Scripture Passages for Wedding

SCRIPTURE FOR MARRIAGE

కాబట్టి వారికను ఇద్దరుకాక ఏకశరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరచినవారిని మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని చెప్పెను

The bride and groom are asked to choose one or two of the following passages or may choose Scripture passages other
than the following.
Old Testament
Genesis 1.26-31
Genesis 2.18-24
Genesis 24.48-51, 58-67
Proverbs 3.3-6
Song of Solomon 2.10-13
Song of Solomon 8.6-7
Isaiah 63.7-9
Jeremiah 31.31-32a, 33-34a
Hosea 2.16-20
Psalms
Psalm 8.3-9
Psalm 27.1, 13-17
Psalm 46.1-3, 10-11
Psalm 139.1-12
Psalm 33
Psalm 34
Psalm 37
Psalm 67
Psalm 100
Psalm 117
Psalm 121
Psalm 127
Psalm 128
Psalm 136
Psalm 145
Psalm 150
New Testament
Romans 8.31b-35, 37-39
Romans 12.1-2, 9-13 (or 9-18)
1 Corinthians 6.13c, 15a,17-20
1 Corinthians 12.31-13.13
2 Corinthians 5.14-17
Ephesians 2.4-10
Ephesians 3.14-19
Ephesians 4.1-6 (or 25-32)
Ephesians 5.1-2, 21-23
Philippians 2.1-13
Philippians 4.4-7 (or 4-9)
Colossians 3.12-17
1 Peter 3.18-24
1 John 3.18-24
1 John 4.7-16a (or 16b-21)
Revelation 19.1, 5-9a

ప్రకటన గ్రంథం 5:9
ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథమును తీసికొని దాని ముద్రలను విప్పుటకు యోగ్యుడవు, నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రక్తమిచ్చి, ప్రతి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలోను, ప్రతి ప్రజలోను, ప్రతి జనములోను, దేవునికొరకు మనుష్యులను కొని,
Revelation 19:1, 5-9
After this I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven, saying, “Hallelujah! Salvation and glory and power to our God,
And from the throne came a voice saying, “Praise our God, all you his servants, and all who fear him, small and great.” Then I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the sound of many waters and like the sound of mighty thunderpeals, crying out, “Hallelujah! For the Lord our God the Almighty reigns. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready; to her it has been granted to be clothed with fine linen, bright and pure”— for the fine linen is the righteous deeds of the saints. And the angel said to me, “Write this: Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb.” And he said to me, “These are true words of God.”

 

Gospels
Matthew 5.1-10
Matthew 5.14-16
Matthew 7.21, 24-29
Matthew 22.35-40
Mark 10.6-9 John 2.1-11
John 15.9-12 (or 9-17)
Matthew 19.3-6

Matthew 19:3-6 NIV
Some Pharisees came to him to test him. They asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?” “Haven’t you read,” he replied, “that at the beginning the Creator ‘made them male and female,’ and said, ‘For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’? So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate.\
పరిసయ్యులు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొద్దకు వచ్చిఏ హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా? అని అడుగగా

4. ఆయన సృజించిన వాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీని గాను సృజించెననియు
ఆదికాండము 1:27, ఆదికాండము 5:2

5. ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తలిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారిద్దరును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెప్పెననియు మీరు చదువలేదా?
ఆదికాండము 2:24

6. కాబట్టి వారికను ఇద్దరుకాక ఏకశరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరచినవారిని మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని చెప్పెను.

 

కీర్తన-117.

1. యెహోవా కృప మనయెడల హెచ్చుగానున్నది. ఆయన విశ్వాస్యత నిరంతరము నిలుచును.
2. కాబట్టి సమస్త అన్యజనులారా, యెహోవాను స్తుతించుడి సర్వజనములారా, ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను స్తుతించుడి.

Easter message in Telugu పునరుత్ధాన దినమున 2023 Easter 9 April

Easter message in Telugu

పునరుత్ధాన దినమున
యేసు – పునరుత్థానమును జీవమును నేనే; నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రదుకును; బ్రదికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. (యోహా 11-25,26)
నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత … ఈలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. (యోబు 19:25,26) ప్రభువు నిజముగా లేచియున్నాడు. (లూకా 24:34) ఇప్పుడైతే నిద్రించినవారిలో ప్రథమఫలముగా క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేపబడియున్నాడు. మనుష్యుని ద్వారా మరణము వచ్చెను గనుక మనుష్యుని ద్వారానే మృతుల పునరుత్థానమును కలిగెను. ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ? (1 కొరిం 15:20,21,55) మీరు క్రీస్తుతోకూడ లేపబడినవారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి. (కొల 3:1) భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు. … పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి; అచ్చట చిమ్మెటయైనను, తుప్పైనను దాని తినివేయదు, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలరు. (మత్త 6:19,20) క్రీస్తు .. పాపము విషయమై, ఒక్కమారే చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచున్నాడు. అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై క్రీస్తుయేసునందు సజీవులుగాను మిమ్మును మీరే యెంచుకొనుడి. (రోమా 6:10,11)

దేవుని నామం వ్రాయబడిన విధానం Names Of GOD From BIBLE & Meanings

తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషు బైబిళ్ళలో దేవుని నామం వ్రాయబడిన విధానం

తెలుగు బైబిలులో దేవుడు అని వ్రాయబడిన చోట మూల భాషయైన హెబ్రీ భాషలో మాత్రం, ఎల్, ఎలోహ, ఎలోహీం అని సందర్భానుసారంగా ఏక వచన లేదా బహువచన రూపంలో వ్రాయబడింది. ప్రాముఖ్యమైన ఉదాహరణగా ‘ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను’ (ఆది 1:1) అని వ్రాయబడి నప్పుడు, (తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు) యిమిడియున్న దేవుని సంయుక్త నామముగా దేవుడు (ఎలోహీం) అని వివరించబడింది.

