Happy Easter – Simple Traditional Wishes

happy-easter-images to share on whatsapp with friends

Happy Easter to every one.

happy-easter-bunny- wishes happy-easter-simple traditional wishes happy-easter-simple wishes

 

Easter Bible Portion in Telugu Mark 16:1-20

1 విశ్రాంతిదినము గడచిపోగానే మగ్దలేనే మరియయు యాకోబు తల్లియైన మరియయు సలోమేయు వచ్చి, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధద్రవ్యములు కొనిరి.

2 వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధియొద్దకు వచ్చుచుండగా,

3 సమాధి ద్వారమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొర్లించునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనుచుండిరి.

4 వారు వచ్చి కన్నులెత్తిచూడగా, రాయి పొర్లింపబడి యుండుట చూచిరి. ఆ రాయి యెంతో పెద్దది.

5 అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించి, తెల్లని నిలువుటంగీ ధరించు కొనియున్న యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూర్చుండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి.

6 అందు కతడుకలవర పడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు వెదకుచున్నారు; ఆయన లేచియున్నాడు, ఇక్కడ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన స్థలము చూడుడి.

7 మీరు వెళ్లి ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్లుచున్నా డనియు, ఆయన మీతో చెప్పినట్టు అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిష్యులతోను పేతురు తోను చెప్పుడనెను.

8 వారు బయటకు వచ్చి, విస్మయము నొంది వణకుచు సమాధియొద్దనుండి పారిపోయిరి; వారు భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెప్ప లేదు.

9 ఆదివారము తెల్లవారినప్పుడు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయ్యములను వెళ్లగొట్టిన మగ్దలేనే మరియకు మొదట కనబడెను.

10 ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడ్చు చుండగా ఆమె వెళ్లి ఆ సంగతి వారికి తెలియ జేసెను గాని,

11 ఆయన బ్రదికియున్నాడనియు ఆమెకు కనబడె ననియు వారు విని నమ్మకపోయిరి.

12 ఆ తరువాత వారిలో ఇద్దరు ఒక పల్లెటూరికి నడిచి పోవుచుండగా, ఆయన మారురూపముగలవాడై వారికి ప్రత్యక్షమాయెను.

13 వారు వెళ్లి తక్కిన వారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను నమ్మక పోయిరి.

14 పిమ్మట పదునొకండుమంది శిష్యులు భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై, తాను లేచిన తరువాత తన్ను చూచినవారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమి్మక నిమిత్తమును హృదయకాఠి న్యము నిమిత్తమును వారిని గద్దించెను.

15 మరియుమీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి.

16 నమి్మ బాప్తిస్మము పొందినవాడు రక్షింపబడును; నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును.

17 నమి్మనవారివలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున దయ్య ములను వెళ్లగొట్టుదురు; క్రొత్త భాషలు మాటలాడు దురు,

18 పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు, మరణకర మైనదేది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుదురని వారితో చెప్పెను.

19 ఈలాగు ప్రభువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడి, దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను.

20 వారు బయలుదేరి వాక్య మంతట ప్రకటించిరి. ప్రభువు వారికి సహకారుడై యుండి, వెనువెంట జరుగుచువచ్చిన2 సూచక క్రియలవలన వాక్యమును స్థిరపరచుచుండెను.

Easter Bible Study Verses in English Mark 16:1-20

When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body.

2 Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb 3 and they asked each other, “Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?”

4 But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. 5 As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed.

6 “Don’t be alarmed,” he said. “You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. See the place where they laid him. 7 But go, tell his disciples and Peter, ‘He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you.’”

8 Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.[a]

[The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9–20.]

9 When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. 10 She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. 11 When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it.

12 Afterward Jesus appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. 13 These returned and reported it to the rest; but they did not believe them either.

14 Later Jesus appeared to the Eleven as they were eating; he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen.

15 He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 17 And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.”

19 After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. 20 Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it.

