Aha Mahatmaha Sharanya- Good Friday Yedu Maatalu Song Lyrics Chords

aha mahatmaha song lyrics telugu english

Devudu Palikina Edu maatalu Song for Good Friday

This song is from Andhra Kraisthava Keerthanalu written by పంతగాని పరదేశి about the words of Christ on the cross. సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము. the details regarding the song are given here రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ తాళం: రూపకము.

 

Andhra Kraisthava Keerthanalu Song 196

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య – హా విమోచకా
ద్రోహ రహిత చంపె నిను నా – దోషమే కదా ||ఆహా||
వీరలను క్షమించు తండ్రి – నేరమేమియున్
కోరిటితుల నిన్ను చంపు – కౄర జనులకై ||ఆహా||
నీవు నాతో పరదైసున – నేడే యుందువు
పావనుండ ఇట్లు పలికి – పాపి గాచితి ||ఆహా||
అమ్మా నీ సుతుడటంచు మరి-యమ్మతో పలికి
క్రమ్మర నీ జనని యంచు – కర్త నుడితివి ||ఆహా||
నా దేవ దేవ యేమి విడ-నాడితి వనుచు
శ్రీ దేవ సుత పలికితివి శ్రమ – చెప్ప శక్యమా ||ఆహా||
దప్పిగొనుచున్నానటంచు – చెప్పితివి కదా
యిప్పగిదిని బాధ నొంద – నేమి నీకు హా ||ఆహా||
శ్రమ ప్రమాద-ములను గొప్ప – శబ్ద మెత్తి హా
సమాప్తమైనదంచు తెలిపి – సమసితివి కదా ||ఆహా||

అప్పగింతు తండ్రి నీకు – నాత్మ నంచును
గొప్ప యార్భాటంబు చేసి – కూలిపోతివా ||ఆహా||

AHA MAHATMA HA SARANYA LYRICS

క్రీస్తు శ్రమలు – మరణములు

క్రీస్తు సిలువమీద పలికిన యేడు మాటలు Song =====Aha mahathma ha saranya ha vimochaka English Lyrics

Aha Mahathmaha Sharanyaa- ha vimochaka

dhroha rahitha champeninuna dhoshamekada ll aha ll

1. veeralanu shaminchu thandri- neramemiyun

korithitula ninnu jhampu- krura janulakai ll aha ll

2.neevu naatho paradaisuna- nede yundhuvu

paavanunda itlu baliki-paapigaachithi ll aha ll

3. amma nee suthundatanchu mari-yammatho baliki

krammara nee janani anchu-garthanudivithi ll aha ll

4. naa deva deva emi vda- naadithivanuchu

srideva sutha palikithivi srama-cheppa shakyamaa ll aha ll

5. dappigonu chunnaanatanchu-cheppithivigadha

ippagidhi nee baadha nondha-emi neeku haaa ll aha ll

6. srama prammadhamulanu goppa-shabdha metthihaa

samaapthamaina danchu delipisamasithivigadhaa ll aha ll

7. appaginthu thandri neeku- naathma nanchunu

goppa aarbhaatambuchesi-koolipothivaa ll aha ll

 

 

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా – హ విమోచకా = ద్రోహ రహిత చంపె నినునా దోషమేగదా! /యాహా/
1. వీరలను క్షమించు తండ్రి – నేర రేమియున్ = కోరి తిటుల నిన్నుఁ జంపు -క్రూర జనులకై /యాహా/
2. ”నీవు నాతో బరదైసున – నేడె యుందువు” = పావనుండ యిట్లు బలికి – పాపి గాచితి /వాహా/
3. “అమ్మా! నీ సుతుఁడ” టంచు మరి -యమ్మాతో బలికి = క్రమ్మర “నీ జనని” యంచుఁ – గర్త నుడితివి /వాహా/
4. “నా దేవ దేవ యేమి విడ – నాడితి” వనుచు = శ్రీదేవ సుత పలికితివి శ్రమ – చెప్ప శక్యమా /యాహా/
5. “దప్పికొనుచున్నా న” టంచుఁ – జెప్పితివి గద = యిప్పగిదిని బాధ నొంద – నేమి నీకు హా! /యాహా/
6. శ్రమ ప్రమాదములను గొప్ప – శబ్ధ మెత్తి హా = “సమాప్తమైన” దంచు దెలిపి – సమసితివి గదా /యాహా/
7. “అప్పగింతు దండ్రి నీకు – నాత్మ” నంచును = గొప్ప యార్భాటంబు చేసి – కూలిపోతివా /యాహా/

 

 

Credentials:
రచన: పంతగాని పరదేశి
సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము
రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ
తాళం: రూపకము

Andhra Kraisthava KeerthanaluGood FridayPanthagani ParadhesiRajaji PrasadRavi Kumarక్రీస్తు శ్రమలు – మరణములు  ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య హా విమోచకా

ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య హా విమోచకా Meaning -Line to line Explanation of Song

 

Lent Day -25 Sramala Dinaalu 30/03/2022 Telugu Bible Vakyalu

దుఃఖపడిన వారమైనట్లుండియు ఎల్లప్పుడు సంతోషించువారము.దరిద్రులమైనట్లుండియు అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించు వారము; ఏమియు లేనివారమైనట్లుండియు సమస్తమును కలిగినవారము. (2కొరిం 6:10)
మనము … దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణనుబట్టి అతిశయపడు చున్నాము. అంతే కాదు … అతిశయ పడుదము. (రోమా 5:2-4) నాకు చాల అతిశయము కలదు.ఆదరణతో నిండుకొనియున్నాను, మా శ్రమయంతటికి మించిన అత్యధికమైన ఆనందముతో ఉప్పొంగుచున్నాను. (2కొరిం 7:4)మీరు విశ్వసించుచు …చెప్ప నశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు. (1 పేతు 1:9)
వారు బహు శ్రమవలన పరీక్షింపబడగా, అత్యధికముగా సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించెను. (2కొరిం 8:2)శోధింపశక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనులలో ప్రకటించుటకును, సమస్తమును సృష్టించిన దేవునియందు పూర్వకాలమునుండి మరుగై యున్న ఆ మర్మమునుగూర్చిన యేర్పాటు ఎట్టిదో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడనైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించెను. (ఎఫె 3:9-10)
ఈ లోక విషయములో దరిద్రులైనవారిని విశ్వాసమందు భాగ్య వంతులుగాను, తన్ను ప్రేమించువారికి తాను వాగ్దానముచేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేర్పరచుకొనలేదా? (యాకో 2:5) అన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు. (2కొరిం 9:8)

రోగశయ్య మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును.రోగము కలుగగా నీవే వానిని స్వస్థపరచుదువు. (కీర్త 41:3)
వారి యావద్బాధలో ఆయన బాధనొందెను.ఆయన సన్నిధి దూత వారిని రక్షించెను.ప్రేమచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను.పూర్వదినములన్నిటను ఆయన వారిని ఎత్తికొనుచు మోసికొనుచు వచ్చెను. (యెష 63:9)నీవు ప్రేమించువాడు కాయిలాపడి యున్నాడు. (యోహా 11:3)నా కృప నీకు చాలును.బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది.కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే అతిశయపడుదును. (2కొరిం 12:9)
నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. (ఫిలి 4:13)మా బాహ్యపురుషుడు కృశించుచున్నను, ఆంతర్యపురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు. (2కొరిం 4:16)
మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించుచున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. (అ కా 17:28)సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే.శక్తిహీనులకు ఆయనే బలాభివృద్ధి కలుగజేయును. బాలురు సొమ్మసిల్లుదురు అలయుదురు, యవ్వనస్థులు తప్పక తొట్రిల్లుదురు, యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు. (యెష 40:29-31)శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాసస్థలము.నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును. (ద్వితీ 33:27)

Lent Day -24 Sramala Dinaalu 29/03/2022 Telugu Bible Portion

నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపొమ్మని నేను ప్రార్థించుటలేదు గాని దుష్టునినుండి వారిని కాపాడుమని ప్రార్థించుచున్నాను. (యోహా 17:15)
మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును అనింద్యులునైన దేవుని కుమారులు. … మీరు లోకమందు జ్యోతులవలె కనబడు చున్నారు. (ఫిలి 2:14,16)మీరు లోకమునకు ఉప్పయి యున్నారు. మీరు లోకమునకు వెలుగైయున్నారు. మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారియెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియ్యుడి. (మత్త 5:13-16)
నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నిన్ను అడ్డగించితిని. (ఆది 20:6)ప్రభువు నమ్మదగినవాడు.ఆయన మిమ్మును స్థిరపరచి దుష్టత్వమునుండి కాపాడును. (2థెస 3:3) దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. (నెహె 5:15)మన తండ్రియైన దేవుని చిత్తప్రకారము ఆయనమనలను ప్రస్తుతపు దుష్టకాలములో నుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమిత్తము తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. (గల 1:14) తొట్రిల్లకుండ మిమ్మును కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో మిమ్మును నిర్దోషులనుగా నిలువబెట్టుటకును, శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి, మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా, మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వము ఇప్పుడును సర్వ యుగములును కలుగును గాక. ఆమేన్. (యూదా 24,25)

యెహోవాయందు నమ్మికయుంచువాడు సురక్షితముగా నుండును. (సామె 29:25)
యెహోవా మహా ఘనత నొందియున్నాడు. ఆయన ఉన్నతస్థలమున నివసించు చున్నాడు. (యెష 33:5) యెహోవా అన్యజనులందరియెదుట మహోన్నతుడు. ఆయన మహిమ ఆకాశములను మించి మహోన్నతమై యున్నది.ప్రధానులతో వారిని కూర్చుండబెట్టుటకై ఆయన నేలనుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు. పెంటకుప్పమీద నుండి బీదలను పైకెత్తువాడు. (కీర్త 113:4,7,8)
దేవుడు కరుణాసంపన్నుడైయుండి, మనము మన అపరాధములచేత చచ్చినవారమై యుండినప్పుడు సహా మనయెడల చూపిన తన మహా ప్రేమచేత మనలను క్రీసుతో కూడ బ్రతికించెను. కృపచేతనే మీరు రక్షింపబడియున్నారు. క్రీస్తుయేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ కూర్చుండబెట్టెను. (ఎఫె 2:4,5,7)
తన స్వకీయకుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు ఆయనను అప్పగించినవాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు?మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను, మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసుద్వారా కనుపరచబడియున్న దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. (రోమా 8:32,38,39)

Lent Day -23 Sramala Dinaalu 28/03/2022 Telugu Christian Whatsapp Status

Lent Day -23 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

దేవుడు అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు; పశ్చాత్తాపపడుటకు ఆయన నరపుత్రుడు కాడు.(సంఖ్యా 23:19)
ఆయనయందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయ యైనను లేదు. (యాకో 1:17)యేసుక్రీస్తు నిన్న, నేడు, ఒక్కటేరీతిగా ఉన్నాడు; అవును యుగయుగములకు ఒక్కటే రీతిగా ఉండును. (హెబ్రీ 13:8)
ఆయన సత్యము, కేడెమును డాలునై యున్నది. (కీర్త 91:4)
దేవుడు తన సంకల్పము నిశ్చలమైనదని ఆ వాగ్దానమునకు వారసులైనవారికి మరి నిశ్చయముగా కనుపరచవలెనని ఉద్దేశించినవాడై, తాను అబద్ధమాడజాలని నిశ్చలమైన రెండు సంగతులనుబట్టి, మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపట్టుటకు శరణాగతులమైన మనకు బలమైన ధైర్యము కలుగునట్లు ప్రమాణము చేసి వాగ్దానమును దృఢపరచెను. (హెబ్రీ 6:17,18)
నీ దేవుడైన యెహోవా తన్ను ప్రేమించి తన ఆజ్ఞల ననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను స్థిరపరచువాడును, వేయితరములవరకు కృపచూపువాడునై యున్నాడు. (ద్వితీ 7:9) ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి విషయములో యెహోవా త్రోవలన్నియు కృపాసత్య మయములై యున్నవి. (కీర్త 25:10)ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో,ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద ఆశపెట్టుకొనునో వాడు ధన్యుడు. ఆయన ఎన్నడును మాట తప్పనివాడు. (కీర్త 146:5,6)

శ్రమదినమున నీవు క్రుంగినయెడల నీవు చేతగానివాడవగుదువు. (సామె 24:10)
సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే. శక్తిహీనులకు ఆయనే బలాభివృద్ధి కలుగజేయును. (యెష 40:29)నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది. (2కొరిం 12:9)అతడు నాకు మొఱ్ఱపెట్టగా నేనతనికి ఉత్తర మిచ్చెదను.శ్రమలో నేనతనికి తోడైయుండెదను. అతని విడిపించెదను. (కీర్త 91:15)శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాసస్థలము. నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును. ఆయన నీ యెదుటనుండి శత్రువును వెళ్ళగొట్టును. (ద్వితీ 33:27)
కరుణించువారికొరకు కనిపెట్టుకొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదార్చువారి కొరకు కనిపెట్టుకొంటిని గాని యెవరును కానరారైరి. (కీర్త 69:20)
ప్రతి ప్రధానయాజకుడును మనుష్యులలోనుండి యేర్పరచబడినవాడై … దేవుని విషయమైన కార్యములు జరిగించుటకై మనుష్యుల నిమిత్తము నియమింపబడును. అతడు ఏమియు తెలియనివారి యెడలను త్రోవతప్పిన వారియెడలను తాలిమి చూప గలవాడై యున్నాడు. అటువలె క్రీస్తు, … కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకొనెను. మరియు ఆయన సంపూర్ణసిద్ధి పొందినవాడై, …తనకు విధేయులైన వారికందరికిని నిత్యరక్షణకు కారకుడాయెను. (హెబ్రీ 5:1,2,5-10)నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను.మన వ్యసనములను వహించెను.(యెష 53:4)

Lent Day -23 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

Lent Day -22 Sramala Dinaalu 26/03/2022 Telugu Christian Photos

Lent Day -22 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

యెహోవా నన్ను ఆదుకొనెను. (కీర్త 18:18)
నిశ్చయముగా కొండలమీద జరిగినది మోసకరము, పర్వతములమీద చేసిన ఘోష నిష్ ప్రయోజనము, నిశ్చయముగా మా దేవుడైన యెహోవావలన ఇశ్రాయేలుకు రక్షణ కలుగును. (యిర్మి 3:23)యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నన్ను రక్షించువాడు; నా కేడెము, నా రక్షణ శృంగము, నా ఉన్నతదుర్గము, నా దేవుడు నేను ఆశ్రయించియున్న నా దుర్గము. (కీర్త 18:2)
సీయోను నివాసీ, ఉత్సాహధ్వని బిగ్గరగా చేయుము.నీ మధ్యనున్న ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఘనుడై యున్నాడు. (యెష 12:6)
యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టు ఆయనదూత కావలియుండి వారిని రక్షించును. నీతిమంతులు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించును వారి శ్రమలన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును. (కీర్త 34:7,17)శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాసస్థలము.నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును. (ద్వితీ 32:27) కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను,నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు? అనిమంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై యున్నాము. (హెబ్రీ 13:64)యెహోవా తప్ప దేవుడేడి? మన దేవుడు తప్ప ఆశ్రయదుర్గమేది?నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే.నన్ను యథార్థమార్గమున నడిపించువాడు ఆయనే. (కీర్త 18:31,32)
నేనేమైయున్నానో అది దేవుని కృపవలననే అయియున్నాను. (1కొరిం 15:10)

మనమందరము గొర్రెలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు. (యెష 53:6)
మనము పాపములేనివారమని చెప్పుకొనిన యెడల, మనలను మనమే మోసపుచ్చుకొందుము. మరియు సత్యము మనయందు లేదు. (1యోహా 1:8)నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు; గ్రహించు వాడెవడును లేడు.దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు;అందరును త్రోవతప్పి యేకముగా పనికిమాలిన వారైరి. (రోమా 3:10-12)
మీరు గొర్రెలవలె దారితప్పిపోతిరి గాని యిప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరియు పాలకుడునైన ఆయన వైపునకు మళ్లియున్నారు. (1 పేతు 2:25)నేను నీ ఆజ్ఞలను మరచువాడను కాను. తప్పిపోయిన గొర్రెవలె నేను త్రోవవిడిచి తిరిగిన యెడల నీ సేవకుని వెదకి పట్టుకొనుము. (కీర్త 119:176)
నా ప్రాణమునకు ఆయన సేదదీర్చుచున్నాడు.తన నామమునుబట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు. (కీర్త 23:3)
నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును,నేను వాటి నెరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. నేను వాటికి నిత్యజీవమునిచ్చుచున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికిని నశింపవు.ఎవడును వాటిని నా చేతిలోనుండి అపహరింపడు. (యోహా 10:27,28)
మీలో ఏ మనుష్యునికైనను నూరు గొర్రెలు కలిగి యుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయినయెడల అతడు తొంబది తొమ్మిదింటిని అడవిలో విడిచిపెట్టి, తప్పిపోయినది దొరకువరకు దానిని వెతక వెళ్లడా? (లూకా 15:4)Lent Day -22 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

