BEST CHRISTIAN TELUGU BOOK – GARUKAINA SILUVA

GOOD FRIDAY BOOK TELUGU

గరుకైన శిలువ! పుస్తక పరిచయం:

 

 ‘ఆయన (యేసు క్రీస్తు ప్రభువు) అందరితో ఇట్లనెను. ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప గోరినయెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తికొని, నన్ను వెంబడింపవలెను. (లూకా 9:23) ‘తన సిలువను ఎత్తికొని, నన్ను వెంబడింపనివాడు, నాకు పాత్రుడు కాడు.’ (మత్త 10:38)  శ్రమలకు, వేదనలకు, కష్టాలకు మరియు శోధనలకు చిహ్నం శిలువ. క్రైస్తవ జీవితం పూల బాట కాదు. అది ముళ్ళ బాట. అయినా, క్రీస్తు ప్రభువులో జీవించేవారికి ఆ ముళ్ళే పువ్వులకు మించిన దేవుని శక్తిని, ఆత్మ సంతృప్తిని మరియు పరలోక నిత్యానందాన్ని కలిగిస్తాయి. కాని, అవి కేవలం విశ్వాసులకు వ్యక్తిగత అనుభవాలే.

 ‘సిలువను గూర్చిన వార్త, .. రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి.’ (1 కొరిం 1:18) ‘పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ (తమ స్వంత హానికే) చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన, ఆయనను తలంచుకొనుడి. (హెబ్రీ 12:,3) శిలువపై ప్రభువు పలికిన మాటలను అనునిత్యం విశ్వాసి స్మరణ చేసుకుంటూ తమ జీవితాలలో ఎదురయ్యే సమస్యలను, శోధనలను, యిరుకులను, యిబ్బందులను మనోధైర్యంతో అధిగమించు ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకం సిద్ధం చేయబడింది. కారణంగానే ఈ పుస్తకానికి గరుకైన శిలువ అని పేరుపెట్టబడింది.

  శిలువపై ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలను ఒక కథలాగ చదవాలనుకొనే వారికి పుస్తకంలో వ్రాయబడిన కొన్ని రిఫరెన్సు వాక్యాలు లేక వివరాలు కొంత అవ్యవస్థగా అనిపించవచ్చు. ఒక వివరణతో కూడిన కథవలె కాకుండ, శిలువపై ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలను విశ్వాసులు తమ జీవితాలకు అన్వయించుకొనే విధంగా వివరణాత్మకమైన పద్ధతిలో పుస్తకం సిద్ధం చేయబడింది. పుస్తకం చదివే సమయంలో విషయం గమనించి దేవుని స్వరాన్ని విశ్వాసులు వినగలుగునట్లుగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సహాయం చేయును గాక! ఆమేన్!

best-selling-christian-book 2023

విషయ సూచిక

ప్రభువు సిలువ పైవిలాసం

(రోమాయి, హెబ్రాయిమరియు గ్రీకు భాషలలో) … 7

సిలువపై ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలు

(తెలుగు, ఇంగ్లీషు, రోమాయిమరియు గ్రీకు భాషలలో) … 8

సిలువ నేర్పే పాఠం – కీడుకు ఎదురాడకుము … 10

సిలువ – విశ్వాసి అనుభవాలకు ప్రతీక … 20

సిలువపై యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలు – ఉపోద్ఘాతం … 37

V 1. మొదటి మాట – తండ్రీ, వీరేమిచేయుచున్నారో

వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము … 61

V 2. రెండవ మాట – నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువు … 86

V 3. మూడవ మాట – అమ్మా, యిదిగో నీ కుమారుడు, .. యిదిగో నీ తల్లి … 118

V 4. నాల్గవ మాట – ఏలీ, ఏలీ, లామా సబక్తానీ … 130

V 5. ఐదవ మాట – దప్పిగొనుచున్నాను … 148

V 6. ఆరవ మాట – సమాప్తమైనది … 156

V 7. ఏడవ మాట – తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొను చున్నాను … 174

ముగింపు … 188

అనుబంధము 1 – పాత నిబంధన గ్రంథములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గూర్చిన ప్రవచనాలుమరియు వాటి నెరవేర్పు … 199

VIII. అనుబంధము 2 – సంగీతము: The Old Rugged Cross (సిలువ విలువ) … 223

XI. బైబిలు సంవత్సరం – సంవత్సర కాలంలో బైబిలు గ్రంథ పూర్తి

అధ్యయన ప్రాణాళిక … 227

 

Happy Easter – Simple Traditional Wishes

happy-easter-images to share on whatsapp with friends

Happy Easter to every one.

happy-easter-bunny- wishes happy-easter-simple traditional wishes happy-easter-simple wishes

 

Easter Bible Portion in Telugu Mark 16:1-20

1 విశ్రాంతిదినము గడచిపోగానే మగ్దలేనే మరియయు యాకోబు తల్లియైన మరియయు సలోమేయు వచ్చి, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధద్రవ్యములు కొనిరి.

2 వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధియొద్దకు వచ్చుచుండగా,

3 సమాధి ద్వారమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొర్లించునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనుచుండిరి.