 

Lent Day -10 Sramala Dinaalu 12/03/2022 Good Friday Images

Lent Day 10 Good God Images in Telugu:

Lent Day 10 Good Friday Pic:

Gospel for the Day in Telugu:

వివేకియై దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి చూచి నరులను పరిశీలించెను. వారందరు దారి తొలగి బొత్తిగా చెడియున్నారు. మేలు చేయువారెవరును లేరు, ఒక్కడైనను లేడు. (కీర్త 14:2,3) శరీరస్వభావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. (రోమా 8:8)ఇచ్ఛ నాకు తటస్థమైయున్నది గాని, దానిని చేయుట నాకు తటస్థమగుటలేదు.నేను చేయ నిచ్చయించు మేలుచేయక యిచ్చయింపని కీడు చేయుచున్నాను. (రోమా 7:18,19)మేమందరము అపవిత్రుల వంటి వారమైతివిు. మా నీతి క్రియలన్నియు మురికిగుడ్డవలె నాయెను. మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు. గాలివాన కొట్టుకొనిపోవునట్లుగా మా దోషములు మమ్మును కొట్టుకొనిపోయెను. (యెష 64:6) యేసుక్రీస్తు నందలి విశ్వాస మూలముగా కలిగిన వాగ్దానము విశ్వసించువారికి అనుగ్రహింపబడునట్లు, లేఖనము అందరిని పాపమునకు లోనైనవారినిగా నెంచెను. (గల3:22)దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరచు కొనును. (2కొరిం 5:19) మనము పాపము లేనివారమని చెప్పుకొనిన యెడల, మనలను మనమే మోసపుచ్చుకొందుము; మరియు మనలో సత్యముండదు. మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనిన యెడల, ఆయన నమ్మదగినవాడును నీతిమంతుడునై యున్నాడు

What are LENT Days – LENT Season Meaning – Telugu

శ్రమల కాలం (Lent Days)
ఈ బుధవారంతో ఉపవాసకాలం మొదలవుతుంది. ఈ శ్రమల దినములను అందరూ ఆచరిస్తూ, ఎక్కువ సమయం ప్రార్ధనలో గడుపుతూ, క్రీస్తు శ్రమలను ధ్యానిస్తూ, ఆధ్యాత్మికంగా పెరగడానికి ఈ శ్రమల కాలం ఎంతో ఉపయోగపడును. ఈ రోజు మార్చి 1 మొదలుకొని ఈస్టర్ వరకు ఏప్రిల్ 14 వరకు గల ఈ 40 దినాలనే శ్రమల కాలం అంటారు. మధ్యలో గల ఆదివారాలు లెక్కించరు. ఇవి 40రోజులే ఎందుకు అంటే బైబిల్ లో 40 కి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది.
▶ నోవహు కాలములో జలప్రళయం 40 దినాలు.
▶ మోషే దైవ సన్నిధిలో గడిపినది 40 దినాలు.
▶ ఏలీయా 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండి శక్తిని పొందుకున్నాడు.
▶ మోషే సినాయి కొండ మీద 40 రోజులు గడిపి 10 ఆజ్ఞలు పొందాడు.
▶ అరణ్య యాత్ర 40 సంవత్సరాలు.
▶ కనాను లో వేగులవారు పర్యవేక్షణ 40 దినాలు
▶ నినివే వారికీ హెచ్చరిక 40 దినాలు
▶ గోల్యాతును ఇశ్రాయేలీయులు ఎదుర్కొనినది 40 దినాలు.
▶ యేసుక్రీస్తు దేవుని పరిచర్యకు ముందు 40 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నారు.
📝 ఇందును బట్టి క్రీ.శ. 6వ శతాబ్దములో పోప్ ది గ్రేట్ గ్రెగరి (Gregory the Great) లెంట్ కాలమును క్రమపరచెను. మన ఆచారము ప్రకారము యేసు క్రీస్తు శ్రమల కాలము తరువాత సిలువ మరణం పొందలేదు. లెంట్ డేస్ తరువాత దేవుని పరిచర్య ప్రారంభించెను.
📝 Lent అను పదము Anglo-Saxon పదమైన Leneten నుండి పుట్టినది. Leneten అను పదానికి చీల్చు, పగులగొట్టు, చిగురించుటకు ఆరంభం, వసంతకాలం అను అర్ధాలు ఉన్నాయి. లెంట్ కాలము అనగా ఉపవాస కాలము అని అర్ధముగా చెప్పుకొనుచున్నాము.
📝 ఉపవాసకాలం అనుమాట సంస్కృత పదము నుండి పుట్టినది. ఇది రెండు ధాతువుల సమ్మేళనం. ఉప+వాసము. ఉప = తగ్గి, వాసము = నివాస స్థలము అనగా తగ్గి నివసించుట లేదా పస్తుండుట.
📝 భస్మము లేక బూడిద (Ash) అనునది అగ్నినుండి గాని యజ్ఞములో దహించబడిన జంతువు నుండి మిగిలిన అవశేషము బూడిద అంటారు. అబ్రాహాము సొదొమ, గొమొఱ్ఱ పట్టణములో నుండి లోతు కుటుంబమును రక్షించుటకు ప్రభువుతో మొర విడినది బూడిదయు ధూళిననునది అంటే తగ్గింపు జీవితమునకు గుర్తు.
📝 శ్రమ దుఃఖ విషయములకు బైబిల్ లో గోనెపట్ట కట్టుకొనుట, బూడిదలో కూర్చుండుట, బూడిద రాసుకొనుట, తలపై చల్లుకొనుట మొదలగునవి గుర్తుగా చెప్పబడినవి. “ప్రతిదినము దేవాలయములో అర్పింపబడు బలుల అవశేషము ప్రతి సాయంత్రము పట్టణము నుండి బయట పారవేయబడుదురు. ఇందుకు బూడిద వేయబడు లోయ కలదు (యిర్మీయా 31:40)
గోనె పట్ట కట్టుకొనిన కొందరు:
▶ నీనివే పట్టణస్థులు (యోనా 3:6)
▶ ఆహాబు (1రాజులు 21:27)
▶ బెన్హదుదు సేవకులు (1రాజులు20:32)
▶ ఇశ్రాయేలీయుల రాజు (2రాజులు 6:36)
▶ యాకోబు (ఆది 37:34)
▶ మొర్దెకై (ఎస్తేరు 4:1)
▶ దానియేలు (దానియేలు 9:2)
📝 లెంట్ లో ఉపవాసముండుట క్రైస్తవ సంఘానికి ఒక సవాలు.ఉపవాస కాలము తరువాత విశ్వాసికి నూతనోత్తేజము, నూతన బలము కలుగును. దేవునికి సమీపస్థులగుటకు ఇది ఒక మార్గము. నెసైయా (Nestia) అను గ్రీకు పదము నుండి ఉపవాసము అను అర్ధము వచ్చును. యూదా జనాంగము సోమవారం, గురువారం ఉపవాసము ఉందురు. పరిసయుడు వారమునకు రెండు పర్యాములు ఉపవాసము ఉందురు. ఈస్టర్ పండుగకు సిద్దబాటుగా ఉపవాసము ఉండు ఆచారము సనాథనముగా ఉండునట్లు తెలియచున్నది. దీని గురించిన ప్రస్తావన ఇరేబియాస్ (Irenaesus 97-202 AD) మరియు టెర్టుల్లియన్ ( Tertullian 186-220 ) అనువారు వ్రాసిన గ్రంధములలో ఈ విషయము కనిపించును.
బైబిల్ లో ఉపవాసము ఉన్న కొందఱు:
▶ యేసుప్రభువు (మత్తయి 4:2)
▶ నెహెమ్య (నెహె 1:4)
▶ ఎస్తేరు (ఎస్తేరు 4:15-17)
▶ మొర్దెకై. (ఎస్తేరు 4:16)
▶ నీనివే వారు (యోనా 3:5-10)
▶ దావీదు (2సమూ 12:16)
▶ దానియేలు (దాని 9:3)
ఉపవాసమనగా,
ఉ = ఉపేక్షించుకొని,
ప = పరీక్షించుకొని,
వా = వాక్య,
స = సందేశముతో,
ము = ముందుకు సాగుట.
ముగింపుగా లెంట్ కాలము సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘానికి ఆత్మీయతకు దోహదపడు ఉపవాసకాలముగా మనం గుర్తించుచున్నాము. ప్రభువు మానవుడై మన రక్షణకై శ్రమపడిన విధమును జ్ఞాపకము చేసుకొని ఈ ప్రత్యేక దినమును మనము జ్ఞాపకము చెసుకొనుట మనకెంతో ఆశీర్వాదము. పరలోకానికి దారి సిలువ దగ్గరినుండే మొదలవుతుంది. సిలువను నామకర్ధముగా ధ్యానిస్తే దానిలో దాగి ఉన్న యేసయ్య ప్రేమను మనం చూడలేము. మనము ఆ శ్రమలను ఉపవాసము ద్వారా నలుగగొట్టబడి ప్రార్ధనతో ధ్యానిస్తే ఆ సిలువ విజయం మనం పొందగలం. అలా ఈ ఉపవాస కాలములోనైనా దేవునికి దగ్గర కావాలని, ప్రార్ధనతో సిద్ధబడాలి అని కోరుకుంటూ……..

source: FB Bible Mission Gooty

By your blood – Lent Days Songs

By Your blood I can enter the holiest place,

To the throne of my Father and King.

There I find Your acceptance, mercy and grace,

And my life is renewed again.

 

Far away from the stress and the turmoil of life,

I now come to seek Your face.

In the house of the Lord where Your presence is found,

I now come to worship You.

 

I see the King upon the throne,

Jesus, full of majesty.

I will fall down at Your feet,

I will worship You alone.

 

In the light of Your presence I find deepest joy,

There is no other place I would be.

To behold Your beauty is all my desire,

You’re the one my heart longs for,

You’re the one my heart longs for.

నీవు చేసిన ఉపకారములకు Neevu Chesina Upakaaramulaku Christian Song Lyrics Chords

Neevu Chesina Upakaaramulaku Christian Song Lyrics Chords

Neevu Chesina Upakaaramulaku Christian Telugu Song Lyrics

నీవు చేసిన ఉపకారములకు
నేనేమి చెల్లింతును (2)
ఏడాది దూడెలనా… వేలాది పోట్టేల్లనా (2) ||నీవు చేసిన||

వేలాది నదులంత విస్తార తైలము
నీకిచ్చినా చాలునా (2)
గర్భ ఫలమైన నా జేష్ట్య పుత్రుని
నీకిచ్చినా చాలునా (2) ||ఏడాది||

మరణపాత్రుడనైయున్న నాకై
మరణించితివ సిలువలో (2)
కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన
నడిపించుమో యేసయ్యా (2) ||ఏడాది||

విరిగి నలిగిన బలి యాగముగను
నా హృదయ మర్పింతును (2)
రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యము
నిను వెంబడించెదను (2) ||ఏడాది||

ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు
నీకేమి చెల్లింతును (2)
కపట నటనాలు లేనట్టి హృదయాన్ని
అర్పించినా చాలునా (2) ||ఏడాది||

Nivu Chesina Upakaaramulaku Jesus Song Lyrics in English

Neevu Chesina Upakaaramulaku
Nenemi Chellinthunu (2)
Aedaadi Doodelanaa… Velaadi Pottellanaa (2) ||Neevu Chesina||

Velaadi Nadulantha Visthaara Thailamu
Neekichchinaa Chaalunaa (2)
Garbha Phalamina Naa Jeshtya Puthruni
Neekichchinaa Chaalunaa (2) ||Aedaadi||

Maranapaathrudanaiyunna Naakai
Maraninchithiva Siluvalo (2)
Karuna Choopi Nee Jeeva Maargaana
Nadipinchumo Yesayyaa (2) ||Aedaadi||

Virigi Naligina Baliyaagamuganu
Naa Hrudaya Marpinthunu (2)
Rakshana Paathranu Chebooni Nithyamu
Ninu Vembadinchedanu (2) ||Aedaadi||

Ee Goppa Rakshana Naakichchinanduku
Neekemi Chellinthunu (2)
Kapata Natanaalu Lenatti Hrudayaanni
Arpinchinaa Chaalunaa (2) ||Aedaadi||

Nivu Chesina Upakaaramulaku Chords & Strumming

Em D C Em
Neevu Chesina Upakaramulaku – Nenenemi Chellinthunu
C D Em
Yedadi Dudalana – Veladi Pottellana (2)

Em D Am Em
Velaadi Nadulantha Visthara Tailamu – Neekichhina Chaaluna
D C Em
Garbha Phalamaina Naa Jeshta Puthruni – Neekichhina Chaaluna (2) ||Yedadi||

E D Am Em
Marana Paathrudanaiyyunna Naakai – Maraninchithivi Silvalo
D C Em
Karunachupi Nee Prema Maargana – Nadipinchithivi Yesayya (2) ||Yedadi||

Em D Am Em
Virigi Naligina Baliyagamuganu – Naa Hrudayamarpinthunu
D C Em
Rakshanapaatranu Chebuni Nithyam – Ninu Vembadinchedanu (2) ||Yedadi||

Em D Am Em
Goppa Rakshana Naakichinanduna – Nenemi Chellinthunu
D C Em
Kapata Varthana Lekunda Hrudayanni – Arpinthuno Yesayya (2) ||Yedadi||

Strumming: D U D D U D U D U

Telugu Bible Quotes 1 -తెలుగు బైబిల్ వాక్యాలు

suvarthaswaram Bible verses 4

Telugu Bible Quotes are presented here for you to get motivated and also to share the Gospel with your friends and family. You can download these Telugu Bible Verses and share on social media platforms like whatsapp Facecebook Twitter Pinterest Instagram for free.

 

విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు (హెబ్రీ 12:2)

 

ఏలయనగా, మొదటనుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము, అంతము మట్టుకు గట్టిగా చేపట్టిన యెడలనే, క్రీస్తులో పాలివారమై యుందుము. suvarthaswaram Bible verses 4

 

Telugu Bible Quotes of word of God Faith 1 Telugu Bible Quotes wall paper on Faith 2 Telugu Bible Quotes wallpaper on Word of God 3

చెప్పుచున్నాడు. లేఖనములను పరిశోధించుడి. అవే నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి. (యోహా 5:39)

దేవుడు లోకానికి అనుగ్రహించిన గ్రంథాలు రెండే రెండు. మొదటి గ్రంథం దేవుని మహిమైశ్వర్యమును వివరించే సృష్టి కాగా, మానవాళి మేలు కొరకు తన ప్రవక్తలచే వివరించబడి, తరతరాలకు అందించబడిన రెండవ గ్రంథం బైబిలు. సృష్టి పగటికి పగలు బోధచేయుచున్నది. రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది. (కీర్త 19:2) దేవుని వాక్యము పాదములకు దీపము, త్రోవకు వెలుగు. (కీర్త 119:105)
యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది. అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లజేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది. అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును. (కీర్త 19:7)
యోహాను సువార్త 3:6 శరీర మూలముగా జన్మించినది శరీరమును, ఆత్మమూలముగా జన్మించినది, ఆత్మయునై యున్నది.
హెబ్రీయులకు4:12
ఎందుకనగా, దేవుని వాక్యము సజీవమై బలముగలదై, రెండంచులుగల యెటువంటి ఖడ్గముకంటెను వాడిగా ఉండి, ప్రాణాత్మలను, కీళ్లను, మూలుగను, విభజించునంతమట్టుకు దూరుచు, హృదయముయొక్క తలంపులను, ఆలోచనలను, శోధించుచున్నది.
హెబ్రీయులకు3:15

 

కీర్తనలు 42:1-11

దుప్పి నీటివాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు, దేవా, నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. జీవము గల దేవునికొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. దేవుని సన్నిధికి నేనేప్పుడు వచ్చెదను? ఆయన సన్నిధిని నేనెప్పుడు కనబడెదను? నీ దేవుడు ఏమాయెనని వారు నిత్యము నాతో అనుచుండగా, రాత్రింబగళ్లు నా కన్నీళ్లు నాకు అన్నపానము లాయెను. జనసమూహముతో, పండుగ చేయుచున్న సమూహముతో, నేను వెళ్లిన సంగతిని సంతోషము కలిగి, స్తోత్రములు చెల్లించుచు, నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని జ్ఞాపకము చేసికొనగా, నా ప్రాణము నాలో కరగిపోవుచున్నది.  నా ప్రాణమా, నీవు ఏల క్రుంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకర్త అనియు, నా దేవుడనియు చెప్పుకొనుచు ఇంకను నేను ఆయనను స్తుతించెదను.  నా దేవా, నా ప్రాణము నాలో క్రుంగియున్నది. కావున యొర్దాను ప్రదేశము నుండియు, హెర్మోను పర్వతము నుండియు, మిసారు కొండ నుండియు, నేను నిన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను. నీ జల ప్రవాహ ధారల ధ్వని విని, కరడు (అల) కరడును (అలలును) పిలుచుచున్నది. నీ అలలన్నియు, నీ తరంగములన్నియు. నా మీదుగా పొర్లి పారియున్నవి.  అయినను పగటివేళ యెహోవా తన కృప కలుగ నాజ్ఞాపించును. రాత్రివేళ ఆయనను గూర్చిన కీర్తనయు, నా జీవదాతయైన దేవుని గూర్చిన ప్రార్థనయు, నాకు తోడుగా ఉండును. కావున, నీవేల నన్ను మరచి యున్నావు? శత్రు బాధచేత నేను దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరించ వలసి వచ్చెనేమి, అని, నా ఆశ్రయ దుర్గమైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయు చున్నాను.  నీ దేవుడు ఏమాయెనని, నా శత్రువులు దినమెల్ల అడుగుచున్నారు. వారు తమ దూషణల చేత నా యెముకలు విరుచుచున్నారు. నా ప్రాణమా, నీవేల క్రుంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకర్త. నా దేవుడు. ఇంకను నేనాయనను స్తుతించెదను.

Jesus Songs for Kids – English Telugu Sunday School Special

Jesus Songs for Kids - English Telugu

The B-I-B-L-E

Oh! The B-I-B-L-E,
Yes that’s the book for me.
I stand alone on the word of God,
the B-I-B-L-E!

The B-I-B-L-E
I’ll take it along with me,
I’ll read and pray,
and then obey,
the B-I-B-L-E.

By F-A-I-T-H,
I’m S-A-V-E-D,
I’ll stand alone
on the word of God,
The B-I-B-L-E.

The B-L-O-O-D
That Jesus shed for me
Cleansed me from sin,
I belong to him,
The B-L-O-O-D

 

మైటీ జీసస్ తోడుంటే భయమే లేదు

సే భయమే లేదు

మిరకిల్  కెప్పుడు కొదువలేదు

ఎస్ కొదువలేదు

ఇశ్రాయేలు మధ్య

ఎన్నో ఎన్నో వండర్స్

వర్ణించుటకు మావద్ద నో వర్డ్స్ ఎస్ నో వర్డ్

ల ల ల ల ల ల ల ల ల ల ల ల II మైటీ II

పగలు మేఘమై ఆ ఆ ………నీడనిచ్చే ను ఆ ఓ ఓ

అగ్నిస్తంభన మై ఆ ఆ ……. రాత్రి కాచెను ఓ ఓ II మైటీ II

మధుర మన్నాతో ఆ ఆ ……..పోషించె ను ఓ ఓ

బండ తీర్చెను ఆ ఆ …….నీరు ఇచ్చెను ఓ ఓ టు II మైటీ II

 

The B-I-B-L-E song, మైటీ జీసస్ తోడుంటే భయమే లేదు song, Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. songs, The wise man built his house upon the rock song for children

Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he.
He climbed up in a sycamore tree, for the Lord he wanted to see.
And as the Savior passed him by, He looked up in the tree,
And he said, “Zacchaeus, you come down from there;
For I’m going to your house today, for I’m going to your house today”

Zacchaeus came down from that tree, as happy as he could be,
He gave his money to the poor, and said: “What a better man I’ll be.”

 

The wise man built his house upon the rock

The wise man built his house upon the rock,
The wise man built his house upon the rock,
The wise man built his house upon the rock,
And the rains came tumbling down!

The rains came down and the floods came up,
The rains came down and the floods came up,
The rains came down and the floods came up,
And the house on the rock stood firm.

The foolish man built his house upon the sand,
The foolish man built his house upon the sand,
The foolish man built his house upon the sand,
And the rains came tumbling down!

The rains came down and the floods came up,
The rains came down and the floods came up,
The rains came down and the floods came up,
And the house on the sand went SPLAT!

So build your house on the Lord Jesus Christ,
So build your house on the Lord Jesus Christ,
Build your house on the Lord Jesus Christ
and the Blessings will come down.

The blessings will come down as your prayers go up,
The blessings will come down as your prayers go up,
The blessings will come down as your prayers go up,
So build your house on the Lord!

 

కట్టబడ్డ గాడిద పిల్లనునేను
పట్టబడ్డాను అపవాదితోను /2/
1. యేసయ్య నా నిజ యజమానుడు
సాతాను మోసంతో నను లొంగదీసాడు
అయినను యేసయ్య కరుణించాడు
నను విడిపించ తన శిష్యులనంపాడు
2. నా పైకి ఎక్కి నన్ను ధన్యుని చేసాడు
యెరూషలేము వీధులవెంట యాత్రచేసాడు
నా బ్రతుకు మార్చి నాకు ఘనత తెచ్చాడు
ఆయన సేవ చేయ ఘనతను తెచ్చాడు
Lyrics in English
Kattabadda gaadida pillanu nenu
pattabaddanu apavaadi tonu /2/
1. Yesayya naa nija yajamaanudu
Saataanu mosamto nanu longadeesaadu
Ayinanu Yesayya karuninchaadu
Nanu vidipincha tana sishyula nampaadu
2. Naapaiki yekki nannu dhanyuni chesaadu
Yerushalemu veedhulaventa yaatra chesaadu
Naa bratuku maarchi naaku ghanata techaadu
Aayana seva cheya ghanatanu techhadu

అబేద్నగో, షడ్రకు, మెషెకు వచ్చిపడెనే పెద్ద చిక్కు /2/
రాజు ప్రతిమకు మ్రొక్కమంటూ సాతాను ప్లే చేసె ట్రిక్కు ! /2/
అబేద్నగో, షడ్రకు, మెషెకు వచ్చిపడెనే పెద్ద చిక్కు
1. యేడంతలు వేడిని పెంచిన – అగ్నిలో మమ్మును కాల్చిన! /2/
నీ ప్రతిమంటే మాకులేదు లెక్క! – మ్రొక్కమంటు చెప్పినారు ఎంచక్కా!/2/
అబేద్నగో, షడ్రకు, మెషెకు సాతానుకు పెట్టినారు చెక్కు!.. /2/
Lyrics in English:
Abednago, Shadraku, Mesheku vacchipadene pedda chikku /2/
Raaju pratimaku mrokkamantu – Saataanu play chese trikku! /2/
Abednago, Shadraku, Mesheku vacchipadene pedda chikku
1. Yedantalu vedini penchina – Agnilo mammunu kaalchina! /2/
Nee pratimante maakuledu lekka! – Mrokkamantu cheppinaaru Yenchakkaa! /2/
Abednago, Shadraku, Mesheku saataanuku pettinaaru chekku! /2/

 

చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను యేసు ప్రియ బిడ్డను /2/
సంతసముగ సాగిపోయెదన్ /2/ – చెంత యేసు నాతో ఉండగా /2/
చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను యేసు ప్రియ బిడ్డను /2/
1. ముళ్లపొదలతో నేను నడచి వెళ్లినా – తోడేళ్ళ మధ్యలో సంచరించిన /2/
తొట్రిల్లను నేను చింతించను /2/
తోడుగా యేసు నాతో ఉండగా /2/
చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను యేసు ప్రియ బిడ్డను /2/
2. పచ్చికగల చోటికి నన్ను నడుపును – శాంత జలముతో నన్ను తృప్తి పరచును /2/
నా కాపరి నా ప్రియుడేసుడే /2/
చిరకాలము నన్ను కాయును /2/
Lyrics in English:
Chinna chinna gorre pillanu – Yesu priya biddanu /2/
Santasamuga saagipoyedan /2/ – Cheta Yesu naato vundagaa /2/
Chinna chinna gorre pillanu – Yesu priya biddanu /2/
1. Mullapodalalo nenu nadachivellinaa – Todella madhyalo sancharinchina /2/
Totrillanu nenu chintinchanu /2/
Todugaa Yesu naato vundagaa /2/
Chinna chinna gorre pillanu – Yesu priya biddanu /2/
2. Pachhikagala chotiki nannu nadupunu – Santa jalamuto nannu trupti parachinu /2/
Naa kaapari naa priya Yesude /2/
Chirakaalamu nannu kaayunu /2/