దేవుని నామములు-1 Names Of God యెహోవా దేవుని నామములు

ఏల్ బేతేల్ – బేతేలు దేవుడు – దేవుని నివాసము యొక్క ప్రభువు – El Bethel – The God of the House of God (ఆది 35:7)

ఎలోహీ కాసెద్ది – కృపగల నా దేవుడు – Elohe Chaseddiy – God of Mercy (కీర్త 59:10)

ఏల్ ఎలోహీ ఇశ్రా ఏల్ – ఇశ్రాయేలు దేవుడగు దేవుడు –  ఇశ్రాయేలు దేవుడే దేవుడు, ఇశ్రాయేలు దేవునికి, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఏలోహీమ్, ఇశ్రాయేలు బలవంతుడైన దేవుడు, ఇశ్రాయేలు దేవుని శక్తి, ఇశ్రాయేలు దేవుడు (ఏలోహీమ్) ఆయనే.

 

El Elohe Yisra’el – God, the God of Israel (ఆది 33:20; కీర్త 68:8)
ఏల్ ఎలియోన్ – సర్వోన్నతుడగు దేవుడు – El Elyon – The Most High God (ఆది 14:18)

ఏల్ ఎమునః – నమ్మదగిన దేవుడు – El Emunah – A Faithful God (ద్వితీ 7:9)

ఏల్ గిబ్బార్ – బలవంతుడైన దేవుడు – El Gibbor – The Mighty God (యెష 9:6) 

ఏల్ హకబోద్ – మహిమగల దేవుడు – El Hakabodh – The God of Glory (కీర్త 29:3)

ఏల్ హయ్యయే – నా జీవదాతయైన దేవుడు – El Hayyay – God of My Life (కీర్త 42:8)

ఏల్ హీ – జీవముగల దేవుడు – El He – The Living God (యెహో 3:10)

ఏల్ కానా – రోషముగల దేవుడు – El Kana – A Jealous God (నిర్గ 20:5)

ఏలోహీమ్ కెదోషిం – పరిశుద్ధ దేవుడు – Elohim Kedoshim – A Holy God (యెహో 24:19)

ఏల్ కెన్నో – రోషముగల దేవుడు – El Kenno’ – A Jealous God (యెహో 24:19)

ఎలోహీ మ ఒజీ – నాకు దుర్గమైన దేవుడు – Elohe Ma’ozi – God of My Strength (కీర్త 43:2)

ఎలోహీ మకాసే లాను – నా ఆశ్రయము దేవుడే – Elohim Machaseh Lanu – God Our Refuge (కీర్త 62:8)

ఎలి మలేఖి – నా రాజగు దేవుడు – Eli Malekhi – God of My King (కీర్త 2:6)

ఏల్ మరోమ్ – మహోన్నతుడైన దేవుడు – El Marom – God Most High (కీర్త 57:2)

ఏల్ నమకోత్ – ప్రతిదండన చేయు దేవుడు – El Nakamoth – God That Avengeth (కీర్త 18:47)

ఏల్ నోసె – పాపము పరిహరించు దేవుడు – El Nose’ – God That Forgave (కీర్త 99:8)

ఎలోహెను ఒలామ్ – సదాకాలము మనకు దేవుడు – Elohenu ‘Olam – The Everlasting God (కీర్త 48:14)

ఎలోహీ ఓజెర్ లి – దేవుడే నాకు సహాయకుడు – Elohim ‘Ozer Li – God My Helper (కీర్త 54:4)

ఏల్ రా’ యి – నన్ను చూచుచున్న దేవుడు – El Ra’i – Thou God Seest Me (ఆది 16:13)

ఏల్ సెల – నా ఆశ్రయ దుర్గమైన దేవుడు – El Sela – God, My Rock (కీర్త 42:9)

ఏల్ షద్దాయ్ – సర్వశక్తిగల దేవుడు – El Shaddai – The Almighty God (ఆది 17:1,2)

ఏల్ సిమ్కాత్ గిల్ – ఆనంద సంతోషములు కలుగజేయు దేవుడు – El Simchath Gill – God My Exceeding Joy (కీర్త 43:4)

ఏలోహీమ్ త్సెబావోత్ – సైన్యములకు అధిపతియగు దేవుడు – Elohim Tsebaoth – God of Hosts (కీర్త 80:7)

ఎలోహీ తిషు’అతి – నా రక్షణ కర్తయైన దేవుడు – Elohi Tishu’athi – God of My Salvation (కీర్త 18:46; 51:14)

ఎలోహీ త్సదేకి – నా నీతికి ఆధారమగు దేవుడు – Elohe Tsadeki – God of My Righteousness (కీర్త 4:1)

ఎలోహీ యా’కోబ్ – యాకోబు దేవుడు – Elohe Yaa’kob – God of Jacob (కీర్త 20:1; 46:7)

ఎలోహీ ఇశ్రా’ ఏల్ – ఇశ్రాయేలు దేవుడు – Elohe Yisra’el – God of Israel (కీర్త 59:5)

ఏలోహీమ్ బాషామయి – ఆకాశమందు దేవుడు Elohim Bashamayi – God in Heaven (యెహో 2:11)

యెహోవా దేవుని నామములు

యెహోవా – నేను యెహోవాను -Jehovah (Yahweh or Yehovah) – The LORD (నిర్గ 6:29)

అదోనాయ్ యెహోవా – ప్రభువైన యెహోవా – Adonai Jehovah (Yahweh or Yehovah) – The LORD God (ఆది 15:2) సర్వాధికారియైన ప్రభువు (Sovereign-Lord)

యెహోవా ఆదోన్ కల్ హారెట్స్ – సర్వలోక నాధుడగు యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Adon Kal Haarets – The LORD, The Lord of All the Earth (యెహో 3:13)

యెహోవా బానా – సృజించిన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Bana – The LORD Creator (యెష 40:28)

యెహోవా కాత్సహి – యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Chatsahi – The LORD My Strength (కీర్త 27:1)

యెహోవా కెరాబ్ – యెహోవా .. ఔన్నత్యము కలిగించు ఖడ్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Cherab – The LORD .. The Sword (ద్వితీ 33:29)

యెహోవా ఎలీ – యెహోవా నా దేవుడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Eli – The LORD My God (కీర్త 18:2)

యెహోవా ఏల్యాన్ – యెహోవా మహోన్నతుడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Elyon – The LORD Most High (కీర్త 38:2)

యెహోవా ఎజ్’లమీ – యెహోవా నా ఆశ్రయము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) ‘Ez Lami – The LORD My Strength (కీర్త 28:7)

యెహోవా గదోర్ మిల్కానియా – యుద్ధ శూరుడైన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Gador Milchaniah – The LORD Mighty in Battle (కీర్త 24:8)

యెహోవా గనాన్ – మా కేడెము యెహోవా వశము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Ganan – The LORD Our Defence (కీర్త 89:18)

యెహోవా గో’ఏల్ – యెహోవా నా విమోచకుడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Go’el – The LORD My Redeemer (యెష 49:6; 60:16)

యెహోవా హాషోపెట్ – న్యాయాధిపతియైన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Hashopet – The LORD The Judge (న్యాయా 11:27)

యెహోవా హోషే యాహ్ – రక్షణార్ధమైన యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Hoshe’ah – The LORD Save (కీర్త 20:9)

యెహోవా ‘ఇమ్మెకు – యెహోవా నీకు తోడైయున్నాడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) ‘Immeku – The LORD is with you  (న్యాయా 6:12)

యెహోవా ఇజోజ్ హకబోత్ – బలశౌర్యములు గల యెహోవా –  Jehovah (Yahweh or Yehovah) Izoz Hakaboth – The LORD Strong and Mighty (కీర్త 24:8)

యెహోవా జీరే – యెహోవా యీరే – యెహోవా చూచుకొనును, యెహోవా వీక్షించును, యెహోవా అనుగ్రహించును – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Jireh – The LORD will provide (ఆది 22:14) 

యెహోవా కబోధి – యెహోవా నీవే నాకు అతిశయాస్పదము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Kabodhi – The LORD My Glory (కీర్త 3:3)

యెహోవా కన్నా – ఆయన నామము రోషముగల యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Kanna – The LORD whose name is Jealous (నిర్గ:34:14)

యెహోవా కరేన్ యిషి – యెహోవా నా రక్షణ శృంగము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Karen Yishi – The LORD The Horn of My Salvation (కీర్త 18:2)

యెహోవా మక్సి – యెహోవా మా ఆశ్రయము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Machsi – The LORD My Refuge (కీర్త 91:9)

యెహోవా మగేన్ – యెహోవా నీకు సహాయకరమైన కేడెము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Magen – The LORD of the Shield (ద్వితీ 33:29)  

యెహోవా మా’ఓజ్ – యెహోవా నా ఆశ్రయ దుర్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Ma’oz – The LORD  My Fortess (యిర్మి 16:19)

హమాలేక్ యెహోవా – రాజైన యెహోవా – Hamelech Jehovah (Yahweh or Yehovah) – The LORD the King (కీర్త 98:6)

యెహోవా మెలేక్ ఒలాం – యెహోవా నిరంతరము రాజు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Melech ‘Olam – The LORD King for Ever (కీర్త 10:16)

యెహోవా మేఫాల్ద్ – యెహోవా నన్ను రక్షించువాడు – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Mephald – The LORD My Deliverer (కీర్త 18:2)

[యెహోవా మెగద్దిషెం – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Megaddishcem – The LORD Our Sanctifier – మమ్మును పరిశుద్ధపరచు యెహోవా (నిర్గ 31:13)

యెహోవా మెత్సోదాంతి – యెహోవా నా కోట – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Metsodhanthi – The LORD .. My Fortess (కీర్త 18:2)

యెహోవా మిస్కబ్బి – యెహోవా నా ఉన్నత దుర్గము – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Misqabbi – The LORD My High Tower (కీర్త 18:2)

యెహోవా నహెహ్ – మొత్తువాడనగు యెహోవా – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Naheh – The LORD that Smiteth (యెహె 7:9)

యెహోవా నిస్సీ (ధ్వజము) – Jehovah (Yahweh or Yehovah) Nissi – యెహోవాయే నా పతాకము, యెహోవా నా స్పష్టమైన చిహ్నము, యెహోవాయే నాకు బుద్ధిచెప్పువాడు. The LORD Our Banner (నిర్గ 17:15)

3 thoughts on “దేవుని నామములు-1 Names Of God యెహోవా దేవుని నామములు”

Leave a Comment