Lent Day -21 Sramala Dinaalu 25/03/2022 Telugu Christian Whatsapp Status

Lent Day -21 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status.jpg

అతని యెడమచెయ్యి నా తలక్రిందనున్నది కుడిచేత అతడు నన్ను కౌగిలించు చున్నాడు. (పర 2:6)
శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాసస్థలము.నిత్యముగనుండు బాహువులు నీ క్రిందనుండును. (ద్వితీ 33:27)గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి ప్రభువా, నన్ను రక్షించుమని కేకలువేసెను. వెంటనే యేసు చెయ్యిచాపి అతని పట్టుకొని అల్పవిశ్వాసీ, యెందుకు సందేహపడితివని అతనితో చెప్పెను. (మత్త 14:30-31)
ఒకని నడత యెహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును. వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును. యెహోవా అతని చెయ్యి పట్టుకొని యున్నాడు గనుక అతడు నేలను పడినను లేవలేక యుండడు. (కీర్త 37:23-24)
బెన్యామీను యెహోవాకు ప్రియుడు, ఆయనయొద్ద అతడు సురక్షితముగా నివసించును, దినమెల్ల ఆయన అతనికి ఆశ్రయమగును. ఆయన భుజములమధ్య అతడు నివసించును. (ద్వితీ 33:12)ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి. (1 పేతు 5:7) మిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టినవాడవును. (జక 2:8)
అవి ఎన్నటికిని నశింపవు, ఎవడును వాటిని నా చేతిలోనుండి అపహరింపడు. వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటె గొప్పవాడు. (యోహా 10:28-29)
చంద్రబింబమంత అందముగలదై సూర్యుని అంత స్వచ్ఛ కళలు గలదై జెండాలతో వచ్చు సైన్యము వలె భీకర రూపముగల ఈమె ఎవరు?(పర 6:10)
దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘము. (అ కా 20:28)
క్రీస్తుకూడ సంఘమును ప్రేమించి,అది కళంకమైనను ముడతయైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక, పరిశుద్ధమైనదిగాను,నిర్దోష మైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని నిలువబెట్టుకొనవలెనని, వాక్యముతో ఉదకస్నానముచేత దానిని పవిత్రపరచి, పరిశుద్ధపరచుటకై దానికొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. (ఎఫె 5:25-27)
పరలోకమందు ఒక గొప్ప వింత కనబడెను. అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకొనిన యొక స్త్రీ కనబడెను. (ప్రక 12:1)గొర్రె పిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చినది. ఆయన భార్య తన్నుతాను సిద్ధపరచుకొని యున్నది. ఆమె ధరించుకొనుటకు ప్రకాశములును నిర్మలములునైన సన్నపు నారబట్టలు ఆమె కియ్యబడెను. అవి పరిశుద్ధుల నీతిక్రియలు. (ప్రక 19:7-8)అది యేసుక్రీస్తు నందలి విశ్వాసమూలమైనదై, నమ్మువారందరికి కలుగు దేవుని నీతియైయున్నది. (రోమా 3:22)
నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చితిని. (యోహా 17:22)

Lent Day -21 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status.jpg

Lent Day -20 Sramala Dinaalu 24/03/2022 Daily Bible Images

Lent Day -20 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

Daily Bible Quotes in Telugu

ఆయన మీకొరకు ఎన్ని గొప్ప కార్యములను చేసెనో అది మీరు తలంచుకొనవలసినది. (1సమూ 12:24)
నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొందువో లేదో నిన్ను శోధించి నీ హృదయములో నున్నది తెలుసుకొనుటకు నిన్ను అణచు నిమిత్త ము, అరణ్యములో ఈ నలువది సంవత్సరములు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను నడిపించిన మార్గమంతటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము. ఒకడు తన కుమారుని ఎట్లు శిక్షించెనో అట్లే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను శిక్షించువాడని నీవు తెలిసికొనవలెను. (ద్వితీ 8:2-5)
శ్రమకలుగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచితిని. ఇప్పుడు నీ వాక్యము ననుసరించి నడుచుకొను చున్నాను. (కీర్త 119:67)నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకొనునట్లు శ్రమనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. (కీర్త 119:71)యెహోవా, నీ తీర్పులు న్యాయమైన వనియు విశ్వాస్యతగలవాడవై నీవు నన్ను శ్రమపరచితివనియు నేనెరుగుదును. (కీర్త 119:75)యెహోవా నన్ను కఠినముగా శిక్షించెను గాని ఆయన నన్ను మరణమునకు అప్పగింపలేదు. (కీర్త 118:18)
ఆయన మన పాపములనుబట్టి మనకు ప్రతికారము చేయలేదు. మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలమియ్యలేదు. భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తులు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది. (కీర్త 103:10-11) మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయున్నది.మనము మంటివారమని ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాడు. (కీర్త 103:14)

శుభప్రదమైన నిరీక్షణ, అనగా -మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు మహిమయొక్క ప్రత్యక్షత. (తీతు 2:12,13)

Daily Bible Images in Telugu

ఈ నిరీక్షణ మన ఆత్మకు నిశ్చలమును, స్థిరమును, తెరలోపల ప్రవేశించునదియు నైన లంగరువలె నున్నది.యేసు అందులోనికి మనకంటె ముందుగా ఆ తెరలోనికి పోయి మన కొరకుప్రవేశించెను. (హెబ్రీ 6:19,20)అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చు పర్యంతము యేసు పరలోక వాసియై యుండుట ఆవశ్యకము. (అ కా 3:21:30)తన పరిశుద్ధులయందు మహిమపరచబడుటకును, విశ్వసించినవారందరియందు ప్రశంసింపబడుటకును, ప్రభువు వచ్చును. (2థెస 1:9)
సృష్టి యావత్తు ఇదివరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవవేదనపడుచునున్నదని యెరుగుదుము. అంతేకాదు, … మనముకూడ స్వీకృతపుత్రత్వము కొరకు, అనగా మన దేహము యొక్క విమోచనము కొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగు చున్నాము. (రోమా 8:22-23)ప్రియులారా, యిప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై యున్నాము. మనమిక ఏమవుదుమో అది ఇంక ప్రత్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన యున్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. (1యోహా 3:2)మనకు జీవమైయున్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతోకూడ మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు. (కొల 3:4)
త్వరగా వచ్చుచున్నాను. ఆమేన్ ;ప్రభువైన యేసూ, రమ్ము.(ప్రక 22:20)

 