‘దేవుడు .. సృజించెను’ ‘దేవుడు, మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము’ (ఆది 1:26) అని వ్రాయబడిన రీతిగా, త్రిత్వమైయున్న దేవుడు ఆ కార్యమును జరిగించెను అను భావం అందులో వ్యక్తమైయున్నది. దేవుని నామంలో గల యిట్టి లోతైన మర్మాలు బైబిలులో అనేకములున్నాయి.

హెబ్రీ, గ్రీకు భాషలలో నుండి తర్జుమా చేయబడిన తెలుగు బైబిలులో దేవుడు, ప్రభువు లేక యెహోవా అని దేవుని నామములు వ్రాయబడగా, ఇంగ్లీషు బైబిలులో God, GOD, Jehovah, LORD, THE LORD, Lord, Lord GOD, LORD God అని పెద్ద అక్షరాలు, చిన్న అక్షరాల కూర్పుతో మరి కొంత వివరంగా దేవుని నామములు ప్రస్తావించబడినాయి.

తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషు భాషలలో దేవుని నామం వ్రాయబడిన విధానం:

దేవుడు – God = ఎలోహీం (Elohim)
యెహోవా – GOD = జెహోవా (Jehovah)
దేవుడు – GOD = ఎల్ (El)
దేవుడు – GOD = ఎలోహ (Eloah)
ప్రభువు – LORD = యెహోవా (Jehovah)>br>ప్రభువు – THE LORD = జె యె హెచ్ (Jah)
ప్రభువైన – Lord = అదోనాయ్ (Adonai)
ప్రభువైన – LORD = అదోనిం (Adonim)
సర్వ శక్తిగల – ALMIGHTY = షద్దయ్ (Shaddai)
సర్వోన్నతుడు – MOST HIGH = ఎలియోన్ (Elyon)
ప్రభువైన యెహోవా – Lord GOD = అదోనాయ్ జెహోవా (Adonai Jehovah)
యెహోవా దేవుడు – LORD God = జెహోవా ఎలోహీం (Jehovah Elohim)
సర్వోన్నతుడైన దేవుడు – MOST HIGH GOD = (Elyon El)

పాత నిబంధన గ్రంథం నందలి దేవుని నామముల విశ్లేషణ:

OLD Testament Names of GOD

దేవుడు = ఎలోహ లేక అలాహ్ (Eloah or Ehlah) మరియు ఎలాహ (ELAH, or ELAHAH) – దేవుని ఏక రూపం లేదా ఏక వచన నామం. కొన్నిసార్లు త్రియేక దేవుని ఒకే సంయుక్త నామంగాను లేదా తండ్రియైన దేవుని పేరుగాను సందర్భానుసారంగా ఎలోహ అని 56 సార్లు, ఎలాహ అని 77 సార్లు బైబిలు గ్రంథంలో వ్రాయబడింది.
దేవుడు = ఎలోహీం (ELOHIM) – ఏక వచన రూపమైన ఎలోహ (Eloah) అను నామానికి బహువచనంగా ఎలోహీం అను నామము వ్రాయబడింది. అనగా తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు, అను మూడు మూర్తిమంతములు ఏకమైయున్న రూప నామం. దేవుడు త్రిత్వమైయున్న దేవుడు అని చెప్పడానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు బైబిలులో వ్రాయబడినాయి. ‘మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము’ (ఆది 1:26) ‘.. ఆదాము మనలో ఒకనివంటివాడాయెను’ (ఆది 3:22) దేవుడు అనగా ఎలోహీం అను నామం 2500 సార్లు బైబిలు గ్రంథంలో వ్రాయబడింది.
దేవుడు = ఎల్ (EL) – (ఏకవచన రూపం) సర్వోన్నతుడైన, సర్వ శక్తిమంతుడైనవాడు, భూమ్యాకాశములు తన స్వాధీనంలో గలవాడు. (యింగ్లీషు బైబిలులో GOD అని వ్రాయబడి యుంటుంది) దేవుని సంయుక్త నామంగా వివరించడానికి ఈ నామం బైబిలులో 250 సార్లు ఉపయోగించబడింది. ఉదా: El Bethel (ఎల్ బేతేల్) – బేతేలు దేవుడు; El Elyon (ఎల్ ఎలియోన్) – సర్వోన్నతుడగు దేవుడు; El Emunah (ఎల్ ఎమునః) – నమ్మదగిన దేవుడు; El Gibbor (ఎల్ గిబ్బార్) – The Mighty God (బలవంతుడైన దేవుడు; El Hakabodh (ఎల్ హకబోద్) – మహిమగల దేవుడు; El Ra’i (ఎల్ రా’ యి) – చూచుచున్న దేవుడు; El Sela (ఎల్ సెల) – నా ఆశ్రయ దుర్గమైన దేవుడు; El Shaddai (ఎల్ షద్దయ్) – సర్వశక్తిగల దేవుడు.
యెహోవా (Jehovah): సర్వ సృష్టికి మూలకర్తగా దేవుడు (ఎలోహీం – Elohim) అని బైబిలు గ్రంథములో వివరించబడి యుండగా, దేవుని నిత్యత్వమును సూచించు నామము యెహోవా. ‘నిత్యదేవుడైన యెహోవా’ (ఆది 21:33) అను సంకేత నామము. దేవుడు, తాను సృజించిన వారితో ఏర్పరచిన నిబంధనను (Covenant) వెల్లడి పరచే దేవుని నామమే యెహోవా. యెహోవా అనగా, తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు దేవుడు (God of Israel) అందుకొరకే, యెహోవా అంటేనే, నా దేవుడు అని అర్ధం గనుక, నా దేవా (My God) అని అనవచ్చును గాని, నా యెహోవా (My Jehovah) అని అనకూడదు. బైబిలు గ్రంథములో 7600 సార్లు కనబడే ఈ నామము ఎక్కువ సార్లు ప్రభువు (The LORD) అని మరియు తక్కువ సార్లు యెహోవా (Jehovah) అని తర్జుమా చేయబడింది.

