనిభందన పదేపదే మరియు ఘంటాపదంగా మనకు తెలియజేస్తున్నది.

తానే ఏకైక రక్షకుడని యేసు క్రేస్థూప్రభువు తెలియజేసియున్నాడు. (యోహా14:6). మరియు ఆయన శిష్యులు దానిని అంగీకరించి ఒప్పుకొనియున్నారు. (అ.కా 4:12) నూతన నిభందన క్రైస్తవ్యమును బట్టి యేసుప్రభువును అనుసరించువారు ‘ఈ మార్గము’ ‘క్రీస్తు మార్గము’ అని వివరించ బడుట క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క గునలక్షనముల సరియైన వర్ణణవలెనున్నది. (అ.కా 9:2, 19:23, 22:4, 24:14,22)

క్రీస్తు మార్గమే కాకుండా క్రీస్తు ప్రభావము గల సత్యమే కూడా వున్నాడు. ఆయన సత్యము యొక్క చిహ్నము మరియు ఊటయై యున్నాడు. ఇది యూదులకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దేవునియోక్క ముఖ్య స్వభావమును తెలుడుకోనుతకు కొంతమంది యుదా మత భోధకులు గుంపుగా ప్రార్దిస్తుండగా హెబ్రీ భాష యందలి మొదటి, మధ్య మరియు చివరి అక్షరముతో కూడిన ఒక

గ్రంధపు చుట్టాను దేవుడు పరలోకము నుండి వారి మధ్యకు పంపియున్నాడని ఒక యుదు ఇతిహాస వివరిస్తున్నది. ఈ మూడు ఇతిహాసాలు కలిసి ‘సత్యము’ (truth) అని అర్ధమిచ్చు హెబ్రీ మాతయై యుండినది. ఈ కధ బైబెల్ అనుభంద Apocryphal కధగా ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యముగా దేవుని యొక్క స్వభావమును మరియు సత్యము యూదులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదన్న విషయము ఇది సూచించుచున్నది.

మరియు యేసుప్రభువు జీవమై యున్నాడు. ఆయనలోనే జీవమున్నది గనుక ఆయన మనుష్యులన్దరిలో సాటిలేనివాడు. అందుచేతనే ఆయన పునరుత్దానమును వివరించు సందర్భములో ఆయన ‘జీవింపజేయుఆత్మ’ అని పౌలు తెలియజేసియున్నాడు. (I కోరిం15:4 5). ఈయన ఉనికి మరియు స్వరూపము యొక్క మూర్తిమంతము మరియు జీవమై యున్నది కనుక నాలుగవ సువార్త ప్రారంభమందు ‘ఆ జీవము మనుష్యులకు వేలుగైయుండెను’ అని ప్రకటింపబడినది.( యోహ 1:4)

నిజమైన ద్రాక్షావల్లి

యెహోవా దేవునికి సంభందించిన తన మరియొక నామము “నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని” ( యోహ 15:1-5) అని ఆ రాత్రి సమయములో ఆ మెడ గదిలో తన శిష్యులకి యేసుప్రభువు తెలియజేసియున్నాడు. ఇశ్రాయేలు దేశము నందు ద్రాక్షా తోటలు విస్తారముగా వుంటాయి గనుక ‘ద్రాక్ష’ ఆ దేశపు ఒక జాతీయ చిహ్నముగా పరిగనిమ్పబడుచున్నది. దేవాలయపు ద్వారా ప్రాంతములో ఒక బంగారు ద్రాక్ష తీగె ఫలకము పై చెక్కబడియున్నవి. మరియు మక్క బీయుల తిరుగుబాటు కాలములో ఆ చిహ్నము నాణేములపై ముద్రింపబడి యున్నది.పాత నిభందన యంతటియందును ఇశ్రాయేలు జాతిని వివరించుచున్నప్పుడు ‘ ద్రాక్షావల్లి’ లేదా ద్రాక్షతోట’ అను స్వరూపమును దేవుడు ఉపయోగించినాడు. (కీర్త 80:8; యేష5:1-7; యిర్మి2:21; యోహ15;19:10;హోష10:1) యేసుప్రభువు తనను తాను ‘నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని’ అన్నప్పుడు బహుషా తనకు మరియు ఇశ్రాయేలు జాతి కిని బస సంభంధమును ఆపాదించియుండవచ్చు.

