పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠన ప్రణాళిక | Day-1

పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠన ప్రణాళిక = బైబిల్ క్యాలెండర్ మొదటి నెల /01 రొజు

ఆదికాండము 1:1-5; యోహాను సువార్త 1:1-18

ఆది 1:1-5 =  ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. చీకటి అగాధ జలముపైన కమ్మియుండెను. దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను. దేవుడు, వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను. దేవుడు, వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా, ఒక దినమాయెను.

యోహా 1:1-18 = ఆదియందు వాక్యముండెను. వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను. వాక్యము దేవుడై యుండెను. ఆయన, ఆదియందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. కలిగియున్న దేదియు, ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. ఆయనలో జీవముండెను. ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగై యుండెను. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని, చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను. దేవుని యొద్దనుండి పంపబడిన యొక మనుష్యుడు ఉండెను. అతని పేరు యోహాను. అతని మూలముగా అందరు విశ్వసించునట్లు, అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చెను. అతడు ఆ వెలుగైయుండ లేదు గాని, ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు, అతడు వచ్చెను. నిజమైన వెలుగు ఉండెను. అది లోకములోనికి వచ్చుచు, ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచున్నది. ఆయన లోకములో ఉండెను. లోక మాయన మూలముగా కలిగెను గాని, లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. ఆయన తన స్వకీయులయొద్దకు వచ్చెను. ఆయన స్వకీయులు, ఆయనను అంగీకరింపలేదు. తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచిన వారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు, ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. వారు దేవుని వలన పుట్టినవారే గాని, రక్తము వలననైనను, శరీరేచ్ఛ వలననైనను, మానుషేచ్ఛ వలననైనను, పుట్టినవారు కారు. ఆ వాక్యము శరీరధారియై, కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా, మనమధ్య నివసించెను. తండ్రి వలన కలిగిన, అద్వితీయకుమారుని (లేక జనితైక కుమారుని) మహిమవలె, మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. యోహాను ఆయనను గూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచు, నా వెనుక వచ్చువాడు, నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక, ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెప్పినవాడు ఈయనే అనియు, ఎలుగెత్తి చెప్పెను. ఆయన పరిపూర్ణతలోనుండి, మనమందరము, కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా అను గ్రహింపబడెను. కృపయు సత్యమును, యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. ఎవడును, ఎప్పుడైనను, దేవుని చూడలేదు. తండ్రి రొమ్ముననున్న అద్వితీయ కుమారుడే (లేక జనితైక కుమారుడే) ఆయనను బయలు పరచెను.

 

కీర్తనలు  19:1-14  [ప్రధాన గాయకునికి – దావీదు కీర్తన]

ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి. అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరచుచున్నది. పగటికి పగలు బోధ చేయుచున్నది. రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది. వాటికి భాషలేదు. మాటలులేవు. వాటి స్వరము వినబడదు. వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వ్యాపించి యున్నది. లోక దిగంతములవరకు వాటి ప్రకటనలు బయలువెళ్లు చున్నవి.  వాటిలో ఆయన సూర్యునికి గుడారము వేసెను. అతడు తన అంతఃపురములో నుండి బయలుదేరు, పెండ్లి కుమారునివలె ఉన్నాడు. శూరుడు పరుగెత్త నుల్లసించునట్లు, తన పథమునందు పరుగెత్త నుల్లసించుచున్నాడు. అతడు ఆకాశమున ఈ దిక్కునుండి బయలుదేరి, ఆ దిక్కువరకు దానిచుట్టు తిరిగి వచ్చుచున్నాడు. అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది. అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లజేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది. అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును. యెహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి. అవి హృదయమును సంతోష పరచును. యెహోవా ఏర్పరచిన ధర్మము నిర్మలమైనది. అది కన్నులకు వెలుగిచ్చును. యెహోవాయందైన భయము పవిత్రమైనది. అది నిత్యము నిలుచును. యెహోవా న్యాయవిధులు సత్యమైనవి. అవి కేవలము న్యాయమైనవి. అవి బంగారుకంటెను, విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను, కోరదగినవి. తేనెకంటెను, జుంటితేనె ధారలకంటెను, మధురమైనవి. వాటివలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందును. వాటిని గైకొనుటవలన గొప్ప లాభము కలుగును. తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి, నన్నునిర్దోషినిగా తీర్చుము. దురభిమాన పాపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము. వాటిని నన్ను ఏలనియ్యకుము. అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై, అధిక ద్రోహము చేయకుండ నిందారహితుడనగుదును. యెహోవా, నా ఆశ్రయదుర్గమా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును, నా హృదయ ధ్యానమును, నీ దృష్టికి అంగీకారములగును గాక.

Telugu Daily Bible – Scripture For The Day – July 26 – దినచర్య ప్రకాశిక

Telugu Daily Bible - Scripture For The Day - July 26 - దినచర్య ప్రకాశిక

దినచర్య ప్రకాశిక  ఉదయము జులై  26    

    అబ్రాహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్లెను. (హెబ్రీ 11:8)         

    తాను ప్రేమించిన యాకోబునకు మహాతిశయాస్పదముగా మన స్వాస్థ్యమును ఆయన మనకొరకు ఏర్పాటు చేసియున్నాడు. (కీర్త 47:4) అరణ్యప్రదేశములోను భీకరధ్వనిగల పాడైన యెడారిలోను వాని కనుగొని, ఆవరించి, పరామర్శించి, తన కనుపాపనువలె వాని కాపాడెను. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లలపైని అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కలమీద వాటిని మోయునట్లు  యెహోవా వానిని నడిపించెను.  యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించెను. అన్యులయొక్క దేవుళ్లలో ఏ దేవుడును ఆయనతో కూడ ఉండలేదు. (ద్వితీ 32:10-12)       

    నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము చేయుదును. నీవు నడవవలసిన త్రోవను నిన్ను నడిపించుదును. (యెష 48:17) ఆయనను పోలిన బోధకుడెవడు? (యోబు 36:22)          

    వెలి చూపువలన కాక విశ్వాసమువలననే నడుచుకొనుచున్నాము. (2 కొరిం 5:6)  నిలువరమైన పట్టణము మనకిక్కడ లేదు గాని, ఉండబోవుచున్నదాని కోసము ఎదురుచూచ చున్నాము.          (హెబ్రీ 13:14)     

    ప్రియులారా, మీరు పరదేశులును యాత్రికులునైయున్నారు గనుక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసర్జించుడని … మిమ్మును బ్రతిమాలుకొను చున్నాను. (1పేతు 2:11,12) ఈ దేశము మీ విశ్రాంతిస్థలముకాదు. మీరు లేచి వెళ్లి పోవుడి.  మీకు నాశనము నిర్మూలనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవిత్ర క్రియలు జరిగించితిరి. (మీకా 2:10)      

 

దినచర్య ప్రకాశిక సాయంకాలము జులై  26   

   ఆయన పరిశుద్ధనామమునుబట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. (కీర్త 97:12)   

     ఆకాశ వైశాల్యము ఆయన దృష్టికి పవిత్రము కాదు. అట్లుండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళ్లు త్రాగునట్లు దుష్క్రియలు చేయువాడును మరి అపవిత్రుడు గదా. (యోబు 15:15,16)  ఆయన దృష్టికి  నక్షత్రములు పవిత్రమైనవి కావు. మరి నిశ్చయముగా పురుగువంటి మనుష్యుడు పురుగు వంటి నరుడు ఆయన దృష్టికి పవిత్రుడు కానేరడు గదా. (యోబు 25:5,6)

    యెహోవా, వేల్పులలో నీవంటివాడెవడు?  పరిశుద్ధతనుబట్టి నీవు మహానీయుడవు. (నిర్గ 15:11) సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు. (యెష 6:3)  

    నేను పరిశుద్ధుడనైయున్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులైయుండుడని వ్రాయబడియున్నది. మిమ్మును పిలిచినవాడు పరిశుద్ధుడైయున్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తనయందు పరిశుద్ధులైయుండుడి. (1పేతు 1:14,16) దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై యున్నది. మీరును పరిశుద్ధులై యున్నారు. (1కొరిం 3:17) మీరు పరిశుద్ధ మైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను.  (2 పేతు 3:12)

   వినువారికి మేలు కలుగునట్లు … క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి.  విమోచనదినమువరకు ఆయనయందు మీరు ముద్రింపబడియున్నారు. (ఎఫె 4:29,30)

 

Suvarthaswaram: The Christian Ministry

Matthew 10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

It showed that the intent of the doctrine they preached, was to heal sick souls, and to raise those that were dead in sin. In proclaiming the gospel of free grace for the healing and saving of men’s souls, we must above all avoid the appearance of the spirit of an hireling. They are directed what to do in strange towns and cities. The servant of Christ is the ambassador of peace to whatever place he is sent. His message is even to the vilest sinners, yet it behooves him to find out the best persons in every place. It becomes us to pray heartily for all, and to conduct ourselves courteously to all. They are directed how to act as to those that refused them. The whole counsel of God must be declared, and those who will not attend to the gracious message, must be shown that their state is dangerous. This should be seriously laid to heart by all that hear the gospel, lest their privileges only serve to increase their condemnation. …. Mathew Henry’s Commentary hat the intent of the doctrine they preached, was to heal sick souls, and to raise those that were dead in sin. In proclaiming the gospel of free grace for the healing and saving of men’s souls, we must above all avoid the appearance of the spirit of an hireling. They are directed what to do in strange towns and cities. The servant of Christ is the ambassador of peace to whatever place he is sent. His message is even to the vilest sinners, yet it behooves him to find out the best persons in every place. It becomes us to pray heartily for all, and to conduct ourselves courteously to all. They are directed how to act as to those that refused them. The whole counsel of God must be declared, and those who will not attend to the gracious message, must be shown that their state is dangerous. This should be seriously laid to heart by all that hear the gospel, lest their privileges only serve to increase their condemnation.                              …. Mathew Henry’s  Bible Commentary