యెహోవా = జె యె హెచ్ (JAH): దేవుని స్తుతించి ఆరాధించు సమయంలో నిర్గమ కాండము, కీర్తనలు మరియు యెషయా గ్రంథాలలో మొత్తం 49 సార్లు మాత్రమే ఉపయోగించబడిన నామం. తెలుగు బైబిలులో యెహోవా అని చెప్పబడింది.

ఉండునను వాడు: (యెహ్యే అషెర్ యెహ్యే – Ehyeh asher ehyeh – I will be that I will be) ఒక్క మాటతో దేవుని మూడు కాలముల నిత్యత్వాన్ని గురించి ప్రస్తావించబడిన నామం. ‘నేను ఉన్నవాడను, అను వాడనైయున్నాను’ ‘ఉండునను వాడు’ (నిర్గ 3:14) ఈ నామం ప్రత్యేకమైన నామం. అది నిత్యత్వమును సూచించు నామం. ‘నిత్యము ఉండువాడనైన నేను, ఆలాగున కొనసాగుచున్న వాడను మరియు మార్పు లేకుండా అలాగుననే కొనసాగు వాడను’ (I that ever will be, I continue to and will what I continue to be and will be) ‘వర్తమాన భూత భవిష్యత్కాలములలో ఉన్నవాడు’ (ప్రక 1:4) అని ప్రకటించిన దేవుని స్పష్టమైన నామం.

సర్వశక్తిగల దేవుడు (Almighty God) – El Shaddai (ఎల్ షద్దయ్) :– సర్వశక్తిగల దేవుడు మరియు సర్వసమృద్ధి గల దేవుడు అని అర్ధం కలిగిన దేవుని నామం సుమారుగా 48 సార్లు బైబిలులో వ్రాయబడింది.
ప్రభువు (Lord) – అదోన్ (Adon) = ఇది దేవుని ఏక వచన నామంగా సుమారుగా 30 సార్లు బైబిలులో వ్రాయబడింది. ప్రభువు (Lord), సర్వాధికారియైన ప్రభువు (Sovereign-Lord) యజమానుడు (Master), హక్కుదారుడు (Proprietor) అను భావం కలిగియున్న నామం. ఉదా: ‘సంవత్సరమునకు మూడు మారులు పురుషులందరు, ప్రభువైన యెహోవా (అదోన్ జెహోవా – Adon Jehovah) సన్నిధిని కనబడవలెను’ (నిర్గ 23:17)

ప్రభువు (Lord) – అదోనయ్ (Adonahy) = ఇది దేవుని బహు వచన నామం. సుమారుగా 290 సార్లు బైబిలులో వ్రాయబడింది. లోక పాలకునిగా సర్వాధికారియైన ప్రభువు, (Sovereign-Lord) యజమానుడు, (Master) హక్కుదారుడు, (Proprietor) అను భావం కలిగిన నామం. ఉదా: ‘ప్రభువైన యెహోవా’ (ఆది 15:2) స్పష్టంగా అర్ధం చేసుకోవాలంటే, అదోన్ (ప్రభువు) అనగా పాలకుడని, అదోనిమ్ (ప్రభువు) అనగా యజమానుడని అదోనయ్ (ప్రభువు) అనగా ఆశీర్వాదకారకుడని చెప్పుకోవచ్చు.

కొత్త నిబంధన గ్రంథములో దేవుని నామములు: New Testament Names of GOD

దేవుడు [God – థియోస్ (Theos)] – హెబ్రీ భాషలోని ఎల్ (El) ఎలోహ (Eloah) ఎలోహీం (Elohim) అను నామములు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మను ఒక్కొక్కరి లేదా, సంయుక్తముగాను వివరించడానికి ఏక వచన లేదా బహు వచన రూపంలో దేవుడు [God – థియోస్ (Theos)] అని గ్రీకు భాషలో వ్రాయబడింది.

తండ్రి [Father – పాటర్ (Pateer)] – దేవుడైన యెహోవా (Jehovah) నామం క్రొత్త నిబంధనలో తండ్రి అని గ్రీకు భాషలో వ్రాయబడింది.

ప్రభువు [Lord – డెస్పోటెస్ (Despotees)] – సర్వాధికారియైన ప్రభువు అని తండ్రియైన దేవుని మరియు కుమారుడైన దేవుని నామంగా గ్రీకు భాషలో క్రొత్త నిబంధన యందు వ్రాయబడింది.

ప్రభువు [Lord – క్యూరియోస్ (Kurios)] – యజమానుడు, కర్త అని దేవుడైన యెహోవా మరియు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు గురించి గ్రీకు భాషలో క్రొత్త నిబంధన యందు వ్రాయబడింది.

యేసు – [Jesus – ఈసస్ (Ieesous)] – యెహోషువా లేదా యెషువా అను హెబ్రీ నామం యొక్క గ్రీకు రూపమే యేసు. యెహోవా సహాయకునిగా నున్నవాడు, యెహోవాయే రక్షణ, యెహోవాయే విజయము, యెహోవాయే భాగ్యశాలునిగా చేయువాడు, యెహోవాయే రక్షకుడు, విమోచకుడు, సహాయకుడు, వర్ధిల్లజేయువాడు, యెహోవా ద్వారానే విమోచన అని యెహోషువా లేదా యెషువా అను హెబ్రీ నామమునకు అర్ధం. ‘ప్రజలకు యెహోవా రక్షకుడు’ అని క్రీస్తు యొక్క జన్మ నామం యేసు. ‘తన ప్రజలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రక్షించును గనుక, ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు’ (మత్త 1:21)

క్రీస్తు = క్రైస్ట్ (Christ) – క్రిస్టోస్ (Christos) = మెస్సియా (The Messiah) అని హెబ్రీ భాషలో వ్రాయబడిన మాటకు అభిషక్తుడు (The Anointed) అని అర్ధం కలిగిన గ్రీకు భాష నామమే క్రిస్టోస్.

దేవుని తలంపును బట్టి ఒక మానవుని లక్షణ స్వభావాలు ఎలాగుండాలో చూపించబడిన వ్యక్తియే యేసు. అలాగే అట్టి తలంపుయొక్క సంపూర్ణతయే క్రీస్తు. ఉన్నవాడను అను దేవుని దృశ్యరూపకమైన మూర్తిమంతమే యేసు క్రీస్తు.
మనిషికి దిశా నిర్దేశము చేస్తూ, మానవునిలో నున్న ‘నేను’ (I) అను వ్యక్తిత్వం, దైవ సంబంధమైన గ్రహింపు లోనికి, అటుపిమ్మట ‘నేను ఉన్నవాడను’ (I Am) అను స్థాయికి చేరిన ఒక మానవుని యొక్క రూపమే యేసు క్రీస్తు. శ్రమలు, శోధనలు, మానసిక కల్లోలాలు తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, పాపరహితునిగా జీవించిన యేసు క్రీస్తు దేవుడు కోరుకున్న ఒక మాదిరికరమైన నరునికి చిహ్నం.

యేసు క్రీస్తు [జీసస్ క్రైస్ట్ (Jesus Christ)] – ఈ లోకంలో జీవించి, మరణించినవాడు లేదా విధేయుడై లోకంలో జీవించి పిమ్మట మహిమపరచబడి అభిషక్తుడైనవాడు అని వివరించడానికి ఉపయోగించబడిన నామం. (యేసు యొక్క ఈ లోక జీవితం ఈ నామానికి గల ప్రాముఖ్యత.)

క్రీస్తు యేసు [క్రైస్ట్ జీసస్ (Christ Jesus)] – మృత్యుంజయుడై మహిమపరచబడి, పరలోకపు యాజకత్వం నిమిత్తం అభిషేకం (క్రీస్తు) పొందుట కొరకు విధేయుడైన యేసు అను భావం కలిగిన నామం. (అభిషక్తుడైన యేసుగా ఈ నామం యొక్క ప్రాముఖ్యత.)

మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు లేక మన ప్రభువు యేసు క్రీస్తు (Jesus Christ our Lord, or our Lord Jesus Christ) – మరణ పర్యంతం విధేయత చూపి, తన స్వరక్తంతో తన ప్రజలను విమోచించి, ప్రభువుగా ఉన్నత స్థానంలో నిలిచియున్నవానిగా గుర్తించబడినవాడు.

దేవుని నామములు-1 Names Of God యెహోవా దేవుని నామములు

ఏల్ బేతేల్ – బేతేలు దేవుడు – దేవుని నివాసము యొక్క ప్రభువు – El Bethel – The God of the House of God (ఆది 35:7)

ఎలోహీ కాసెద్ది – కృపగల నా దేవుడు – Elohe Chaseddiy – God of Mercy (కీర్త 59:10)

ఏల్ ఎలోహీ ఇశ్రా ఏల్ – ఇశ్రాయేలు దేవుడగు దేవుడు –  ఇశ్రాయేలు దేవుడే దేవుడు, ఇశ్రాయేలు దేవునికి, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఏలోహీమ్, ఇశ్రాయేలు బలవంతుడైన దేవుడు, ఇశ్రాయేలు దేవుని శక్తి, ఇశ్రాయేలు దేవుడు (ఏలోహీమ్) ఆయనే.

 

El Elohe Yisra’el – God, the God of Israel (ఆది 33:20; కీర్త 68:8)
ఏల్ ఎలియోన్ – సర్వోన్నతుడగు దేవుడు – El Elyon – The Most High God (ఆది 14:18)

ఏల్ ఎమునః – నమ్మదగిన దేవుడు – El Emunah – A Faithful God (ద్వితీ 7:9)

ఏల్ గిబ్బార్ – బలవంతుడైన దేవుడు – El Gibbor – The Mighty God (యెష 9:6) 

ఏల్ హకబోద్ – మహిమగల దేవుడు – El Hakabodh – The God of Glory (కీర్త 29:3)

ఏల్ హయ్యయే – నా జీవదాతయైన దేవుడు – El Hayyay – God of My Life (కీర్త 42:8)

ఏల్ హీ – జీవముగల దేవుడు – El He – The Living God (యెహో 3:10)

ఏల్ కానా – రోషముగల దేవుడు – El Kana – A Jealous God (నిర్గ 20:5)

ఏలోహీమ్ కెదోషిం – పరిశుద్ధ దేవుడు – Elohim Kedoshim – A Holy God (యెహో 24:19)

ఏల్ కెన్నో – రోషముగల దేవుడు – El Kenno’ – A Jealous God (యెహో 24:19)

