BEST CHRISTIAN TELUGU BOOK – GARUKAINA SILUVA

GOOD FRIDAY BOOK TELUGU

గరుకైన శిలువ! పుస్తక పరిచయం:

 

 ‘ఆయన (యేసు క్రీస్తు ప్రభువు) అందరితో ఇట్లనెను. ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప గోరినయెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తికొని, నన్ను వెంబడింపవలెను. (లూకా 9:23) ‘తన సిలువను ఎత్తికొని, నన్ను వెంబడింపనివాడు, నాకు పాత్రుడు కాడు.’ (మత్త 10:38)  శ్రమలకు, వేదనలకు, కష్టాలకు మరియు శోధనలకు చిహ్నం శిలువ. క్రైస్తవ జీవితం పూల బాట కాదు. అది ముళ్ళ బాట. అయినా, క్రీస్తు ప్రభువులో జీవించేవారికి ఆ ముళ్ళే పువ్వులకు మించిన దేవుని శక్తిని, ఆత్మ సంతృప్తిని మరియు పరలోక నిత్యానందాన్ని కలిగిస్తాయి. కాని, అవి కేవలం విశ్వాసులకు వ్యక్తిగత అనుభవాలే.

 ‘సిలువను గూర్చిన వార్త, .. రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి.’ (1 కొరిం 1:18) ‘పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ (తమ స్వంత హానికే) చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన, ఆయనను తలంచుకొనుడి. (హెబ్రీ 12:,3) శిలువపై ప్రభువు పలికిన మాటలను అనునిత్యం విశ్వాసి స్మరణ చేసుకుంటూ తమ జీవితాలలో ఎదురయ్యే సమస్యలను, శోధనలను, యిరుకులను, యిబ్బందులను మనోధైర్యంతో అధిగమించు ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకం సిద్ధం చేయబడింది. కారణంగానే ఈ పుస్తకానికి గరుకైన శిలువ అని పేరుపెట్టబడింది.

  శిలువపై ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలను ఒక కథలాగ చదవాలనుకొనే వారికి పుస్తకంలో వ్రాయబడిన కొన్ని రిఫరెన్సు వాక్యాలు లేక వివరాలు కొంత అవ్యవస్థగా అనిపించవచ్చు. ఒక వివరణతో కూడిన కథవలె కాకుండ, శిలువపై ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలను విశ్వాసులు తమ జీవితాలకు అన్వయించుకొనే విధంగా వివరణాత్మకమైన పద్ధతిలో పుస్తకం సిద్ధం చేయబడింది. పుస్తకం చదివే సమయంలో విషయం గమనించి దేవుని స్వరాన్ని విశ్వాసులు వినగలుగునట్లుగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సహాయం చేయును గాక! ఆమేన్!

best-selling-christian-book 2023

విషయ సూచిక

ప్రభువు సిలువ పైవిలాసం

(రోమాయి, హెబ్రాయిమరియు గ్రీకు భాషలలో) … 7

సిలువపై ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలు

(తెలుగు, ఇంగ్లీషు, రోమాయిమరియు గ్రీకు భాషలలో) … 8

సిలువ నేర్పే పాఠం – కీడుకు ఎదురాడకుము … 10

సిలువ – విశ్వాసి అనుభవాలకు ప్రతీక … 20

సిలువపై యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పలికిన ఏడు మాటలు – ఉపోద్ఘాతం … 37

V 1. మొదటి మాట – తండ్రీ, వీరేమిచేయుచున్నారో

వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము … 61

V 2. రెండవ మాట – నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువు … 86

V 3. మూడవ మాట – అమ్మా, యిదిగో నీ కుమారుడు, .. యిదిగో నీ తల్లి … 118

V 4. నాల్గవ మాట – ఏలీ, ఏలీ, లామా సబక్తానీ … 130

V 5. ఐదవ మాట – దప్పిగొనుచున్నాను … 148

V 6. ఆరవ మాట – సమాప్తమైనది … 156

V 7. ఏడవ మాట – తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొను చున్నాను … 174

ముగింపు … 188

అనుబంధము 1 – పాత నిబంధన గ్రంథములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గూర్చిన ప్రవచనాలుమరియు వాటి నెరవేర్పు … 199

VIII. అనుబంధము 2 – సంగీతము: The Old Rugged Cross (సిలువ విలువ) … 223

XI. బైబిలు సంవత్సరం – సంవత్సర కాలంలో బైబిలు గ్రంథ పూర్తి

అధ్యయన ప్రాణాళిక … 227

 

Telugu Worship Song జీవనదిని నా హృదయములో Jeevanadini

JEEVANADHINI NA HRUDAYAMULO PRAVAHIMPA JEYUMAYA

జీవనదిని నా హృదయములో
ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)

శరీర క్రియలన్నియు
నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

బలహీన సమయములో
నీ బలము ప్రసాదించుము (2) ||జీవ నదిని||

ఎండిన ఎముకలన్నియు
తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

ఆత్మీయ వరములతో
నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

Words of worship for this song

This song is very close to my heart. when i sing this song I sing with my whole heart poured out to the lord shouting for his help in my life. Life of every person is different. We need to count our blessings Lord has given us and seek his help in every aspect. Our day filled with Lords spiritual words will make our day. Beautiful is our Lord. Lets praise him with our hands lifted towards him. Lets close our eyes , lift up your hearts to the glorious saviour as we sing this song.

మన  హృదయములో నిత్యము  ధైవరాధ న ను  మరువకుండా

నిత్యము  దేవ్ యూఎన్ఐ  స్తుతిం హుచు ఉండాలనీ  పాట రాసిన  భక్తుడు  కోరుతున్నాడు తన  పల్లవి  ద్వారా

మన  లోకానుసారమైన మన పనులు దేవునికి అయిష్టములు

వాటిని విసర్జించి దేవిని మార్గానుసారముగా జీవించాలని చెబుతున్నారు

నేను చేయలేక ఉన్న పనులు నీకు సులభముకాబట్టి , దేవ నాకు సహాయము చేయుము అనీ ఆర్ధిస్తున్నాడు

నిర్జీవముగా ఉన్న నాన్న ఊ  తిరిగి  జీవించునట్లు నాకు  సహాయము  దయ  చేయుము  తండ్రి

నీవు  చేసిన ఉపకారములలో  నేను  దేనిని మరువకుండా  ఉండునట్లు   మరియు  నిన్ను  నిత్యము  స్తుతి చుటకు

నాకు  నరేపుము నాయన

నీ ఉచితమైన   కృపాతో మమ్మును  కాపాడు తండ్రి

English lyrics for JIVANADHINI

Jeevanadini Naa Hrudayamulo
Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

Shareera Kriyalanniyu
Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

Balaheena Samayamlo
Nee Balamu Prasaadinchumu (2) ||Jeeva Nadini||

Endina Emukalanniyu
Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

Athmeeya Varamulatho
Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

English lyrics for JEEVANADHINI telugu song JEEVANADHINI christian song

POWER POINT FOR CHURCHES Telugu Worship Song జీవనదిని నా హృదయములో Jeevanadini Naa Hrudayamulo

christian telugu songs for church PPT jeevanadhini na hrudayamulo

KEYBOARD CHORDS for JEEVANADHINI CHRISTIAN SONG

D A G Em
Jeevanadini Naa Hrudayamulo
A D
Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

D Bm
Shareera Kriyalanniyu
C G D
Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||
D Bm
Balaheena Samayamulo
C G D
Nee Balamu Prasaadinchumu (2) ||Jeeva Nadini||
D Bm
Endina Emukalanniyu
C G D
Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||
D Bm
Aathmeeya Varamulatho
C G D
Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2) ||Jeeva Nadini||

D A G Em
జీవనదిని నా హృదయములో
ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)
D Bm
శరీర క్రియలన్నియు
C G D
నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||
D Bm
బలహీన సమయములో
C G D
నీ బలము ప్రసాదించుము (2) ||జీవ నదిని||
D Bm
ఎండిన ఎముకలన్నియు
C G D
తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||
D Bm
ఆత్మీయ వరములతో
C G D
నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని||

You can  find this song in many Telugu Christian Hymn books. Andhra kraistava keerthanalu, ujjeva keerthanalu, hebron patala pusthakamu, jeevana gaanaalu etc are the books you can find this. Please tell us through comments how this song helped you spiritually to grow in him better day by day. we love you . Praise the LORD.