• BEST CHRISTIAN TELUGU BOOK – GARUKAINA SILUVA

  BEST CHRISTIAN TELUGU BOOK – GARUKAINA SILUVA

  గరుకైన శిలువ! పుస్తక పరిచయం:    ‘ఆయన (యేసు క్రీస్తు ప్రభువు) అందరితో ఇట్లనెను. ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప గోరినయెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తికొని, నన్ను వెంబడింపవలెను. (లూకా 9:23) ‘తన సిలువను ఎత్తికొని, నన్ను వెంబడింపనివాడు, నాకు పాత్రుడు కాడు.’ (మత్త 10:38)  శ్రమలకు, వేదనలకు, కష్టాలకు మరియు శోధనలకు చిహ్నం శిలువ. క్రైస్తవ జీవితం పూల బాట కాదు. అది ముళ్ళ బాట. అయినా, క్రీస్తు ప్రభువులో జీవించేవారికి […]

 • Telugu Worship Song జీవనదిని నా హృదయములో Jeevanadini

  JEEVANADHINI NA HRUDAYAMULO PRAVAHIMPA JEYUMAYA జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2) శరీర క్రియలన్నియు నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని|| బలహీన సమయములో నీ బలము ప్రసాదించుము (2) ||జీవ నదిని|| ఎండిన ఎముకలన్నియు తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని|| ఆత్మీయ వరములతో నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని|| Words of worship for this song This song is very close to […]

 • Books of BIBLE Old and New Testaments # Odia Hindi Tamil Telugu Hebrew

  The Names and Order of All the Books of the Old and New Testaments The Books of the Old Testament in English Old Testament Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Kings 2 Kings 1 Chronicles 2 Chronicles Ezra Nehemiah Esther Job Psalms Proverbs Ecclesiastes Song of Solomon Isaiah […]

 • Enni thalachina Song Lyrics Chords ఎన్ని తలచినా TAMIL

  Enni thalachina Song Lyrics Chords ఎన్ని తలచినా TAMIL

  ఎన్ని తలచినా ఏది  అడిగినా Ennithalachina Telugu Lyrics ఎన్ని తలచినా ఏది  అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే (2) ప్రభువా నీ వాక్కుకై వేచియుంటిని నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు (2) అడవి పూవులే నీ ప్రేమ పొందగా (2) నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా ||ఎన్ని|| నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలసి నా హృదయం […]

 • Scripture Passages for Wedding

  SCRIPTURE FOR MARRIAGE కాబట్టి వారికను ఇద్దరుకాక ఏకశరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరచినవారిని మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని చెప్పెను The bride and groom are asked to choose one or two of the following passages or may choose Scripture passages other than the following. Old Testament Genesis 1.26-31 Genesis 2.18-24 Genesis 24.48-51, 58-67 Proverbs 3.3-6 Song of Solomon 2.10-13 Song […]

 • Easter message in Telugu పునరుత్ధాన దినమున 2023 Easter 9 April

  Easter message in Telugu పునరుత్ధాన దినమున యేసు – పునరుత్థానమును జీవమును నేనే; నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రదుకును; బ్రదికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. (యోహా 11-25,26) నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత … ఈలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. (యోబు 19:25,26) ప్రభువు నిజముగా లేచియున్నాడు. (లూకా 24:34) ఇప్పుడైతే నిద్రించినవారిలో ప్రథమఫలముగా క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేపబడియున్నాడు. మనుష్యుని ద్వారా మరణము వచ్చెను గనుక […]

 • నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Telugu Christian Lyrics

  You need to understand the lyrics నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Brathikinchenu-Telugu Christian Song to sing them and to get this inspirational song to get stronger in your faith. This song highlights the importance of the word of God which infact is GOD according to John 1:1 In the beginning was the Word, […]

 • Christian-Marriage-Promises-ప్రమాణము-Telugu Wedding-Vows PDF

  Christian-Marriage-Promises-ప్రమాణము-Telugu Wedding-Vows PDF

  సర్వశక్తియు మిక్కిలి కనికరముగల తండ్రీ, నీ సహాయము లేక, మేమేమియు యోగ్యముగా చేయజాలము. నీవీ వ్యక్తులను నీ సంకల్పానుసారముగా జతపరచుటకు, తీసికొనివచ్చియున్నావు. నీ కృపా ప్రసాదము వలన వీరిని సౌభాగ్యవంతులనుగా చేసి, నీ సమక్షమందు వీరు వివాహపు ఒప్పందములో ప్రవేశించునట్లును, వీరు చేయనైయున్న ప్రమాణములను, వాస్తవముగా నిలుపుకొనునట్లు అనుగ్రహించుమని, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. Pelli ప్రమాణము – Marriage Vows [అనంతరము గురువు వరుని యిట్లు అడుగవలెను] – … అను నీవు, […]

 • బాలింతలు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించుట- New Mom Thanks Giving

  బాలింతలు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించుట [ఈ కృతజ్ఞతాస్తుతి సంఘము యొక్క బహిరంగ ఆరాధనలో ఒక దానియందు చెల్లించబడవలెను, పాత నిబంధన కీర్తనను, ప్రభువు ప్రార్ధనను చెప్పునప్పుడు సంఘము కలిసి చెప్పవచ్చును. తల్లియు, తండ్రియు, కొత్తగా పుట్టిన బిడ్డను తీసికొని, పరిశుద్ధ బల్ల యెదుట గాని, లేక వీలయిన మరియొక చోట మోకరించవలెను. గురువు వారికి అభిముఖుడై యిట్లు చెప్పును] సర్వశక్తిగల దేవుడు మీకొక బిడ్డను దానముగా యిచ్చుట వలన, మీయందెంతో దయగలవాడై యున్నాడు. కనుక మనము ఆయనకు కృతజ్ఞతా […]

 • ఆలయ ప్రతిష్ఠ – Church Dedication Service Program Sermon Scripture Pdf

  ఆలయ ప్రతిష్ఠ – Church Dedication Service Program Sermon Scripture Pdf

  ప్రార్ధన గృహమును (ఆలయమును) ప్రతిష్ఠించు ఆరాధన క్రమము (Church Dedication Service Program) (కీర్తన గాని సంగీతము గాని పాడుచు, ఆలయము చుట్టూ ప్రదక్షిణము చేయవచ్చును) (ఆలయ ద్వారము మూయబడి యుండగా, దాని యొక్క చరిత్ర క్లుప్తముగా చదువబడును) (ఆరాధన గురువు తలుపు తెరచి, యిట్లు చెప్పును) తండ్రి కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామమున మేము ఈ దేవుని ఆలయము తలుపు తెరచి, ఆయన జనులను లోపలి ఆహ్వానించుచున్నాము. ఆమేన్. (గురువు లోపలి ప్రవేశించి చెప్పవలసినది ఏమనగా) […]

Got any book recommendations?