Category: Lent Good Friday Easter

 • Happy Easter – Simple Traditional Wishes

  Happy Easter – Simple Traditional Wishes

  Happy Easter to every one.   Easter Bible Portion in Telugu Mark 16:1-20 1 విశ్రాంతిదినము గడచిపోగానే మగ్దలేనే మరియయు యాకోబు తల్లియైన మరియయు సలోమేయు వచ్చి, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధద్రవ్యములు కొనిరి. 2 వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధియొద్దకు వచ్చుచుండగా, 3 సమాధి ద్వారమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొర్లించునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనుచుండిరి. 4 వారు వచ్చి కన్నులెత్తిచూడగా, రాయి పొర్లింపబడి యుండుట చూచిరి. […]

 • Good Friday Images & యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

  Good Friday Images & యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు

  యేసు క్రీస్తు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు మొదటి మాట : తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము. (లూకా 23:34) రెండవ మాట : నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువు (లూకా 23:43) మూడవ మాట: యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా,యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను, తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. (యోహాను […]

 • Telugu Christian Good Friday Songs Lyrics & Chords – యేసుక్రీస్తు పాటలు

  Telugu Christian Good Friday Songs Lyrics & Chords – యేసుక్రీస్తు పాటలు

  యేసుక్రీస్తు శ్రమల పాటలు Lent Day Songs Telugu Lyrics & Chords Andhra Kraisthava Keerthanalu Song number -182 ఎంతో దుఃఖముఁ బొందితివా నాకొర కెంతో దుఃఖము పొంది తివా యెంతో దుఃఖము నీకు ఎంతో చింతయు నీకు ఎంతో దిగులయ్యా నాకు ఆ పొంతి పిలాతు యూ దులు నీకుఁ బెట్టిన శ్రమలను దలపోయఁ గా ||నెంతో|| వచ్చిరి యూదులు ముచ్చట లాడుచు నెచ్చట వాఁడనుచు నిన్ను మచ్చరముతో వారి యిచ్చ వచ్చినట్లు […]

 • మట్టల ఆదివారము – Palm Sunday Telugu Songs Images Wishes Message

  మట్టల ఆదివారము శుభాకాంక్షలు from suvarthaswaram.com Palm Sunday telugu Song Lyrics ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె – సియోనుకుమారి ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె – సియోనుకుమారి సంతోషించు – యెరుషలేం కుమారి ఉల్లసించు 1. నీదురాజు నీతితో దోషమేమియు లేకయే పాపరహితుడు ప్రభు – వచ్చు చుండె 2. రక్షణగల వాడుగ – అక్షయుండగు యేసుడు ఇచ్చతోడ యేరుషలేం – వచ్చు చుండె 3. సాత్వికుండు యీభువిన్ – అత్యంతమగు ప్రేమతో నిత్యరాజు […]

 • Lent Day -30 Sramala Dinaalu 05/04/2022 Telugu Christian Quotes Pics

 • Lent Day -28 Sramala Dinaalu 02/04/2022 Telugu Bible Verse

 • Lent Day -26 Sramala Dinaalu 31/03/2022 Telugu Christian Quotes

  యెహోవా, ….నా ఆశ్రయదుర్గము నీవే. (కీర్త 142:5) సమస్తమును మీవి, మీరు క్రీస్తువారు; క్రీస్తు దేవునివాడు. (1కొరిం 3:22,23)మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు … తన్నుతానే మనకొరకు అర్పించుకొనెను. (తీతు 2:13,14) క్రీస్తు … సంఘమును ప్రేమించి,అది కళంకమైనను, ముడతయైనను, అట్టిది మరి ఏదైనను లేక, పరిశుద్ధమైనదిగాను,నిర్దోష మైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని నిలువబెట్టుకొనవలెనని … దానికొరకు తన్నుతాను అప్పగించుకొనెను. (ఎఫె 5:25-27) యెహోవానుబట్టి నేను అతిశయించుచున్నాను. (కీర్త 34:2)ఆయన రక్షణవస్త్రములను నాకు ధరింపజేసి యున్నాడు, […]

 • Aha Mahatmaha Sharanya- Good Friday Yedu Maatalu Song Lyrics Chords

  Aha Mahatmaha Sharanya- Good Friday Yedu Maatalu Song Lyrics Chords

  Devudu Palikina Edu maatalu Song for Good Friday This song is from Andhra Kraisthava Keerthanalu written by పంతగాని పరదేశి about the words of Christ on the cross. సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము. the details regarding the song are given here రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ తాళం: రూపకము.   Andhra Kraisthava Keerthanalu Song 196 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య – […]

 • Lent Day -25 Sramala Dinaalu 30/03/2022 Telugu Bible Vakyalu

  దుఃఖపడిన వారమైనట్లుండియు ఎల్లప్పుడు సంతోషించువారము.దరిద్రులమైనట్లుండియు అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించు వారము; ఏమియు లేనివారమైనట్లుండియు సమస్తమును కలిగినవారము. (2కొరిం 6:10) మనము … దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణనుబట్టి అతిశయపడు చున్నాము. అంతే కాదు … అతిశయ పడుదము. (రోమా 5:2-4) నాకు చాల అతిశయము కలదు.ఆదరణతో నిండుకొనియున్నాను, మా శ్రమయంతటికి మించిన అత్యధికమైన ఆనందముతో ఉప్పొంగుచున్నాను. (2కొరిం 7:4)మీరు విశ్వసించుచు …చెప్ప నశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు. (1 పేతు 1:9) వారు బహు శ్రమవలన […]

 • Lent Day -24 Sramala Dinaalu 29/03/2022 Telugu Bible Portion

  నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపొమ్మని నేను ప్రార్థించుటలేదు గాని దుష్టునినుండి వారిని కాపాడుమని ప్రార్థించుచున్నాను. (యోహా 17:15) మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును అనింద్యులునైన దేవుని కుమారులు. … మీరు లోకమందు జ్యోతులవలె కనబడు చున్నారు. (ఫిలి 2:14,16)మీరు లోకమునకు ఉప్పయి యున్నారు. మీరు లోకమునకు వెలుగైయున్నారు. మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారియెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియ్యుడి. (మత్త 5:13-16) నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ […]