పరమ జీవము నాకు నివ్వ Lyrics Chords Telugu Christian Songs PARAMAJEEVAMU

Lyrics Chords Telugu Christian Songs – Parama Jeevamu naaku nivva Thirigi lechenu nathonunda

పరమ జీవము నాకు నివ్వ
తిరిగి లేచెను నాతో నుండ
నిరంతరము నన్ను నడిపించును
మరల వచ్చి యేసు కొని పోవును

యేసు చాలును – యేసు చాలును
యే సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

సాతాను శోధనలధికమైన
సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను
లోకము శరీరము లాగినను
లోబడక నేను వెళ్ళెదను ||యేసు||

పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్
శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్
మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును ||యేసు||

నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను
శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము
విరోధివలె నన్ను విడచినను ||యేసు||

Parama Jeevamu Naaku Nivva – English Lyrics – Telugu Christian Songs

Parama Jeevamu Naaku Nivva
Thirigi Lechenu Naatho Nunda
Nirantharamu Nannu Nadipinchunu
Marala Vachchi Yesu Konipovunu

Yesu Chaalunu – Yesu Chaalunu
Ae Samayamaina Ae Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Saathaanu Shodhanaladhikamaina
Sommasillaka Saagi Velledanu
Lokamu Shareeramu Laaginanu
Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

Pachchika Bayalulo Parundajeyun
Shaanthi Jalamu Chentha Nadipinchunu
Anishamu Praanamu Thrupthi Parachun
Marana Loyalo Nannu Kaapaadunu ||Yesu||

Narulellaru Nannu Vidichinanu
Shareeramu Kulli Krushinchinanu
Harinchinan Naa Aishwaryamu
Virodhivale Nannu Vidachinanu ||Yesu||

Parama Jeevamu Naaku Nivva Lyrics Chords Telugu Christian Songs

 

Parama Jeevamu Naaku Nivva MUSIC Chords

 

G C D G
Parama Jeevamu Naaku Nivva – Thirigi Lechenu Naato Nunda
G C D G
Nirantaramu Nanu Nadipinchunu – Marala Vachchi Yesu Konipovunu
G C Am D
Yesu Chaalunu Hallelujah – Yesu Chaalunu Hallelujah
G C D G D G
Ye Samayamaina Ye Sthitikaina – Naa Jeevitamulo Yesu Chaalunu

G C D G
Saatanu Shodhana Adhikamaina – Sommasillaka Saagi Velledanu
G C D G
Lokamu Shareeramu Laaginanu – Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

G C D G
Pachika Bayalulo Parundacheyun – Shanti Jalamu Chenta Nadipinchunu
G C D G
Anisamu Praanamu Truptiparachun – Marana Loyalo Nanu Kaapaadunu ||Yesu||

G C D G
Narulellaru Nanu Vidichinanu – Shareeramu Kulli Krsunchinanu
G C D G
Harinchinanu Naa Aisvaryamu – Virodhivale Nanu Vidachinanu ||Yesu||

Strumming: D D U D U D U D

Parama Jeevamu Naaku Nivva Chords for Guitar Keyboard

G C D D7
పరమ జీవము నాకునివ్వ – తిరిగి లేచెను నాతోనుండ
G C D D7 G
నిరంతరము నన్ను నడిపించును- మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును
G C/D
యేసు చాలును – హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2)
G G Am
ఏ సమయమైన ఏ స్తితికైనా
D7 G D7 G
నా జీవితములోయేసు చాలును
G C D D7
1. సాతాను శోధన లధికమైన – సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్లేదను
G C D D7 G
లోకము శరీరము లాగినను – లోబడక నేను వెళ్లేదను #యేసు#
2. పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్ – శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్ – మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
౩. నరులెల్లరు నను విడచిననూ – శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము – విరోధివలె నన్ను విడచినను #యేసు#

Leave a Comment