Matalleni Pustakanni- Christian Color Book Song for Kids

Matalleni Pustakanni- Christian Song for Kids

Matalleni Pustakanni English Lyrics – EVERGREEN SONG FOR KIDS

Maatalleni pusthakaanni maruvakandi pillalu
Manasaara dhyaaninchudi rangulalona nannu

Hrudaya shuddi galawaare devuni chuchedaru

Bangaaram paralokamunaku guruthu
Pillallantivaaridhe paralokamane prabhuvu

Telupu parishuddhataku guruthu

Nalupu papqmunakuguruthu
Paapamunaaku jeethamu maranamu jqgartha

Aakupacha edugudalaku guruthu
Vaakyamu dhyaqninchi edugudaamu raarandi

Yerupu yesurakthamu guruth
Prathi papamu nundi pavithruluga cheyunu

Matalleni Pustakanni- Christian Song for Kids

Matalleni Pustakanni Telugu Lyrics

మాటల్లేని పుస్తకాన్ని మరువకండి పిల్లలు
మనసారా ధ్యానించుడి రంగులలోన నన్ను

బంగారం పరలోకమునకు గురుతు
పిల్లల్లాంటివారిదే పరలోకమనే ప్రభువు

తెలుపు పరిశుద్ధతకు గురుతు
హృదయ శుద్ధి గలవాఁరే దేవుని చూచెదరు

నలుపు పాప్క్మునకుగురుతు
పాపమునకు జీతము మరణము జెక్గర్థ

ఆకుపచ్చ ఎదుగుదలకు గురుతు
వాక్యము ధ్యక్నించి ఎదుగుదాము రారండి

ఎరుపు యేసురక్తము గురుత్
ప్రతి పాపము నుండి పవిత్రులుగా చేయును

 

తెలుగు క్రైస్తవ పిల్లల పాటలు . చాలా లోతైన మరియు మంచి పాTA. ఇది మీ పిల్లలు ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మంచి పాటలు కోసం మా వెబ్ సైట్ ను చూస్తూ ఉండండి.

Best Telugu Easter Songs Lyrics PDF – List -PPT

పల్లవి: గగనము చీల్చుకొని – యేసు ఘనులను తీసుకొని
వేలాది దూతలతో భువికి – వేగమె రానుండె
1. పరలోక పెద్దలతో పరివారముతో కదలి
ధర సంఘ వదువునకై తరలెను వరుడదిగో /గగ/
2. మొదటను గొర్రెగను ముదమారగ వచ్చెను
కొదమ సిం హపురీతి కదలెను గర్జనతో /గగనము/
3. కనిపెట్టు భక్తాళీ కనురెప్పలో మారెదరు
ప్రథమమున లేచదరు పరిశుద్దులు మృతులు /గగనము/

గీతం గీతం జయజయ గీతం – చేయి తట్టి పాడెదము
యేసురాజు లేచెను – హల్లెలుయా – జయ మర్భాటించెదము#2#గీతం#

1. చూడు సమాధిని మూసిన రాయి – దొరలుచు పోరలిడెను
అందు వేసిన ముద్ర – కావలి నిల్చెన దైవ సుతునిముందు #2#గీతం#

2. వలదు వలదు ఏడువవలదు – వెళ్ళుడి గలిలయకు
తాను చెప్పిన విధముగా తిరిగి లేచెను పరుగిడి ప్రకటించుడి#2#గీతం#

3. అన్న కయప వారల సభయును – ఆదరుచు పరుగిడిరి
ఇంక దూత గణముల ధ్వనిని వినుచు – వణకుచు భయపడిరి#2#గీతం#

4. గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి – జయవీరుడు రాగా
మీ మేళ తాళ బూర వాద్యము – లెత్తి ధ్వనించుడి #2#గీతం#

 

లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా – యేసు లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా
అ.ప. లేతునని తా జెప్పినట్టు – లేఖనములలో పలికినట్టు /లేచి/
1. భద్రముగ సమాధిపైని – పెద్దరాతిని యుంచిరి భటులు
ముద్రవేసి రాత్రియంత నిద్రలేక కావలియున్న
2. ప్రభువు దూత పరమునుండి – త్వరగా దిగి రాతిని పొర్లించి
భళిర దానిపై కూర్చుండె – భయమునొంద కావలివారు
3. పొద్దు పొడవక ముందే స్త్రీలు సిద్ధపరచిన సుగంధములు
శ్రద్ధతోడ తెచ్చి యేసుకు – రుద్దుదామని వచ్చి చూడ
4. చూడవెళ్లిన స్త్రీలను దూత – చూచి యపుడే వారితోడ
లేడు గలలియ ముందుగ పోతున్నాడు – అపుడె లేచినాడని
5. చచ్చిపోయి లేచినాడు – స్వామి భక్తుల కగుపడినాడు
చచ్చినను నను లేపుతాడు – చావు అంటే భయపడరాదు
6. నేను చేసే పనులనెరుగు – నేను నడిచే మార్గమెరుగు
నేను చేప్పు మాటలెరుగు – నేను బ్రతికే బ్రతుకు నెరుగు
7. నేను లేచిన యేసునందు – మానక మది నమ్ముకొందు – తాను
నాలోయుండినందున – దయను జేర్చు మోక్షమందు
8. పాపభారము లేదు మనకు – మరణ భయము లేదు మనకు
నరక బాధ లేదు మనకు – మరువకండి యేసు ప్రభుని
9. యేసు నందే రక్షణ భాగ్యం – యేసు నందే నిత్య జీవం
యేసు నందే ఆత్మ శాంతి – యేసు నందే మోక్ష భాగ్యం
10. పాపులకై వచ్చినాడు – పాపులను కరుణించాడు
పాపులను ప్రేమించానాడు – ప్రాణదానము చేసినాడు

1.క్రీస్తు నేడు లేచెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మర్త్య దూత సంఘమా
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
భూమి నాకసంబులో
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
బాడుమిందు చేతను ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
​ 2. మోక్షమియ్య నాధుడు ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యుద్ధమాడి గెల్చెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ ​
సూర్యుడుద్భవింపగ
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ ​
​చీకటుల్ గతియించెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ ​
3. బండ, ముద్ర, కావలి
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
అన్ని వ్యర్ధమైనవి
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ​
యేసు నరకంబును
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
గెల్చి ముక్తి దెచ్చెను ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
4. క్రీస్తు లేచినప్పుడు
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
చావు ముల్లు త్రుంచెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
ఎల్లవారి బ్రోచును
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మృత్యువింక గెల్వదు
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
5. యేసు మృతి గెల్చెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మేము కూడ గెల్తుము
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యేసుడుండు చోటకు
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మేము కూడ బోదుము
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
6. భూమి నాకశంబులో ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యేసు, నీకు స్తోత్రము ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మృత్యు సంహారకుండ
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
నీదె నిత్య జయము
​ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

పరమ జీవము నాకునివ్వ తిరిగి లేచెను నాతోనుండ
నిరంతరము నన్ను నడిపించును- మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును
యేసు చాలును – హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2)
ఏ సమయమైన ఏ స్తితికైనా
నా జీవితములోయేసు చాలును
1. సాతాను శోధన లధికమైన – సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్లేదను
లోకము శరీరము లాగినను – లోబడక నేను వెళ్లేదను #యేసు#
2. పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్ – శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్ – మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
౩. నరులెల్లరు నను విడచిననూ – శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము – విరోధివలె నన్ను విడచినను #యేసు#

మరణము గెలిచెను మన ప్రభువు
మనుజాళి రక్షణ కోసము (2)
ఎంత ప్రేమ, ఎంత త్యాగం
జయించె సమాధిని (2) ||మరణము||

పాపపు ఆత్మల రక్షణకై
గొర్రె పిల్ల రుధిరం నిత్య జీవమై (2)
నిన్ను నన్ను పిలిచే శ్రీయేసుడు (2)
ఎంత జాలి, ఎంత కరుణ
యికను మన పైన (2) ||మరణము||

నేడే పునరుద్దాన దినం
సర్వ మానవాళికి పర్వ దినం (2)
పాపపు చెర నుండి విడుదల (2)
ఎంత ధన్యం, ఎంత భాగ్యం
నేడే రక్షణ దినం (2) ||మరణము||

 

 

లేచినాడయ్య మరణపు ముల్లు
విరచి లేచినాడయ్య ॥2॥
పరమతండ్రి తనయుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మహిమాస్వరూపుడై లేచినాడయ్య ॥2॥
1॰
విజయుడై జయశీలుడై
సజీవుడై పరిశుద్ధాత్ముడై ॥2॥
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
సాతాను ఓడెను హల్లేలూయ
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
మరణాన్ని గెలిచెను హల్లేలూయ
॥లేచినాడయ్య॥
2॰
శ్రమలనొందెను సిలువ మరణమొందెను
లేఖనములు చెప్పినట్లు తిరిగిలేచెను ॥2॥
విజయుడై జయశీలుడై
సజీవుడై పరిశుద్ధాత్ముడై ॥2॥
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
సాతానుఓడెను హల్లేలూయ
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
మరణాన్ని గెలిచెను హల్లేలూయ
॥లేచినాడయ్య॥
3॰
జీవమార్గము మనకు అనుగ్రహించెను
మనపాపములన్నియు తుడిచివేసెను ॥2॥
ప్రేమయై మనకుజీవమై
వెలుగునై మంచికాపరియై ॥2॥
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
సాతానుఓడెను హల్లేలూయ
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
మరణాన్ని గెలిచెను హల్లేలూయ
॥లేచినాడయ్య॥

Easter Christian Telugu Songs English Lyrics

easter telugu song lyrics pdf

Gaganamu Cheelchukoni – Yesu Ghanulanu teesukoni
Velaadi dootalato bhuviki – vegame raanunde
1.Paraloka preddalato parivaaramuto kadali
dhara sangha vadhuvunakai- Taralenu varudadigo /Gaganamu/
2.Modataganu gorreganu – Mudamaaraga vachhenu
Kodama simhapureeti – Kadalenu garjanato /Gaganamu/
3. Kanipettu bhakthaali – Kanureppalo maaredaru
Pradhamamuna lechedaru – Parishuddhulu mrutulu /Gaganamu/

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham
Paaduvin Sodhararai Nammal
Yesu Nadhan Jeevikkunnathinal
Jaya Geetham Paadiduveen

1. Papam Sapam Sakalavum Theerpan
Avatharichihei Naranai Daiva
Kopatheeyil Ventherinjavanaam
Rekshakan Jeevikkunnu

2. Ulaka Mahanmarakhilavum Orupol
Urangunnu Kallarayil Nammal
Unnathan Yesu Maheswaran Maathram
Uyarathil Vaanidunnu

3. Kalushathayakatti Kannuneer Thudappeen
Ulsukarayirippeen Nammal
Athma Nathen Jeevikkave Ini
Alasatha Sariyaamo

4. Vaathilukalai Ningal Thalakale Uyarthin
Varunnitha Jayarajan Ningal
Uayarnnirippim Kathakukale
Sareeyesure Sweekarippan

Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu
Manujaali Rakshana Kosamu (2)
Entha Prema Entha Thyaagam
Jayinche Samaadhini (2) ||Maranamu||

Paapapu Aathmala Rakshanakai
Gorrepilla Rudhiram Nithya Jeevamai (2)
Ninnu Nannu Piliche Shree Yesudu (2)
Entha Jaali Entha Karuna
Yikanu Mana Paina (2) ||Maranamu||

Nede Punarutthaana Dinam
Sarva Maanavaaliki Parva Dinam (2)
Paapapu Chera Nundi Vidudhala (2)
Entha Dhanyam Entha Bhaagyam
Nede Rakshana Dinam (2) ||Maranamu||

జుంటె తేనె ధారలకన్న యేసు నామమే Telugu Christian Song Lyrics

Telugu Lyrics
జుంటె తేనె ధారలకన్న యేసు నామమే మధురం
యేసయ్యా సన్నిధినే మరువజాలను
జీవిత కాలమంతా ఆనదించెదాయేసయ్యనే ఆరాధించెదా

1. యేసయ్య నామమే బహు పూజ్యనీయము
నాపై దృష్టి నిలిపి సంతుష్టిగ నను ఉంచి
నన్నెంతగానో దీవించి జీవజలపు ఊటలతో ఉజ్జీవింపజేసెనే

2. యేసయ్య నామమే బలమైన ధుర్గము
నాతోడై నిలచి క్షేమముగా నను దాచి
నన్నెంతగానో కరుణించి పవిత్ర లేఖనాలతో ఉత్తేజింపజేసెనే

3. యేసయ్య నామమే పరిమళ తైలము
నాలో నివసించె సువాసనగా నను మార్చె
నన్నెంతగానో ప్రేమించి విజయోత్సవాలతో ఊరేగింపజేసెనే

Junti Thene Dhaarala Kannaa Telugu song English Lyrics

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa

Yesayyane Aaraadhinchedaa
Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa
Yesayyane Aaraadhinchedaa

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Yesayya Naamame Bahu Poojaneeyamu

Naapai Dryshti Nilipi
Santhrushtiga Nanu Unchi
Yesayya Naamame Bahu Poojaneeyamu

Naapai Dryshti Nilipi

Santhrushtiga Nanu Unchi

Nannenthagaano Deevinchi

Jeevajalapu Ootalatho Ujjeevimpajesene
Nannenthagaano Deevinchi
Jeevajalapu Ootalatho Ujjeevimpajesene

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu
Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Yesayya Naamame Balamaina Durgamu
Naa Thodai Nilichi
Kshemamugaa Nanu Daachi
Yesayya Naamame Balamaina Durgamu
Naa Thodai Nilichi
Kshemamugaa Nanu Daachi

Nannenthagaano Karuninchi

Pavithra Lekhanaalatho Uththejimpajesene
Nannenthagaano Karuninchi
Pavithra Lekhanaalatho Uththejimpajesene

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu
Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Yesayya Naamame Parimala Thailamu
Naalo Nivasinche
Suvaasanagaa Nanu Maarchi
Yesayya Naamame Parimala Thailamu
Naalo Nivasinche
Suvaasanagaa Nanu Maarchi

Nannenthagaano Preminchi

Vijayothsavaalatho Ooregimpajesene
Nannenthagaano Preminchi
Vijayothsavaalatho Ooregimpajesene

Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa

Yesayyane Aaraadhinchedaa
Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa
Yesayyane Aaraadhinchedaa

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Junte thene dharalakanna yesu namame madhuram
Yesayya sannidhine maruvajalanu
Jivita kalamamta anadimchedayesayyane aradhimcheda

1. Yesayya namame bahu pujyaniyamu
Napai drushti nilipi samtushtiga nanu umchi
Nannemtagano divimchi jivajalapu utalato ujjivimpajesene

2. Yesayya namame balamaina dhurgamu
Natodai nilachi kshemamuga nanu dachi
Nannemtagano karunimchi pavitra lekanalato uttejimpajesene

3. Yesayya namame parimala tailamu
Nalo nivasimche suvasanaga nanu marche
Nannemtagano premimchi vijayotsavalato uregimpajesene

ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా Telugu Christian Song Lyrics

Bm G
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
A D F#
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ {2}
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
Bm Em A G
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయా {2}
Bm F#
ఆనందము సంతోషము నీవేనయా
Em Bm
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ
Bm Em A
జుంటెతేనె ధారల కన్న మధురమైన నీ ప్రేమను
Bm GM7 Bsus2 F#
అతిసుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా

ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ
ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా (2)
ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ (2) ||ప్రియమైన||

జుంటి తేనె ధారల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమ
అతి సుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా (2) ||నా ప్రియుడా||

ఎంతగానో వేచియుంటిని ఎవరు చూపని ప్రేమకై
ఎదుట నీవే హృదిలో నీవే నా మనసులోన నీవే (2) ||నా ప్రియుడా||

ఏదో తెలియని వేదన ఎదలో నిండెను నా ప్రియా
పదములు చాలని ప్రేమకై పరితపించె హృదయం (2) ||నా ప్రియుడా||

Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee
Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaina Neetho Undanee
Naa Priyudaa Yesayyaa Aashatho Unnaanayyaa (2)
Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda (2) ||Priyamaina||

Junti Thene Dhaarala Kannaa Madhuramaina Nee Prema
Athi Sundaramaina Nee Roopunu Maruvalenu Devaa (2) ||Naa Priyudaa||

Enthagaano Vechiyuntini Evaru Choopani Premakai
Eduta Neeve Hrudilo Neeve Naa Manasulona Neeve (2) ||Naa Priyudaa||

Edo Theliyani Vedana Edalo Nindenu Naa Priya
Padamulu Chaalani Premakai Parithapinche Hrudayam (2) ||Naa Priyudaa||

 

Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee
Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaina Neetho Undanee
Naa Priyudaa Yesayyaa Aashatho Unnaanayyaa (2)
Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda (2) ||Priyamaina||

Junti Thene Dhaarala Kannaa Madhuramaina Nee Prema
Athi Sundaramaina Nee Roopunu Maruvalenu Devaa (2) ||Naa Priyudaa||

Enthagaano Vechiyuntini Evaru Choopani Premakai
Eduta Neeve Hrudilo Neeve Naa Manasulona Neeve (2) ||Naa Priyudaa||

Edo Theliyani Vedana Edalo Nindenu Naa Priya
Padamulu Chaalani Premakai Parithapinche Hrudayam (2) ||Naa Priyudaa||

ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ
ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా (2)
ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ (2) ||ప్రియమైన||

జుంటి తేనె ధారల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమ
అతి సుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా (2) ||నా ప్రియుడా||

ఎంతగానో వేచియుంటిని ఎవరు చూపని ప్రేమకై
ఎదుట నీవే హృదిలో నీవే నా మనసులోన నీవే (2) ||నా ప్రియుడా||

ఏదో తెలియని వేదన ఎదలో నిండెను నా ప్రియా
పదములు చాలని ప్రేమకై పరితపించె హృదయం (2) ||నా ప్రియుడా||

Priyamaina Yesayyaa

Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Junte theney daaralakanna

Madhuramaina Nee Premanu
Athisundaramaina Neeroopunu
Maruvalenu Devaa

Junte theney daaralakanna
Madhuramaina Nee Premanu
Athisundaramaina Neeroopunu
Maruvalenu Devaa

Na Priyudaa Yesayyaaa

Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Enthagaano Vechi untini
Evaru Choopanee Premakai
Yedhuta Neeve, Hrudilo
Neevey Na Manasunaa Neevve

Enthagaano Vechi untini
Evaru Choopanee Premakai
Yedhuta Neeve, Hrudilo
Neevey Na Manasunaa Neevve

Na Priyudaa Yesayyaaa

Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Edoo teliyani Vedanaa
Yedaloo Nindenu Naa Priyaa
Padamulu Chaalani Premakai
Parithapinche Hrudayam

Edoo teliyani Vedanaa
Yedaloo Nindenu Naa Priyaa
Padamulu Chaalani Premakai
Parithapinche Hrudayam

Na Priyudaa Yesayyaaa

Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa

Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda.

Bm G
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
A D F#
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ {2}
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
Bm Em A G
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయా {2}
Bm F#
ఆనందము సంతోషము నీవేనయా
Em Bm
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ
Bm Em A
జుంటెతేనె ధారల కన్న మధురమైన నీ ప్రేమను
Bm GM7 Bsus2 F#
అతిసుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా

మన తండ్రి Mana Tandri Devude Kids Jesus Telugu Song Lyrics

Mana Tandri Devude Kids Jesus Telugu Song Lyrics

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

1. చిన్ని పిచ్చుక నీకు ఎగురుట ఎవరు నేర్పిరి

చిన్ని పిచ్చుక నీకు ఎగురుట ఎవరు నేర్పిరి

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

2. చిన్ని పుష్పమా నీకు అందమెవరిచ్చిరి 

చిన్ని పుష్పమా నీకు అందమెవరిచ్చిరి 

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

3. రంగు రంగు చేపల్లార ఈదుట ఎవరు నేర్పిరి 

రంగు రంగు చేపల్లార ఈదుట ఎవరు నేర్పిరి 

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

4. పకపక నవ్వే పాపాయి నవ్వుట ఎవరు నేర్పిరి

పకపక నవ్వే పాపాయి నవ్వుట ఎవరు నేర్పిరి

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

Full Lyrics of MANA THANDRI in English:

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

1.Chinni pichhuka neeku yeguruta yevaru nerpiri

Chinni pichhuka neeku yeguruta yevaru nerpiri

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

2.Chinni pushpama neeku andamevarichhiri 

Chinni pushpama neeku andamevarichhiri

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

3. Rangu rangu chepallara eeduta yevaru nerpiri /

Rangu rangu chepallara eeduta yevaru nerpiri 

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

4. Pakapaka navve paapaayi navvuta yevaru nerpiri 

Pakapaka navve paapaayi navvuta yevaru nerpiri

Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude

This is a lovely spiritual fundamental song for all the kids which conveys the message of creation. This song is so beautiful and spiritual. Many kids love this song and they love to sing in their regular Sunday school classes. Enchorage every parent tu to teach the song for all your younger kids for them to know the true creator and only one God.

మన తండ్రి Mana Tandri Devudu song Lyrics in Telugu and English

మనతండ్రి – మన తండ్రి దేవుడు – అన్ని ఇచ్చిన దేవుడు
ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే -ప్రేమ రూపుడైన దేవుడే

1. చిన్ని పిచ్చుక నీకు ఎగురుట ఎవరు నేర్పిరి /2/మన/
2. చిన్ని పుష్పమా నీకు అందమెవరిచ్చిరి /2/మన/
3. రంగు రంగు చేపల్లార ఈదుట ఎవరు నేర్పిరి /2/మన/
4. పకపక నవ్వే పాపాయి నవ్వుట ఎవరు నేర్పిరి /2/ మన/’

Mana Tandri Devude Kids Jesus Telugu Song Lyrics
Kids Jesus Telugu Song Lyrics

Lyrics in English:
Man tandri – Mana tandri Devudu – Anni ichhina Devudu
Prema Roopudaina Devude – Prema Roopudaina Devude
1.Chinni pichhuka neeku yeguruta yevaru nerpiri /2/mana/
2.Chinni pushpama neeku andamevarichhiri /2/mana/
3. Rangu rangu chepallara eeduta yevaru nerpiri /2/mana/
4. Pakapaka navve paapaayi navvuta yevaru nerpiri /2/mana/

Sadakaalamu Neetho Nenu సదాకాలము నీతో నేను Jesus Telugu Songs

Sadakaalamu Neetho Nenu Song Chords for Guitar & Keyboard

Sadakaalamu Neetho Nenu Song Lyrics in Telugu

సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్య
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2) ||సదాకాలము||

పాపాల ఊభిలో పడియున్న నన్ను
నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా (2)
ఏ తోడులేని నాకు నా తోడుగా
నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

నీ వాత్సల్యమును నాపై చూపించి
నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా (2)
ఆశ్చర్యకార్యములు ఎన్నో చేసి
నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా (2) ||యేసయ్యా||

Sadakaalamu Neetho Nenu Song Lyrics in English

Sadaakaalamu Neetho Nenu
Jeevinchedanu Yessayya
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)

Paapaala Oobhilo Padiyunna Nannu
Nee Prematho Nannu Lepaavayyaa (2)
Ae Thoduleni Naaku Naa Thodugaa
Naa Andagaa Neevu Nilichaavayyaa (2)
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)

Nee Vaathsalyamunu Naapai Choopinchi
Nee Saakshigaa Nannu Nilipaavayyaa (2)
Aascharyakaaryamulu Enno Chesi
Nee Paathragaa Nannu Malichaavayyaa (2)
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)

Sadakaalamu Neetho Nenu Song Chords for Guitar & Keyboard

G                       D          C              G
Sada Kaalamu Neetho Nenu Jeevinchedanu Yesayya…. (2)

C D Bm G
Yesayya….Yesayya….Yesayya..aha…Yesayya…. (2)

G Em D C G
Paapaala Oobilo Padiyunna Nannu Nee Prematho Nannu Lepavayya (2)

G Em D C G
Ye Thodu Leni Naaku Naa Thodugaa Naa Andagaa Neevu Nilichaavayya (2)

C D Bm G
Yesayya….Yesayya….Yesayya..aha…Yesayya…. (2)

G Em D C G
Nee Vathsalyamunu Naapai Chupinchi Nee Saakshiga Nannu Nilipavayya (2)

G Em D C G
Aashcharya Kaaryamulu Enno Chesi Nee Pathragaa Nannu Malichavayya (2)

C D Bm G
Yesayya….Yesayya….Yesayya..aha…Yesayya…. (2)

సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్య Image
|

Sadakaalamu Neetho Nenu Song Chords for Guitar & Keyboard

Athyunnatha Simhasanamupai Chords Lyrics Track తెలుగు Download

Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics Chords christian telugu download

Athyunnatha Simhasanamupai

 

Athyunnatha Simhasanamupai Aseenuda Lyrics In Telugu

అత్యున్నత సింహాసనముపై……….

అత్యున్నత సింహాసనముపై – ఆశీనుడవైన నా దేవా
అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే – ఆరాధింతును నిన్నే
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

1. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం – ఆలోచన కర్తా స్తోత్రం
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి – సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

2. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం – కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

3. మృత్యుంజయుడా స్తోత్రం – మహా ఘనుడా స్తోత్రం మమ్మును
కొనిపోవ త్వరలో రానున్న- మేఘవాహనుడా స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

4. ఆమేన్ అనువాడా స్తోత్రం – అల్ఫా ఓమేగా స్తోత్రం
అగ్ని జ్వాలలవంటి కన్నులు గలవాడా అత్యున్నతుడా స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

Athyunnatha Simhasanamupai Song Raj Prakash Paul

Athyunnatha Simhasanamupai Aseenuda Lyrics In English

Athynnatha simhasanamupai…………..

Chorus: Athyunnatha Simhaasanamu pai – Aaasieenudavyana devaa
Atyantha premaa swarupeeve neve araadhinthumu nine (2)

Ahaha –halleluya (4)
Ahaha –halleluya (3)
AMEN

1 Ashryakaruda stotram – Alochana kartha stotram
balamyna devaA nintyu davagu thandri – samaadana adhipathi stotram (2)

Ahaha –halleluya (4)
Ahaha –halleluya (3)
AMEN

2. Krupa satya sampurnada stotram – Krupalo rakshinthive stotram
Nee raktha michii vemochiinchi nave – naa raksha na kartha stotram (2)

Ahaha –halleluya (4)
Ahaha –halleluya (3)
AMEN

3. Amen anuvada stostram – alpha omega stotram
Agni jwalala vanti kannulu galavada – atyunnathudaa stotaram (2)
Ahaha –halleluya (4)
Ahaha –halleluya (3)
AMEN

4. Mruthyunjayuda sthothram – Maha ghanuda sthothram
mammunu konipova thvaralo ranunna – megha vaahanuda sthothram

Ahaha –halleluya (4)
Ahaha –halleluya (3)
AMEN

Athyunnatha Simhasanamupai Songs

Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics Chords christian telugu download
Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics Chords christian telugu download

 

Athyunnatha Simhasanamupai Song Track

Atyunatha simhasanamupai

Chord : G Major

Scale : G A B C D E F# G

G C G
Athyunnatha simhasanamupai

G E min Amin D
aaseenudavayina na deva athyantha prema svarupivi neeve

D G
aaradhintunu ninne

G C A min
ah-haha ha halleluah

A min G E min
ah-haha ha halleluah

A min D D
ah-haha ha halleluah

D G
aha ha amen

G C G
1.Krupasatha sampurnuda sthotram

G E min
krupatho rakshinchithive sthotram

A min D
Nee raktha michi vimochinchi nave

D G
narakshna kartha sthotram

Athyunnatha Simhasanamupai Song Chords

 

 

Try Full Song Atyunnathasimhasanamupai:

Athyunnatha Simhasanamupai Chords
Chorus:
G C G
Athyunatha Simhasanamupai
G C
Aasinudavaina Deva
Am D C D G
Athyantha Prema Swaroopivi Neeve Aaradhinthumu Ninne

G C D
Ahaha….Hallelujah
Bm Em
Ahaha…..Hallelujah
Am D
Ahaha…..Hallelujah
G G7
Ahahaaha….Hallelujah
C D
Ahaha….Hallelujah
Bm Em
Ahaha…..Hallelujah
Am D
Ahaha…..Hallelujah
G
Ahahaaha Amen

Verse 1:
G C G G C
Ashryakaruda Stothram Alochana Kartha Stothram
Am D C D G
Balamaina Deva Nityudavagu Thandri Samadhanakadhipathi Stothram

Verse 2:
G C G C
Krupa Satya Sampurnada Stothram Krupalo Rakshinthive Stothram
Am D C D G
Nee Rakthamichi Vimochinchinaave Naa Rakshana Kartha Stothram

Verse 3:
G C G C
Amen Anuvada Stothram Alpha Omega Stothram
Am D C D G
Agni Jwalala Vanti Kannulu Galavada Atyunathuda Stothram

Athyunnatha Simhasanamupai By Raj Prakash Paul

 

Athyunnatha Simhasanamupai Song

Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics

Athyunnatha Simhasanamupai Track

Athyunnatha Simhasanamupai Lyrics In Telugu

Athyunnatha Simhasanamupai Lyrics In English

Athyunnatha Simhasanamupai Song Download

Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics In Telugu

Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics In English

Athyunnatha Simhasanamupai English Lyrics

Athyunnatha Simhasanamupai Song Free Download

Athyunnatha Simhasanamupai Mp3 Download

Christian Children Sunday School Songs – తెలుగు English

kids Christian Sunday School Songs - తెలుగు English

In this article we present kids Christian sunday school songs for the benefit of all the students and teachers of Sunday school of different churches. We provide a collection of sunday school songs in Telugu and English which are widely song in Andhra Pradesh and Telangana churches.
Hope these songs will be e song by all the children for the glory of our gracious Lord God Jesus Christ.

ఎవ్వరు చేసిరి పక్షులను పక్షులను /2/
“పరలోకపు దేవుండు”
ఎవ్వరు చేసిరి పువ్వులను పువ్వులను /2/
“పరలోకపు దేవుండు”
ఎవ్వరు చేసిరి తారలను తారలను /2/
“పరలోకపు దేవుండు”
ఎవ్వరు చేసిరి నిన్ను నన్ను -నిన్ను నన్ను /2/
“పరలోకపు దేవుండు”

Lyrics in English:
Yevvaru chesiri pakshulanu pakshulanu /2/
”Paralokapu Devundu”
Yevvaru chesiri puvvulanu puvvulanu /2/
”Paralokapu Devundu”
Yevvaru chesiri taaralanu taaralanu /2/
”Paralokapu Devundu”
Yevvaru chesiri ninnu nannu – ninnu nannu /2/
”Paralokapu Devundu”
Yesuni Prema bahu kammanainadi Lyrics in Telugu and English

One little boy shared his lunch
One little boy shared his lunch
One little boy shared his lunch
And Jesus fed five thousand

Five little loaves and two little fishes
Five little loaves and two little fishes
Five little loaves and two little fishes
Jesus fed five thousand.

Took the food, prayed, and broke it
Took the food, prayed, and broke it
Took the food, prayed, and broke it
Then passed it to the apostles.

Each one ate until he was full
Each one ate until he was full
Each one ate until he was full
And there were still leftovers.

Twelve basketfuls were left over
Twelve basketfuls were left over
Twelve basketfuls were left over
After each had eaten.

Joshua got a plan from God, plan from God, plan from God.
Joshua got a plan from God, Hallelujah!

Israel marched around the wall, ’round the wall, ’round the wall.
Israel marched around the wall, Hallelujah!

Seven priests blew seven horns, seven horns, seven horns.
Seven priests blew seven horns, Hallelujah!

All of Israel gave a shout, gave a shout, gave a shout.
All of Israel gave a shout, Hallelujah!

Jericho’s walls came falling down, falling down, falling down.
Jericho’s walls came falling down, Hallelujah!

Rahab saved her family, family, family.
Rahab saved her family, Hallelujah!

March ,March Around Jericho
(Tune: Row, Row, Row your Boat)
lyrics written and contributed by Sharon Broome

March, march quietly
Around Jericho
Once a day for six straight days
Only trumpets blow.

March, march seven times
On the seventh day
When long trumpets blow, let yourself go
And shout the walls away.

(additional verse contributed by Jennifer A.)
March, march through the city
burn it to the ground
save the house of Rahab the pretty
Cuz’ faith in God she found.

Here We Go Round the Jericho Wall
(Tune: Mulberry Bush)
lyrics written and contributed by Sharon Broome

Here we go round the Jericho wall
Jericho wall, Jericho wall
Here we go round the Jericho wall
Early in the morning

2. This is the way we blow our horns
3. This is the way we quietly walk
4. This is the way we shout really loud
5. This is the way the walls fall down

Do Lord (or Way Beyond the Blue)
submitted by Pam Duncan-Pierce

I’ve got a home in glory land that outshines the sun (HALLELUJAH!)
I’ve got a home in glory land that outshines the sun (HALLELUJAH!)
I’ve got a home in glory land that outshines the sun-way beyond the blue

Chrous:
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me.r> Do Lord, oh do Lord, oh do remember me.
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me-way beyond the blue.

Additional Verse:
I took Jesus as my Savior, You take Him too.
I took Jesus as my Savior, You take Him too.
I took Jesus as my Savior, You take Him too,
Yes He’s Calling you.

I am A C-H-R-I-S-T-I-A-N

Sing this song slowly at first, then pick up speed and make it a competition to see who can spell it out the fastest. You can also use sign language spelling. Submitted by fellow teacher Tina Carter.

I am a C C-H-R-I-S-T-I-A-N
And I have C-H-R-I-S-T
In my H-E-A-R-T
And I will L-I-V-E E-T-E-R-N-A-L-L-Y!

I Love God
submitted by Candace

I love God, (clap, clap)
I love Jesus, (clap, clap)
I am a Christian, that is why I worship God (clap, clap)!

The Perfect Ten
submitted by Jamlee

‘Neath a cloud of fire and smoke
The mighty voice of thunder spoke
as God descended to the mountain top

High upon Mt. Sinai
He gave the rules we should live by
as God gave out the “shalts” and “thou shalt nots.”

Number one, we’ve just begin, God should be first in your life
Number two, the idol rule those graven images aren’t nice
Number three, God’s name should be never spoken in jest
Number four, the Sabbath’s for our worship and for rest
Number five, we all should strive to honor Father and Mother

Number six, don’t get your kicks from killing one another
Number seven, life is heaven when you’re true to your mate
Number eight, don’t steal and break these rules for goodness sake
Number nine, don’t be the kind who goes around telling lies
Number ten, don’t covet when you see your neighbor’s house or wife

That’s the list and God insists
we stay away from these sins
That is why we memorize commandments one through ten.

The perfect ten, the perfect ten
They’re just as true as they were way back when

God gave the
The perfect ten, the perfect ten
Let’s sing them once again.

The perfect ten, the perfect ten
God gave the perfect ten

One two three four five six seven eight nine
The perfect tennnnnn

lyrics:
నోవా తాత ఒక ఓడ కట్టెను -ఆహా హ హ
ఆ ఓడ లోన రెండు కుక్కలు ఉండెను -ఆహా హ హ
ఇక్కడ భావ్ అక్కడ భావ్ -ఎక్కడచుసిన భావ్ భావ్ భావ్
నోవా తాత ఒక ఓడ కట్టెను -ఆహా హ హ
ఆ ఓడ లోన రెండుపిల్లులు ఉండెను -ఆహా హ హ
ఇక్కడ మ్యావ్ అక్కడ మ్యావ్ -ఎక్కడచుసిన మ్యావ్ మ్యావ్ మ్యావ్
నోవా తాత ఒక ఓడ కట్టెను -ఆహా హ హ
ఆ ఓడ లోన రెండు బాతులు ఉండెను -ఆహా హ హ
ఇక్కడ బ్యాక్ అక్కడ బ్యాక్ -ఎక్కడచుసిన బ్యాక్ బ్యాక్ బ్యాక్
నోవా తాత ఒక ఓడ కట్టెను -ఆహా హ హ
ఆ ఓడ లోన రెండు కాకులు ఉండెను -ఆహా హ హ
ఇక్కడ కావ్ అక్కడ కావ్ఎ-క్కడచుసిన కావ్ కావ్ కావ్

చక్క చక్కని లోకంబె -ఏక్కడ చూసిన అందంబే “2 “
ప్రతి వస్తువు దేవుని కార్యంబె “చక్క “
1 .మల్లె గులాబీ లిల్లీ పూలు- బంతి తామర చేమంతి
పరిమళ వాసనా వెదజల్లు ధరణికి అందం చేకూర్చు”2 “
2 .పెద్దపెద్ద ఏనుగులులెన్నో- చిన్నచిన్న కుందేళ్లు
ఆవులు మేకలు గొర్రెలు-దేవుడు చేసిన జంతువులు”2 “
౩.కొండలు నదులు సాంద్రములు -సూర్యచంధ్ర తారలు
స్త్రీ పురుషుని తన రూపములో -చేసెను ప్రభువు ఆదిలో”2 “

యేసుని ప్రేమ బహు కమ్మనైనది – జీవాహారం మధురాతి మధురమే
భలే భలే గుందిలే తెనేకంటే తియ్యగా
1. ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఐదువేలు తిన్నారు
ఆహా ఓహో అన్నారు. “భలే”
2.కానా పెళ్ళిలో నీళ్ళను మార్చాడు – ద్రాక్షా రసమును తాగి
ఆహా ఓహో అన్నారు . “భలే”

CHTTI CHETHULATHO SONG
MAY 06, 2017

lyrics:
చిట్టి చేతులతో చిన్నారి పాపా
బుడి బుడి నడకలతో ముద్దొచ్చే బాబు
1.వింటావా వింటావా యేసుని స్వరము వింటావా
తీస్తావా తీస్తావా యేసుకు తలుపు తీస్తావా “చిట్టి”
2.మంచుకు తడిసిన తలతో-గాయం పొందిన చేతితో

తలుపు తట్టగా ప్రేమతో పిలువగా- రమ్మని తలుపు తీస్తావా “చిట్టి”

Yo yo yo yo Yona Sunday School song lyrics
(యో యో యో యో యోనా! పారిపోవద్దు కన్నా!
యో యో యో యో యోనా! వెనుతిరుగవా బుజ్జి కన్నా!) /2/
(యెహోవ సన్నిధినుండి పారిపోవద్దు పారిపోవద్దు!
దేవుని చిత్తం మరచి పారిపోవద్దు పారిపోవద్దు!) /2/
యో యో యో యో యోనా! పంపంపంపం కన్నా!
యో యో యో యో యోనా! పంపంపంపం కన్నా!
​1. నశించిపోతుంది నినెవె నా మాట విని చెప్పవా నీవే /2/
నో నో నో నో అన్నాడు తర్షీషుకు తప్పించుకెళ్ళాడు /2/
(యెహోవ సన్నిధినుండి పారిపోవద్దు పారిపోవద్దు!
దేవుని చిత్తం మరచి పారిపోవద్దు పారిపోవద్దు! ) /2/
​యో యో యో యో యోనా! పంపంపంపం కన్నా!
యో యో యో యో యోనా! పంపంపంపం కన్నా!
2. చేపకడుపులో పడగానే ప్రార్ధన ప్రారంభమాయె! /2/
సారి సారి సారి సారి అన్నాడు – నినెవె వొడ్డున పడ్డాడు /2/
(యెహోవ సన్నిధినుండి పారిపోవద్దు పారిపోవద్దు!
దేవుని చిత్తం మరచి పారిపోవద్దు పారిపోవద్దు! ) /2/
​యో యో యో యో యోనా! బుద్ధివచ్చెనా బుజ్జి కన్నా!
యో యో యో యో యోనా! బుద్ధివచ్చెనా బుజ్జి కన్నా!
Lyrics In English:
(Yo yo yo yo Yona paaripovaddu kanna!
Yo yo yo yo Yona venutirugava bujji kanna!) /2/
(Yehova sannidhi nunda paaripovaddu paaripovaddu!
Devuni chittam marchi paaripovaddu paaripovaddu! ) /2/
Yo yo yo yo Yona pam pam pam pam kanna!
Yo yo yo yo Yona pam pam pam pam kanna!
1. Nashinchipotundi nineve – Na maatavini cheppava neeve /2/
No no no no annadu – Tarsheeshuku tappinchukelladu /2/
(Yehova sannidhi nunda paaripovaddu paaripovaddu!
Devuni chittam marchi paaripovaddu paaripovaddu! ) /2/
Yo yo yo yo Yona pam pam pam pam kanna!
Yo yo yo yo Yona pam pam pam pam kanna!
2. Chepakaduplo padagane – prardhana praarambhamaye /2/
Sorry sorry sorry sorry annadu – Nineve vodduna paddadu /2/
(Yehova sannidhi nunda paaripovaddu paaripovaddu!
Devuni chittam marchi paaripovaddu paaripovaddu! ) /2/
Yo yo yo yo Yona buddhi vachhena bujji kanna!
Yo yo yo yo Yona buddhi vachhena bujji kanna!

సంతోషం పొంగింది – సంతోషం పొంగింది – సంతోషం పొంగుచున్నది
యేసు నన్ను ప్రేమించిన నాటనుండి నేటివరకు – సంతోషం పొంగుచున్నది /2/
1. దారి తప్పి తిరిగితిని – ప్రభు ప్రేమ నేను కాననైతిని /2/
ఆయన నన్ను కరుణించి – తనదు రక్తములో కడిగి /2/
జీవితమును మార్చి నిత్య జీవమిచ్చెను /2/​సంతోషం​/​
​2. నీదు పాప జీవితమును – ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకొనుము /2/
​ఆయన నిన్ను క్షమియించి – తనదు రక్తములో కడిగి /2/
జీవితమును మార్చి నిత్య జీవమిచ్చెను/2/​సంతోషం​/​
​3. ప్రభు ప్రేమ మరచితివా – లోక ఆశలందు పడిపోతివా /2/
​యేసు వైపు చూడుము – నిరీక్షణ పొందుము /2/
​సాతానుపై గొప్ప విజయమునిచ్చును /2/​సంతోషం/​
Lyrics in English:
​Santosham pongindi santosham ponginidi santosham ponguchunnadi
Yesu nannu preminchina naatanundi netivaraku – santosham ponguchunnadi
1. Daari tappi tirigitini – Prabhu prema menu kaananaitini /2/
Aayana nannu karuninchi – Tanadu rakthamulo kadigi /2/
Jeevitamunu maarchi – Nitya ​​jeevamichhunu /2/Santosham/
2. Needu paapa jeevitamunu – Prabhu sannidhilo voppukonumu /2/
Sayana ninni kshamiyinchi – Tanadu rakthamulo kadigi /2/
Jeevitamunu maarchi nitty jeevamichhenu /2/Santosham/
3. Prabhu​ prema marachitivaa – Loka aashanandu padipotivaa /2/
Yesu vaipu chudumu – Nereekshana pondumu //2/
Saataanupai goppa vijayamunichhunu /2/Santosham/​

యేసుని ప్రేమ బహు కమ్మనైనది – జీవాహారం మధురాతి మధురమే
భలే భలే గుందిలే తెనేకంటే తియ్యగా
1. ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఐదువేలు తిన్నారు
ఆహా ఓహో అన్నారు /భలే/
2. కానా పెళ్ళిలో నీళ్ళను మార్చాడు – ద్రాక్షా రసమును తాగి
ఆహా ఓహో అన్నారు
/భలే/
Lyrics in English:
Yesuni Prema bahu kammanainadi – Jeevahaaram madhuraatimadhurame
Bhale bhalegundile – Tenekante tiyyaga /2/yesuni/
1.Idu rottelu redu chinni chepalu – Iduvelu tinnaru
Aaha oho annaru /2/bhale/
2.Kaana pellilo beellanu maarchaadu – Draakshaa rasamunu tragi
Aaha oho annaru /2/bhale/

Udaya kalamu sunday school song lyrics
ఉదయ కాలము మధ్యహాన్నము సాయంకాలము చీకటివేళలో /2/
చింతలేదు,బాధలేదు, భయములేదులే
యేసువున్నాడు నాలో యేసువున్నాడు /2/
లోకమునకు వెలుగైన ఆయేసే దారి చూపును
చింతలేదు,బాధలేదు, భయములేదులే
యేసువున్నాడు నాలో యేసువున్నాడు /2/
ఆహఆహహ .. ఉహుఉహుహు..
ఏహెహెహెహె.. ఓహోహోహోహో.. /2/
Lyrics in English:
Vudaya kaalamu, madhyahaanamu, saayankaalamu, cheekativelelo /2/
Chinta ledu, baadha ledu, bhayamuledule!
Yesu vunnaadu naalo Yesu vunnadu /2/
Lokamunaku velugaina aa Yese daarichupunu /2/
Chinta ledu, baadha ledu, bhayamuledule!
Yesu vunnaadu naalo Yesu vunnadu /2/
Aha hahaha.. Vuhuhuhuhu..
Yehehehehe.. Ohohohoho… /2/

TV lo prema chinnaboyindi song lyrics
(టివి లో ప్రేమ చిన్నబోయింది !
సినిమాలో ప్రేమ తెల్లబోయింది! ) X /2/
కలువరిలో ప్రేమ వెలిగిపోయింది! /2/
దానిముందు లోకం ప్రేమ వెలసిపోయింది /2/
ఏప్రేమ కావాలి నీకు ఏప్రేమ కావాలి? /2/
Lyrics in English:
(TV lo prema chinnaboyindi !
Cinimalo prema Tellaboyindi ! ) X /2/
Kaluvarilo prema Veligipoyindi ! /2/
Daanimundi lokamprema velasipoyindi /2/
Yeprema kaavaali neeku? Yeprema kaavaali? /2/

కోరస్ : హొయ్ ల హొయ్ హొయ్ ల – హొయ్ ల హొయ్ ల హొయ్ హొయ్ ల
పల్లవి: సారెపతు ఊరిలో ఒక విధవరాలు ఉండెను /2/
కరువు కాలమొచ్చేను – బ్రతుకే కష్టమాయెను /2/
కట్టెలు ఏరుచుండెను – చిత్రం అక్కడ జరిగెను
అరె చిత్రం అక్కడ జరిగెను /కోరస్/
1. తొట్టిలో కొంచెమే పిండి వుంది ..!
బుడ్డిలో కొంచెమే నూనె వుంది ! /2/
రొట్టెలురెండు చేసుకుని – తిందామంటూ తలచుకొని /కోరస్/
2. కరువులో ఏలీయా అచటికొచ్చెను – రొట్టెలు చేసి తెమ్మనెను /2/
నో నో అనక పోయెను రొట్టెలు ఏలీయా కిచ్చెను
ఆశీర్వాదం పొందెను – కరువులో హాయిగ బ్రతికెను /కోరస్/పల్లవి/
Lyrics in English:
Chorus: ” Hoi la hoi hoi la – hoi la hoi la hoi hoi la”
Saarepatu vurilo oka vidhavaraalu vundenu /2/
Karuvu kaalamochhenu – Bratuke kashtamaayenu /2/
Kattelu yeruchundenu – Chitram akkada jarigenu
Are chitram akkada jarigenu / Chorus/
1. Tottilo koncheme pindi vundi..!
Buddilo koncheme nune vundi ! /2/
Rottelu rendu chesukoni – Tindaamantu talachukoni /Chorus/
2. Karuvulo Eliah achatikochhenu – Rottelu chesi temmanenu /2/
No no anaka poyenu – Rottelu Eliah kichhenu
Aheerwaadam pondenu – Karuvulo haayiga bratikenu / Chorus/Saarepatu/

Pillalam Yesu kishtulam song lyrics
పిల్లలం యేసు బిడ్డలం – పిల్లలం యేసు కిష్టులం /2/
మా ఆటా మా పాట మా దేహమంతా – మా శక్తి మా యుక్తి మా బలమంతా /2/
యేసు నీ… కే – జీసస్ యు… ఆర్ మై గాడ్
పిల్లలం యేసు బిడ్డలం – పిల్లలం యేసు కిష్టులం /2/
మా మాట మా నడక మా తలపంతా – మా ధనము మా ఘనము మా సర్వమంతా /2/
యేసు నీ… కే – జీసస్ యు… ఆర్ మై గాడ్
Lyrics in English:
Pillalam Yesu biddalam – Pillalam Yesu kishtulam /2/
Maa ata maa paata maa dehamanta – Maa shakthi maa yukthi maa balamantaa /2/
Yesu neeke – Jesus you… are my God
Pillalam Yesu biddalam – Pillalam Yesu kishtulam /2/
Maa maata maa nadaka maa talapanta – Maa dhanamu maa ghanamu maa sarvamantaa /2/
Yesu neeke – Jesus you… are my God

నోవహు వోడను త్వరగ చేయుము
లోబడెను ఆ భక్తుడు కట్టెను వోడను స్వయముగా
కట్టెను వోడను టక్ టక్ టక్
హోరున కురిసెను మహా వర్షం
వరదలు పొంగెను పైపైకి
కేకలు వేసెను జనులెల్ల
నోవా నోవా తలుపుతియ్ తలుపుతియ్
దేవుడే వోడ తలుపు బిగించెను
నశించిరి లోబడని ప్రజలు
రక్షణ వోడ క్రీస్తు యేసే
తడవు చేయక రమ్ము నేడే
పిలచుచునాడు అందరిని
రక్షణ వోడ లోపలికి
తడవు చేయక రమ్ము నేడే
Lyrics in English:
Novahu twaraga vodanu cheyumu
Lobadenu aa bhaktudu
Kattenu vodanu swayamuga
Kattenu vodanu tak tak tak
Horuna kurisenu maha varsham
Varadalu pongenu paiapiki
Kekalu vesenu janulella
Nova! Nova! Taluputiy! Taluputiy!
Devude voda talupu biginchenu
Nasinchiri lobadani prajalu
Rakshana voda Krestu Yese
Tadavu cheyaka rammu nede
Pilachuchunnadu andarini
Rakshana voda lopaliki
Tadavu cheyaka rammu nede

నేను లోపల బయట పైన క్రింద ఎప్పుడు సంతోషం /3/
యేసు నాలో వచ్చెను నా పాపం కడిగెను
నేను లోపల బయట పైన క్రింద ఎప్పుడు సంతోషం
(repeat the whole song 3 times first very slow, then medium and fast)
Lyrics in English
Nenu lopala bayata paina krinda yeppudu santosham /3/
Yesu naalo vachhenu – Naa paapam kadigenu
Nenu lopala bayata paina krinda yeppudu santosham
(repeat the whole song 3 times first very slow, then medium and fast)
Search …
Recent Posts and Pages
Recent posts and Pages
Yesayya naakantu yevaru lerayaa song Chords
Yesayya naakantu yevaru lerayaa song Chords

నీ విశ్వాస నావలో యేసు వున్నాడా? -ఆయన కూర్చున్న నావలో నీవు వున్నావ? /2/
/అ.ప./
తెలుసుకొనుము ఓమనసా తెలుసుకొనుము! /2/
ఇదే అనుకూల సమయము యేసుద్వార /2/
1. పాప లోకంలో! పాప లోకంలో– యేసు తప్ప దేవుడున్నాడా?
మన పాపాలు క్షమియించే దేవుడున్నాడా? /నీ విశ్వాస/
2. ఆహా పరలోకం! ఓహో పరలోకం మనకు యిచ్చే యేసువుండగా!
పాపాన్నే విడిచిపెట్టు యేసు ముందర /నీ విశ్వాస/
Lyrics in English:
Nee viswasa navalo Yesu vunnada?
Aayana kurchunna naavalo neevu vunnava? /2/
Bridge:
Telisikonumu o manasa telusukonumu /2/
Ide anukula samayam Yesu dwara /2/Nee/
1.Paapa lokamlo! Paapa lokamlo – Yesu tappa devudunnaada?
Mana paapaalu kshamiyinche – Devudunnada? /Bridge/
2.Aaha paralokam! oho Paralokam!- manaku ichhe Yesu vundaga!
Paapaanne vidichipettu – Yesu mundara /Bridge/

నక్కి నక్కి వచ్చినాడు జక్కయ్య! జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య !
మేడిచెట్టు ఎక్కుతూ జారినాడు జక్కయ్య! జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య !
జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య !
1.(అలసిపోయి కొమ్మమీద వాలినాడు
యేసుకొరకు ఎదురు చూచినాడు) ​ /2/
జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య ! జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య !​ /నక్కి నక్కి ​/​
2.(కన్నులెత్తి చూచినాడు యేసయ్య
కిందకు దిగి రమ్మన్నాడేసయ్య) /2/
పరుగున దిగి వచ్చినాడు జక్కయ్య /2/
యేసయ్యను చేర్చుకునే జక్కయ్య /2/
జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య ! జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య !​ /2/
Lyrics in English:
Nakki Nakki vachhinaadu Jakkayya! Jakkayya potti Jakkayya!
Medi chettu yekkutu jaarinaadu Jakkayya! Jakkayya potti Jakkayya!
Jakkayya potti Jakkayya!
1. (Alasipoyi kommameeda vaalinaadu
Yesukoraku Yeduru chuchinaadu) X /2/
Jakkayya potti Jakkayya! Jakkayya potti Jakkayya! /Nakki Nakki/
2. (Kannuletti chuchinaadu Yesayya
Kindaku digirammannaadesayya) X /2/
Paruguna digi vachhinaadu Jakkayya /2/
Yesayyanu cherchukune Jakkayaa /2/
Jakkayya potti Jakkayya! Jakkayya potti Jakkayya! /2/
this song on below link:

నాకొక స్నేహితుడున్నాడు – నేనున్నాను భయపడకన్నాడు /2/
ఆయనే యేసు – నాప్రియ యేసు /2/
1. ​ఆపద వేళల్లో నా వెంట ఉంటాడు
నాఆనందంలో పాలుపంచుకొంటాడు /2/ఆయనే/
2. నాపాపం కొరకు ఆ సిల్వ మోసాడు
తన ప్రాణంనిచ్చి నాకు జీవం పోశాడు /2/ఆయనే/
3. నేనేది అడిగిన తనువెంటనే ఇస్తాడు
చెదిరిపోకుండా తను కావలి కాస్తాడు /2/ఆయనే/
Lyrics in English
Naakoka Snehitudunnadu – Nenunnanu bhayapadakanaadu /2/
Aayane Yesu – Naa priya yesu /2/
1. Aapada Velallo naa venta vuntaadu
Naa aanandamlo paalupanchukontaadu /2/aayane/
2. Naapaapam koraku aa silva mosaadu
Tana praanam icchi naaku jeevam posaadu /2/aayane/
3. Nenedi adiginaa tanu ventane istaadu
Chedari pokundaa tanu kaavali kaastaadu /2/aayane

Naakai yesu kattenu
నాకై యేసు కట్టెను సుందరముబంగారిల్లు
కన్నీరును కలతలు లేవు – యుగయుగముల పరమానందం /2/
1. సుర్యచంద్రులుండరు – రాత్రింపగలందుండవు /2/
ప్రభు యేసే ప్రకాశించున్ – ఆ వెలుగులో నేను నడచెదను /2/నాకై యేసు/
2. జీవ వృక్షమందుండు – జీవ మకుటమందుండు /2/
ఆకలి లేదు దాహము లేదు – తిని త్రాగుట అందుండదు /2/నాకై యేసు/
Song Lyrics in English:
Naakai Yesu kattenu – Sundaramu bangaarillu
Kanneerunu Kalatalu levu – Yugayugamula paramaanandam /2/
1.Suryachandrulundaru – Raatrimbagalandundavu
Prabhu Yese prakaasinchun – Aa velugulo nenu nadachedanu /2/Naakai/
2.Jeeva vrukshamandundu – Jeevamakuta mandundu /2/
Aakali ledu daahamu ledu – Tini traaguta andundadu /2/Naakai/

కోడి కూయు వేళ పరుగులెత్తెదం – బైబిల్ చేతపట్టుకుని సండేస్కూలుకు /2/
జూమ్ లలా ఉ…. జూమ్ లలా ఉ…. /2/
1. కమ్మనైన మాటలు ఎన్నో ఉంటాయి
తీయనైన పాటలు ఎన్నెన్నో వస్తాయి /2/
అక్క అన్న తమ్ముడు చెల్లి …
మనం కలసిపోదామా… యేసుని చెంతకు మనం కలసిపోదామా…
కోడి కూయు వేళ పరుగులెత్తెదం – బైబిల్ చేతపట్టుకుని సండేస్కూలుకు /2/
జూమ్ లలా ఉ…. జూమ్ లలా ఉ…. /2/
2. కొత్త కొత్త కధలు ఎన్నో చెబుతారు
బైబిల్ వాక్యములు మరెన్నో నేర్పిస్తారు /2/
అక్క అన్న తమ్ముడు చెల్లి …
మనం కలసిపోదామా… యేసుని చెంతకు మనం కలసిపోదామా…
కోడి కూయు వేళ పరుగులెత్తెదం – బైబిల్ చేతపట్టుకుని సండేస్కూలుకు /2/
జూమ్ లలా ఉ…. జూమ్ లలా ఉ…. /2/
జూమ్ లలా ఉ…. జూమ్ లలా ఉ…. /2/
జూమ్ లలా ఉ…. జూమ్ లలా ఉ…. /2/
Lyrics in English:
Kodi kuyu vela parugulettedam – Bible chetapattukuni Sunday schooluku /2/
Jhoom lala u….. Jhoom lala u…../2/
1. Kammanaina maatalu yenno vuntaayi
Teeyanaina paatalu yennenno vastaayi /2/
Akka anna tammudu chili…
Manam kalasipodama… Yesuni chentaku Manam kalasipodamaa…
Kodi kuyu vela parugulettedam – Bible chetapattukuni Sunday schooluku /2/
Jhoom lala u….. Jhoom lala u…../2/
2. Kotta kotta kadhalu yenno chebutaaru
Bible vaakyamulu marenno nerpistaaru /2/
Akka anna tammudu chili…
Manam kalasipodama… Yesuni chentaku Manam kalasipodamaa…
Kodi kuyu vela parugulettedam – Bible chetapattukuni Sunday schooluku /2/
Jhoom lala u….. Jhoom lala u…../2/
Jhoom lala u….. Jhoom lala u…../2/
Jhoom lala u….. Jhoom lala u…../2/

Keertintunu aaraadhintunu children song lyrics in Telugu and English
లాలల లాలల లాలల లలల
కీర్తింతును ఆరాధింతున్ నీ నామమును నే మహిమపరతును //2//
మా సృష్టికర్తవు నీవేనని ఆధారభుతుడా నీవేనని
మాపాప రక్షణ నీవేనని రానున్న రారాజు నీవేనని //2// //కీర్తింతును //
Laalala laalaala laalala lalala
Keerthintunu Aaraadhintunu Nee naamamunune mahimaparatunu /2/
Maa srusti karthavu neevenani Aaadhaarabhutuda neevenani
Maa paapa rakshana neevenani – Raanunna raaraaju neevenani /2/keertintunu/

ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు – ఐదు వేల పీపుల్స్ కి పంచిపెట్టారు /2/
చెప్పలేను బాబోయ్ ప్రభు గొప్పతనాలు – నేను చెప్పలేను బాబోయ్ ప్రభు గొప్పతనాలు /2/
చెప్పి చెప్పి చేస్తాడు చిత్రమైన పనులెన్నో /2/ చెప్పలేను/
2. కానానులో పెండ్లివిందులో వాటర్ని వైన్ గా మార్చివేసాడు /2/చెప్పలేను/
Lyrics in English:
Idu Rottelu rendu chinni chepalu – Idu vela peopleski panchipettaru /2/
Cheppalenu baaboy prabhu goppatanaalu – Nenu cheppalenu baaboy Prabhu goppatanaalu /2/
Cheppi cheppi chestaadu – Chitramaina panulenno /2/cheppalenu/
2.Kaanaanulo pendlivindulo – waterni winugaa maarchivesaadu /2/cheppalenu/

This is the day
This is the day
That the Lord has made
That the Lord has made
We will rejoice
We will rejoice
And be glad in it
And be glad in it
This is the day that the Lord has made
We will rejoice and be glad in it
This is the day
This is the day
That the Lord has made.
God
Glory to the King of kings

ఫేస్ బుక్ , యూట్యూబ్ ఏదైనా కాని – నీ ఆత్మకు మేలుకై వాడుకోమని
వాట్సాప్ మెసెంజర్ ఏదైనా కాని – దేవుని మహిమకై వాడుకోమని
నీ చెవిలో… అరచి చెప్పనా – రిమైండర్ లా…. గుర్తు చేయనా
ఓ అన్న ఓ అక్క ఓ తమ్మీ ఓ చెల్లి అంటు రిక్వెస్ట్ చెయ్యనా
యేసయ్య ప్రేమను మించిందేమి లేదంటు చాటిచెప్పనా
మండే ట్యూస్ డే ఏ రోజైనా కానీ – దేవుని సన్నిధిని వదలవద్దని
సమ్మర్ వింటర్ ఏదైనా కానీ – దేవుని పనికై ముందుండాలని
నీ చెవిలో… అరచి చెప్పనా – రిమైండర్ లా…. గుర్తు చేయనా
ఓ అంకుల్ ఓ ఆంటీ ఓ తమ్మీ ఓ చెల్లి అంటు రిక్వెస్ట్ చెయ్యనా
యేసయ్య ప్రేమను మించిందేమి లేదంటు చాటిచెప్పనా
కోపం ఆనందం ఏదైనా కాని – దేవుని ప్రేమను మరువవద్దని
ఫీవర్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఏదైనా కాని – దేవుని స్తుతించడం మానవద్దని
నీ చెవిలో…. అరచి చెప్పనా – రిమైండర్ లా…. గుర్తు చేయనా
ఓ అన్న ఓ అక్క ఓ తమ్మీ ఓ చెల్లి అంటు రిక్వెస్ట్ చెయ్యనా
యేసయ్య ప్రేమను మించిందేమి లేదంటు చాటిచెప్పనా
చాటిచెప్పనా .. చాటిచెప్పనా …
Lyrics in English:
Facebook Youtube edaina kaani – Nee atmaku melukai vaadukomani
Watsapp messenger edaina kaani – Devuni mahimakai vaadukomani
Nee chevilo… arachi cheppanaa.. – Reminder la… gurthu cheyyana…
O anna O akka O tammi O chelli antu request cheyyana
Yesayya premanu minchindemi ledantu chaati cheppana
Monday Tuesday ye rojaina kaani – Devuni sannidhini vadalavaddani
Summer winter edaina kaani – Devuni panikai mundundaalani
Nee chevilo… arachi cheppanaa.. – Reminder la… gurthu cheyyana…
O Uncle O aunty O tammi O chelli antu request cheyyana
Yesayya premanu minchindemi ledantu chaati cheppana
Kopam aanandam edaina kaani – Devuni premanu maruvavaddani
Fever cough and cold edaina kaani – Devuni stuinchadam maanavaddani
Nee chevilo… arachi cheppanaa.. – Reminder la… gurthu cheyyana…
O anna O akka O tammi O chelli antu request cheyyana
Yesayya premanu minchindemi ledantu chaati cheppana
Chaati cheppana… chaati cheppana…

(డింగ్ డింగ్ డింగ్ ఎద్దుల బండి
క్లింగ్ క్లింగ్ క్లింగ్ సైకిల్ బండి
పోమ్ పోమ్ పోమ్ మోటరు బండి
హల్లెలూయ హల్లెలూయ రక్షణ బండి (2) ) (2)
ఏబండి కావాలి బాలలు ఏ బండి ఎక్కాలి బాలికలు
యేసయ్యే మార్గము యేసయ్యే సత్యము యేసయ్యే నడుపును జీవపు బండి

{ Ding ding ding Yeddulabandi – cling cling cling sykilu bandi
pom pom pom motaru bandi – Halleluya Halleluya rakshana bandi (2) } (2)
Ye bandi kaavaali baalalu – Ye bandi yekkali baalikalu
Yesayye maargamu – Yesayye satyamu – Yesayye nadupunu jeevapu bandi

ధింతక్కు ధింతక్కు ధింతక్కు తయ్యారె /2/
ఏటిలోన గులకరాళ్ళు ఐదు ఏరెను
ధింతక్కు ధింతక్కు ధింతక్కు తయ్యారె /2/
వడిసెలోన ఒకటిపెట్టి త్వరగ తిప్పెను
ధింతక్కు ధింతక్కు ధింతక్కు తయ్యారె /2/
స్పీడు పెంచెను సూపర్ స్పీడు పెంచెను
యెహొవాదె యుద్ధమని రాయి విసిరెను
శత్రువైన గొల్యాతు కుప్ప కూలెను /ధింతక్కు/

చిన్ని మనసుతో నిన్ను ఆరాధింతును – చిన్ని బిడ్డనేసయ్యా స్వీకరించుము
నీవే నా ప్రాణము నీవే నాధ్యానము – నీవే నాధ్యానము – నీవే నాధ్యానము
1. తండ్రి మాటను ధిక్కరించక – తలవంచిన ఇస్సాకు వోలె
(విధేయతను నేర్పించుము – వినయముగల మనసివ్వుము) /2/
వినయముగల మనసివ్వుము- వినయముగల మనసివ్వుము/చిన్ని/
2. తల్లి మాటను దిక్కరించక – తలవంచిన సమూయేలు వోలె
పరిచర్యను చేయుటకు – నీ స్వరమును నేవినుటకు
నీ స్వరమును నేవినుటకు – నీ స్వరమును నేవినుటకు/చిన్ని/
3. తల్లి ప్రేమకన్నా – తండ్రి ప్రేమ కన్నా – నీ ప్రేమ శ్రేష్టమైనది
నీ ప్రేమలో నిలిచెదను – నీప్రేమలో సాగెదను
నీ సాక్షిగా బ్రతికెదను /చిన్ని/
Lyrics in English
Chinni manasuto ninnu aaraadhintunu – Chinni biddanesayya sweekarinchumu
Neeve naa praanamu – neve naa dhyaanamu – neve naa dhyaanamu – neve naa dhyaanamu
1.Tandri maatanu dhikkarinchaka – Tala vanchina Isaaku vole
(Vidheyatanu nerpinchumu – Vinayamugala manasivvumu) /2/
Vinayamugala manasivvumu – Vinayamugala manasivvumu.. /Chinni/
2.Talli maatanu dhikkarinchaka – Talavanchina Samuyeluvole
(Paricharyanu cheyutaku – Nee swaramunu nevinutaku ) /2/
Nee swaramunu nevinutaku – Nee swaramunu nevinutaku.. /Chinni/
3. Talli premakanna – Tandri premakanna – Nee prema sreshtamainadi
(Neepremalo nilichedanu – Neepremalo saagedanu) /2/
Neesaakshiga bratikedanu .. /Chinni/

చిన్ని చిన్ని తమ్ముడు చిట్టి చెల్లెలు /2/
యేసయ్య ఎవరో తెలుసా నీకు – ఆ యేసయ్య ఎవరో తెలుసా నీకు
1. పాపులను రక్షించగా – ఈ భువికి యెతెంచెగా
నిన్ను నన్ను రక్షింప మరియమ్మ గర్భాన ఉదయించెగా /చిన్ని/
2. యేసయ్య నే నమ్మిన – నీహృదయమర్పించిన
విలువైన రక్షణ పరలోక భాగ్యము నీకిచ్చును /చిన్ని/
Chinni chinni tammudu chitti chellelu /2/
Yesayya yevaro telusa neeku – Aa Yesayya yevaro telusa neeku
1. Paapulanu rakshinchagaa – Yee bhuviki yetenchegaa..
Ninnu nannu rakshimpa – Mariyamma garbhaana vudayinchega /Chinni/
2.Yesayyane naming – Nee hrudaya marpinchina
Viluvaina rakshana – Paraloka bhaagyamu neekichhunu /chinni/

చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? /2/
first వినాలి next నమ్మాలి
చెవులు ఉంటే తప్పక నీవు వినాలి /2/
చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా /2/
విను ఇదే ఆఫర్ వినకపోతే డెంజర్!
యేసు మా..ట వింటే నీవు బతుకుతావు
యేసు మాట వింటే నీవు బతుకుతావు..
చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? /2/
1.సాతాను మాటలా దేవుని మాటలా?
ఏది వింటావు? ఏది చేస్తావు ?
కాకి విన్నది చేప విన్నది గాడిద విన్నది సృష్ఠి విన్నది /2/
యేసయ్య విన్నడు ప్రాణం పెట్టాడు
వింటేనే రక్షణ యేసు కర్పణ… /చెవులు/
2. friends మాటలా parents మాటలా?
ఏది వింటావు? ఏది చేస్తావు?
భూతు మాటలా సినిమా పాటలా
వద్దు బాబోయ్ దురద చెవులు /2/
దేవుని మాటలు వినే చెవులు ఉండాలని
బైబిల్లో మన కోసమే వ్రాయబడినది… /చెవులు/
Lyrics in English:
Chevulu vunnaya vine Chevulu vunnaya?
First venali next nammali /2/
Chevulu vunte tappaka neevu vinaali /2/
Chevulu vunnaya vine chevulu vunnaya?
Vinu ide offer vinakapote danger
Yesu maata vinte neevu bratukutaavu !
Yesu maata vinte neevu bratukutaavu… !
Chevulu vunnaya vine chevulu vunnaya?
1.Sataanu maatala? Devuni maatala?
Yedi vintavu? Yedi chestavu?
Kaaki vinnadi, chepa vinnadu,
Gaadida vinnadi, stusti vinnadi/2/
Yesayya vinnadu praanam prettaadu!
Vintene rakshana Yesukarpana.. /Chevulu/
2. Friends maatala? Parents maatala?
Yedi vintavu? Yedi chestavu?
Butu matala, cinima paatala,
Vaddu baaboy durada chevulu!
Devuni maatalu vine chevulu vundalani
Bible lo manakosame vrayabadindi… /Chevulu/

చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను యేసు ప్రియ బిడ్డను /2/
సంతసముగ సాగిపోయెదన్ /2/ – చెంత యేసు నాతో ఉండగా /2/
చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను యేసు ప్రియ బిడ్డను /2/
1. ముళ్లపొదలతో నేను నడచి వెళ్లినా – తోడేళ్ళ మధ్యలో సంచరించిన /2/
తొట్రిల్లను నేను చింతించను /2/
తోడుగా యేసు నాతో ఉండగా /2/
చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను యేసు ప్రియ బిడ్డను /2/
2. పచ్చికగల చోటికి నన్ను నడుపును – శాంత జలముతో నన్ను తృప్తి పరచును /2/
నా కాపరి నా ప్రియుడేసుడే /2/
చిరకాలము నన్ను కాయును /2/
Lyrics in English:
Chinna chinna gorre pillanu – Yesu priya biddanu /2/
Santasamuga saagipoyedan /2/ – Cheta Yesu naato vundagaa /2/
Chinna chinna gorre pillanu – Yesu priya biddanu /2/
1. Mullapodalalo nenu nadachivellinaa – Todella madhyalo sancharinchina /2/
Totrillanu nenu chintinchanu /2/
Todugaa Yesu naato vundagaa /2/
Chinna chinna gorre pillanu – Yesu priya biddanu /2/
2. Pachhikagala chotiki nannu nadupunu – Santa jalamuto nannu trupti parachinu /2/
Naa kaapari naa priya Yesude /2/
Chirakaalamu nannu kaayunu /2/

దవాలి చదవాలి వాక్యం చదవాలి
ప్రతిరోజూ చదువుతు ఉండాలి /2/
చెయ్యాలి చెయ్యాలి ప్రార్ధన చెయ్యాలి
ప్రతిఉదయం యేసుకు చెప్పాలి /2/
ఎదగాలి ఎదగాలి యేసులో ఎదగాలి
సర్వస్వం యేసై ఉండాలి /2/
చేరాలి చేరాలి పరమును చేరాలి
ఎల్లప్పుడు యేసుతో ఉండాలి /2/
Lyrics in English
Chadavaali chadavaali vaakyam chadavaali
Pratiroju chaduvutu vundaali /2/
Cheyaali cheyyaali praardhana cheyyaali
Prativudayam Yesuku cheppaali /2/
Yedagaali yedagaali Yesulo yedagaali
Sarvaswam Yesi vundaali /2/
Cheraali cheraali pramunu cheraali
Yellappudu Yesuto vundaali /2/

Hope you enjoyed this article. Please share new and updated Sunday school songs with us by commenting us in the comment section below for the glory ood.

పరమ జీవము నాకు నివ్వ Lyrics Chords Telugu Christian Songs PARAMAJEEVAMU

Parama Jeevamu Naaku Nivva Lyrics Chords Telugu Christian Songs

Lyrics Chords Telugu Christian Songs – Parama Jeevamu naaku nivva Thirigi lechenu nathonunda

పరమ జీవము నాకు నివ్వ
తిరిగి లేచెను నాతో నుండ
నిరంతరము నన్ను నడిపించును
మరల వచ్చి యేసు కొని పోవును

యేసు చాలును – యేసు చాలును
యే సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

సాతాను శోధనలధికమైన
సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను
లోకము శరీరము లాగినను
లోబడక నేను వెళ్ళెదను ||యేసు||

పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్
శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్
మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును ||యేసు||

నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను
శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము
విరోధివలె నన్ను విడచినను ||యేసు||

Parama Jeevamu Naaku Nivva – English Lyrics – Telugu Christian Songs

Parama Jeevamu Naaku Nivva
Thirigi Lechenu Naatho Nunda
Nirantharamu Nannu Nadipinchunu
Marala Vachchi Yesu Konipovunu

Yesu Chaalunu – Yesu Chaalunu
Ae Samayamaina Ae Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Saathaanu Shodhanaladhikamaina
Sommasillaka Saagi Velledanu
Lokamu Shareeramu Laaginanu
Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

Pachchika Bayalulo Parundajeyun
Shaanthi Jalamu Chentha Nadipinchunu
Anishamu Praanamu Thrupthi Parachun
Marana Loyalo Nannu Kaapaadunu ||Yesu||

Narulellaru Nannu Vidichinanu
Shareeramu Kulli Krushinchinanu
Harinchinan Naa Aishwaryamu
Virodhivale Nannu Vidachinanu ||Yesu||

Parama Jeevamu Naaku Nivva Lyrics Chords Telugu Christian Songs

 

Parama Jeevamu Naaku Nivva MUSIC Chords

 

G C D G
Parama Jeevamu Naaku Nivva – Thirigi Lechenu Naato Nunda
G C D G
Nirantaramu Nanu Nadipinchunu – Marala Vachchi Yesu Konipovunu
G C Am D
Yesu Chaalunu Hallelujah – Yesu Chaalunu Hallelujah
G C D G D G
Ye Samayamaina Ye Sthitikaina – Naa Jeevitamulo Yesu Chaalunu

G C D G
Saatanu Shodhana Adhikamaina – Sommasillaka Saagi Velledanu
G C D G
Lokamu Shareeramu Laaginanu – Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

G C D G
Pachika Bayalulo Parundacheyun – Shanti Jalamu Chenta Nadipinchunu
G C D G
Anisamu Praanamu Truptiparachun – Marana Loyalo Nanu Kaapaadunu ||Yesu||

G C D G
Narulellaru Nanu Vidichinanu – Shareeramu Kulli Krsunchinanu
G C D G
Harinchinanu Naa Aisvaryamu – Virodhivale Nanu Vidachinanu ||Yesu||

Strumming: D D U D U D U D

Parama Jeevamu Naaku Nivva Chords for Guitar Keyboard

G C D D7
పరమ జీవము నాకునివ్వ – తిరిగి లేచెను నాతోనుండ
G C D D7 G
నిరంతరము నన్ను నడిపించును- మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును
G C/D
యేసు చాలును – హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2)
G G Am
ఏ సమయమైన ఏ స్తితికైనా
D7 G D7 G
నా జీవితములోయేసు చాలును
G C D D7
1. సాతాను శోధన లధికమైన – సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్లేదను
G C D D7 G
లోకము శరీరము లాగినను – లోబడక నేను వెళ్లేదను #యేసు#
2. పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్ – శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్ – మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
౩. నరులెల్లరు నను విడచిననూ – శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము – విరోధివలె నన్ను విడచినను #యేసు#