4 వారు వచ్చి కన్నులెత్తిచూడగా, రాయి పొర్లింపబడి యుండుట చూచిరి. ఆ రాయి యెంతో పెద్దది.

5 అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించి, తెల్లని నిలువుటంగీ ధరించు కొనియున్న యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూర్చుండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి.

6 అందు కతడుకలవర పడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు వెదకుచున్నారు; ఆయన లేచియున్నాడు, ఇక్కడ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన స్థలము చూడుడి.

7 మీరు వెళ్లి ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్లుచున్నా డనియు, ఆయన మీతో చెప్పినట్టు అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిష్యులతోను పేతురు తోను చెప్పుడనెను.

8 వారు బయటకు వచ్చి, విస్మయము నొంది వణకుచు సమాధియొద్దనుండి పారిపోయిరి; వారు భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెప్ప లేదు.

9 ఆదివారము తెల్లవారినప్పుడు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయ్యములను వెళ్లగొట్టిన మగ్దలేనే మరియకు మొదట కనబడెను.

10 ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడ్చు చుండగా ఆమె వెళ్లి ఆ సంగతి వారికి తెలియ జేసెను గాని,

11 ఆయన బ్రదికియున్నాడనియు ఆమెకు కనబడె ననియు వారు విని నమ్మకపోయిరి.

12 ఆ తరువాత వారిలో ఇద్దరు ఒక పల్లెటూరికి నడిచి పోవుచుండగా, ఆయన మారురూపముగలవాడై వారికి ప్రత్యక్షమాయెను.

13 వారు వెళ్లి తక్కిన వారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను నమ్మక పోయిరి.

14 పిమ్మట పదునొకండుమంది శిష్యులు భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై, తాను లేచిన తరువాత తన్ను చూచినవారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమి్మక నిమిత్తమును హృదయకాఠి న్యము నిమిత్తమును వారిని గద్దించెను.

15 మరియుమీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి.

16 నమి్మ బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును.

17 నమి్మనవారివలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున దయ్య ములను వెళ్లగొట్టుదురు; క్రొత్త భాషలు మాటలాడు దురు,

18 పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు, మరణకర మైనదేది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుదురని వారితో చెప్పెను.

19 ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

20 వారు బయలుదేరి వాక్య మంతట ప్రకటించిరి. ప్రభువు వారికి సహకారుడై యుండి, వెనువెంట జరుగుచువచ్చిన2 సూచక క్రియలవలన వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను.

Easter Bible Study Verses in English Mark 16:1-20

When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body.

2 Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb 3 and they asked each other, “Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?”

4 But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. 5 As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed.

6 “Don’t be alarmed,” he said. “You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. See the place where they laid him. 7 But go, tell his disciples and Peter, ‘He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you.’”

8 Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.[a]

[The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9–20.]

9 When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. 10 She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. 11 When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it.

12 Afterward Jesus appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. 13 These returned and reported it to the rest; but they did not believe them either.

14 Later Jesus appeared to the Eleven as they were eating; he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen.

15 He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 17 And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.”

19 After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. 20 Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it.

 

Good Friday Images & యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

మొదటి మాట :

తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము. (లూకా 23:34)

రెండవ మాట :

నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువు (లూకా 23:43)

మూడవ మాట:

యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా,యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను, తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. (యోహాను 19:26-27)

నాల్గవ మాట:

ఏలీ, ఏలీ, లామా సబక్తానీ, ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివని అర్థము. (మత్తయి 27:46)

ఐదవ మాట:

దప్పిగొనుచున్నాను. (యోహాను 19:28)

ఆరవ మాట:

సమాప్తమైనది (యోహాను 19:30)

ఏడవ మాట:

తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను (లూకా 23:46)

 

The seven sayings of Christ on Cross with references

“Father, forgive them, for they know not what they do.” — Luke 23:34
“Today shalt thou be with Me in paradise.” — Luke 23:43
“Woman, behold thy Son.” — John 19:26
“My God, my God, why hast Thou forsaken Me?” — Mark 15:34
“I thirst.” — John 19:28
“It is finished.” — John 19:30
“Father, into Thy hands I commend My spirit.” — Luke 23:46

Good Friday Pictures in Telugu

Good Friday Blessings

 

 

Good Friday Greetings

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

FATHER, FORGIVE THEM; FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO.

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

మొదటి మాట :

తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము. (లూకా 23:34)

“Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots” (Luke 23:34).
1. Having been falsely condemned, scourged, and crucified, He prayed for forgiveness for His enemies.
2. As He taught us to love enemies, He prayed for those who despitefully used Him (Matthew 5:43-48).
3. Though suffering wrongfully, our Lord Jesus Christ did not revile or threaten (I Peter 2:21-24; Is 53:7).
4. This prayer was (a) only for a few, (b) specific to one sin, and (c) based on human ignorance.
5. Rather than presuming eternal life for all present, let us match Stephen’s specific prayer (Acts 7:60).
6. And the Scripture was fulfilled, and he made intercession for the transgressors (Isaiah 53:12).
7. The mercy here sought and granted was only temporal for their abuse of Christ (Cp Acts 14:17).
8. Sin is aggravated by the degree of light in a person, and the soldiers had little (Lu 12:47-48; Jn 19:11).
9. Rejoice that such perfect righteousness was imputed to us in justification (Rom 4:6-8; II Cor 5:21).
10. The princes of this world did not know what they did; but we know things by His Spirit (I Cor 2:6-12).
1. They parted his raiment and cast lots for his woven coat (Matthew 27:35; Luke 23:34; John 19:23-24).
2. The Jews, rulers, soldiers, and thieves railed on him (Matt 27:39-44; Mark 15:29-32; Luke 23:35-37).

VERILY I SAY UNTO THEE, TO DAY SHALT THOU BE WITH ME IN PARADISE.

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన రెండవ మాట :

నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువు (లూకా 23:43)

“And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him,
Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise” (Luke 23:42-43).
1. Both thieves had been railing against the Lord Jesus prior to these words (Matt 27:44; Mark 15:32).
2. But one thief began to defend Jesus and rebuke the other for his unjust accusations (Luke 23:39-41).
3. Men can only confess Jesus as Lord by the Holy Ghost (I Corinthians 12:3). Praise God for His grace!
4. This thief, by recognizing the kingdom of God, must have been born again to do so (John 3:3).
5. Therefore, we may conclude that Jesus Christ was speaking life even while dying (John 5:25).
6. Paradise is the third heaven (II Cor 12:1-7 cp Gen 1:6-8,14-19,20), where God and the angels dwell.
7. Both the elect thief and Jesus went to God’s Presence that very day, just as Paul taught (II Cor 5:6-8).
8. And we shall be instantly with the Lord in God’s Presence when we depart this body also.
9. Reject the New World Translation that moves the comma and teaches soul sleep from this passage, for the word “today” is modifying when the thief would be in Paradise rather than when Jesus spoke.

 

WOMAN, BEHOLD THY SON! BEHOLD THY MOTHER!

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన మూడవ మాట:

యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా,యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను, తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. (యోహాను 19:26-27)

“When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother,
Woman, behold thy son! Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple
took her unto his own home” (John 19:26-27).
1. There was a particularly personal relationship between our Lord Jesus and John (John 13:23; 21:20).
2. The words addressed to Mary were not about Himself, but were directing her to consider John her son.
3. The words addressed to John were not about John’s mother, but were assigning Mary to John.
4. Even at death’s door, He showed obedience to God’s law with righteous zeal (Ex 20:12; I Tim 5:8).
5. He was lucid and strong enough to engage in wise mental preparation and cry out loudly several times.
6. Again, we should consider that such great righteousness was imputed to us by justification.
1. There was darkness over the earth from 12:00 P.M. to 3:00 P.M. (Matt 27:45; Mark 15:33; Lu 23:44).

MY GOD, MY GOD, WHY HAST THOU FORSAKEN ME?

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన నాల్గవ మాట:

ఏలీ, ఏలీ, లామా సబక్తానీ, ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివని అర్థము. (మత్తయి 27:46)

“And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?” (Mark 15:34).
1. These words are found prophetically in Psalm 22:1; and they are found comparatively in Matt 27:46.
2. These words are recorded in Hebrew to explain the following confusion by some present (15:35-36).
3. “Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in; when Christ the mighty Maker died.”
4. The comfort of God’s gracious Presence and affection for Jesus had been withdrawn due to our sins.
5. The degree of loneliness is determined by the degree of love, affection, and unity had beforehand.
6. The relationship between Jesus and His Father had been inviolate for His life (Isaiah 42:1; Matt 3:17;
11:27; 12:50; 17:5; 26:39,42,53; Luke 2:49,52; John 1:18; 5:17; 8:19,28; 10:17; 14:20; 15:10; 18:11).
7. We are afraid of the darkness and unknown, and Jesus had endured three hours of both in great agony.
8. The waves and billows of God’s wrath rolled over the exposed soul of the Lord Jesus (Psalm 69:1-3).
9. Sin sent the angels out of heaven, our parents out of Eden, and Jesus Christ from God’s Presence.
10. Separation from God’s Presence and enduring His Holy Wrath was given to Jesus (II Thess 1:9).

I THIRST

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఐదవ మాట:

దప్పిగొనుచున్నాను. (యోహాను 19:28)

“After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I
thirst” (John 19:28).
1. The horrible thirst of our Lord Jesus Christ on the cross was prophesied (Psalm 22:15; 69:21).
2. The bodily suffering of Jesus was very real; we cannot forget His humanity and physical experiences.
1. They gave Him a spunge with vinegar on a reed to His mouth (Matthew 27:48; John 19:29).

IT IS FINISHED

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఆరవ మాట:

సమాప్తమైనది (యోహాను 19:30)

“When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost” (John 19:30).
1. What was finished? The work He was sent to do was finished (Matthew 1:21; John 6:39; 17:1-3).
2. Who will require more in the work of redemption, if the Son of God declared it finished (Ro 8:33-34)?
3. Who will require further offering and perfection, if our Lord Jesus perfected us forever (He 10:10-14)?
4. If you are too simple to remember detailed arguments for the truth of salvation, remember these words.

