Telugu Worship Song జీవనదిని నా హృదయములో Jeevanadini

JEEVANADHINI NA HRUDAYAMULO PRAVAHIMPA JEYUMAYA

జీవనదిని నా హృదయములో
ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)

శరీర క్రియలన్నియు
నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

బలహీన సమయములో
నీ బలము ప్రసాదించుము (2) ||జీవ నదిని||

ఎండిన ఎముకలన్నియు
తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

ఆత్మీయ వరములతో
నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

Words of worship for this song

This song is very close to my heart. when i sing this song I sing with my whole heart poured out to the lord shouting for his help in my life. Life of every person is different. We need to count our blessings Lord has given us and seek his help in every aspect. Our day filled with Lords spiritual words will make our day. Beautiful is our Lord. Lets praise him with our hands lifted towards him. Lets close our eyes , lift up your hearts to the glorious saviour as we sing this song.

మన  హృదయములో నిత్యము  ధైవరాధ న ను  మరువకుండా

నిత్యము  దేవ్ యూఎన్ఐ  స్తుతిం హుచు ఉండాలనీ  పాట రాసిన  భక్తుడు  కోరుతున్నాడు తన  పల్లవి  ద్వారా

మన  లోకానుసారమైన మన పనులు దేవునికి అయిష్టములు

వాటిని విసర్జించి దేవిని మార్గానుసారముగా జీవించాలని చెబుతున్నారు

నేను చేయలేక ఉన్న పనులు నీకు సులభముకాబట్టి , దేవ నాకు సహాయము చేయుము అనీ ఆర్ధిస్తున్నాడు

నిర్జీవముగా ఉన్న నాన్న ఊ  తిరిగి  జీవించునట్లు నాకు  సహాయము  దయ  చేయుము  తండ్రి

నీవు  చేసిన ఉపకారములలో  నేను  దేనిని మరువకుండా  ఉండునట్లు   మరియు  నిన్ను  నిత్యము  స్తుతి చుటకు

నాకు  నరేపుము నాయన

నీ ఉచితమైన   కృపాతో మమ్మును  కాపాడు తండ్రి

English lyrics for JIVANADHINI

Jeevanadini Naa Hrudayamulo
Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

Shareera Kriyalanniyu
Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

Balaheena Samayamlo
Nee Balamu Prasaadinchumu (2) ||Jeeva Nadini||

Endina Emukalanniyu
Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

Athmeeya Varamulatho
Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

English lyrics for JEEVANADHINI telugu song JEEVANADHINI christian song

POWER POINT FOR CHURCHES Telugu Worship Song జీవనదిని నా హృదయములో Jeevanadini Naa Hrudayamulo

christian telugu songs for church PPT jeevanadhini na hrudayamulo

KEYBOARD CHORDS for JEEVANADHINI CHRISTIAN SONG

D A G Em
Jeevanadini Naa Hrudayamulo
A D
Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

D Bm
Shareera Kriyalanniyu
C G D
Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||
D Bm
Balaheena Samayamulo
C G D
Nee Balamu Prasaadinchumu (2) ||Jeeva Nadini||
D Bm
Endina Emukalanniyu
C G D
Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||
D Bm
Aathmeeya Varamulatho
C G D
Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

D A G Em
జీవనదిని నా హృదయములో
ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)
D Bm
శరీర క్రియలన్నియు
C G D
నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||
D Bm
బలహీన సమయములో
C G D
నీ బలము ప్రసాదించుము (2) ||జీవ నదిని||
D Bm
ఎండిన ఎముకలన్నియు
C G D
తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||
D Bm
ఆత్మీయ వరములతో
C G D
నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

You can  find this song in many Telugu Christian Hymn books. Andhra kraistava keerthanalu, ujjeva keerthanalu, hebron patala pusthakamu, jeevana gaanaalu etc are the books you can find this. Please tell us through comments how this song helped you spiritually to grow in him better day by day. we love you . Praise the LORD.

Enni thalachina Song Lyrics Chords ఎన్ని తలచినా TAMIL

enni thalachina song lyrics

ఎన్ని తలచినా ఏది  అడిగినా Ennithalachina Telugu Lyrics

ఎన్ని తలచినా ఏది  అడిగినా
జరిగేది నీ చిత్తమే (2) ప్రభువా
నీ వాక్కుకై వేచియుంటిని
నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా

నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక
ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు (2)
అడవి పూవులే నీ ప్రేమ పొందగా (2)
నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలసి
నా హృదయం నీ కొరకై పదిలపరచితి (2)
ఆరిపోయిన నా వెలుగు దీపము (2)
వెలిగించుము నీ ప్రేమతో (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

ఆపదలు నన్ను వెన్నంటియున్నా
నా కాపరి నీవై నన్నాదుకొంటివి (2)
లోకమంతయూ నన్ను విడచినా (2)
నీ నుండి వేరు చెయ్యవు (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

నా స్థితి గమనించి నన్నూ ప్రేమించి
నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివి (2)
నీదు యాగమే నా మోక్ష మార్గము (2)
నీయందే నిత్యజీవము (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా Chords in Telugu

Dm C Dm

ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా

C Dm
జరిగేది నీ చిత్తమే (2) ప్రభువా

Dm C Dm
నీ వాక్కుకై వేచియుంటిని

A# Dm
నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా

 

Dm C Dm C

నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక
A# C Dm

ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు (2)

C Dm

అడవి పూవులే నీ ప్రేమ పొందగా (2)
A# Dm

నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

 

Dm C Dm C

నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలసి

A# C Dm

నా హృదయం నీ కొరకై పదిలపరచితి (2)

C Dm

ఆరిపోయిన నా వెలుగు దీపము (2)

A# D

వెలిగించుము నీ ప్రేమతో (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

 

Dm C Dm C

ఆపదలు నన్ను వెన్నంటియున్నా

A# C Dm
నా కాపరి నీవై నన్నాదుకొంటివి (2)

C Dm
లోకమంతయూ నన్ను విడచినా (2)
A# Dm

Dm C Dm C

నీ నుండి వేరు చెయ్యవు (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

A# C Dm

నా స్థితి గమనించి నన్నూ ప్రేమించి

C Dm

నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివి (2)

C Dm
నీదు యాగమే నా మోక్ష మార్గము (2)
A# Dm

నీయందే నిత్యజీవము (2) ప్రభువా ||ఎన్ని||

 

என்னி Enni Thalachina Tamil Christian Song lyrics

என்னி தலச்சினா ஏதி அdigina
ஜரிகேதி நீ சித்தமே
பிரbuவா ஜரிகேதி நீ சித்தமே
நீ வாக்குகை வேச்சியுன்டினி
நா பிராத்தனா ஆலகின்ச்சுமா பிரbuவா

நா பிராத்தனா ஆலகின்ச்சுமா
MUSIC

நீ தோடு லேகா நீ பிரேம லேகா

இல லோனா ஏ பிராணி நிலுவலேது
INTERLODE
நீ தோடு லேகா நீ பிரேம லேகா
இல லோனா ஏ பிராணி நிலுவலேது
அடவி பூவுலே நீ பிரேம பொந்தகா
அடவி பூவுலே நீ பிரேம பொந்தகா
அடவி பூவுலே நீ பிரேம பொந்தகா
நா பிராத்தனா ஆலகின்ச்சுமா பிரbuவா
நா பிராத்தனா ஆலகின்ச்சுமா
என்னி தலச்சினா ஏதி அdigina
ஜரிகேதி நீ சித்தமே
பிரbuவா ஜரிகேதி நீ சித்தமே
MUSIC

நா இன்டி தீபம் நீ வேஅனிதலச்சி

நாக்ருதயம் நீ கொரக்கை பதிலபரச்சித்தி
INTERLODE
நா இன்டி தீபம் நீ வேஅனிதலச்சி
நாக்ருதயம் நீ கொரக்கை பதிலபரச்சித்தி
ஆரிபோயினா நா வெலுகு தீபமு
ஆரிபோயினா நா வெலுகு தீபமு
வெலிகிச்சுமு நீ பிரேமதூ பிரபுவா
வெலிகிச்சுமு நீ பிரேமதூ
என்னி தலச்சினா ஏதி அdigina
ஜரிகேதி நீ சித்தமே
பிரbuவா ஜரிகேதி நீ சித்தமே
MUSIC

ஆ பதலு நன்னு வென்னன்டி உன்னா
நா காபரி நீ வைனன்னு ஆதுகொன்டிதீ
INTERLODE

ஆ பதலு நன்னு வென்னன்டி உன்னா

நா காபரி நீ வைனன்னு ஆதுகொன்டிதீ
லோகமந்தயு நன்னு விடச்சினா
லோகமந்தயு நன்னு விடச்சினா
நீ வுந்தி வேறு சேயகு
பிரbuவா நீ வுந்தி சேயகு
என்னி தலச்சினா ஏதி அdigina
ஜரிகேதி நீ சித்தமே
பிரbuவா ஜரிகேதி நீ சித்தமே
நீ வாக்குகை வேச்சிவயுன்டினி
நா பிராத்தனா ஆலகின்ச்சுமா பிரbuவா
நா பிராத்தனா ஆலகின்ச்சுமா

Enni Thalachinaa Edi Adiginaa English Lyrics

Enni Thalachinaa Edi Adiginaa
Jarigedi Nee Chiththame (2) Prabhuvaa
Nee Vaakkukai Vechiyuntini
Naa Praarthana Aalakinchumaa (2) Prabhuvaa

Nee Thodu Leka Nee Prema Leka
Ilalona Ae Praani Niluvaledu (2)
Adavi Poovule Nee Prema Pondagaa (2)
Naa Praarthana Aalakinchumaa (2) Prabhuvaa ||Enni||

Naa Inti Deepam Neeve Ani Thelasi
Naa Hrudayam Nee Korakai Padilaparachithi (2)
Aaripoyina Naa Velugu Deepamu (2)
Veliginchumu Nee Prematho (2) Prabhuvaa ||Enni||

Aapadalu Nannu Vennantiyunnaa
Naa Kaapari Neevai Nannaadukontivi (2)
Lokamanthayoo Nannu Vidachinaa (2)
Nee Nundi Veru Cheyyavu (2) Prabhuvaa ||Enni||

Naa Sthithi Gamaninchi Nannoo Preminchi
Naa Korakai Kalvarilo Yaagamaithivi (2)
Needu Yaagame Naa Moksha Maargamu (2)
Neeyande Nithyajeevmu (2) Prabhuvaa ||Enni||

Ennithalachina Chords in English

Dm C Dm
Enni Thalachinaa Edi Adiginaa
C Dm
Jarigedi Nee Chiththame (2) Prabhuvaa
Dm C Dm
Nee Vaakkukai Vechiyuntini
A# Dm
Naa Praarthana Aalakinchumaa (2) Prabhuvaa

Dm C Dm C
Nee Thodu Leka Nee Prema Leka
A# C Dm
Ilalona Ae Praani Niluvaledu (2)
C Dm
Adavi Poovule Nee Prema Pondagaa (2)
A# Dm
Naa Praarthana Aalakinchumaa (2) Prabhuvaa ||Enni||

Dm C Dm C
Naa Inti Deepam Neeve Ani Thelasi
A# C Dm
Naa Hrudayam Nee Korakai Padilaparachithi (2)
C Dm
Aaripoyina Naa Velugu Deepamu (2)
A# Dm
Veliginchumu Nee Prematho (2) Prabhuvaa ||Enni||

Dm C Dm C
Aapadalu Nannu Vennantiyunnaa
A# C Dm
Naa Kaapari Neevai Nannaadukontivi (2)
C Dm
Lokamanthayoo Nannu Vidachinaa (2)
A# Dm
Nee Nundi Veru Cheyyavu (2) Prabhuvaa ||Enni||

Dm C Dm C
Naa Sthithi Gamaninchi Nannoo Preminchi
A# C Dm
Naa Korakai Kalvarilo Yaagamaithivi (2)
C Dm
Needu Yaagame Naa Moksha Maargamu (2)
A# Dm
Neeyande Nithyajeevmu (2) Prabhuvaa ||Enni||

 

Kannada Christian Lyrics

Nanagagi pranava kottavane
nanagagi maranava geddavane
nannannu nadesalu bandavane
nannanu sandhisalu baruvavane

Yesu nanage nanage
saku nanage nanage
ella kaladol nannondigiruva
yesu sakenage

1. Saitana sodhane heccidaru
nirase hondade munde hogalu
lokada aseyu eddu nintaru
jayavannu hondutta munde hogalu

2.Manusyarellaru kaibittaru
sarira nasisi hoguttiddaru
aisvaryavella alidodaru
yogyate illavendu talli bittaru

3.Hasiru hullina sthaladalle
nannannu yesu nadesuvanu
nirina balige nadesuvanu
atmana baladinda nadesuvanu

Listen to the Song and Learn Enni thalachina Song with Music

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Telugu Christian Lyrics

You need to understand the lyrics నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Brathikinchenu-Telugu Christian Song to sing them and to get this inspirational song to get stronger in your faith. This song highlights the importance of the word of God which infact is GOD according to John 1:1

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Nee Vakyame Nannu Telugu Script Christian Lyrics

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
భాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను
కృపా శక్తి దయా సత్యసంపూర్ణుడా
వాక్యమైయున్న యేసు వందనమయ్యా
1. జిగటగఊబి నుండి – లేవనెత్తెను
సమతలమగు – భూమిపైన నన్ను నిలిపెను
నా పాదములకు – దీపమాయెను
సత్యమైన మార్గములో – నడుపుచుండెను ||నీ
వాక్య||
2. వాడిగల రెండంచుల – ఖడ్గము వలెను
నాలోని సర్వమును – విభజించి శోధించి
పాపమన్యాయమును – తొలగించి వేయుచు
అనుక్షణము క్రొత్త శక్తి – నిచ్చుచుండెను… ఆమెన్ ||
నీ వాక్య||
3. శత్రువును ఎదురుకునే – సర్వంధకవచమై
యుద్ధమునకు సిద్దమనస్సు – నిచ్చుచుండెను
అపవాది వేయుచున్న – అగ్నిబాణములను
ఖడ్గమువలె అడ్డుకొని – ఆపివేయుచున్నది ||నీ వాక్య||
4. పాలవంటిది – జుంటి తేనెవంటిది
నా జిహ్వకు – మహామధురమైనది
మేలిమి బంగారుకన్న – మిన్నయైనది
రత్నారాసులకన్న కోరదగినది ||నీ వాక్య||

English lyrics

Nee vakyame nannu bratikinchenu

Baadhalalo nemmadhinichenu

krupashakthi daya satya sampoornuda

vaakyamaiyunnadeva vandanamayya

 

1. Jigatagala oobhi nundi levanethenu

Samathalamagu bhoomipai nannu nilipenu

Napaadamulaku deepamaayenu

Sathyamaina maargamulo nannu nilipenu

||ne vakyame||

2. vaadigala rendanchula-khadgamuvalenu

naloni sarmunu-vibhajinchi shodinchi

papanyayamunu-tholaginchiveyuchu

anukshanamu kotha shakthi- nelichundenu .. amen

||ne vakyame||

3. shathruvulanu edurkone -sarvaangakavachamai

yuddhamunaku siddamanasu-ichuchundenu

apavaadi veyuchunna- agnibaanamulanu

khadgamuvale addukoni- aapiveyuchunnaadi

||ne vakyame||

4. Paalavantidi -Jhunti tenevantidi

na jihvaku- maha madhuramainadi

melimi bangaarukanna- minnaainadi

ratnaraasula kanna koradaginadi

||ne vakyame||

Nee Vakyame Nannu Lyrics with Chords

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
భాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను
కృపా శక్తి దయా సత్యసంపూర్ణుడా
వాక్యమైయున్న యేసు వందనమయ్య

Em D Am D Em
నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను – బాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను(2)
Em D Em
కృపాశక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా – వాక్యమై యున్న యేసు వందనమయ్యా
Em G D G Am Em
1. పాలవంటిది జూ౦టి తేనె వంటిది – నా జిహ్వకు మహామధురమైనది
Em D Em D C/D/Em
మేలిమి బంగారుకన్న మిన్న యైనది – రత్న రాసులకన్నా కోరదగినది
2. జిగటగల ఊబినుండి లెవనెత్తెను – సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను
Em D Em D C/D/Em
నా పాదములకు దీపమాయెను – నిత్యమైన మార్గములో నన్ను నడిపించును
3. శత్రువును ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై – యుద్దమునకు సిద్దమనసు నిచ్చుచున్నది
Em D Em D C/D/Em
అపవాది వేయుచున్న అగ్నిబాణములను – ఖడ్గమువలే అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది

 

 

You can find Telugu Christian Songs Chords, Lyrics, are available here to learn sing and Praise God on this website.

 

Aha Mahatmaha Sharanya- Good Friday Yedu Maatalu Song Lyrics Chords

aha mahatmaha song lyrics telugu english

Devudu Palikina Edu maatalu Song for Good Friday

This song is from Andhra Kraisthava Keerthanalu written by పంతగాని పరదేశి about the words of Christ on the cross. సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము. the details regarding the song are given here రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ తాళం: రూపకము.

 

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song 196

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య – హా విమోచకా
ద్రోహ రహిత చంపె నిను నా – దోషమే కదా ||ఆహా||
వీరలను క్షమించు తండ్రి – నేరమేమియున్
కోరిటితుల నిన్ను చంపు – కౄర జనులకై ||ఆహా||
నీవు నాతో పరదైసున – నేడే యుందువు
పావనుండ ఇట్లు పలికి – పాపి గాచితి ||ఆహా||
అమ్మా నీ సుతుడటంచు మరి-యమ్మతో పలికి
క్రమ్మర నీ జనని యంచు – కర్త నుడితివి ||ఆహా||
నా దేవ దేవ యేమి విడ-నాడితి వనుచు
శ్రీ దేవ సుత పలికితివి శ్రమ – చెప్ప శక్యమా ||ఆహా||
దప్పిగొనుచున్నానటంచు – చెప్పితివి కదా
యిప్పగిదిని బాధ నొంద – నేమి నీకు హా ||ఆహా||
శ్రమ ప్రమాద-ములను గొప్ప – శబ్ద మెత్తి హా
సమాప్తమైనదంచు తెలిపి – సమసితివి కదా ||ఆహా||

అప్పగింతు తండ్రి నీకు – నాత్మ నంచును
గొప్ప యార్భాటంబు చేసి – కూలిపోతివా ||ఆహా||

AHA MAHATMA HA SARANYA LYRICS

క్రీస్తు శ్రమలు – మరణములు

క్రీస్తు సిలువమీద పలికిన యేడు మాటలు Song =====Aha mahathma ha saranya ha vimochaka English Lyrics

Aha Mahathmaha Sharanyaa- ha vimochaka

dhroha rahitha champeninuna dhoshamekada ll aha ll

1. veeralanu shaminchu thandri- neramemiyun

korithitula ninnu jhampu- krura janulakai ll aha ll

2.neevu naatho paradaisuna- nede yundhuvu

paavanunda itlu baliki-paapigaachithi ll aha ll

3. amma nee suthundatanchu mari-yammatho baliki

krammara nee janani anchu-garthanudivithi ll aha ll

4. naa deva deva emi vda- naadithivanuchu

srideva sutha palikithivi srama-cheppa shakyamaa ll aha ll

5. dappigonu chunnaanatanchu-cheppithivigadha

ippagidhi nee baadha nondha-emi neeku haaa ll aha ll

6. srama prammadhamulanu goppa-shabdha metthihaa

samaapthamaina danchu delipisamasithivigadhaa ll aha ll

7. appaginthu thandri neeku- naathma nanchunu

goppa aarbhaatambuchesi-koolipothivaa ll aha ll

 

 

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా – హ విమోచకా = ద్రోహ రహిత చంపె నినునా దోషమేగదా! /యాహా/
1. వీరలను క్షమించు తండ్రి – నేర రేమియున్ = కోరి తిటుల నిన్నుఁ జంపు -క్రూర జనులకై /యాహా/
2. ”నీవు నాతో బరదైసున – నేడె యుందువు” = పావనుండ యిట్లు బలికి – పాపి గాచితి /వాహా/
3. “అమ్మా! నీ సుతుఁడ” టంచు మరి -యమ్మాతో బలికి = క్రమ్మర “నీ జనని” యంచుఁ – గర్త నుడితివి /వాహా/
4. “నా దేవ దేవ యేమి విడ – నాడితి” వనుచు = శ్రీదేవ సుత పలికితివి శ్రమ – చెప్ప శక్యమా /యాహా/
5. “దప్పికొనుచున్నా న” టంచుఁ – జెప్పితివి గద = యిప్పగిదిని బాధ నొంద – నేమి నీకు హా! /యాహా/
6. శ్రమ ప్రమాదములను గొప్ప – శబ్ధ మెత్తి హా = “సమాప్తమైన” దంచు దెలిపి – సమసితివి గదా /యాహా/
7. “అప్పగింతు దండ్రి నీకు – నాత్మ” నంచును = గొప్ప యార్భాటంబు చేసి – కూలిపోతివా /యాహా/

