రాజా నా దేవా నన్ను Raja na deva nannu Song Lyrics – Jesus Telugu Songs

Christian Telugu Song

Raja na deva nannu gava raave Song Telugu  

రాజా నా దేవా నన్ను గావ రావే ప్రభు ||రాజా||

తల్లి గర్భంబు బయలు వెళ్లిన దినమునుండి కొల్లగా సేవింపఁ జల్లనైన మోక్ష మియ్య ||రాజా||

బాలప్రాయమునుండి బ్రతికిన కాలమంత నీలాగు జీవించి నిత్యమైన మోక్ష మొంద ||రాజా||

మాకొఱకై వచ్చి మా పాపములకు మాయ లోకములోన మృతికి లోనై లేచితి వయ్య ||రాజా||

దండి ప్రభుండు యే సండఁ జేరఁగ మాకు నిండు వేడుకతోను నిత్య మోక్షంబు నియ్య ||రాజా||

Raja na deva nannu Song English Lyrics 

Raja na deva nannu gava rave, prabhu ||Raja||

Talli garbhambu bayalu vellina dinamundi kollaga sevinpa jallanaina moksha miyya ||Raja||

Balaprayamundi bratikina kaalamant neelaagu jeevinchi nityamaina moksha monda ||Raja||

Ma korakai vacci ma papamulaku maaya lokamulon mrutiki lonai lechiti vayya ||Raja||

Dandi prabhundu ye sanda jerega maaku nindu vedukatho nu nitya mokshambu niyya ||Raja||

raja na deva nannu song telugu lyrics

Briefing of Song

My King, my deity, my ruler please take care of me

O Lord, Since the day I emerged from my mother’s womb, Iam looking for salvation. Please grant me liberation.
My Lord my King

From a tender age until maturity, I have only one goal. Attaining eternal salvation, one and only goal my King.

Descending upon us, rescuing from our sins, in the world of death, Safeguard us, O ruler, with your grace, Bestow eternal liberation upon us, O King

 

Leave a Comment