తప్పుడు మరియు అవాస్తవానికి విరుద్ధముగా, వాస్తవికత మరియు అసలైన లేదా సరియైనది యేసుప్రభువేనని వివరించి చెప్పుటకై నిజమైన(true) అని అర్ధము వచ్చు గ్రీకు పదము ఎలెధీన్ (alethine) అనేక మార్లు యోహాను సువార్తయందు ఉపయోగించబడినది. పాత నిభందన  యందు దేవుడు ఇశ్రాఏలును ద్రాక్షావల్లి అని అన్నప్పటికీ , దాదాపుగా దీని స్వభావము ఏళ్ళప్పుడు వ్యతిరేఖ భావముతోనే కనబడుచున్నది. దానికి బదులుగా యేసుప్రభువు వ్యవసాయకునిచే చక్కగా పెంచి పోషింపబడి పనికిరాని తీగెలు తీసి పారవేయబడి బహుగా ఫలించేడి నిజమైన లేదా అసలైన ద్రాక్షావల్లియైయున్నాడు. ఇశ్రాయేలు ఆలాగు ఎన్నడు వుండియుండలేదు, ఆ జాతి కృత్రిమమైన ద్రాక్షావల్లియై యుండి కారు ద్రాక్షాలు కాయుచుండినది.

నేనే…..నేనే (Iam….Iam)

అహః అను భావముగల గ్రీకు మాట ఏమి (eimi) పైన ఒఎర్కొన్న యేసుప్రభువు తెలియజేసిన యెహోవా దేవుని సంభంధమైన ప్రతి నామము నందు అర్ధం చేసుకోబడినది. తనకును మిగతా విషయానికి సరిపోల్చుకొనడానికి యేసుప్రభువు కేవలం క్రియాపదము ఏమి (eimi) ఉపయోగిస్తే సరిపోయి వుండేది గాని , ఆ మాటతో పాటుగా ‘అహః’ అను భావాన్ని కలిపినందుకు అది నొక్కివాక్కాణిoచినట్లవుచున్నది. యేసుప్రభువు ఎన్నో మార్లు ఈ నామమును తెలియజేసినప్పటికీ ( యోహ 4:26, 8: 58; 18:5, 6,8) పాత నిభందనయందు నిర్గ3:14 ప్రకారము “నేను ఉన్నవాడను అనువాడనైయున్నానని మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొద్దకు నన్ను పంపెనని “ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పవలెనని యెహోవా దేవుడు మోషే తో చెప్పియున్నoత పూర్తి వాక్యము వాలే యేసుప్రభువుతోనే యెహోవానని చెప్పియుండలేదు.

అయినప్పటికీ, కనీసం ఒక్క సందర్భములో ఆయన మాటలు విని అట్టి భావముతో అర్ధంచేసుకొని, ఆయన దైవదూషణ గురించి ఆయనను చంపవలెనని రాళ్ళు ఎత్తిపట్టుకున్నారు. ( యోహ 8:58-59) మరియొక సందర్భములో ఈ నామమును యేసుప్రభువు ఉచ్చరించిన సందర్భములో ఆయన మహిమ ప్రత్యక్షము కాబడి ఆయనను పట్టుకోనడానికి వచ్చిన సైనికులు వెనుకుకు తగ్గి నేలమీదపడిపోయారు. ( యోహ 18:5-8). తాను కేవలం యెహోవా దేవుని పోలియున్నాననుటకు కాక తానే యెహోవా దేవుడనని నిరూపించుటకై యేసుప్రభువు ఈ నామమును వుపయోగించియున్నారు.

ముగింపు

యేసుప్రభువే పాతనిబంధనలోని యెహోవా దేవుడు. పాతనిబంధనలోగల యెహోవా దేవుని నామములన్ని చట్టబద్ధంగా ఆయనకు వర్తిస్తాయి.(అనుబంధము చూడండి) ఆయన మన ప్రతి అవసరము తీర్చగల నిత్యుడైన సమకాలీనుడైయున్నాడు. ‘ఉన్నవాడును’(Iam) యెహోవా దేవుని నామమును ప్రయోగాత్మకముగా పూర్తిగా అర్ధం చేసుకో క్రియారూపమైన ‘అనువాడు’ (to be) ను “మార్పుచెందు”(to become) అని అనువాదము చేసుకున్నచో  వచ్చానని G కాంప్ బెల్ మోర్గారోన్ అను ప్రాముఖ్య వ్యక్తి తెలియజేసియున్నాడు. మనకు సరిగ్గా ఏమి అవసరమో మరియు మనకు అట్టి అవసరత గురించిన భావము మనకు కలుగుతుందో ఆలాగే జరుగుతుంది అనేది యెహోవా దేవుని (యేసుప్రభుని) ఇట్టి నామముయెక్క ప్రాముఖ్యతయైయున్నది. ఈ మధ్యకాలములో యేసుప్రభువు నీకేమైయున్నాడు?