 

 

Credentials:
రచన: పంతగాని పరదేశి
సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము
రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ
తాళం: రూపకము

Andhra Kraisthava KeerthanaluGood FridayPanthagani ParadhesiRajaji PrasadRavi Kumarక్రీస్తు శ్రమలు – మరణములు  ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య హా విమోచకా

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య హా విమోచకా Meaning -Line to line Explanation of Song

 

Siluva Paatau Telugu lo – 10 గొప్ప సిలువ పాటలు Christian Lyrics & Chords 

Siluva Paatalu -1

యేసు చావొందె సిలువపై నీకొరకె నాకొరకే
యెంత గొప్ప శ్రమనోర్చెను నీకొరకె నాకొరకే
1. నదివోలె యేసు రక్తము – సిలువలో నుండి ప్రవహించె
పాపము కడిగి – మలినము తుదిచె – ఆ ప్రశస్త రక్తమే
2. నేడె నీ పాపములొప్పుకో – నీ పాపపు డాగులు తుడుచుకో
నీ యాత్మ తనువుల – శుద్ధి పరచుకొ – క్రీస్తు యేసు రక్తములో
3. పాప శిక్ష పొంద తగియుంటిమి – మన శిక్ష ప్రభువె సహించెను
నలుగ గొట్టబడె పొడవబడె నీకై -అంగీకరించు యేసుని
Lyrics in English:
Yesu chavonde siluvapai – Nee korake Naa Korake
Yenta goppa srama norchenu – Nee korake Naa Korake
1.Nadi vole Yesu rakthamu – Siluvalo nundi pravahinche
Paapamu kadigi malinamu tudiche – Aa prasastha rakthame
2.Nede nee paapamuloppuko – Nee paapapu daagunu tuduchuko
Nee atma tanuvula shuddhi parachuko – Kreesthu Yesu rakthamulo
3.Paapa siksha ponda tagiyuntimi – Mana siksha prabhuve sahinchenu
Nalugagottabade podavabade neekai – Angeekarinchu Yesuni

Jesus Siluva Paatalu -2

సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము (2)
శిలనైన నన్ను మార్చెను యేసు రక్తము(2)
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము – (2)
అమూల్యమైన రక్తము యేసు రక్తము(2)
1. సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో యేసు రక్తము(2)
సంధి చేసి చేర్చును యేసు రక్తము(2)
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము – (2)
ఐక్యపరచును తండ్రితో యేసు రక్తము(2)
2. సమాధాన పరచును యేసు రక్తము(2)
సమస్యలన్ని తీర్చును యేసు రక్తము(2)
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము – (2)
సంపూర్ణ శాంతి నిచ్చును యేసు రక్తము(2)
3. నీతిమంతులుగా చేయును యేసు రక్తము(2)
దుర్ణితినంత బాపును యేసు రక్తము(2)
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము – (2)
నిబంధన నిలపును రక్తము – యేసు రక్తము(2)
4. రోగములను బాపును – యేసు రక్తము(2)
దురాత్మల పారద్రొలును -యేసు రక్తము(2)
యేసు రక్తము ప్రభు యేసు రక్తము – (2)
శక్తి బలము నిచ్చును-యేసు రక్తము(2)

Silvalo Naakai Kaarchenu – Yesu Rakthamu (2)
Shilanaina Nannu Maarchenu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Amoolyamaina Rakthamu – Yesu Rakthamu (2)
1.Samakoorchu Nannu Thandritho – Yesu Rakthamu (2)
Sandhi Chesi Cherchunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Aikyaparachunu Thandritho – Yesu Rakthamu (2)
2.Samaadhaana Parachunu – Yesu Rakthamu (2)
Samasyalanni Theerchunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Sampoorna Shaanthinichchunu – Yesu Rakthamu (2)
3.Neethimanthuluga Cheyunu – Yesu Rakthamu (2)
Durneethi Nantha Baapunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Nibandhana Nilupunu Rakthamu – Yesu Rakthamu (2)
4.Rogamulanu Baapunu – Yesu Rakthamu (2)
Duraathmala Paaradrolunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Shakthi Balamu Nichchunu – Yesu Rakthamu (2)

Kreesthu Siluva Paatalu -3

Siluve naa saranaayenu ra
సిలువే నా శరనాయెను రా – నీ – సిలువే నా శర నాయెను రా = సిలువ యందె ముక్తి బలముఁ – జూచితి రా /నీ సిలువే /
1. సిలువను వ్రాలి యేసు – పలికిన పలుకు లందు – విలువలేని ప్రేమామృతముఁ గ్రోలితి రా /నీ సిలువే /
2. సిలువను జూచుకొలఁది – శిలాసమానమైన మనసు = నలిగి కరిగి నీరగుచున్నది రా /నీ సిలువే /
3. సిలువను దరచి తరచితి – విలువ కందగ రాని నీ కృప = కలుషమెల్లను బాపఁగఁ జాలును రా /నీ సిలువే /
4. పలు విధ పధము లరసి – ఫలిత మేమి గానలేక = సిలువయెదుటను నిలచినాడను రా /నీ సిలువే /
5. శరణు యేసు శరణు శరణు – శరణు శరణు నా ప్రభువా = దురిత దూరుఁడ నీ దరిఁ జేరితి రా /నీ సిలువే /
రచన: చెట్టి భానుమూర్తి

Lyrics in English:
Siluve naa saranaayenu ra – nee – siluve naa sara naayenuraa – Siluva yande mukti balamun – joochiti raa /nee siluve/
1. Siluvanu vraali Yesu – Palikina palukulandu – Viluvaleni premaamrutamun groliti raa /nee siluve/
2. Siluvanu joochukoladi – Silasamaanamaina manasu = Naligi karigi neeraguchunnadiraa.. /nee siluve/
3. Siluvanu darachi tarachiti – Viluva kandaga raani nee krupa = Kalushamellanu baapaga jaalunu raa /Nee siluve/
4. Palu vidha padhamu larasi – Phalitamemi gaana leka = Siluva yedutanu nilachinaadanu raa / Nee siluve/
5. Sharanu Yesu sharanu sharanu – sharanu sharanu naa prabhuva = Durita dooruda nee dari jeriti rua / Nee siluve/

Yesu Siluva Paatalu -4

పల్లవి: సిలువయందె నీదు ప్రేమ తెలిసికొంటినో ప్రభు (2X)
1. నాదు పాప గాయములను – మాపగోరి సిల్వపై
నీదు దేహ మంత కొరడా దెబ్బలోర్చికొంటివి
/సిలువయందె/
2. తండ్రి కుమార శుద్దాత్మలదేవ – ఆరాధింతు ఆత్మతో
హల్లెలూయ స్తోత్రములను ఎల్లవేళ పాడెదం
/సిలువయందె/