ఎలోహీ మ ఒజీ – నాకు దుర్గమైన దేవుడు – Elohe Ma’ozi – God of My Strength (కీర్త 43:2)

ఎలోహీ మకాసే లాను – నా ఆశ్రయము దేవుడే – Elohim Machaseh Lanu – God Our Refuge (కీర్త 62:8)

ఎలి మలేఖి – నా రాజగు దేవుడు – Eli Malekhi – God of My King (కీర్త 2:6)

ఏల్ మరోమ్ – మహోన్నతుడైన దేవుడు – El Marom – God Most High (కీర్త 57:2)

ఏల్ నమకోత్ – ప్రతిదండన చేయు దేవుడు – El Nakamoth – God That Avengeth (కీర్త 18:47)

ఏల్ నోసె – పాపము పరిహరించు దేవుడు – El Nose’ – God That Forgave (కీర్త 99:8)

ఎలోహెను ఒలామ్ – సదాకాలము మనకు దేవుడు – Elohenu ‘Olam – The Everlasting God (కీర్త 48:14)

ఎలోహీ ఓజెర్ లి – దేవుడే నాకు సహాయకుడు – Elohim ‘Ozer Li – God My Helper (కీర్త 54:4)

ఏల్ రా’ యి – నన్ను చూచుచున్న దేవుడు – El Ra’i – Thou God Seest Me (ఆది 16:13)

ఏల్ సెల – నా ఆశ్రయ దుర్గమైన దేవుడు – El Sela – God, My Rock (కీర్త 42:9)

ఏల్ షద్దాయ్ – సర్వశక్తిగల దేవుడు – El Shaddai – The Almighty God (ఆది 17:1,2)

ఏల్ సిమ్కాత్ గిల్ – ఆనంద సంతోషములు కలుగజేయు దేవుడు – El Simchath Gill – God My Exceeding Joy (కీర్త 43:4)

ఏలోహీమ్ త్సెబావోత్ – సైన్యములకు అధిపతియగు దేవుడు – Elohim Tsebaoth – God of Hosts (కీర్త 80:7)

ఎలోహీ తిషు’అతి – నా రక్షణ కర్తయైన దేవుడు – Elohi Tishu’athi – God of My Salvation (కీర్త 18:46; 51:14)

ఎలోహీ త్సదేకి – నా నీతికి ఆధారమగు దేవుడు – Elohe Tsadeki – God of My Righteousness (కీర్త 4:1)

ఎలోహీ యా’కోబ్ – యాకోబు దేవుడు – Elohe Yaa’kob – God of Jacob (కీర్త 20:1; 46:7)

ఎలోహీ ఇశ్రా’ ఏల్ – ఇశ్రాయేలు దేవుడు – Elohe Yisra’el – God of Israel (కీర్త 59:5)

ఏలోహీమ్ బాషామయి – ఆకాశమందు దేవుడు Elohim Bashamayi – God in Heaven (యెహో 2:11)

యెహోవా దేవుని నామములు

యెహోవా – నేను యెహోవాను -Jehovah (Yahweh or Yehovah) – The LORD (నిర్గ 6:29)

అదోనాయ్ యెహోవా – ప్రభువైన యెహోవా – Adonai Jehovah (Yahweh or Yehovah) – The LORD God (ఆది 15:2) సర్వాధికారియైన ప్రభువు (Sovereign-Lord)

యెహోవా ఆదోన్ కల్ హారెట్స్ – సర్వలోక నాధుడగు యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Adon Kal Haarets – The LORD, The Lord of All the Earth (యెహో 3:13)

యెహోవా బానా – సృజించిన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Bana – The LORD Creator (యెష 40:28)

యెహోవా కాత్సహి – యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Chatsahi – The LORD My Strength (కీర్త 27:1)

యెహోవా కెరాబ్ – యెహోవా .. ఔన్నత్యము కలిగించు ఖడ్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Cherab – The LORD .. The Sword (ద్వితీ 33:29)

యెహోవా ఎలీ – యెహోవా నా దేవుడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Eli – The LORD My God (కీర్త 18:2)

యెహోవా ఏల్యాన్ – యెహోవా మహోన్నతుడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Elyon – The LORD Most High (కీర్త 38:2)

యెహోవా ఎజ్’లమీ – యెహోవా నా ఆశ్రయము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) ‘Ez Lami – The LORD My Strength (కీర్త 28:7)

యెహోవా గదోర్ మిల్కానియా – యుద్ధ శూరుడైన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Gador Milchaniah – The LORD Mighty in Battle (కీర్త 24:8)

యెహోవా గనాన్ – మా కేడెము యెహోవా వశము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Ganan – The LORD Our Defence (కీర్త 89:18)

యెహోవా గో’ఏల్ – యెహోవా నా విమోచకుడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Go’el – The LORD My Redeemer (యెష 49:6; 60:16)

యెహోవా హాషోపెట్ – న్యాయాధిపతియైన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Hashopet – The LORD The Judge (న్యాయా 11:27)

యెహోవా హోషే యాహ్ – రక్షణార్ధమైన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Hoshe’ah – The LORD Save (కీర్త 20:9)

యెహోవా ‘ఇమ్మెకు – యెహోవా నీకు తోడైయున్నాడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) ‘Immeku – The LORD is with you  (న్యాయా 6:12)

యెహోవా ఇజోజ్ హకబోత్ – బలశౌర్యములు గల యెహోవా –  Jehovah (Yahweh or Yehovah) Izoz Hakaboth – The LORD Strong and Mighty (కీర్త 24:8)

యెహోవా జీరే – యెహోవా యీరే – యెహోవా చూచుకొనును, యెహోవా వీక్షించును, యెహోవా అనుగ్రహించును – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Jireh – The LORD will provide (ఆది 22:14) 

యెహోవా కబోధి – యెహోవా నీవే నాకు అతిశయాస్పదము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Kabodhi – The LORD My Glory (కీర్త 3:3)

యెహోవా కన్నా – ఆయన నామము రోషముగల యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Kanna – The LORD whose name is Jealous (నిర్గ:34:14)

యెహోవా కరేన్ యిషి – యెహోవా నా రక్షణ శృంగము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Karen Yishi – The LORD The Horn of My Salvation (కీర్త 18:2)

యెహోవా మక్సి – యెహోవా మా ఆశ్రయము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Machsi – The LORD My Refuge (కీర్త 91:9)

యెహోవా మగేన్ – యెహోవా నీకు సహాయకరమైన కేడెము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Magen – The LORD of the Shield (ద్వితీ 33:29)  

యెహోవా మా’ఓజ్ – యెహోవా నా ఆశ్రయ దుర్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Ma’oz – The LORD  My Fortess (యిర్మి 16:19)

హమాలేక్ యెహోవా – రాజైన యెహోవా – Hamelech Jehovah (Yahweh or Yehovah) – The LORD the King (కీర్త 98:6)

యెహోవా మెలేక్ ఒలాం – యెహోవా నిరంతరము రాజు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Melech ‘Olam – The LORD King for Ever (కీర్త 10:16)

యెహోవా మేఫాల్ద్ – యెహోవా నన్ను రక్షించువాడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Mephald – The LORD My Deliverer (కీర్త 18:2)

[యెహోవా మెగద్దిషెం – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Megaddishcem – The LORD Our Sanctifier – మమ్మును పరిశుద్ధపరచు యెహోవా (నిర్గ 31:13)

యెహోవా మెత్సోదాంతి – యెహోవా నా కోట – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Metsodhanthi – The LORD .. My Fortess (కీర్త 18:2)

యెహోవా మిస్కబ్బి – యెహోవా నా ఉన్నత దుర్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Misqabbi – The LORD My High Tower (కీర్త 18:2)

యెహోవా నహెహ్ – మొత్తువాడనగు యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Naheh – The LORD that Smiteth (యెహె 7:9)

యెహోవా నిస్సీ (ధ్వజము) – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Nissi – యెహోవాయే నా పతాకము, యెహోవా నా స్పష్టమైన చిహ్నము, యెహోవాయే నాకు బుద్ధిచెప్పువాడు. The LORD Our Banner (నిర్గ 17:15)

Easter Verses in Telugu- Punarudhaana Dinamu Resurruction Day

అందుకు యేసు, పునరుత్థానమును జీవమును నేనే. నాయందు విశ్వాసముంచువాడు, చనిపోయినను బ్రదుకును. బ్రదికి, నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును, ఎన్నటికిని చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా? అని ఆమెను నడిగెను. యోహాను సువార్త 11:26

 

1 Corinthians 15:21
1 కొరింథీయులకు 15:21 మనుష్యుని ద్వారా మరణము వచ్చెను గనుక, మనుష్యుని ద్వారానే, మృతుల పునరుత్థానమును కలిగెను.

 

అపోస్తలుల కార్యములు 4 33 ఇదియు గాక, అపొస్తలులు బహు బలముగా, ప్రభువైన యేసు (కొన్ని ప్రాచీన ప్రతులలో క్రీస్తు అని కూర్చబడియున్నది) పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను.

ఫిలిప్పీయులకు 3 10 ఏ విధము చేతనైనను, మృతులలోనుండి నాకు పునరుత్థానము కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను, ఆయన పునరుత్థాన బలమును, ఎరుగు నిమిత్తమును,
1 పేతురు 1 4 మృతులలోనుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుటవలన, జీవముతో కూడిన (జీవముగల) నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు, నిర్మలమైనదియు, వాడ బారనిదియునైన స్వాస్యము మనకు కలుగునట్లు, ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున, మనలను మరల జన్మింపజేసెను.
రోమీయులకు 8 34 శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన క్రీస్తు యేసే. అంతే కాదు, మృతులలోనుండి లేచినవాడును, దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఉన్నవాడును, మన కొరకు విజ్ఞాపనము కూడ చేయువాడును, ఆయనే. {రోమా 5:8-11; హెబ్రీ 7:25}
రోమీయులకు 10 9 అదేమనగా యేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొని, దేవుడు, మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని, నీ హృదయమందు విశ్వసించినయెడల, నీవు రక్షింపబడుదువు.
1 థెస్సలొనీకయులకు 4 14 యేసు, మృతి పొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమ్మినయెడల, అదే ప్రకారము, యేసునందు నిద్రించిన వారిని, దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెట్టుకొని వచ్చును. {అ కా 7:59,60; రోమా 8:11; 1 కొరిం 15:20-23}

లూకా సువార్త 24 6 ఆయన ఇక్కడలేడు, ఆయన లేచియున్నాడు. ఆయన ఇంక గలిలయలో ఉండి నప్పుడు,
లూకా సువార్త 24 7 మనుష్య కుమారుడు, పాపిష్ఠులైన మనుష్యుల చేతికి అప్పగింపబడి, సిలువ వేయబడి, మూడవ దినమందు లేవవలసియున్నదని, ఆయన మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసికొనుడని, వారితో అనిరి. {లూకా 9:22}
రోమీయులకు 6 9 మరణమునకు ఇకను, ఆయన మీద ప్రభుత్వము లేదనియు ఎరిగి, ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని, నమ్ముచున్నాము.
రోమీయులకు 6 8 మనము క్రీస్తుతో కూడ చనిపోయిన యెడల, మృతులలోనుండి లేచిన క్రీస్తు, ఇకను చనిపోడనియు, {గల 2:20; 2 తిమో 2:11}
రోమీయులకు 6 9 మరణమునకు ఇకను, ఆయన మీద ప్రభుత్వము లేదనియు ఎరిగి, ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని, నమ్ముచున్నాము.
రోమీయులకు 6 10 ఏలయనగా, ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒక్కమారే చనిపోయెను గాని, ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచున్నాడు.
రోమీయులకు 6 11 అటువలె మీరును, పాపము విషయమై మృతులు గాను, దేవుని విషయమై క్రీస్తుయేసునందు సజీవులు గాను, మిమ్మును మీరే యెంచుకొనుడి.