చర్చకొరకు

 

  1. యెహోవా దేవుని సంభందమైన క్రీస్తుప్రభువు యొక్క 8 నామములలో (IAM) ‘నేనే’ (ఉన్నవాడను) అను నామముయోక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?అది ఆయన దైవత్వమును ఏలాగు ప్రతిబింపజేస్తున్నది?
  2. రొట్టె యొక్క ఉపయోగమేమైయున్నది? విశ్వాసులలో ఈ ఉద్దేశామును యేసుప్రభువు ఏలాగు నేరవేర్చుచున్నాడు?
  3. ‘వెలుగు’అని క్రీస్తు ప్రభువు తనను తాను వివరించి యున్నప్పుడు ఆయన ఉద్దేశమేమియున్నది?
  4. క్రీస్తు సువార్త సేవ యందు ‘నేనే ద్వారమును’ అన్న దాని యొక్క విధి ఏమైయున్నది? లోపలి వెళ్ళు మరియు బయటికి వచ్చు అన్న మాటలయోక్క భావము ఏమైయున్నది?
  5. క్రీస్తు ప్రభువు ఏలాగు మంచి కాపరియైయున్నాడు?
  6. ‘పునరుద్దానమును, జీవమును’ అన్న క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క నామమును బట్టి రెండింతల వాగ్ధానము మనకు ఏలాగు దొరుకుచున్నది?
  7. ‘నేనే…నేనే’ అని క్రీస్తు ప్రభువు అన్నప్పుడు ఆయన భావము ఏమైయున్నది? యెహోవా దేవుని సంబంధమైన క్రీస్తు ప్రభువు నామములను బట్టి ఆయన గురించి మీకు ఏమి తెలియుచున్నది?

 

Happy Easter – Simple Traditional Wishes

happy-easter-images to share on whatsapp with friends

Happy Easter to every one.

happy-easter-bunny- wishes happy-easter-simple traditional wishes happy-easter-simple wishes

 

Easter Bible Portion in Telugu Mark 16:1-20

1 విశ్రాంతిదినము గడచిపోగానే మగ్దలేనే మరియయు యాకోబు తల్లియైన మరియయు సలోమేయు వచ్చి, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధద్రవ్యములు కొనిరి.

2 వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధియొద్దకు వచ్చుచుండగా,

3 సమాధి ద్వారమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొర్లించునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనుచుండిరి.

4 వారు వచ్చి కన్నులెత్తిచూడగా, రాయి పొర్లింపబడి యుండుట చూచిరి. ఆ రాయి యెంతో పెద్దది.

5 అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించి, తెల్లని నిలువుటంగీ ధరించు కొనియున్న యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూర్చుండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి.

6 అందు కతడుకలవర పడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు వెదకుచున్నారు; ఆయన లేచియున్నాడు, ఇక్కడ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన స్థలము చూడుడి.

7 మీరు వెళ్లి ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్లుచున్నా డనియు, ఆయన మీతో చెప్పినట్టు అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిష్యులతోను పేతురు తోను చెప్పుడనెను.

8 వారు బయటకు వచ్చి, విస్మయము నొంది వణకుచు సమాధియొద్దనుండి పారిపోయిరి; వారు భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెప్ప లేదు.

9 ఆదివారము తెల్లవారినప్పుడు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయ్యములను వెళ్లగొట్టిన మగ్దలేనే మరియకు మొదట కనబడెను.

10 ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడ్చు చుండగా ఆమె వెళ్లి ఆ సంగతి వారికి తెలియ జేసెను గాని,

11 ఆయన బ్రదికియున్నాడనియు ఆమెకు కనబడె ననియు వారు విని నమ్మకపోయిరి.

12 ఆ తరువాత వారిలో ఇద్దరు ఒక పల్లెటూరికి నడిచి పోవుచుండగా, ఆయన మారురూపముగలవాడై వారికి ప్రత్యక్షమాయెను.

13 వారు వెళ్లి తక్కిన వారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను నమ్మక పోయిరి.

14 పిమ్మట పదునొకండుమంది శిష్యులు భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై, తాను లేచిన తరువాత తన్ను చూచినవారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమి్మక నిమిత్తమును హృదయకాఠి న్యము నిమిత్తమును వారిని గద్దించెను.

15 మరియుమీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి.

16 నమి్మ బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును.

17 నమి్మనవారివలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున దయ్య ములను వెళ్లగొట్టుదురు; క్రొత్త భాషలు మాటలాడు దురు,

18 పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు, మరణకర మైనదేది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుదురని వారితో చెప్పెను.

19 ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

20 వారు బయలుదేరి వాక్య మంతట ప్రకటించిరి. ప్రభువు వారికి సహకారుడై యుండి, వెనువెంట జరుగుచువచ్చిన2 సూచక క్రియలవలన వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను.

Easter Bible Study Verses in English Mark 16:1-20

When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body.

2 Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb 3 and they asked each other, “Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?”

4 But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. 5 As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed.

6 “Don’t be alarmed,” he said. “You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. See the place where they laid him. 7 But go, tell his disciples and Peter, ‘He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you.’”

8 Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.[a]

[The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9–20.]

9 When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. 10 She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. 11 When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it.

12 Afterward Jesus appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. 13 These returned and reported it to the rest; but they did not believe them either.

14 Later Jesus appeared to the Eleven as they were eating; he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen.

15 He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 17 And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.”

19 After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. 20 Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it.

 

Good Friday Images & యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

మొదటి మాట :

తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము. (లూకా 23:34)

రెండవ మాట :

నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువు (లూకా 23:43)

మూడవ మాట:

యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా,యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను, తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. (యోహాను 19:26-27)

నాల్గవ మాట:

ఏలీ, ఏలీ, లామా సబక్తానీ, ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివని అర్థము. (మత్తయి 27:46)

ఐదవ మాట:

దప్పిగొనుచున్నాను. (యోహాను 19:28)

ఆరవ మాట:

సమాప్తమైనది (యోహాను 19:30)

ఏడవ మాట:

తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను (లూకా 23:46)

 

The seven sayings of Christ on Cross with references

“Father, forgive them, for they know not what they do.” — Luke 23:34
“Today shalt thou be with Me in paradise.” — Luke 23:43
“Woman, behold thy Son.” — John 19:26
“My God, my God, why hast Thou forsaken Me?” — Mark 15:34
“I thirst.” — John 19:28
“It is finished.” — John 19:30
“Father, into Thy hands I commend My spirit.” — Luke 23:46

Good Friday Pictures in Telugu

Good Friday Blessings

 

 

Good Friday Greetings

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

FATHER, FORGIVE THEM; FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO.

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

మొదటి మాట :

తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము. (లూకా 23:34)

“Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots” (Luke 23:34).
1. Having been falsely condemned, scourged, and crucified, He prayed for forgiveness for His enemies.
2. As He taught us to love enemies, He prayed for those who despitefully used Him (Matthew 5:43-48).
3. Though suffering wrongfully, our Lord Jesus Christ did not revile or threaten (I Peter 2:21-24; Is 53:7).
4. This prayer was (a) only for a few, (b) specific to one sin, and (c) based on human ignorance.
5. Rather than presuming eternal life for all present, let us match Stephen’s specific prayer (Acts 7:60).
6. And the Scripture was fulfilled, and he made intercession for the transgressors (Isaiah 53:12).
7. The mercy here sought and granted was only temporal for their abuse of Christ (Cp Acts 14:17).
8. Sin is aggravated by the degree of light in a person, and the soldiers had little (Lu 12:47-48; Jn 19:11).
9. Rejoice that such perfect righteousness was imputed to us in justification (Rom 4:6-8; II Cor 5:21).
10. The princes of this world did not know what they did; but we know things by His Spirit (I Cor 2:6-12).
1. They parted his raiment and cast lots for his woven coat (Matthew 27:35; Luke 23:34; John 19:23-24).
2. The Jews, rulers, soldiers, and thieves railed on him (Matt 27:39-44; Mark 15:29-32; Luke 23:35-37).

VERILY I SAY UNTO THEE, TO DAY SHALT THOU BE WITH ME IN PARADISE.

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన రెండవ మాట :

నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువు (లూకా 23:43)

“And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him,
Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise” (Luke 23:42-43).
1. Both thieves had been railing against the Lord Jesus prior to these words (Matt 27:44; Mark 15:32).
2. But one thief began to defend Jesus and rebuke the other for his unjust accusations (Luke 23:39-41).
3. Men can only confess Jesus as Lord by the Holy Ghost (I Corinthians 12:3). Praise God for His grace!
4. This thief, by recognizing the kingdom of God, must have been born again to do so (John 3:3).
5. Therefore, we may conclude that Jesus Christ was speaking life even while dying (John 5:25).
6. Paradise is the third heaven (II Cor 12:1-7 cp Gen 1:6-8,14-19,20), where God and the angels dwell.
7. Both the elect thief and Jesus went to God’s Presence that very day, just as Paul taught (II Cor 5:6-8).
8. And we shall be instantly with the Lord in God’s Presence when we depart this body also.
9. Reject the New World Translation that moves the comma and teaches soul sleep from this passage, for the word “today” is modifying when the thief would be in Paradise rather than when Jesus spoke.

 

WOMAN, BEHOLD THY SON! BEHOLD THY MOTHER!

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన మూడవ మాట:

యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా,యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను, తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. (యోహాను 19:26-27)

“When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother,
Woman, behold thy son! Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple
took her unto his own home” (John 19:26-27).
1. There was a particularly personal relationship between our Lord Jesus and John (John 13:23; 21:20).
2. The words addressed to Mary were not about Himself, but were directing her to consider John her son.
3. The words addressed to John were not about John’s mother, but were assigning Mary to John.
4. Even at death’s door, He showed obedience to God’s law with righteous zeal (Ex 20:12; I Tim 5:8).
5. He was lucid and strong enough to engage in wise mental preparation and cry out loudly several times.
6. Again, we should consider that such great righteousness was imputed to us by justification.
1. There was darkness over the earth from 12:00 P.M. to 3:00 P.M. (Matt 27:45; Mark 15:33; Lu 23:44).

MY GOD, MY GOD, WHY HAST THOU FORSAKEN ME?

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన నాల్గవ మాట:

ఏలీ, ఏలీ, లామా సబక్తానీ, ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివని అర్థము. (మత్తయి 27:46)

“And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?” (Mark 15:34).
1. These words are found prophetically in Psalm 22:1; and they are found comparatively in Matt 27:46.
2. These words are recorded in Hebrew to explain the following confusion by some present (15:35-36).
3. “Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in; when Christ the mighty Maker died.”
4. The comfort of God’s gracious Presence and affection for Jesus had been withdrawn due to our sins.
5. The degree of loneliness is determined by the degree of love, affection, and unity had beforehand.
6. The relationship between Jesus and His Father had been inviolate for His life (Isaiah 42:1; Matt 3:17;
11:27; 12:50; 17:5; 26:39,42,53; Luke 2:49,52; John 1:18; 5:17; 8:19,28; 10:17; 14:20; 15:10; 18:11).
7. We are afraid of the darkness and unknown, and Jesus had endured three hours of both in great agony.
8. The waves and billows of God’s wrath rolled over the exposed soul of the Lord Jesus (Psalm 69:1-3).
9. Sin sent the angels out of heaven, our parents out of Eden, and Jesus Christ from God’s Presence.
10. Separation from God’s Presence and enduring His Holy Wrath was given to Jesus (II Thess 1:9).

I THIRST

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఐదవ మాట:

దప్పిగొనుచున్నాను. (యోహాను 19:28)

“After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I
thirst” (John 19:28).
1. The horrible thirst of our Lord Jesus Christ on the cross was prophesied (Psalm 22:15; 69:21).
2. The bodily suffering of Jesus was very real; we cannot forget His humanity and physical experiences.
1. They gave Him a spunge with vinegar on a reed to His mouth (Matthew 27:48; John 19:29).