FATHER, INTO THY HANDS I COMMEND MY SPIRIT

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడవ మాట:

తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను (లూకా 23:46)

“And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having
said thus, he gave up the ghost” (Luke 23:46).
1. He laid down His life; it was not taken from Him only (John 10:18).
2. He died prematurely; there was surprise He was already dead, for crucifixion kills slowly (Mk 15:44).
3. Though forsaken in God’s consolatory comfort and fellowship, He chose to enter the veil of death with
confidence and faith in the hands of the Most High. It shall not be so severe for faithful saints.
4. Let us consider such great faith and trust in God (Matt 27:43; Hebrews 2:13 cp 11:6; Gal 2:16).

Telugu Christian Good Friday Songs Lyrics & Chords – యేసుక్రీస్తు పాటలు

యేసుక్రీస్తు శ్రమల పాటలు

Lent Day Songs Telugu Lyrics & Chords

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number -182

ఎంతో దుఃఖముఁ బొందితివా నాకొర కెంతో దుఃఖము పొంది తివా
యెంతో దుఃఖము నీకు ఎంతో చింతయు నీకు
ఎంతో దిగులయ్యా నాకు ఆ పొంతి పిలాతు యూ దులు నీకుఁ బెట్టిన శ్రమలను దలపోయఁ గా ||నెంతో||
వచ్చిరి యూదులు ముచ్చట లాడుచు నెచ్చట వాఁడనుచు నిన్ను మచ్చరముతో వారి యిచ్చ వచ్చినట్లు కొట్టి దూషించినారా ||యెంతో||
సుందరమగు దేహ మందున దెబ్బలు గ్రంధులు గట్టినవా నీవు పొందిన బాధ నా డెందము తలఁపనా నందములే దాయెను ||ఎంతో||
కొట్టుకొట్టుమని తిట్టికేల్ దట్టిని న్నట్టిట్టు నెట్టుచును వారు పెట్టుశ్రమలు తుద మట్టున కోర్చియుఁ బెట్టితివా ప్రాణము ||నెంతో||<
నెపముఁ బెట్టుచుఁ దిట్టి యపహసించుచు యూద చపలులు గొట్టి నారా నా యపరాధములకు నా పదలను బొంది నీ కృప నాకుఁ జూపినావా ||యెంతో||
చక్కని నా యేసు మిక్కిలి బాధ నీ కెక్కువ గలిగె నయ్యా ఆహా యొక్క దుష్టుఁడీటె ప్రక్కను గ్రుచ్చి తన యక్కస దీర్చుకొనెనా ||యెంతో||
అన్నదమ్ములైన అక్క సెల్లెం డ్రైనఁ కన్న పిత్రాదు లైన నన్ను ఎన్నఁ డైన బ్రేమించలే రైరి నా యన్నా ప్రేమించినావా ||యెంతో||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 183

సిలువను మోసితివా నా కొఱకై కలువరి మెట్టపైకి సిలువ నా యాత్మలోఁ బలుమాఱు దలఁపఁగాఁ దాలిమి లేదాయెను హా యీ జాలికి మారుగా నేనేమి సేయుదు ప్రేమను మరువఁజాల ||సిలువ||
ఘోరమైనట్టి యీ భారమైన సిలువ ధరియించి భుజముపైని నా దురితముల్ బాపను కరుణచేఁ జనుదెంచి మరణము నొందితివా ||సిలువ||
కలువరి మెట్టపైఁ కాలు సేతు లెల్ల చీలలతోఁ గ్రుచ్చిపట్టి యా సిలువకుఁ గొట్టఁగ విలువైన నీ మేని రక్తము ప్రవహించెనా ||సిలువ||
మెట్టపైన నిన్నుఁ పెట్టిన బాధ నేఁ బట్టి తలంపఁగను ఆహా పట్టైన నీ ప్రేమ నెట్టుల మఱతును కష్టముల్ గలిగినను ||సిలువ||
పంచగాయములను నెంచి యాత్మలోన నుంచి తలంపఁగను హానా మించిన దురితముల్ ద్రుంచి నన్నెంచిర క్షింపవచ్చెను భూమికి ||సిలువ||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 184 ఏమాశ్చర్యము ప్రియులారా క్రీస్తు మరణము

ఏమాశ్చర్యము ప్రియులారా క్రీస్తు మరణము ప్రేమజూడరెమనసార ఆ మహాత్ముఁడు మరణ మగు రీతిఁ గనుకొన్న సామాన్యమగు నొక్క జనుని చందము గాదు ఈ మహిని గల పాప జీవుల పై మహాకృపఁ జూపి నిత్య క్షేమ మొసఁగెడు కొరకు బలు శ్రమ చే మృతుండైనాఁడు స్వేచ్ఛను ||ఏమాశ్చర్యము||<
కొండవలె భారమై లోక పాపములు దండింపఁబడె ఘోరమై నిండు భారము క్రింద నిలుచున్న వేళను గుండె దిగులునఁ దనువు నిండె రక్తపుఁ జెమట మెండుకొని దుఃఖములతో నా తండ్రి యీ పాత్రమును నా కడ నుండి తొలగించుటకు మనపై యుండినను జేయమని వేఁడెను ||ఏమాశ్చర్యము||
కడు దుర్మార్గులచేతను క్రీస్తుఁడు పట్టు వడె దానంతట తాను చెడుగు లెందరు నింద జేసి మోముపై నుమిసి వడిముళ్లతో నల్లఁ బడిన కిరీటము తడయ కౌదల బెట్టి కరముల నడుగులను సిలువ నిడి మేకులు దొడిపి ప్రక్కను రక్తజలములు దొరగ గుంతము గ్రుచ్చి రహహా ||ఏమాశ్చర్యము||<slide>
ఇరు పార్శ్యముల నిద్దరి దొంగల నునిచి మరణావస్థలఁ బెట్టిరి నిరపరాధి ప్రభువు దురితాత్ము లొనరించు తరుచు బాధల కోర్చి మరి వారిఁ గరుణించి యెరుఁగ రేమి యొనర్తురో యీ దురిత జీవులు వీరి నోహో పరమ జనక క్షమించు మని తన యరుల కొరకై వేఁడు కొనియెను ||ఏమాశ్చర్యము||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 185 అపు డర్చకాదు లుప్పొంగిరి

అపు డర్చకాదు లుప్పొంగిరి ప్రభుని విపరీతముగఁ జంపసాగిరి కృపమాలినట్టి పా పపు జిత్తమున నిష్ఠు రపు సిల్వమానిపైఁ బ్రభుని వేయుట కొప్పి ||రపు డర్చ||
యెరూషలేమను నూరి బైటను దుఃఖ కరమైన కల్వరిమెట్టను పరమ సాధుని సిల్వ పైఁ బెట్టి తత్పాద కరమధ్యముల మేకు లరుదుగ దిగఁ గొట్టి ||రపు డర్చ||
చిమ్మె నిమ్మగు మేని రక్తము దాని నమ్ము వారల కెంతో యుక్తము నెమ్మోము వాడి కెం దమ్మి పూవలె మస్త కమ్ము వేటులను ర క్తము జారి కనుపట్టె ||నపు డర్చ||
గడి దొంగ లిరువురుని బట్టిరి ప్రభుని కుడి యెడమలను సిల్వఁ గొట్టిరి చెడుగు యూదులు బెట్టు కడు బాధలను మరియ కొడు కోర్చుకొని వారి యెడ దయ విడఁడయ్యె ||నపు డర్చ||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number – 186 ఏ పాప మెఱుఁగని యోపావన మూర్తి

ఏ పాప మెఱుఁగని యోపావన మూర్తి పాప విమోచకుండ నా పాలి దైవమా నా పాపముల కొఱ కీ పాట్లు నొందినావా ||యే పాప||
ముళ్లతోఁ గిరీట మల్లి నీ శిరముపై జల్లాటమున మొత్తిరా ముళ్లపోట్లకు శిరము తల్లడిల్లగ సొమ్మ సిల్లిపోతివ రక్షకా ||యే పాప||
కలువరి గిరి దనుక సిలువ మోయలేక కలవరము నొందినావా సిలువ నీతో మోయఁ తులువలు వేఱొకనిఁ దోడుగా నిచ్చినారా ||యే పాప||
చెడుగు యూదులు బెట్టు పడరాని పాట్లకు సుడివడి నడచినావా కడకుఁ కల్వరి గిరి కడ కేగి సిల్వను గ్రక్కున దించినావా ||యే పాప||
ఆ కాల కర్ములు భీకరంబుగ నిన్ను ఆ కొయ్యపై నుంచిరా నీ కాలు సేతులు ఆ కొయ్యకే నూది మేకులతో గ్రుచ్చినారా ||యే పాప||
పలువిధంబుల శ్రమలు చెలరేగఁ దండ్రికి నెలుగెత్తి మొఱలిడితివా సిలువపైఁ బలుమాఱు కలుగుచుండెడి బాధ వలన దాహము నాయెనా ||యే పాప||
బల్లిదుండగు బంటు బల్లెమున నీ ప్రక్కఁ జిల్లిఁ బడఁ బొడిచి నాఁడా ఉల్లోలములవలె నల్ల నీరుబుకంగఁ జల్లారెఁగద కోపము ||యే పాప||
కటకటా పాప సం కటముఁ బాపుట కింత పటుబాధ నొంది నావా ఎటువంటి దీ ప్రేమ యెటువంటి దీ శాంతి మెటుల వర్ణింతు స్వామి ||యే పాప||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number -187  పాపులయెడ క్రీ స్తుని ప్రియ మెట్టిదో

పాపులయెడ క్రీ స్తుని ప్రియ మెట్టిదో పరికింపరె క ల్వరిగిరిపై నాపదలను దన కీగతిఁ బెట్టెడు కాపురుషుల దెసఁ గనుగొను కృపతో ||బాపుల||
యెరుషలేము క న్యలు కొందరు తన యెదుట వచ్చి యేడ్చుచు సిలువన్ వరుస నప్పురికి వచ్చు నాశన గతు లెరుఁగఁ బలికి వా రల నోదార్చెను ||బాపుల||
శత్రువు లటు తనుఁ జంపుచు నుండఁగ మైత్రిఁ జూపె సమ్మతి తోడన్ స్తోత్రముఁ జేసెను దండ్రీ వీరల దురిత మెల్ల క్షమి యింపవె యనుచును ||బాపుల||
తన ప్రక్కను సిలు వను వేసిన యొక తస్కరుఁ డించుక వేఁడు కొనన్ కనికరము మన మునఁ బెనగొన ని చ్చెను మోక్షము తన తో యుండుటగున్ ||బాపుల||
మితిలేని దురిత జీవుల లోపల మించి యున్న పతితుల కైనన్ హితముగ మోక్షం బిచ్చుటకై శో ణిత మిచ్చెను నా మతి కది సాక్షిగఁ ||బాపుల||

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number -188 చూడరే చూడరే క్రీస్తుని జూడరే

చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులార చూడరే క్రీస్తుని జూడరే చూడరే నాముక్తి పదవికి ఱేఁడు యేదశఁ గూడినాఁడో ||చూడరే||
మించి పొంతి పిలాతు సత్య మొ కించుకైనఁ దలంప కక్కట వంచనను గొట్టించి యూదుల మంచితనమే కోరి యప్ప గించెనా మేలు గ ణించెనా ఇతనిఁ గాంచి కాంచి భక్తులెట్లు స హించిరో పరికించి మీరిది ||చూడరే||
>మంటికిని నాకాశమునకును మధ్యమున వ్రేలాడుచుండఁగ నంటఁ గొట్టఁగ సిలువ మ్రాని కప్పగించుటకొరకు నిన్నుఁ గాంచెనా యిది మది నెంచెనా హా నా కంట నే నిటువంటి యాపదఁ గంటిఁ బ్రాణము లుండునే యిఁకఁ ||జూడరే||
ఊటగా రక్తంబు కారుచు నుండ బల్లెపుఁ బ్రక్కపోటు మాటిమాటికిఁ జూడ దుఃఖము మరలునే తలమీఁద ముళ్లకి రీటమా యితనికి వాటమా యూదులు మోటులై బాహాటమున నీ పాటులను గాటముగఁ జేసిరి ||చూడరే||

యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

మట్టల ఆదివారము – Palm Sunday Telugu Songs Images Wishes Message

మట్టల ఆదివారము శుభాకాంక్షలు from suvarthaswaram.com

Palm Sunday telugu Song Lyrics

ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె – సియోనుకుమారి
ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె – సియోనుకుమారి
సంతోషించు – యెరుషలేం కుమారి ఉల్లసించు
1. నీదురాజు నీతితో దోషమేమియు లేకయే
పాపరహితుడు ప్రభు – వచ్చు చుండె
2. రక్షణగల వాడుగ – అక్షయుండగు యేసుడు
ఇచ్చతోడ యేరుషలేం – వచ్చు చుండె
3. సాత్వికుండు యీభువిన్ – అత్యంతమగు ప్రేమతో
నిత్యరాజు నరులకై వచ్చుచుండె
4. దీనపరుడు నీ ప్రభు – ఘనత కలిగిన దేవుడు
ప్రాణమీయ పాపులకై – వచ్చుచుండె
5. ఇలను గాడిదనెక్కియే – బాలుర స్తోత్రములతో
బలుడగు నీ ప్రభు – వచ్చుచుండె
6. దావీదు కుమారుడు – దేవుడు పాపులకు
జయగీతములతో – వచ్చుచుండె
7. యేసుని ప్రేమించుచు హోసన్న పాడెదము
యేసుడిల వచ్చుచుండె – హల్లెలూయ

Palm Sunday telugu Message from Old testment & New testment of BIBLE

జెకర్యా 9: 9
సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, ఉల్లాసముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడు.

యోహాను 12: 12
మరునాడు ఆ పండుగకు వచ్చిన బహు జనసమూ హము యేసు యెరూష లేమునకు వచ్చుచున్నాడని విని

యోహాను 12: 13
ఖర్జూరపుమట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి జయము, ప్రభువు పేరట వచ్చుచున్న ఇశ్రాయేలు రాజు స్తుతింపబడునుగాక అని కేకలు వేసిరి.
యోహాను 12: 14
సీయోను కుమారీ, భయపడకుము, ఇదిగో నీ రాజు గాడిద పిల్ల మీద ఆసీనుడై వచ్చుచున్నాడు

యోహాను 12: 15
అని వ్రాయబడిన ప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దానిమీద కూర్చుండెను.
యోహాను 12: 16
ఆయన శిష్యులు ఈ మాటలు మొదట గ్రహింపలేదు గాని యేసు మహిమ పరచబడినప్పుడు అవి ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడెననియు, వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనిరి.