Sanskrit Script Bible Pdf & Sanskrit Bible in Telugu

In this article we provide bible in Sanskrit script and also you can download Sanskrit Bible in Telugu language script. If you are looking for a Sanskrit Bible you are in a good place you can get the PDF version of the Sanskrit by BEL here in this website. The Sanskrit script Bible provided here is published in 1848 printed in in Calcutta by Baptist mission press.

Sanskrit Bible Satyaveda BIBLE in Sanskrit Script PDF

sanskrit bible satyaveda BIBLE in Sanskrit Script

 

Sanskrit Bible in Telugu BIBLE PDF

sanskrit bible satyaveda in telugu

 

Hope you like it this article and this Bible might have helped you to download easily if you have any problem in downloading this file please comment as down below so that we can rectify the issues delivers a message with an email id if you it and download the the Sanskrit Bible. We will forward you same PDF on your mail id. Thank you for visiting ssuvarthaswaram.com. keep visiting us for more wonderful content.

Telugu Bible Online – Study PC Mobile

Telugu Bible Online - Study PC Mobile

Telugu Bible Online is a place to read whole Bible in Telugu on PC or on your computer. Many people think Telugu Bible online is to buy but it is not true. It is totally free to read and download on your pc tablet phone or laptop. Bible study is the best way to communicate with God and know his plans for us in our lives. Telugu Bible keerthanalu are included in this for you to read the scriptures. Here we present not Telugu catholic Bible but a protestant Bible.

Telugu Bible Online - Study PC Mobile

Telugu Bible download for pc అనేది అందరికి ఒక మంచి అవకాశం బైబిల్ చదవడానికి. ఆన్లైన్ లో బైబిల్ మీకొరకు పొందు పరిచయము ఇక్కడ . త్వరలో మీకొరకు Telugu Bible dictionary ని కూడా మన వెబ్సైటు నందు పెట్టుకుతస్కు ప్రయత్నిస్తున్నము . దేవిని వాక్యమును ధ్యానించి దాని యందు మనము నడుకుందాం. అది మనకు మన పిల్లలకు ఆశీర్వాదకరం . వాక్యమే శరీరధారియై మనమధ్య నివసించెనను సత్యము మనకు అందరికి తెలుసు. అది మాత్రమే మానాలనుయ్ నిత్యాగ్ని నుండి రక్షింపగలడు. అందుకని వాక్యమును అశ్రద్ధ చేయకుండా ప్రతిదినము చదువుదాం. దానిని అభ్యాసము చేద్దాం. మీకొరకు ఇక్కడ పెట్టబడిన తెలుగు బిల్ ను మీరు చదివి ఆశీర్వాదము పొందుతారని నమ్ముతున్నాం.

Telugu Bible Online

బైబిలు దేవుని యందు భక్తి విశ్వాసాలను పెంచుతుంది. ‘వీరు (బెరయ సంఘములోని వారు) థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక, ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు, ఆలాగున్నవో లేవో అని, ప్రతి దినమును, లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి. అందుచేత, వారిలో అనేకులును, ఘనత గల గ్రీసు దేశస్థులైన స్త్రీలలోను, పురుషులలోను, చాల మందియు విశ్వసించిరి’ (అ కా 17:11-12)

కుటుంబ ప్రార్ధనలలో లేదా వ్యక్తిగతంగా ప్రతి రోజు, అనుకూల సమయంలో బైబిలు గ్రంథంలోని ఏదో ఒక వాక్య భాగాన్ని చదువుతూ ఒక సంవత్సర కాలంలో బైబిలు గ్రంథాన్ని పూర్తిచేయాని విశ్వాసులు అనుకొంటారు.  బైబిలును ఒక గ్రంథాలయమని అనుకున్నప్పుడు, ఆ గ్రంథాలయంలోని గ్రంథాలను చదవడం ఎలా? కేటలాగు లేదా పుస్తకాల పట్టికను బట్టి మొదటి గ్రంథం నుండి అలా వరుసగా చివరివరకు బైబిలు చదవడం వలన అవగాహనలో యిబ్బంది కలుగవచ్చు. ఈ రోజు ఏ అంశం చదివితే బాగుంటుందని అనుకొంటూ, పేజీలు తిప్పి వెదకే అనుభవం కొందరు కలిగియుంటారు. అలా చదవడం వలన వారికి ఆసక్తి కలిగించిన వాక్య భాగం లేదా కీర్తన ఎన్నో మార్లు చదవబడి, కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన వాక్య భాగాలు అనుభవం లోనికి రాకుండా పోతాయి. మరి యెలా చదివితే బాగుంటుంది?

We are trying to get the Telugu Bible audio for you on our website and we will help you for sure if you really need it. Bible index in Telugu will also be made available for you in the near future on our platform suvarthaswaram.com.