IT IS FINISHED

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఆరవ మాట:

సమాప్తమైనది (యోహాను 19:30)

“When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost” (John 19:30).
1. What was finished? The work He was sent to do was finished (Matthew 1:21; John 6:39; 17:1-3).
2. Who will require more in the work of redemption, if the Son of God declared it finished (Ro 8:33-34)?
3. Who will require further offering and perfection, if our Lord Jesus perfected us forever (He 10:10-14)?
4. If you are too simple to remember detailed arguments for the truth of salvation, remember these words.

FATHER, INTO THY HANDS I COMMEND MY SPIRIT

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడవ మాట:

తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను (లూకా 23:46)

“And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having
said thus, he gave up the ghost” (Luke 23:46).
1. He laid down His life; it was not taken from Him only (John 10:18).
2. He died prematurely; there was surprise He was already dead, for crucifixion kills slowly (Mk 15:44).
3. Though forsaken in God’s consolatory comfort and fellowship, He chose to enter the veil of death with
confidence and faith in the hands of the Most High. It shall not be so severe for faithful saints.
4. Let us consider such great faith and trust in God (Matt 27:43; Hebrews 2:13 cp 11:6; Gal 2:16).

Telugu Christian Good Friday Songs Lyrics & Chords – యేసుక్రీస్తు పాటలు

యేసుక్రీస్తు శ్రమల పాటలు

Lent Day Songs Telugu Lyrics & Chords

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number -182

ఎంతో దుఃఖముఁ బొందితివా నాకొర కెంతో దుఃఖము పొంది తివా
యెంతో దుఃఖము నీకు ఎంతో చింతయు నీకు
ఎంతో దిగులయ్యా నాకు ఆ పొంతి పిలాతు యూ దులు నీకుఁ బెట్టిన శ్రమలను దలపోయఁ గా ||నెంతో||
వచ్చిరి యూదులు ముచ్చట లాడుచు నెచ్చట వాఁడనుచు నిన్ను మచ్చరముతో వారి యిచ్చ వచ్చినట్లు కొట్టి దూషించినారా ||యెంతో||
సుందరమగు దేహ మందున దెబ్బలు గ్రంధులు గట్టినవా నీవు పొందిన బాధ నా డెందము తలఁపనా నందములే దాయెను ||ఎంతో||
కొట్టుకొట్టుమని తిట్టికేల్ దట్టిని న్నట్టిట్టు నెట్టుచును వారు పెట్టుశ్రమలు తుద మట్టున కోర్చియుఁ బెట్టితివా ప్రాణము ||నెంతో||<
నెపముఁ బెట్టుచుఁ దిట్టి యపహసించుచు యూద చపలులు గొట్టి నారా నా యపరాధములకు నా పదలను బొంది నీ కృప నాకుఁ జూపినావా ||యెంతో||
చక్కని నా యేసు మిక్కిలి బాధ నీ కెక్కువ గలిగె నయ్యా ఆహా యొక్క దుష్టుఁడీటె ప్రక్కను గ్రుచ్చి తన యక్కస దీర్చుకొనెనా ||యెంతో||
అన్నదమ్ములైన అక్క సెల్లెం డ్రైనఁ కన్న పిత్రాదు లైన నన్ను ఎన్నఁ డైన బ్రేమించలే రైరి నా యన్నా ప్రేమించినావా ||యెంతో||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 183

సిలువను మోసితివా నా కొఱకై కలువరి మెట్టపైకి సిలువ నా యాత్మలోఁ బలుమాఱు దలఁపఁగాఁ దాలిమి లేదాయెను హా యీ జాలికి మారుగా నేనేమి సేయుదు ప్రేమను మరువఁజాల ||సిలువ||
ఘోరమైనట్టి యీ భారమైన సిలువ ధరియించి భుజముపైని నా దురితముల్ బాపను కరుణచేఁ జనుదెంచి మరణము నొందితివా ||సిలువ||
కలువరి మెట్టపైఁ కాలు సేతు లెల్ల చీలలతోఁ గ్రుచ్చిపట్టి యా సిలువకుఁ గొట్టఁగ విలువైన నీ మేని రక్తము ప్రవహించెనా ||సిలువ||
మెట్టపైన నిన్నుఁ పెట్టిన బాధ నేఁ బట్టి తలంపఁగను ఆహా పట్టైన నీ ప్రేమ నెట్టుల మఱతును కష్టముల్ గలిగినను ||సిలువ||
పంచగాయములను నెంచి యాత్మలోన నుంచి తలంపఁగను హానా మించిన దురితముల్ ద్రుంచి నన్నెంచిర క్షింపవచ్చెను భూమికి ||సిలువ||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 184 ఏమాశ్చర్యము ప్రియులారా క్రీస్తు మరణము

ఏమాశ్చర్యము ప్రియులారా క్రీస్తు మరణము ప్రేమజూడరెమనసార ఆ మహాత్ముఁడు మరణ మగు రీతిఁ గనుకొన్న సామాన్యమగు నొక్క జనుని చందము గాదు ఈ మహిని గల పాప జీవుల పై మహాకృపఁ జూపి నిత్య క్షేమ మొసఁగెడు కొరకు బలు శ్రమ చే మృతుండైనాఁడు స్వేచ్ఛను ||ఏమాశ్చర్యము||<
కొండవలె భారమై లోక పాపములు దండింపఁబడె ఘోరమై నిండు భారము క్రింద నిలుచున్న వేళను గుండె దిగులునఁ దనువు నిండె రక్తపుఁ జెమట మెండుకొని దుఃఖములతో నా తండ్రి యీ పాత్రమును నా కడ నుండి తొలగించుటకు మనపై యుండినను జేయమని వేఁడెను ||ఏమాశ్చర్యము||
కడు దుర్మార్గులచేతను క్రీస్తుఁడు పట్టు వడె దానంతట తాను చెడుగు లెందరు నింద జేసి మోముపై నుమిసి వడిముళ్లతో నల్లఁ బడిన కిరీటము తడయ కౌదల బెట్టి కరముల నడుగులను సిలువ నిడి మేకులు దొడిపి ప్రక్కను రక్తజలములు దొరగ గుంతము గ్రుచ్చి రహహా ||ఏమాశ్చర్యము||<slide>
ఇరు పార్శ్యముల నిద్దరి దొంగల నునిచి మరణావస్థలఁ బెట్టిరి నిరపరాధి ప్రభువు దురితాత్ము లొనరించు తరుచు బాధల కోర్చి మరి వారిఁ గరుణించి యెరుఁగ రేమి యొనర్తురో యీ దురిత జీవులు వీరి నోహో పరమ జనక క్షమించు మని తన యరుల కొరకై వేఁడు కొనియెను ||ఏమాశ్చర్యము||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 185 అపు డర్చకాదు లుప్పొంగిరి

అపు డర్చకాదు లుప్పొంగిరి ప్రభుని విపరీతముగఁ జంపసాగిరి కృపమాలినట్టి పా పపు జిత్తమున నిష్ఠు రపు సిల్వమానిపైఁ బ్రభుని వేయుట కొప్పి ||రపు డర్చ||
యెరూషలేమను నూరి బైటను దుఃఖ కరమైన కల్వరిమెట్టను పరమ సాధుని సిల్వ పైఁ బెట్టి తత్పాద కరమధ్యముల మేకు లరుదుగ దిగఁ గొట్టి ||రపు డర్చ||
చిమ్మె నిమ్మగు మేని రక్తము దాని నమ్ము వారల కెంతో యుక్తము నెమ్మోము వాడి కెం దమ్మి పూవలె మస్త కమ్ము వేటులను ర క్తము జారి కనుపట్టె ||నపు డర్చ||
గడి దొంగ లిరువురుని బట్టిరి ప్రభుని కుడి యెడమలను సిల్వఁ గొట్టిరి చెడుగు యూదులు బెట్టు కడు బాధలను మరియ కొడు కోర్చుకొని వారి యెడ దయ విడఁడయ్యె ||నపు డర్చ||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 186 ఏ పాప మెఱుఁగని యోపావన మూర్తి