Siluvalona Nilachi Yesu song Lyrics
సిలువలోన నిలిచి యేసు – పిలిచె నిన్నే క్రైస్తవా /2/
విలువకందని నీదు ప్రేమ – తలువగా నా తరముకాదు /సిలువ/
1. దేవుని కుమారుడనియు -ధరణినేలే రాజరాజని /2/
కోరాడ దెబ్బలు కొట్టుచు – క్రీస్తు నల్లరి జేసిరా /సిలువ/
2. ఎన్ని శ్రమలనొందిన – మన్నించు తండ్రి వీరలన్ /2/
అన్న యేసుని సిలువ గాధ – వినుమా నా ప్రియ క్రైస్తవ /2/సిలువ/
3. నా కలుషములకై యేసువా – నలిగిపోతివ సిలువలో /2/
విడువనిక నీ పాదముల్ – నన్ను నడుపుమా ఈ ధరన్
నే విడువనిక నీ పాదముల్ – నన్ను నడుపుమా ఈ ధరన్ /సిలువ/

Siluva Paatalu Telugu lo-5

siluvapai o snehituda
సిలువపై ఓ స్నేహితుడా నిన్నెంతగానో హింసించితిరా /2/
నా పాపముకై నా దోషముకై బలియైన నా యేసయ్య /2/సిలు/
1. నా కొరకు త్యాగమూర్తివై బహు విలువైన నీ రక్తము /2/
ధారలుగా నా భారముగా చిందించావులే నా యెదుట /2/
నాదెంతో పాపము నీవు చేసే త్యాగము/2/సిలు/
2. కఠినముగా ఈ లోకము నీదేహాన్ని దాహంతో నలిపారుగా /2/
మౌనముగా మనసు గాయముతో కరిగిపోయావులే నా యెదుట /2/
నాదెంతో పాపము నీవు చేసే త్యాగము /2/సిలు/
Lyrics in English:
Siluvapai o snehituda..
Ninnentagaano himsinchitiraa.. /2/
Naa paapamukai – Naa doshamukai
Baliyeina na Yesayya.. /2/Siluvapai/
1. Naa koraku tyaagamurthivai
Bahu viluvaina nee rakthamu
Dhaaraluga – naa bhaaramuga
chindinchaavule naa yeduta /2/
Naadento paapamu – Nivu chese tyaagamu /2/Siluvapai/
2. Kathinamuga ee lokamu
Nee dehaanni daahamto nalipaaruga /2/
mounamuga mansu gaayamuto
Karigipoyaavule naa yeduta /2/
Naadento paapamu – Nivu chese tyaagamu /2/Siluvapai/

Siluva Paatalu in Telugu language – 6

సిలువలోన నిలిచి యేసు – పిలిచె నిన్నే క్రైస్తవా /2/
విలువకందని నీదు ప్రేమ – తలువగా నా తరముకాదు /సిలువ/
1. దేవుని కుమారుడనియు -ధరణినేలే రాజరాజని /2/
కోరాడ దెబ్బలు కొట్టుచు – క్రీస్తు నల్లరి జేసిరా /సిలువ/
2. ఎన్ని శ్రమలనొందిన – మన్నించు తండ్రి వీరలన్ /2/
అన్న యేసుని సిలువ గాధ – వినుమా నా ప్రియ క్రైస్తవ /2/సిలువ/
3. నా కలుషములకై యేసువా – నలిగిపోతివ సిలువలో /2/
విడువనిక నీ పాదముల్ – నన్ను నడుపుమా ఈ ధరన్
నే విడువనిక నీ పాదముల్ – నన్ను నడుపుమా ఈ ధరన్ /సిలువ/

Good Friday Siluva Paatalu Telugu lo- 7

Siluvalo saagindi yaatra Telug worship song lyrics
సిలువలో సాగింది యాత్రా – కరుణామయుని దయగల పాత్ర #2#
ఇది ఎవరికోసమో… ఈ జగతి కోసమే ఈ జనుల కోసమే # సిలువలో#
1. పాలు గారు దేహము పైన – పాపాత్ముల కొరడాలెన్నో#2#
నాట్యమాడినాయి నడి వీధిలో నిలిపాయి #2#
నోరు తెరువలేదాయే ప్రేమా… బదులు పలుకలేదాయె ప్రేమ#2#
2. చెళ్ళుమని కొట్టింది ఒకరు – ఆ మోముపైన ఊసింది మరియొకరు#2#
బంతులాడినారు – బాధలలో వేసినారు #2#నోరు తెరువ#
3. వెనుకనుంచి తన్నింది ఒకరు- తన ముందు నిలిచి నవ్వింది మరియొకరు#2#
గేలి చేసినారు – పరిహాసమాడినారు#2# నోరు తెరువ#
4. దాహమని అడిగింది ప్రేమా – చెడు దాహం ఇచ్చింది లోకం#2#
చిరకనిచ్చినారు – మరి భారిసెతో గుచ్చారు #2# నోరు తెరువ#

Jesus Christ on Cross – Feel good Siluva Paatalu Telugu lo- 8

సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలో
తులువల మధ్యలో వ్రేలాడిన యేసయ్యా 2
వెలియైన యేసయ్యా- బలియైన యేసయ్యా
నిలువెల్ల నలిగితివా – నీవెంతో అలసితివా #సిలువలొ#
1. నేరము చేయని నీవు – ఈ ఘోర పాపి కొరకు
భారమైన సిలువ – మోయలేక మోసావు2
కొరడాలు చెళ్ళని చీల్చెను – నీ సుందర దేహమునే2
తడిపెను నీ తనువును – రుధిర౦పు ధారాలే2#వెలి#
2. వధకు సిద్దమైన గొర్రెపిల్లవోలె
మోమున ఉమ్మివేయ – మౌని వైనావే2
దూషించి అపహిసి౦చి హింసించిరా నిన్ను2
ఊహకు అందదు నీ త్యాగమేసయ్యా2#వెలి#

Emotional Good Friday Songs Telugu lo- 9

సిలువ శ్రమలు నాకై ఓర్చితివా – కలువరి గిరి మెట్టపై
సిలువ శ్రమలు నాకై ఓర్చితివా…
కలువరి గిరి మెట్టపై – కలుషమెల్లను బాపగ
ఇల వేల్పుగా బలిఐతివా
సిలువ శ్రమలు నాకై ఓర్చితివా..
1. దారి తెలియని దీన ప్రజలను – దరికి చేర్చి బ్రోచినావ /2/
కారుచీకటి తెరలు తొలిగే సిలువలో /2/
నుర్వి జనుల జీవజ్యోతిగా /సిలువ/
2. మానవాళిని ఆదరించిన – మాన్యుడా ఓ పూజ్యుడా /2/
అనవరతము తలతు నీదు సిలువను /2/
కన్నతండ్రివి నీవని /సిలువ/