Telugu Bible PDF – తెలుగు బైబిల్ Complete Download Free STUDY

Holy Bible in Telugu Free Download

Telugu Bible PDF:  తెలుగు బైబిల్ ని మనం  పవిత్ర బై బిల్ లేదా పరిశుద్ధ గ్రంధము అని తెలుగు లో సంభోదిస్తాం. Holy Bible in Telugu is presented here for you to download the pdf version of the Telugu language bible. క్రైస్తవ నీ జీవితంలో బైబిలు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది . పరిశుద్ధ గ్రంథము మన జీవితాలకు దిక్సూచి లాంటిది మనం ఎలా బతకాలి ఎలా నడవాలి అనేవి మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలుగులోకి అనువదించిన పాటనుంచి మనకి అందుబాటులో ఉంది.  ఇప్పటి స్పీడ్ యుగంలో అందరూ ప్రతి విషయాన్ని ఫోన్ ద్వారానో లేక ఇంటర్నెట్ ద్వారా నో చాలా త్వరగా తెలుసుకుంటున్నారు అలాగే బైబిల్ ని కూడా ఇంటర్నెట్ ద్వారా మరియు ఫోన్ల ద్వారా బాగా చదవగలుగుతారు ప్రతీ వారు ఈ బైబిల్ ను చదువుకొనుటకు వీలుగా ఈ బైబిల్ పిడిఎఫ్ నీ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా కు అనుగుణంగా ఇక్కడ మా వెబ్ సైట్ లో మీ కొరకు లింక్ ఇవ్వబడినది మీరు చేయవలసినదల్లా ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి బైబిల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా సులువు అలాగే మీరు ఎక్కడికి వెళ్లిన మీ చేతిలో బైబిల్ ఉంటుంది మీ ఫోన్ ఉన్నంతకాలము మీ బైబిల్ మీతోనే ఉంటుంది మీరు గనక ఈ బైబిల్ ను బాగా చదివినట్లయితే మీకు ఎన్నో  విషయాలు తెలుస్తాయి. ఆదియందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుడై యుండెను . ఇందును బట్టి మనము వాక్యమును అనగా బైబిలును వదలక ఎల్లప్పుడూ మన తొ ఉంచుకొని ఇతరులతో పంచుకునే అలవాటు చేసుకోవాలి. 1దేవుడు మనతో మాట్లాడుటకు బైబిల్లోని వాక్యము ఒక ఖడ్గము వలె ప్రతి విషయంలో మనకి మార్గము  చూపిస్తాడు.  వాక్యము రెండు అంచుుులు గల ఖడ్గం . అది చాలా పదునైనది
దానిని నిర్లక్ష్యంగా చదవకండి . రోజు బైబిలు పట్టణము ద్వారా మీరు మీ కుటుంబము దేవుని మార్గములను తెలుసుకొని దేవుని కొరకు జీవించుటకు ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ఆయన వారము ఆయన పని ఉన్నాము కనుక దేవుని వాక్యమును ఎరిగిన వారమై అటువలె నడుచుకొనుము నడచు కొందుము.

పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంధము బై బెల్
అనుదినం పట్టించిన ప్రేమతో డ నడుపును
ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంధము బైబిల్
శ్రేష్ఠ గ్రంధము బైబిల్
అనుదినం పట్టించిన ప్రేమతో డ నడుపును
శ్రేష్ట గ్రంథము

Telugu Bible pdf Download

మనం చిన్నప్పుడు song pade వాళ్ళం కదా బైబిల్ మీద పాట మీకు గుర్తొచ్చిందా అవునండి ఇది నిజంగా శ్రేష్టమైన గ్రంథం అనుదినం పట్టిస్తే మనల్ని ప్రేమతో నడిపిస్తుందట. అందుకని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమని మనము రోజు చదువుకుందాం

BIG Clear Print COMPLETE Telugu BIBLE PDF

Bible consists of 66 books. These 66 book compilation is divided as Old testament and New testament. Old Testament is before Jesus Christ and written majorly by prophets. New Testament is written by apostles and others.

 Click here to download this BIBLE PDF

Telugu Bible Online New Testament Download

This is complete 27 books of the New Testament which we call krotha nibandhana in Telugu. You can read from the pdf exposed here online or you can directly download from the link below.

This is pdf version of New Testament for the users.

1881 Telugu New & Old Testament Bible PDF

old telugu bible pdf antique 1881

Click here to download 1881 version BIBLE

This is the oldest version of our BIBLE 1881 Telugu language scripture. When you want to read the BIBLE in older versions you can download this and study.

ఈ ఆర్టికల్ మీకు నటిచిందని ఆశిస్తున్నాము. మీరు దేనికోసం వెదుకుతున్నారా అది దొరికిందని కూడా ఆశిస్తున్నాము. మీకు కావలసినది ఇంకా మీకు దొరకనట్లైతే మీరు క్రింద కామెంట్ ద్వారా మాకు తెలియ జేసినట్లయితే మేము మీకొరకు దానిని అప్లోడ్ చేస్తాము.  మీకు ఎటువంటి బిల్ కావలెనో మీరు క్లియర్ గ చెప్పండి. అది మీకు అందుబాటులో పెట్టడానియూకి మేము ట్రై చేస్తాము.

పరిశుద్ధ గ్రంధము యొక్క ప్రాముఖ్యత మనందరికీ తెలుసు. దానిని మనము మన జీవితాల్లో వాక్యానుసారమైన జీవితము జీవించడానికి తోడ్పడుతుంది. దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం మాదిరికరమైన జీవితం మనమందరం జీవించాలని మన ప్రభువైన ఏసు క్రీస్తుని ప్రార్థిద్దాం.