Christian Lullabies 4 Kids | దేవ Jesus Lullaby Lyrics

Telugu Christian Lullabies Kids Song 1

లాలి లాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ

లాలియని పాడరే బాలయేసునకు… లా…లీ…

1. పరలోక దేవుని తనయుడో యమ్మా….

పుడమిపై బాలుడుగ బుట్టెనో యమ్మా…. లాలీ

2. ఇహ పరాదుల కర్త యీతడో యమ్మా….

మహి పాలనము జేయు మహితుడో యమ్మా…. లాలీ

3. ఆద్యంతములు లేని దేవుడో యమ్మా….

ఆదాము దోషమున కడ్డు పడె నమ్మా…. లాలీ

4. యూదులకు రాజుగాబుట్టెనో యమ్మా….

యూదు లాతని తోడ వాదించి రమ్మా…. లాలీ

5. నరగొఱ్ఱెల మంద కాపరో యమ్మా….

గొరియల ప్రాణంబు క్రీస్తు తానమ్మా…. లాలీ

 

Telugu Lullabies 

Laali laali Laalamma laali Song Lyrics in English

Laali Laali Laali Laalamma laali

Laali yani paadare baala Yesunaku… Laa..lee..

1. Paraloka Devuni tanayudoyamma..

Pudamipai Blaaluduga buttenoyamma.. Laali..

2. Iha paraadula kartha eetadoyamma…

Mahipaalanamu jeya mahitudoyamaa.. Laali..

3. Aadyantamulu leni Devudoyamma..

Aadaamu doshamunakaddupadenamma.. Laali..

4. Yudula raajuga buttenoyamma..

Yudulaatanitoda vaadinchiramma.. Laali..

5. Naragorrela manda kaaparoyamma…

Goriyala praanambu Kreesthu taanamma.. Laali..

Watch this on YouTube

 

Song 2

Deva Kavave Nedu Mammulan Song

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number 540

 

దేవ కావవే – నేడు మమ్ములన్ = నీవెరాత్రి కాచినావు – నీకు స్తోత్రము ||దేవ||

 

1. ఆపదలు మమున్ – అంటకుండను = కావుమయ్య నేడు నీదు – కఱుణ తోడను ॥దేవ||

 

2. నేటి కార్యముల్ – నేడె చేయగా = సూటియైన త్రోవ మాకు – చూపుమోప్రభో ||దేవ||

 

3. చెడ్డ కార్యముల్ – చేయకుండను = దొడ్డబుద్ధినిచ్చి మమ్ము నుద్ధరించుము దేవ॥దేవ||

Song 3

చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను యేసయ్యా

మెల్లమెల్లగా నడుపు యేసయ్యా (2)

 

యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా

హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

 

శాంతి జలములందు పచ్చ గడ్డిలో

కాంతి బాటలో నడుపు యేసయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

 

ఒక్కటే ఆశ కలదు యేసయ్యా

చక్కనైన నీ ఇల్లు చేరేద (2) ||యేసయ్యా||

 

శత్రువైన సాతాను ఎదుటను

విందు చేసినావు నాకు యేసయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

 

అంధకార లోయలో అండగా

ఉండుగాక నీ సిలువ యేసయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

 

Chinna Gorrepillanu Nenu Yesayyaa

Mellamellagaa Nadupu Yesayyaa (2)

 

Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa

Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

 

Shaanthi Jalamulandu Pachcha Gaddilo

Kaanthi Baatalo Nadupu Yesayyaa (2) ||Yesayyaa||

 

Okkate Aasha Kaladu Yesayyaa

Chakkanaina Nee Illu Chereda (2) ||Yesayyaa||

 

Shathruvaina Saathaanu Edutanu

Vindu Chesinaavu Naaku

Yesayyaa (2) ||Yesayyaa||

Andhakaara Loyalo Andagaa

Undugaaka Nee Siluva Yesayyaa (2) ||Yesayyaa||

Song 4

అనుకరించెద నే ననుదినమును బాలుఁ డేసు ననువుగాను జ్ఞానమునం

దును వయస్సునందును దే వుని ప్రేమను మానవుల ద యను బెరిగిన

బాలుఁడేసు ||ననుకరించెద||

Telugu Children Lullabies

1. పరదేశంబున వసించి పరమాత్తుని మదిఁ దలంచి దురితమును

జయించిన స చ్చరితుఁడైన యోసేపు ||ననుకరించెద||

2. తల్లి యానతి నెరవేర్చి తమ్ముని కష్టములఁ దీర్చి యెల్లకాలముండు కీర్తి

నిల గడించిన మిర్యాము ||ననుకరించెద||

3. పాలు మరచినది మొదలు ప్రభు సేవా సంపదలు ఆలయమునఁ

బూసిన సు బాలకుండు సమూయేలు ||ననుకరించెద||

4. శత్రువులను బరిమార్చి మిత్రులకు జయంబొనర్చి స్తోత్రగీతములు

రచించిన సుందరుండౌ దావీదు ||ననుకరించెద||

5. పరులకు న్యాయంబుఁ దీర్పఁ బ్రజలకు క్షేమంబుఁ గూర్పఁ పరమ

వివేకంబుఁ గోరి ప్రభు నడిగిన సొలొమోను ||ననుకరించెద||

6. యజమానుని కుష్ఠుఁ గాంచి స్వజనుల దేవుని గురించి నిజ సాక్ష్య

మిడి సన్మా నించిన హెబ్రీయ బాల ||ననుకరించెద|

7. అపవిత్ర రాజ భోజ నాదుల విడి దైవ పూజఁ గపట మింత లేక చేసి

ఘనత నొందిన దానియేలు ||ననుకరించెద||

8. ప్రార్థన కూటమునఁ జేరి ప్రత్యుత్తర మపుడె కోరి సార్ధకముగఁ బేతురుని

సమాచార మిడిన రొదే ||ననుకరించెద||

9. భక్తిభయములందుఁ బెరిగి బహు ప్రేదేశములను దిరిగి శక్తి కొలఁది

సంఘ పరి చర్య నొనర్చిన తిమోతి ||ననుకరించెద||

Song 6

 

 

1.ఆకాశంబు భూమియు అంతట చీకటి యాయెను ప్రాకెడు చీకటి
సమయమున ప్రార్థన చేతుము మా దేవా||

2.చక్కని చుక్కలు మింటను చక్కగా మమ్మునుజూడగ ప్రక్కకు రావె వేగముగా
ప్రభువా గావుము గావుము నీ నీడన్||

3.చిన్న చిన్న పక్షులు చిన్న చిన్న పూవులు ఎన్నో ఎన్నో జీవులు నిన్నే
గొలిచి నిద్రించున్||

4.చిన్న చిన్న పాపలు చిన్న చిన్న పడకలలో చిన్న కన్నులు మూయంగా
చెన్నుగ యేసూగావుమా||

5.నేలను బోయెడి బండ్లలో నీటను బోయెడి ఓడలలో గాలి
విమానంబులలోన కావుము దేవప్రయాణికులన్||

6.రాత్రిలో నీదు దూతలు రమ్యంబైన రెక్కలతో చిత్రంబుగ మమ్మును
గ్రమ్మన్ నిద్రించెదము మాదేవా||

7.తెల్లవారుజామున తెలివొంది మే మందరము మెల్లగలేచి నుతియింపన్
మేల్కొల్పుము నా ప్రియతండ్రి||

8.జనక తనయా శుద్ధాత్మా జయము మహిమ స్తోత్రములు అనిశము
నీకే చెల్లునుగా అనిశము చెల్లును నీ కామెన్||

1.aakaashmbu bhoomiyu amthata cheekati yaayenu praakedu cheekati
samayamuna praarThana chaethumu maa dhaevaa||

2.chakkani chukkalu miMtanu chakkagaa mammunujoodaga prakkaku raave vaegamugaa
prabhuvaa gaavumu gaavumu nee needan

3.chinna chinna pakShulu chinna chinna poovulu ennoa ennoa jeevulu ninnae
golichi nidhrimchun

4.chinna chinna paapalu chinna chinna padakalaloa chinna kannulu mooymgaa
chennuga yaesoogaavumaa

5.naelanu boayedi bMdlaloa neetanu boayedi oadalaloa gaali
vimaanMbulaloana kaavumu dhaevaprayaaNikulan

6.raathriloa needhu dhoothalu ramymbaina rekkalathoa chithrmbuga mammunu
gramman nidhriMchedhamu maadhaevaa||

7.thellavaarujaamuna thelivomdhi mamandharamu mellagalaechi nuthiyiMpan
maelkolpumu naa priyathmdri

8.janaka thanayaa shudhDhaathmaa jayamu mahima sthoathramulu anishamu
neekae chellunugaa anishamu chellunu nee kaamen

VBS Telugu Sunday School Songs for Kids పిల్లలపాటలు VOL 1 #Christian

రాకడనే రైలు బండి వస్తున్నది రెండవ రాకడనే రైలు బండి వస్తున్నది (2)

పరిశుద్ధులకందులో చోటున్నది

మంచి సీటున్నది (2) ||రాకడనే||

 1. సత్యమనే చక్రములు దానికున్నవి

శాంతి అనెడి పైకప్పు దానికున్నది (2)

పాపములను క్షమియించే బ్రేకులున్నవి – బండికి బ్రేకులున్నవి(2). ||రాకడనే||

 1. తండ్రి కుమారాత్మలనే రైలు బండిది

ఇంజను డ్రైవరు పేరు ఆత్మ దేవుడు (2)

యెహోవ తండ్రీ అనె గార్డు ఉన్నాడు – బండికి గార్డు ఉన్నాడు (2). ||రాకడనే||

 1. రక్షణనే టిక్కెట్టు దానికున్నది (2)

మారు మారుమనస్సు పొంది మీరు

ముందుకు రండి – టిక్కెట్టు కొనండి (2) l|రాకడనే|l

 

 

ఆదికాండము,నిర్గమకాండం,లేవియకాండం,సంఖ్యాకాండం ద్వితియోపదేశకాండం – ధర్మశాస్త్ర గ్రంధాలివి

1.యెహోషువ,న్యాయాధిపతులు,రుతు సమూయేలు,రాజులు,దినవృత్తాంతములు ఎజ్రా,నెహెమ్యా,ఎస్తేరులు చరిత్ర గ్రంధాలివి

2.యోబు,కీర్తనలు,సొలొమోను సామెతలు ప్రసంగి,పరమగీతం – కావ్యగ్రంధాలు యెషయా,యిర్మీయా విలాపవాక్యములు యెహేజ్కేలు,దానియేలు ప్రవక్త గ్రంధాలు – పెద్ద ప్రవక్త గ్రంధాలు

 1. హోషేయ,యోవేలు,ఆమోసు ఓబద్యా,యోనా,మీకా,నహుము హబక్కూకు,జెఫన్యా,హగ్గయి,జెకర్యా, మలాకితో ముగిసాయి ప్రవక్త గ్రంధాలు – చిన్న ప్రవక్త గ్రంధాలు
 • Adikandam, nirgamakandam Leviyakandam, Sankhyakandam , Dwithiyopadesha kandam- Dharmasastra Grandhalivi –(2)
 • Yahoshua nyayadhipatulu- Ruth Samuel

rajulu dinvrithanthamulu…(2) Ezra Nehemiah Esther lu….(2) Charithra Grandhalivi (Adikandam…..)

 • Yob, Keertanalu , Solomon samethalu ,Praasangi , Paramagetham Kavya Grandhalu–(2) Yeshaiya , Yeremiah, Vilapavakyamulu , Ehejkelu, Danielu Pravaktha Grandhalu-(2) —Pedda Pravaktha Grandhalu (Adikandam ………..)
 • Hosea ,Yovelu , Aamosu Obadiah ,Yonah , Micah, nahom-(2) Habakkuk , Zephanya , Haggai , Zechariah Malachi tho mugisayyi Pravaktha Grandhalu–(2) —- chinna pravaktha Grandhalu (Adikandam…………….)

పల్లవి: మత్తయి,మార్కు,లూకా,యోహాను – సువార్త గ్రంధాలు అపొస్తలులకార్యములు – చరిత్ర గ్రంధమది

 1. రోమా,కోరింధి, గలతి, ఎఫెసీ, ఫిలిప్పి కొలస్సి,థెస్సలోనిక, తిమోతి, తీతు, ఫిలేమోను హెబ్రీతో ముగిసాయి పౌలు పత్రికలు

2.యాకోబు,పేతురు,యోహాను యూదా పత్రికలు ఏడింటిని అంటారు – సార్వత్రిక పత్రికలు యోహాను వ్రాసాడు ప్రవచన గ్రంధం ప్రకటనది

Yesu Kreesthu Shishyula Perlu

Yesu kreesthu Shishyula Perlu – Chebudamoranna

Pannendumandi Shishyula Perlu – Chebudamoranna

 

1.Kananeeyudaina Simonu

Peturanabadina Simonu

Alphayi Kumarudu Yacobu

Jebadayee Kumarudu Yacobu

 

2.Thaddai lebbai anabadina Yuda

Mosakari Iscariyotu yuda

Peter Sodarudu Andreya

Yacobu Sodarudu Yohanu

 

 1. Diduma Anabadina Shishyudu Thoma

Levi Anabadina Shishyudu Matthai

Nathaniyelane Bartholomai

Bethsaidavadaina Philip

అపాయం వస్తే  – ఆపద సంభవిస్తే

ఎం చేస్తావు?  నీవు ఏమౌతావు  ?

పారిపోతాను  నేను దాగుకుంటాను

ఎక్కడికి పోతావు ? ఏడ దాక్కుంటావు ??

యేసు నామం  బలమైన దుర్గం

అక్కడే సురక్షితము [2]

అప్పుడు ….

ఏది నన్నంటదు -ఏది నను ముట్టదు

యేసే నా దుర్గము  యేసే నా దాగుచోటు {2}

యేసే  నా కోట…

 

యేసయ్య లేని చోట క్రై క్రై క్రై / యేసయ్య ఉన్నచోట జాయ్ జాయ్ జాయ్   (2)

1) యాయిరు ఇంటిలో క్రై క్రై క్రై / కుమార్తె మరణించే క్రై క్రై క్రై (2)

యేసయ్య వచ్చాడు జాయ్ జాయ్ జాయ్

కుమార్తె బ్రతికించే జాయ్ జాయ్ జాయ్ (2)

2) మరియ మార్త ఇంటిలోన క్రై క్రై క్రై / లాజర్ అన్న మరణించే క్రై క్రై (2)

యేసయ్య వచ్చాడు జాయ్ జాయ్ జాయ్

లాజరు బ్రతికేను జాయ్ జాయ్ జాయ్(2)

3) వెధవరాలి గుండె నిండా క్రై క్రై క్రై/ కుమారుడు మరణించే క్రై క్రై క్రై

యేసయ్య వచ్చాడు జాయ్ జాయ్ జాయ్ పాడి ముట్టి బ్రతికించెను జాయ్ జాయ్ జాయ్

Christmas Special Telugu Sunday School Songs for Kids

అద్భుతం అద్భుతం ఆహా అద్భుతం
అద్భుతం అద్భుతం ఓహో అద్భుతంఅద్భుతం అద్భుతం ఆహా అద్భుతం
అద్భుతం అద్భుతం ఓహో అద్భుతం
నా యేసు పుట్టెను ఆహా అద్భుతం
నా యేసు పుట్టే నువ్వు అద్భుతం
ఆ గొల్లలకు దారి చూపెను
ఆ నక్షత్రం ఏసు కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను
ఆ గొల్లలకు దారి చూపెను
ఆ నక్షత్రం ఏసు కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను
ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఓహో ఓహో ఓహో
చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము
కుంటివారు నడిచెను ఆహా విచిత్రము
గుడ్డివారు సూచన ఓహో విచిత్రము ఓహో విచిత్రము
ఆ లాజరు మరణించెను పరమ వైద్యుడు మళ్లీ తిరిగి లేపెను
ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఓహో ఓహో ఓహో
చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము

ఆనందం ఆనందం ఆహా ఆనందం ఓ ఆనందం ఆనందం ఓహో ఆనందంఅద్భుతం అద్భుతం ఆహా అద్భుతం
అద్భుతం అద్భుతం ఓహో అద్భుతం

శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
లోకాన్ని ఏలే సర్వాధిపతుడు
సృష్టిని చేసిన సర్వోన్నతుడు
మన పాపములకై భువికొచ్చినాడు
మనలను రక్షింప బువికాయి దిగినాడు
శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
వేర్ విష్ యు హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వీ విష్ యు మేరీ మేరీ మేరీ క్రిస్మస్

బెత్లెహేము గ్రామంలో పశువుల పాకలో
కానీ మరియా గర్భమునా పసివాడు జన్మించాన్
బెత్లెహేము గ్రామంలో పశువుల పాకలో
కానీ మరియా గర్భమునా పసివాడు జన్మించాన్
పసి బాలుడు కాదంట పరమాత్మ దేవుడంటా
లోకములను జయించే యుద్ధ వీరుడు అంట
మన కొరకై వచ్చాడంట
శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
వేర్ విష్ యు హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వీ విష్ యు మేరీ మేరీ మేరీ క్రిస్మస్

ఆ తూర్పు జ్ఞానులు తారను వెంబడించిరి
ఆ గొర్రెల కాపర్లు దూత వార్తను దించిరి

ఆ తూర్పు జ్ఞానులు తారను వెంబడించిరి
ఆ గొర్రెల కాపర్లు దూత వార్తను దించిరి
బంగారము సాంబ్రాణి బోలెమ్మును తెచ్చిరి
నాట్యము చేయుచు పరవశించి పాడిరి
బంగారము సాంబ్రాణి బోలెమ్మును తెచ్చిరి
నాట్యము చేయుచు పరవశించి పాడిరి

శ్రీ యేసు నామమును కీర్తించిరి

శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
వేర్ విష్ యు హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వీ విష్ యు మేరీ మేరీ మేరీ క్రిస్మస్

 

అయిదురొట్టెలు రెండు చేపలు తెచ్చాడు చిన్నోడు ప్రభుయేసు మాటలు వింటూనే వాటిని తినడం మరిచాడు చిన్న నాటనే ప్రభుమాటల రుచినెరిగిన ఆ మంచోడు

 1. ఆకలి బాధను ఎరిగిన శిష్యులు – ప్రభువు నొద్దకు వచ్చారు ప్రజలను ఇంటికి పంపెయ్యండని – ప్రభువును వేడారు
 2. అన్ని ఎరిగిన ఆ ప్రభువు – మీరే పెట్టండన్నారు ఏమి తోచక శిష్యులు అచ్చట – తెల్లబోయి నిలిచారు
 3. అక్కరనెరిగి ఆ చిన్నోడు – ఆహారం ఆంద్రెయకిచ్చాడు ప్రభువు వాటిని ఆశీర్వదించి – ప్రేమతో పంచండన్నారు
 4. పంక్తులుతీర్చి కూర్చోబెట్టి – శిష్యులువాటిని పంచారు అయిదువేలప్రజల ఆకలి తీరగ – పన్నెండు గంపలకెత్తారు
 5. ప్రభుచేతికి ఇచ్చినవాడు – బహుఘనుడై నిలిచాడు దేవుని ప్రేమను ఎరిగిన వాడు – నేటికీ నిలిచేవున్నాడు

రాకడనే రైలు బండి వస్తున్నది రెండవ రాకడనే రైలు బండి వస్తున్నది (2)

పరిశుద్ధులకందులో చోటున్నది

మంచి సీటున్నది (2) ||రాకడనే||

 1. సత్యమనే చక్రములు దానికున్నవి

శాంతి అనెడి పైకప్పు దానికున్నది (2)

పాపములను క్షమియించే బ్రేకులున్నవి – బండికి బ్రేకులున్నవి(2). ||రాకడనే||

 1. తండ్రి కుమారాత్మలనే రైలు బండిది

ఇంజను డ్రైవరు పేరు ఆత్మ దేవుడు (2)

యెహోవ తండ్రీ అనె గార్డు ఉన్నాడు – బండికి గార్డు ఉన్నాడు (2). ||రాకడనే||

 1. రక్షణనే టిక్కెట్టు దానికున్నది (2)

మారు మారుమనస్సు పొంది మీరు

ముందుకు రండి – టిక్కెట్టు కొనండి (2) l|రాకడనే|l

 

అయిదురొట్టెలు రెండు చేపలు తెచ్చాడు చిన్నోడు ప్రభుయేసు మాటలు వింటూనే వాటిని తినడం మరిచాడు చిన్న నాటనే ప్రభుమాటల రుచినెరిగిన ఆ మంచోడు

 1. ఆకలి బాధను ఎరిగిన శిష్యులు – ప్రభువు నొద్దకు వచ్చారు ప్రజలను ఇంటికి పంపెయ్యండని – ప్రభువును వేడారు
 2. అన్ని ఎరిగిన ఆ ప్రభువు – మీరే పెట్టండన్నారు ఏమి తోచక శిష్యులు అచ్చట – తెల్లబోయి నిలిచారు
 3. అక్కరనెరిగి ఆ చిన్నోడు – ఆహారం ఆంద్రెయకిచ్చాడు ప్రభువు వాటిని ఆశీర్వదించి – ప్రేమతో పంచండన్నారు
 4. పంక్తులుతీర్చి కూర్చోబెట్టి – శిష్యులువాటిని పంచారు అయిదువేలప్రజల ఆకలి తీరగ – పన్నెండు గంపలకెత్తారు
 5. ప్రభుచేతికి ఇచ్చినవాడు – బహుఘనుడై నిలిచాడు దేవుని ప్రేమను ఎరిగిన వాడు – నేటికీ నిలిచేవున్నాడు

Christmas Special Telugu Sunday School Songs for Kids

అద్భుతం అద్భుతం ఆహా అద్భుతం
అద్భుతం అద్భుతం ఓహో అద్భుతంఅద్భుతం అద్భుతం ఆహా అద్భుతం
అద్భుతం అద్భుతం ఓహో అద్భుతం
నా యేసు పుట్టెను ఆహా అద్భుతం
నా యేసు పుట్టే నువ్వు అద్భుతం
ఆ గొల్లలకు దారి చూపెను
ఆ నక్షత్రం ఏసు కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను
ఆ గొల్లలకు దారి చూపెను
ఆ నక్షత్రం ఏసు కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను
ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఓహో ఓహో ఓహో
చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము
కుంటివారు నడిచెను ఆహా విచిత్రము
గుడ్డివారు సూచన ఓహో విచిత్రము ఓహో విచిత్రము
ఆ లాజరు మరణించెను పరమ వైద్యుడు మళ్లీ తిరిగి లేపెను
ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఓహో ఓహో ఓహో
చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము చిత్రము చిత్రము ఆహావిచిత్రము

ఆనందం ఆనందం ఆహా ఆనందం ఓ ఆనందం ఆనందం ఓహో ఆనందంఅద్భుతం అద్భుతం ఆహా అద్భుతం
అద్భుతం అద్భుతం ఓహో అద్భుతం

శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
లోకాన్ని ఏలే సర్వాధిపతుడు
సృష్టిని చేసిన సర్వోన్నతుడు
మన పాపములకై భువికొచ్చినాడు
మనలను రక్షింప బువికాయి దిగినాడు
శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
వేర్ విష్ యు హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వీ విష్ యు మేరీ మేరీ మేరీ క్రిస్మస్

బెత్లెహేము గ్రామంలో పశువుల పాకలో
కానీ మరియా గర్భమునా పసివాడు జన్మించాన్
బెత్లెహేము గ్రామంలో పశువుల పాకలో
కానీ మరియా గర్భమునా పసివాడు జన్మించాన్
పసి బాలుడు కాదంట పరమాత్మ దేవుడంటా
లోకములను జయించే యుద్ధ వీరుడు అంట
మన కొరకై వచ్చాడంట
శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
వేర్ విష్ యు హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వీ విష్ యు మేరీ మేరీ మేరీ క్రిస్మస్

ఆ తూర్పు జ్ఞానులు తారను వెంబడించిరి
ఆ గొర్రెల కాపర్లు దూత వార్తను దించిరి

ఆ తూర్పు జ్ఞానులు తారను వెంబడించిరి
ఆ గొర్రెల కాపర్లు దూత వార్తను దించిరి
బంగారము సాంబ్రాణి బోలెమ్మును తెచ్చిరి
నాట్యము చేయుచు పరవశించి పాడిరి
బంగారము సాంబ్రాణి బోలెమ్మును తెచ్చిరి
నాట్యము చేయుచు పరవశించి పాడిరి

శ్రీ యేసు నామమును కీర్తించిరి

శ్రీ యేసు పుట్టెను మనకెంతో ఆనందం
రారాజు పుట్టెను మనకెంతో సంతోషం
వేర్ విష్ యు హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వీ విష్ యు మేరీ మేరీ మేరీ క్రిస్మస్

 

మన తండ్రి Mana Tandri Devude Kids Jesus Telugu Song Lyrics

Mana Tandri Devude Kids Jesus Telugu Song Lyrics

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

1. చిన్ని పిచ్చుక నీకు ఎగురుట ఎవరు నేర్పిరి

చిన్ని పిచ్చుక నీకు ఎగురుట ఎవరు నేర్పిరి

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

2. చిన్ని పుష్పమా నీకు అందమెవరిచ్చిరి 

చిన్ని పుష్పమా నీకు అందమెవరిచ్చిరి 

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

3. రంగు రంగు చేపల్లార ఈదుట ఎవరు నేర్పిరి 

రంగు రంగు చేపల్లార ఈదుట ఎవరు నేర్పిరి 

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

4. పకపక నవ్వే పాపాయి నవ్వుట ఎవరు నేర్పిరి

పకపక నవ్వే పాపాయి నవ్వుట ఎవరు నేర్పిరి

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

Full Lyrics of MANA THANDRI in English:

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

1.Chinni pichhuka neeku yeguruta yevaru nerpiri

Chinni pichhuka neeku yeguruta yevaru nerpiri

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

2.Chinni pushpama neeku andamevarichhiri 

Chinni pushpama neeku andamevarichhiri

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

3. Rangu rangu chepallara eeduta yevaru nerpiri /

Rangu rangu chepallara eeduta yevaru nerpiri 

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

4. Pakapaka navve paapaayi navvuta yevaru nerpiri 

Pakapaka navve paapaayi navvuta yevaru nerpiri

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

This is a lovely spiritual fundamental song for all the kids which conveys the message of creation. This song is so beautiful and spiritual. Many kids love this song and they love to sing in their regular Sunday school classes. Enchorage every parent tu to teach the song for all your younger kids for them to know the true creator and only one God.

మన తండ్రి Mana Tandri Devudu song Lyrics in Telugu and English

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

1. చిన్ని పిచ్చుక నీకు ఎగురుట ఎవరు నేర్పిరి /2/మన/
2. చిన్ని పుష్పమా నీకు అందమెవరిచ్చిరి /2/మన/
3. రంగు రంగు చేపల్లార ఈదుట ఎవరు నేర్పిరి /2/మన/
4. పకపక నవ్వే పాపాయి నవ్వుట ఎవరు నేర్పిరి /2/ మన/’

Mana Tandri Devude Kids Jesus Telugu Song Lyrics
Kids Jesus Telugu Song Lyrics

Lyrics in English:
Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude
1.Chinni pichhuka neeku yeguruta yevaru nerpiri /2/mana/
2.Chinni pushpama neeku andamevarichhiri /2/mana/
3. Rangu rangu chepallara eeduta yevaru nerpiri /2/mana/
4. Pakapaka navve paapaayi navvuta yevaru nerpiri /2/mana/

Top 10 Trending Tamil KID’s Christian Songs on YOUTUBE

Tamil KIDS Trending Songs

Hello readers. Praise God. Tamil KID’s Christian Songs on YOUTUBE which are famous and popular and loved by all children of different languages are presented here.God so good he gave his only begotten son never believe in him will not perish but have eternal life.Never forget with grace of org.in remember to worship him and praise him with song and music. Rejoice in the Lord again say rejoice. Bless the Lord Oh My Soul love the Lord Oh My Soul praise the Lord Oh My Soul.

meaw meaw punakutti yesuvane pathiya

Which is the popular song which is loved by all the kids and even adults in Tamil Christian YouTube songs playlist. Millions of millions like this song in different languages.

 

enna kodupaen naan

This is one of the most popular children Christian songs on youtube. very cute girl praising God with her sweet voice.

She makes music that makes Jesus loud! please comment if you like the song

 

10M

 

Appa unga Madiyila

God is our hope when there is no hope as we all know this he is the only one who can help all the abandoned children of this world. Let us keep our faith high.

8m

 

So good joyful and wonderful music for the glory of god Jesus Christ.

It is really good to see our kids praising god an exalting him and his name.This is very pretty video where small kids perform Christian songs in vernacular language.

3m

Music is one of the the greatest mode of praising God. Letters teach all our kids to praise a lord God Jesus Christ with Sunday school songs in our own very language Tamil. Cat are beautiful creatures of this world and try to to make them enjoy the Lord’s love true Christian music.

 

Praising and worshipping our Lord God Jesus Christ he is king of Kings and wonderful among all. Latest make a joyful noise aren’t you a lot with all the latest Tamil Christian children songs from YouTube.

You will find the best kids worship resources and curriculum here in different languages. Please keep visiting us regularly for more wonderful content. Watch New Tamil Christian Animation Song for Kids on our website.

Tamil KIDS Trending Songs

Comment as below the best song and most favorite song of yours on YouTube ab and shared the joy of our Lord Jesus Christ with us.