Sad Good Friday Siluva Paatalu Telugu lo- 10

సిలువ చెంత చేరిన నాడు – కలుషములను కడిగివేయు2
పౌలు వలెను సీల వలెను2 – సిద్దపడిన భక్తులజూచి2
1. కొండలాంటి బండలాంటి- మొండి హృదయంబు మండిచును
పండి యున్న పాపులనైన – పిలచుచుండే పరముచేర2
2. వంద గొర్రెల మందలోనుండి – ఒకటి తప్పి ఒంటరి యాయె
తొ౦బది తొమ్మిది గొర్రెల విడచి 2- ఒంటరియైన గొర్రెను వెదకెన్2
3. తప్పిపోయిన కుమారు౦డు – తండ్రిని విడచి తరలిపోయె2
తప్పు తెలసి తిరిగి రాగా2 – తండ్రి యతని చెర్చుకొనెను 2
4. పాపి రావా పాపము విడచి – పరిశుద్దుల విందులో చేర2
పాపుల గతిని పరికించితివా 2- పాతాలంబే వారి అంతము2

Matalleni Pustakanni- Christian Color Book Song for Kids

Matalleni Pustakanni- Christian Song for Kids

Matalleni Pustakanni English Lyrics – EVERGREEN SONG FOR KIDS

Maatalleni pusthakaanni maruvakandi pillalu
Manasaara dhyaaninchudi rangulalona nannu

Hrudaya shuddi galawaare devuni chuchedaru

Bangaaram paralokamunaku guruthu
Pillallantivaaridhe paralokamane prabhuvu

Telupu parishuddhataku guruthu

Nalupu papqmunakuguruthu
Paapamunaaku jeethamu maranamu jqgartha

Aakupacha edugudalaku guruthu
Vaakyamu dhyaqninchi edugudaamu raarandi

Yerupu yesurakthamu guruth
Prathi papamu nundi pavithruluga cheyunu

Matalleni Pustakanni- Christian Song for Kids

Matalleni Pustakanni Telugu Lyrics

మాటల్లేని పుస్తకాన్ని మరువకండి పిల్లలు
మనసారా ధ్యానించుడి రంగులలోన నన్ను

బంగారం పరలోకమునకు గురుతు
పిల్లల్లాంటివారిదే పరలోకమనే ప్రభువు

తెలుపు పరిశుద్ధతకు గురుతు
హృదయ శుద్ధి గలవాఁరే దేవుని చూచెదరు

నలుపు పాప్క్మునకుగురుతు
పాపమునకు జీతము మరణము జెక్గర్థ

ఆకుపచ్చ ఎదుగుదలకు గురుతు
వాక్యము ధ్యక్నించి ఎదుగుదాము రారండి

ఎరుపు యేసురక్తము గురుత్
ప్రతి పాపము నుండి పవిత్రులుగా చేయును

 

తెలుగు క్రైస్తవ పిల్లల పాటలు . చాలా లోతైన మరియు మంచి పాTA. ఇది మీ పిల్లలు ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మంచి పాటలు కోసం మా వెబ్ సైట్ ను చూస్తూ ఉండండి.

Best Telugu Easter Songs Lyrics PDF – List -PPT

పల్లవి: గగనము చీల్చుకొని – యేసు ఘనులను తీసుకొని
వేలాది దూతలతో భువికి – వేగమె రానుండె
1. పరలోక పెద్దలతో పరివారముతో కదలి
ధర సంఘ వదువునకై తరలెను వరుడదిగో /గగ/
2. మొదటను గొర్రెగను ముదమారగ వచ్చెను
కొదమ సిం హపురీతి కదలెను గర్జనతో /గగనము/
3. కనిపెట్టు భక్తాళీ కనురెప్పలో మారెదరు
ప్రథమమున లేచదరు పరిశుద్దులు మృతులు /గగనము/

గీతం గీతం జయజయ గీతం – చేయి తట్టి పాడెదము
యేసురాజు లేచెను – హల్లెలుయా – జయ మర్భాటించెదము#2#గీతం#

1. చూడు సమాధిని మూసిన రాయి – దొరలుచు పోరలిడెను
అందు వేసిన ముద్ర – కావలి నిల్చెన దైవ సుతునిముందు #2#గీతం#

2. వలదు వలదు ఏడువవలదు – వెళ్ళుడి గలిలయకు
తాను చెప్పిన విధముగా తిరిగి లేచెను పరుగిడి ప్రకటించుడి#2#గీతం#

3. అన్న కయప వారల సభయును – ఆదరుచు పరుగిడిరి
ఇంక దూత గణముల ధ్వనిని వినుచు – వణకుచు భయపడిరి#2#గీతం#

4. గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి – జయవీరుడు రాగా
మీ మేళ తాళ బూర వాద్యము – లెత్తి ధ్వనించుడి #2#గీతం#

 

లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా – యేసు లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా
అ.ప. లేతునని తా జెప్పినట్టు – లేఖనములలో పలికినట్టు /లేచి/
1. భద్రముగ సమాధిపైని – పెద్దరాతిని యుంచిరి భటులు
ముద్రవేసి రాత్రియంత నిద్రలేక కావలియున్న
2. ప్రభువు దూత పరమునుండి – త్వరగా దిగి రాతిని పొర్లించి
భళిర దానిపై కూర్చుండె – భయమునొంద కావలివారు
3. పొద్దు పొడవక ముందే స్త్రీలు సిద్ధపరచిన సుగంధములు
శ్రద్ధతోడ తెచ్చి యేసుకు – రుద్దుదామని వచ్చి చూడ
4. చూడవెళ్లిన స్త్రీలను దూత – చూచి యపుడే వారితోడ
లేడు గలలియ ముందుగ పోతున్నాడు – అపుడె లేచినాడని
5. చచ్చిపోయి లేచినాడు – స్వామి భక్తుల కగుపడినాడు
చచ్చినను నను లేపుతాడు – చావు అంటే భయపడరాదు
6. నేను చేసే పనులనెరుగు – నేను నడిచే మార్గమెరుగు
నేను చేప్పు మాటలెరుగు – నేను బ్రతికే బ్రతుకు నెరుగు
7. నేను లేచిన యేసునందు – మానక మది నమ్ముకొందు – తాను
నాలోయుండినందున – దయను జేర్చు మోక్షమందు
8. పాపభారము లేదు మనకు – మరణ భయము లేదు మనకు
నరక బాధ లేదు మనకు – మరువకండి యేసు ప్రభుని
9. యేసు నందే రక్షణ భాగ్యం – యేసు నందే నిత్య జీవం
యేసు నందే ఆత్మ శాంతి – యేసు నందే మోక్ష భాగ్యం
10. పాపులకై వచ్చినాడు – పాపులను కరుణించాడు
పాపులను ప్రేమించానాడు – ప్రాణదానము చేసినాడు

1.క్రీస్తు నేడు లేచెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మర్త్య దూత సంఘమా
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
భూమి నాకసంబులో
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
బాడుమిందు చేతను ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
​ 2. మోక్షమియ్య నాధుడు ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యుద్ధమాడి గెల్చెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ ​
సూర్యుడుద్భవింపగ
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ ​
​చీకటుల్ గతియించెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ ​
3. బండ, ముద్ర, కావలి
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
అన్ని వ్యర్ధమైనవి
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ​
యేసు నరకంబును
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
గెల్చి ముక్తి దెచ్చెను ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
4. క్రీస్తు లేచినప్పుడు
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
చావు ముల్లు త్రుంచెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
ఎల్లవారి బ్రోచును
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మృత్యువింక గెల్వదు
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
5. యేసు మృతి గెల్చెను
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మేము కూడ గెల్తుము
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యేసుడుండు చోటకు
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మేము కూడ బోదుము
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
6. భూమి నాకశంబులో ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యేసు, నీకు స్తోత్రము ​
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మృత్యు సంహారకుండ
ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
నీదె నిత్య జయము
​ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

పరమ జీవము నాకునివ్వ తిరిగి లేచెను నాతోనుండ
నిరంతరము నన్ను నడిపించును- మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును
యేసు చాలును – హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2)
ఏ సమయమైన ఏ స్తితికైనా
నా జీవితములోయేసు చాలును
1. సాతాను శోధన లధికమైన – సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్లేదను
లోకము శరీరము లాగినను – లోబడక నేను వెళ్లేదను #యేసు#
2. పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్ – శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్ – మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
౩. నరులెల్లరు నను విడచిననూ – శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము – విరోధివలె నన్ను విడచినను #యేసు#

మరణము గెలిచెను మన ప్రభువు
మనుజాళి రక్షణ కోసము (2)
ఎంత ప్రేమ, ఎంత త్యాగం
జయించె సమాధిని (2) ||మరణము||

పాపపు ఆత్మల రక్షణకై
గొర్రె పిల్ల రుధిరం నిత్య జీవమై (2)
నిన్ను నన్ను పిలిచే శ్రీయేసుడు (2)
ఎంత జాలి, ఎంత కరుణ
యికను మన పైన (2) ||మరణము||

నేడే పునరుద్దాన దినం
సర్వ మానవాళికి పర్వ దినం (2)
పాపపు చెర నుండి విడుదల (2)
ఎంత ధన్యం, ఎంత భాగ్యం
నేడే రక్షణ దినం (2) ||మరణము||

 

 

లేచినాడయ్య మరణపు ముల్లు
విరచి లేచినాడయ్య ॥2॥
పరమతండ్రి తనయుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మహిమాస్వరూపుడై లేచినాడయ్య ॥2॥
1॰
విజయుడై జయశీలుడై
సజీవుడై పరిశుద్ధాత్ముడై ॥2॥
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
సాతాను ఓడెను హల్లేలూయ
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
మరణాన్ని గెలిచెను హల్లేలూయ
॥లేచినాడయ్య॥
2॰
శ్రమలనొందెను సిలువ మరణమొందెను
లేఖనములు చెప్పినట్లు తిరిగిలేచెను ॥2॥
విజయుడై జయశీలుడై
సజీవుడై పరిశుద్ధాత్ముడై ॥2॥
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
సాతానుఓడెను హల్లేలూయ
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
మరణాన్ని గెలిచెను హల్లేలూయ
॥లేచినాడయ్య॥
3॰
జీవమార్గము మనకు అనుగ్రహించెను
మనపాపములన్నియు తుడిచివేసెను ॥2॥
ప్రేమయై మనకుజీవమై
వెలుగునై మంచికాపరియై ॥2॥
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
సాతానుఓడెను హల్లేలూయ
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ
మరణాన్ని గెలిచెను హల్లేలూయ
॥లేచినాడయ్య॥

Easter Christian Telugu Songs English Lyrics

easter telugu song lyrics pdf

Gaganamu Cheelchukoni – Yesu Ghanulanu teesukoni
Velaadi dootalato bhuviki – vegame raanunde
1.Paraloka preddalato parivaaramuto kadali
dhara sangha vadhuvunakai- Taralenu varudadigo /Gaganamu/
2.Modataganu gorreganu – Mudamaaraga vachhenu
Kodama simhapureeti – Kadalenu garjanato /Gaganamu/
3. Kanipettu bhakthaali – Kanureppalo maaredaru
Pradhamamuna lechedaru – Parishuddhulu mrutulu /Gaganamu/

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham
Paaduvin Sodhararai Nammal
Yesu Nadhan Jeevikkunnathinal
Jaya Geetham Paadiduveen

1. Papam Sapam Sakalavum Theerpan
Avatharichihei Naranai Daiva
Kopatheeyil Ventherinjavanaam
Rekshakan Jeevikkunnu

2. Ulaka Mahanmarakhilavum Orupol
Urangunnu Kallarayil Nammal
Unnathan Yesu Maheswaran Maathram
Uyarathil Vaanidunnu

3. Kalushathayakatti Kannuneer Thudappeen
Ulsukarayirippeen Nammal
Athma Nathen Jeevikkave Ini
Alasatha Sariyaamo

4. Vaathilukalai Ningal Thalakale Uyarthin
Varunnitha Jayarajan Ningal
Uayarnnirippim Kathakukale
Sareeyesure Sweekarippan

Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu
Manujaali Rakshana Kosamu (2)
Entha Prema Entha Thyaagam
Jayinche Samaadhini (2) ||Maranamu||

Paapapu Aathmala Rakshanakai
Gorrepilla Rudhiram Nithya Jeevamai (2)
Ninnu Nannu Piliche Shree Yesudu (2)
Entha Jaali Entha Karuna
Yikanu Mana Paina (2) ||Maranamu||

Nede Punarutthaana Dinam
Sarva Maanavaaliki Parva Dinam (2)
Paapapu Chera Nundi Vidudhala (2)
Entha Dhanyam Entha Bhaagyam
Nede Rakshana Dinam (2) ||Maranamu||

జుంటె తేనె ధారలకన్న యేసు నామమే Telugu Christian Song Lyrics

Telugu Lyrics
జుంటె తేనె ధారలకన్న యేసు నామమే మధురం
యేసయ్యా సన్నిధినే మరువజాలను
జీవిత కాలమంతా ఆనదించెదాయేసయ్యనే ఆరాధించెదా

1. యేసయ్య నామమే బహు పూజ్యనీయము
నాపై దృష్టి నిలిపి సంతుష్టిగ నను ఉంచి
నన్నెంతగానో దీవించి జీవజలపు ఊటలతో ఉజ్జీవింపజేసెనే

2. యేసయ్య నామమే బలమైన ధుర్గము
నాతోడై నిలచి క్షేమముగా నను దాచి
నన్నెంతగానో కరుణించి పవిత్ర లేఖనాలతో ఉత్తేజింపజేసెనే

3. యేసయ్య నామమే పరిమళ తైలము
నాలో నివసించె సువాసనగా నను మార్చె
నన్నెంతగానో ప్రేమించి విజయోత్సవాలతో ఊరేగింపజేసెనే

GOOD FRIDAY BOOK TELUGU

Junti Thene Dhaarala Kannaa Telugu song English Lyrics

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa

Yesayyane Aaraadhinchedaa
Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa
Yesayyane Aaraadhinchedaa

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Yesayya Naamame Bahu Poojaneeyamu

Naapai Dryshti Nilipi
Santhrushtiga Nanu Unchi
Yesayya Naamame Bahu Poojaneeyamu

Naapai Dryshti Nilipi

Santhrushtiga Nanu Unchi

Nannenthagaano Deevinchi

Jeevajalapu Ootalatho Ujjeevimpajesene
Nannenthagaano Deevinchi
Jeevajalapu Ootalatho Ujjeevimpajesene

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu
Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Yesayya Naamame Balamaina Durgamu
Naa Thodai Nilichi
Kshemamugaa Nanu Daachi
Yesayya Naamame Balamaina Durgamu
Naa Thodai Nilichi
Kshemamugaa Nanu Daachi

Nannenthagaano Karuninchi

Pavithra Lekhanaalatho Uththejimpajesene
Nannenthagaano Karuninchi
Pavithra Lekhanaalatho Uththejimpajesene

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu
Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Yesayya Naamame Parimala Thailamu
Naalo Nivasinche
Suvaasanagaa Nanu Maarchi
Yesayya Naamame Parimala Thailamu
Naalo Nivasinche
Suvaasanagaa Nanu Maarchi

Nannenthagaano Preminchi

Vijayothsavaalatho Ooregimpajesene
Nannenthagaano Preminchi
Vijayothsavaalatho Ooregimpajesene

Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Junti Thene Dhaarala Kannaa
Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa

Yesayyane Aaraadhinchedaa
Jeevithakaalamanthaa Aanandinchedaa
Yesayyane Aaraadhinchedaa

Junti Thene Dhaarala Kannaa

Yesu Naamame Madhuram
Yesayya Sannidhine Maruvajaalanu

Junte thene dharalakanna yesu namame madhuram
Yesayya sannidhine maruvajalanu
Jivita kalamamta anadimchedayesayyane aradhimcheda

1. Yesayya namame bahu pujyaniyamu
Napai drushti nilipi samtushtiga nanu umchi
Nannemtagano divimchi jivajalapu utalato ujjivimpajesene

2. Yesayya namame balamaina dhurgamu
Natodai nilachi kshemamuga nanu dachi
Nannemtagano karunimchi pavitra lekanalato uttejimpajesene

3. Yesayya namame parimala tailamu
Nalo nivasimche suvasanaga nanu marche
Nannemtagano premimchi vijayotsavalato uregimpajesene

ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా Telugu Christian Song Lyrics

Bm G
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
A D F#
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ {2}
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
Bm Em A G
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయా {2}
Bm F#
ఆనందము సంతోషము నీవేనయా
Em Bm
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ
Bm Em A
జుంటెతేనె ధారల కన్న మధురమైన నీ ప్రేమను
Bm GM7 Bsus2 F#
అతిసుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా

ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ
ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా (2)
ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ (2) ||ప్రియమైన||

జుంటి తేనె ధారల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమ
అతి సుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా (2) ||నా ప్రియుడా||

ఎంతగానో వేచియుంటిని ఎవరు చూపని ప్రేమకై
ఎదుట నీవే హృదిలో నీవే నా మనసులోన నీవే (2) ||నా ప్రియుడా||

ఏదో తెలియని వేదన ఎదలో నిండెను నా ప్రియా
పదములు చాలని ప్రేమకై పరితపించె హృదయం (2) ||నా ప్రియుడా||

Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee
Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaina Neetho Undanee
Naa Priyudaa Yesayyaa Aashatho Unnaanayyaa (2)
Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda (2) ||Priyamaina||

Junti Thene Dhaarala Kannaa Madhuramaina Nee Prema
Athi Sundaramaina Nee Roopunu Maruvalenu Devaa (2) ||Naa Priyudaa||

Enthagaano Vechiyuntini Evaru Choopani Premakai
Eduta Neeve Hrudilo Neeve Naa Manasulona Neeve (2) ||Naa Priyudaa||

Edo Theliyani Vedana Edalo Nindenu Naa Priya
Padamulu Chaalani Premakai Parithapinche Hrudayam (2) ||Naa Priyudaa||

 

Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee
Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
Priyamaina Neetho Undanee
Naa Priyudaa Yesayyaa Aashatho Unnaanayyaa (2)
Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda (2) ||Priyamaina||

Junti Thene Dhaarala Kannaa Madhuramaina Nee Prema
Athi Sundaramaina Nee Roopunu Maruvalenu Devaa (2) ||Naa Priyudaa||

Enthagaano Vechiyuntini Evaru Choopani Premakai
Eduta Neeve Hrudilo Neeve Naa Manasulona Neeve (2) ||Naa Priyudaa||

Edo Theliyani Vedana Edalo Nindenu Naa Priya
Padamulu Chaalani Premakai Parithapinche Hrudayam (2) ||Naa Priyudaa||

ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ
ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా (2)
ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ (2) ||ప్రియమైన||

జుంటి తేనె ధారల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమ
అతి సుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా (2) ||నా ప్రియుడా||

ఎంతగానో వేచియుంటిని ఎవరు చూపని ప్రేమకై
ఎదుట నీవే హృదిలో నీవే నా మనసులోన నీవే (2) ||నా ప్రియుడా||

ఏదో తెలియని వేదన ఎదలో నిండెను నా ప్రియా
పదములు చాలని ప్రేమకై పరితపించె హృదయం (2) ||నా ప్రియుడా||

Priyamaina Yesayyaa

Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Junte theney daaralakanna

Madhuramaina Nee Premanu
Athisundaramaina Neeroopunu
Maruvalenu Devaa

Junte theney daaralakanna
Madhuramaina Nee Premanu
Athisundaramaina Neeroopunu
Maruvalenu Devaa

Na Priyudaa Yesayyaaa

Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Enthagaano Vechi untini
Evaru Choopanee Premakai
Yedhuta Neeve, Hrudilo
Neevey Na Manasunaa Neevve

Enthagaano Vechi untini
Evaru Choopanee Premakai
Yedhuta Neeve, Hrudilo
Neevey Na Manasunaa Neevve

Na Priyudaa Yesayyaaa

Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Edoo teliyani Vedanaa
Yedaloo Nindenu Naa Priyaa
Padamulu Chaalani Premakai
Parithapinche Hrudayam

Edoo teliyani Vedanaa
Yedaloo Nindenu Naa Priyaa
Padamulu Chaalani Premakai
Parithapinche Hrudayam

Na Priyudaa Yesayyaaa

Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaara Ninnu Choodanee

Priyamaina Yesayyaa
Premake Roopamaa
Priyamaina neetho undanee

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Na Priyudaa Yesayyaaa
Aasha tho Unnaanayyaa

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa
Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda

Aanandamu Santhoshamu Neevenayyaa

Aascharyamu Nee Premaye Naa Yeda.

Bm G
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
A D F#
ప్రియమార నిన్ను చూడనీ {2}
ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా
ప్రియమైన నీతో ఉండనీ
Bm Em A G
నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయా {2}
Bm F#
ఆనందము సంతోషము నీవేనయా
Em Bm
ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ
Bm Em A
జుంటెతేనె ధారల కన్న మధురమైన నీ ప్రేమను
Bm GM7 Bsus2 F#
అతిసుందరమైన నీ రూపును మరువలేను దేవా