 


Lent Day -26 Sramala Dinaalu 31/03/2022 Telugu Christian Quotes

యెహోవా, ….నా ఆశ్రయదుర్గము నీవే. (కీర్త 142:5)
సమస్తమును మీవి, మీరు క్రీస్తువారు; క్రీస్తు దేవునివాడు. (1కొరిం 3:22,23)మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు … తన్నుతానే మనకొరకు అర్పించుకొనెను. (తీతు 2:13,14) క్రీస్తు … సంఘమును ప్రేమించి,అది కళంకమైనను, ముడతయైనను, అట్టిది మరి ఏదైనను లేక, పరిశుద్ధమైనదిగాను,నిర్దోష మైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని నిలువబెట్టుకొనవలెనని … దానికొరకు తన్నుతాను అప్పగించుకొనెను. (ఎఫె 5:25-27) యెహోవానుబట్టి నేను అతిశయించుచున్నాను.
(కీర్త 34:2)ఆయన రక్షణవస్త్రములను నాకు ధరింపజేసి యున్నాడు, నీతి అను పైబట్టను నాకు ధరింపజేసి యున్నాడు.కాగా యెహోవానుబట్టి మహానందముతో నేను ఆనందించుచున్నాను. నా దేవునిబట్టి నా ఆత్మ ఉల్లసించుచున్నది. (యెష 61:10)
ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిదేదియు నాకక్కర లేదు. నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను, దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయదుర్గమును స్వాస్థ్యమునై యున్నాడు. (కీర్త 73:25,26)నీవే ప్రభుడవు, నీకంటె నాకు క్షేమాధారమేదియులేదని యెహోవాతో నేను మనవి చేయుదును. యెహోవా నా స్వాస్థ్యభాగము నా పానీయభాగము.నీవే నా భాగమును కాపాడుచున్నావు. మనోహర స్థలములలో నాకు పాలు ప్రాప్తించెను. శ్రేష్ఠమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగెను. (కీర్త 16:2,5,6)

ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మార్గము కలదు. అయితే తుదకు అది మరణమునకు త్రోవతీయును. (సామె 14:12)
తన మనస్సును నమ్ముకొనువాడు బుద్ధిహీనుడు. (సామె 28:26)
నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై యున్నది. (కీర్త 119:105) మనుష్యుల కార్యముల విషయమైతే బలాత్కారుల మార్గములు తప్పించు కొనుటకై నీ నోటిమాటనుబట్టి నన్ను నేనుకాపాడుకొనియున్నాను. (కీర్త 17:4)
నీ మధ్యను ప్రవక్తయేగాని కలలు కనువాడేగాని పుట్టి నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము రమ్మని చెప్పినయెడల, అతడు నీతో చెప్పిన …మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను మీ పూర్ణ హృదయముతోను మీ పూర్ణాత్మతోను ప్రేమించుచున్నారో లేదో తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును పరీక్షించుచున్నాడు. మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి ఆయన ఆజ్ఞల ననుసరించి ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హత్తుకొని యుండవలెను. (ద్వితీ 13:1-4)
నీకు ఉపదేశము చేసెదను.నీవు నడవవలసిన మార్గ మును నీకు బోధించెదను. నీమీద దృష్టియుంచి నీకు ఆలోచన చెప్పెదను. (కీర్త 32:8)

Aha Mahatmaha Sharanya- Good Friday Yedu Maatalu Song Lyrics Chords

aha mahatmaha song lyrics telugu english

Devudu Palikina Edu maatalu Song for Good Friday

This song is from Andhra Kraisthava Keerthanalu written by పంతగాని పరదేశి about the words of Christ on the cross. సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము. the details regarding the song are given here రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ తాళం: రూపకము.

 

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song 196

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య – హా విమోచకా
ద్రోహ రహిత చంపె నిను నా – దోషమే కదా ||ఆహా||
వీరలను క్షమించు తండ్రి – నేరమేమియున్
కోరిటితుల నిన్ను చంపు – కౄర జనులకై ||ఆహా||
నీవు నాతో పరదైసున – నేడే యుందువు
పావనుండ ఇట్లు పలికి – పాపి గాచితి ||ఆహా||
అమ్మా నీ సుతుడటంచు మరి-యమ్మతో పలికి
క్రమ్మర నీ జనని యంచు – కర్త నుడితివి ||ఆహా||
నా దేవ దేవ యేమి విడ-నాడితి వనుచు
శ్రీ దేవ సుత పలికితివి శ్రమ – చెప్ప శక్యమా ||ఆహా||
దప్పిగొనుచున్నానటంచు – చెప్పితివి కదా
యిప్పగిదిని బాధ నొంద – నేమి నీకు హా ||ఆహా||
శ్రమ ప్రమాద-ములను గొప్ప – శబ్ద మెత్తి హా
సమాప్తమైనదంచు తెలిపి – సమసితివి కదా ||ఆహా||

అప్పగింతు తండ్రి నీకు – నాత్మ నంచును
గొప్ప యార్భాటంబు చేసి – కూలిపోతివా ||ఆహా||

AHA MAHATMA HA SARANYA LYRICS

క్రీస్తు శ్రమలు – మరణములు

క్రీస్తు సిలువమీద పలికిన యేడు మాటలు Song =====Aha mahathma ha saranya ha vimochaka English Lyrics

Aha Mahathmaha Sharanyaa- ha vimochaka

dhroha rahitha champeninuna dhoshamekada ll aha ll

1. veeralanu shaminchu thandri- neramemiyun

korithitula ninnu jhampu- krura janulakai ll aha ll

2.neevu naatho paradaisuna- nede yundhuvu

paavanunda itlu baliki-paapigaachithi ll aha ll

3. amma nee suthundatanchu mari-yammatho baliki

krammara nee janani anchu-garthanudivithi ll aha ll

4. naa deva deva emi vda- naadithivanuchu

srideva sutha palikithivi srama-cheppa shakyamaa ll aha ll

5. dappigonu chunnaanatanchu-cheppithivigadha

ippagidhi nee baadha nondha-emi neeku haaa ll aha ll

6. srama prammadhamulanu goppa-shabdha metthihaa

samaapthamaina danchu delipisamasithivigadhaa ll aha ll

7. appaginthu thandri neeku- naathma nanchunu

goppa aarbhaatambuchesi-koolipothivaa ll aha ll

 

 

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా – హ విమోచకా = ద్రోహ రహిత చంపె నినునా దోషమేగదా! /యాహా/
1. వీరలను క్షమించు తండ్రి – నేర రేమియున్ = కోరి తిటుల నిన్నుఁ జంపు -క్రూర జనులకై /యాహా/
2. ”నీవు నాతో బరదైసున – నేడె యుందువు” = పావనుండ యిట్లు బలికి – పాపి గాచితి /వాహా/
3. “అమ్మా! నీ సుతుఁడ” టంచు మరి -యమ్మాతో బలికి = క్రమ్మర “నీ జనని” యంచుఁ – గర్త నుడితివి /వాహా/
4. “నా దేవ దేవ యేమి విడ – నాడితి” వనుచు = శ్రీదేవ సుత పలికితివి శ్రమ – చెప్ప శక్యమా /యాహా/
5. “దప్పికొనుచున్నా న” టంచుఁ – జెప్పితివి గద = యిప్పగిదిని బాధ నొంద – నేమి నీకు హా! /యాహా/
6. శ్రమ ప్రమాదములను గొప్ప – శబ్ధ మెత్తి హా = “సమాప్తమైన” దంచు దెలిపి – సమసితివి గదా /యాహా/
7. “అప్పగింతు దండ్రి నీకు – నాత్మ” నంచును = గొప్ప యార్భాటంబు చేసి – కూలిపోతివా /యాహా/

 

 

Credentials:
రచన: పంతగాని పరదేశి
సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము
రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ
తాళం: రూపకము

Andhra Kraisthava KeerthanaluGood FridayPanthagani ParadhesiRajaji PrasadRavi Kumarక్రీస్తు శ్రమలు – మరణములు  ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య హా విమోచకా

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య హా విమోచకా Meaning -Line to line Explanation of Song

 

Lent Day -25 Sramala Dinaalu 30/03/2022 Telugu Bible Vakyalu

దుఃఖపడిన వారమైనట్లుండియు ఎల్లప్పుడు సంతోషించువారము.దరిద్రులమైనట్లుండియు అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించు వారము; ఏమియు లేనివారమైనట్లుండియు సమస్తమును కలిగినవారము. (2కొరిం 6:10)
మనము … దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణనుబట్టి అతిశయపడు చున్నాము. అంతే కాదు … అతిశయ పడుదము. (రోమా 5:2-4) నాకు చాల అతిశయము కలదు.ఆదరణతో నిండుకొనియున్నాను, మా శ్రమయంతటికి మించిన అత్యధికమైన ఆనందముతో ఉప్పొంగుచున్నాను. (2కొరిం 7:4)మీరు విశ్వసించుచు …చెప్ప నశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు. (1 పేతు 1:9)
వారు బహు శ్రమవలన పరీక్షింపబడగా, అత్యధికముగా సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించెను. (2కొరిం 8:2)శోధింపశక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనులలో ప్రకటించుటకును, సమస్తమును సృష్టించిన దేవునియందు పూర్వకాలమునుండి మరుగై యున్న ఆ మర్మమునుగూర్చిన యేర్పాటు ఎట్టిదో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడనైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించెను. (ఎఫె 3:9-10)
ఈ లోక విషయములో దరిద్రులైనవారిని విశ్వాసమందు భాగ్య వంతులుగాను, తన్ను ప్రేమించువారికి తాను వాగ్దానముచేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేర్పరచుకొనలేదా? (యాకో 2:5) అన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు. (2కొరిం 9:8)

రోగశయ్య మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును.రోగము కలుగగా నీవే వానిని స్వస్థపరచుదువు. (కీర్త 41:3)
వారి యావద్బాధలో ఆయన బాధనొందెను.ఆయన సన్నిధి దూత వారిని రక్షించెను.ప్రేమచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను.పూర్వదినములన్నిటను ఆయన వారిని ఎత్తికొనుచు మోసికొనుచు వచ్చెను. (యెష 63:9)నీవు ప్రేమించువాడు కాయిలాపడి యున్నాడు. (యోహా 11:3)నా కృప నీకు చాలును.బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది.కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే అతిశయపడుదును. (2కొరిం 12:9)
నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. (ఫిలి 4:13)మా బాహ్యపురుషుడు కృశించుచున్నను, ఆంతర్యపురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు. (2కొరిం 4:16)
మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించుచున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. (అ కా 17:28)సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే.శక్తిహీనులకు ఆయనే బలాభివృద్ధి కలుగజేయును. బాలురు సొమ్మసిల్లుదురు అలయుదురు, యవ్వనస్థులు తప్పక తొట్రిల్లుదురు, యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు. (యెష 40:29-31)శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాసస్థలము.నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును. (ద్వితీ 33:27)