ఏ పాప మెఱుఁగని యోపావన మూర్తి పాప విమోచకుండ నా పాలి దైవమా నా పాపముల కొఱ కీ పాట్లు నొందినావా ||యే పాప||
ముళ్లతోఁ గిరీట మల్లి నీ శిరముపై జల్లాటమున మొత్తిరా ముళ్లపోట్లకు శిరము తల్లడిల్లగ సొమ్మ సిల్లిపోతివ రక్షకా ||యే పాప||
కలువరి గిరి దనుక సిలువ మోయలేక కలవరము నొందినావా సిలువ నీతో మోయఁ తులువలు వేఱొకనిఁ దోడుగా నిచ్చినారా ||యే పాప||
చెడుగు యూదులు బెట్టు పడరాని పాట్లకు సుడివడి నడచినావా కడకుఁ కల్వరి గిరి కడ కేగి సిల్వను గ్రక్కున దించినావా ||యే పాప||
ఆ కాల కర్ములు భీకరంబుగ నిన్ను ఆ కొయ్యపై నుంచిరా నీ కాలు సేతులు ఆ కొయ్యకే నూది మేకులతో గ్రుచ్చినారా ||యే పాప||
పలువిధంబుల శ్రమలు చెలరేగఁ దండ్రికి నెలుగెత్తి మొఱలిడితివా సిలువపైఁ బలుమాఱు కలుగుచుండెడి బాధ వలన దాహము నాయెనా ||యే పాప||
బల్లిదుండగు బంటు బల్లెమున నీ ప్రక్కఁ జిల్లిఁ బడఁ బొడిచి నాఁడా ఉల్లోలములవలె నల్ల నీరుబుకంగఁ జల్లారెఁగద కోపము ||యే పాప||
కటకటా పాప సం కటముఁ బాపుట కింత పటుబాధ నొంది నావా ఎటువంటి దీ ప్రేమ యెటువంటి దీ శాంతి మెటుల వర్ణింతు స్వామి ||యే పాప||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number -187  పాపులయెడ క్రీ స్తుని ప్రియ మెట్టిదో

పాపులయెడ క్రీ స్తుని ప్రియ మెట్టిదో పరికింపరె క ల్వరిగిరిపై నాపదలను దన కీగతిఁ బెట్టెడు కాపురుషుల దెసఁ గనుగొను కృపతో ||బాపుల||
యెరుషలేము క న్యలు కొందరు తన యెదుట వచ్చి యేడ్చుచు సిలువన్ వరుస నప్పురికి వచ్చు నాశన గతు లెరుఁగఁ బలికి వా రల నోదార్చెను ||బాపుల||
శత్రువు లటు తనుఁ జంపుచు నుండఁగ మైత్రిఁ జూపె సమ్మతి తోడన్ స్తోత్రముఁ జేసెను దండ్రీ వీరల దురిత మెల్ల క్షమి యింపవె యనుచును ||బాపుల||
తన ప్రక్కను సిలు వను వేసిన యొక తస్కరుఁ డించుక వేఁడు కొనన్ కనికరము మన మునఁ బెనగొన ని చ్చెను మోక్షము తన తో యుండుటగున్ ||బాపుల||
మితిలేని దురిత జీవుల లోపల మించి యున్న పతితుల కైనన్ హితముగ మోక్షం బిచ్చుటకై శో ణిత మిచ్చెను నా మతి కది సాక్షిగఁ ||బాపుల||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number -188 చూడరే చూడరే క్రీస్తుని జూడరే

చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులార చూడరే క్రీస్తుని జూడరే చూడరే నాముక్తి పదవికి ఱేఁడు యేదశఁ గూడినాఁడో ||చూడరే||
మించి పొంతి పిలాతు సత్య మొ కించుకైనఁ దలంప కక్కట వంచనను గొట్టించి యూదుల మంచితనమే కోరి యప్ప గించెనా మేలు గ ణించెనా ఇతనిఁ గాంచి కాంచి భక్తులెట్లు స హించిరో పరికించి మీరిది ||చూడరే||
>మంటికిని నాకాశమునకును మధ్యమున వ్రేలాడుచుండఁగ నంటఁ గొట్టఁగ సిలువ మ్రాని కప్పగించుటకొరకు నిన్నుఁ గాంచెనా యిది మది నెంచెనా హా నా కంట నే నిటువంటి యాపదఁ గంటిఁ బ్రాణము లుండునే యిఁకఁ ||జూడరే||
ఊటగా రక్తంబు కారుచు నుండ బల్లెపుఁ బ్రక్కపోటు మాటిమాటికిఁ జూడ దుఃఖము మరలునే తలమీఁద ముళ్లకి రీటమా యితనికి వాటమా యూదులు మోటులై బాహాటమున నీ పాటులను గాటముగఁ జేసిరి ||చూడరే||

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు