నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Telugu Christian Lyrics

You need to understand the lyrics నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Brathikinchenu-Telugu Christian Song to sing them and to get this inspirational song to get stronger in your faith. This song highlights the importance of the word of God which infact is GOD according to John 1:1

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Nee Vakyame Nannu Telugu Script Christian Lyrics

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
భాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను
కృపా శక్తి దయా సత్యసంపూర్ణుడా
వాక్యమైయున్న యేసు వందనమయ్యా
1. జిగటగఊబి నుండి – లేవనెత్తెను
సమతలమగు – భూమిపైన నన్ను నిలిపెను
నా పాదములకు – దీపమాయెను
సత్యమైన మార్గములో – నడుపుచుండెను ||నీ
వాక్య||
2. వాడిగల రెండంచుల – ఖడ్గము వలెను
నాలోని సర్వమును – విభజించి శోధించి
పాపమన్యాయమును – తొలగించి వేయుచు
అనుక్షణము క్రొత్త శక్తి – నిచ్చుచుండెను… ఆమెన్ ||
నీ వాక్య||
3. శత్రువును ఎదురుకునే – సర్వంధకవచమై
యుద్ధమునకు సిద్దమనస్సు – నిచ్చుచుండెను
అపవాది వేయుచున్న – అగ్నిబాణములను
ఖడ్గమువలె అడ్డుకొని – ఆపివేయుచున్నది ||నీ వాక్య||
4. పాలవంటిది – జుంటి తేనెవంటిది
నా జిహ్వకు – మహామధురమైనది
మేలిమి బంగారుకన్న – మిన్నయైనది
రత్నారాసులకన్న కోరదగినది ||నీ వాక్య||

English lyrics

Nee vakyame nannu bratikinchenu

Baadhalalo nemmadhinichenu

krupashakthi daya satya sampoornuda

vaakyamaiyunnadeva vandanamayya

 

1. Jigatagala oobhi nundi levanethenu

Samathalamagu bhoomipai nannu nilipenu

Napaadamulaku deepamaayenu

Sathyamaina maargamulo nannu nilipenu

||ne vakyame||

2. vaadigala rendanchula-khadgamuvalenu

naloni sarmunu-vibhajinchi shodinchi

papanyayamunu-tholaginchiveyuchu

anukshanamu kotha shakthi- nelichundenu .. amen

||ne vakyame||

3. shathruvulanu edurkone -sarvaangakavachamai

yuddhamunaku siddamanasu-ichuchundenu

apavaadi veyuchunna- agnibaanamulanu

khadgamuvale addukoni- aapiveyuchunnaadi

||ne vakyame||

4. Paalavantidi -Jhunti tenevantidi

na jihvaku- maha madhuramainadi

melimi bangaarukanna- minnaainadi

ratnaraasula kanna koradaginadi

||ne vakyame||

Nee Vakyame Nannu Lyrics with Chords

నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
భాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను
కృపా శక్తి దయా సత్యసంపూర్ణుడా
వాక్యమైయున్న యేసు వందనమయ్య

Em D Am D Em
నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను – బాధలలో నెమ్మది నిచ్చెను(2)
Em D Em
కృపాశక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా – వాక్యమై యున్న యేసు వందనమయ్యా
Em G D G Am Em
1. పాలవంటిది జూ౦టి తేనె వంటిది – నా జిహ్వకు మహామధురమైనది
Em D Em D C/D/Em
మేలిమి బంగారుకన్న మిన్న యైనది – రత్న రాసులకన్నా కోరదగినది
2. జిగటగల ఊబినుండి లెవనెత్తెను – సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను
Em D Em D C/D/Em
నా పాదములకు దీపమాయెను – నిత్యమైన మార్గములో నన్ను నడిపించును
3. శత్రువును ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై – యుద్దమునకు సిద్దమనసు నిచ్చుచున్నది
Em D Em D C/D/Em
అపవాది వేయుచున్న అగ్నిబాణములను – ఖడ్గమువలే అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది

 

 

You can find Telugu Christian Songs Chords, Lyrics, are available here to learn sing and Praise God on this website.

 

Leave a Comment