Lent Day -20 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

Lent Day -19 Sramala Dinaalu 23/03/2022 Telugu Bible Picture

Lent Day -19 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

Telugu Bible Verse for the DAY

యెహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారము శారాను దర్శించెను.యెహోవా తానిచ్చిన మాటచొప్పున శారానుగూర్చి చేసెను. (ఆది 21:1)
జనులారా, యెల్లప్పుడు ఆయనయందు నమ్మిక యుంచుడి;ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి; దేవుడు మనకు ఆశ్రయము. (కీర్త 62:8)దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. (1సమూ 30:6)దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చి, యీ దేశములోనుండి తాను అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణము చేసి యిచ్చిన దేశమునకు మిమ్మును తీసికొని పోవును.ఐగుప్తులోనున్న నా ప్రజల దురవస్థను నేను నిదానించి చూచితిని; వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచ్చి యున్నాను. ఇతడు ఐగుప్తులోను ఎఱ్ఱ సముద్రములోను, నలువది ఏండ్లు అరణ్యములోను మహత్కార్యములను సూచక క్రియలనుచేసి వారిని తోడుకొనివచ్చెను. (అ కా 7:34-36) యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నిటిలో ఏదియు తప్పియుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను. (యెహో 21:45)
వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగినవాడు. (హెబ్రీ 10:23)ఆయన చెప్పి చేయ కుండునా? ఆయన మాట యిచ్చి స్థాపింపకుండునా? (సంఖ్యా 23:19)ఆకాశమును భూమియు గతించునుగాని నా మాటలుఏమాత్రమును గతింపవు. (మత్త 24:35)గడ్డి యెండిపోవును దాని పువ్వు వాడిపోవును; మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును. (యెష 40:8)
సర్వజీవుల కన్నులు నీవైపు చూచుచున్నవి. (కీర్త 145:15)
ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమస్తమును దయచేయువాడు. (అ,కా 17:25)యెహోవా అందరికిని ఉపకారి.ఆయన కనికరములు ఆయన సమస్త కార్యములమీద నున్నవి. (కీర్త 145:9)ఆకాశపక్షులను చూడుడి; అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు; అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు. (మత్త 6:26)
ఒక్క ప్రభువే … తనకు ప్రార్థనచేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై యున్నాడు. (రోమా 10:12)
కొండలతట్టు నా కన్ను లెత్తుచున్నాను. నాకు సహాయము ఎక్కడనుండి వచ్చును? (కీర్త 121:1) దాసుల కన్నులు తమ యజమానుని చేతితట్టును దాసి కన్నులు తన యజమానురాలి చేతితట్టును చూచునట్లు మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన కన్నులు ఆయనతట్టు చూచుచున్నవి. (కీర్త 123:2)
యెహోవా న్యాయముతీర్చు దేవుడు. ఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనువారందరు ధన్యులు. (యెష 30:18)ఇదిగో మనలను రక్షించునని మనము కనిపెట్టుకొనియున్న మన దేవుడు.మనము కనిపెట్టుకొనిన యెహోవా ఈయనే.ఆయన రక్షణనుబట్టి సంతోషించి ఉత్సహింతము. (యెష 25:9) మనము చూడనిదాని కొరకు నిరీక్షించిన యెడల ఓపికతో దానికొరకు కనిపెట్టుదుము. (రోమా 8:25)

Telugu Bible Verse for the DAY

Lent Day -19 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

Lent Day -18 Sramala Dinaalu 22/03/2022 Christian Telugu Images

Lent Day -18 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

అక్కడ రాత్రి యుండదు. (ప్రక 21:25)
యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగవును.నీ దేవుడు నీకు భూషణముగా ఉండును. (యెష 60:19)
ఆ పట్టణములో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను దానికక్కరలేదు. దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశించుచున్నది. గొర్రె పిల్లయే దానికి దీపము. (ప్రక 21:23)దీపకాంతిగాని సూర్యకాంతిగానివారికక్కరలేదు.దేవుడైన యెహోవాయే వారిమీద ప్రకాశించును. (ప్రక 22:5)
మీరు చీకటిలోనుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురముచేయు నిమిత్తము, ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తయిన ప్రజలునై యున్నారు. (1పేతు 2:9) తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములో పాలివారమగుటకు మనలను పాత్రులనుగాచేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపవలెను. … ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి విడుదలచేసి, తాను ప్రేమించిన తన కుమారునియొక్క రాజ్యనివాసులనుగా చేసెను. (కొల 1:12-13) మీరు పూర్వమందు చీకటియై యుంటిరి.ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగైయున్నారు. వెలుగు సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి (ఎఫె 5:8-10)
మనము రాత్రివారము కాము, చీకటివారము కాము. (1థెస 5:5)
పట్టపగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును. (సామె 4:18)

Lent Day -18 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమఫలమును, నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యెహోవాను ఘనపరచుము. (సామె 3:9
కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంటకోయును. (2కొరిం 9:6)ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతివాడును తాను వర్ధిల్లిన కొలది తనయొద్ద కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలెను. (1కొరిం 16:2)మీరు చేసిన కార్యమును, మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారముచేసి యింకను ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు దేవుడు అన్యాయస్థుడు కాడు. (హెబ్రీ 6:10)
సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. (రోమా 12:1)
క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మును బలవంతము చేయుచున్నది.ఏలాగనగా అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు,జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమిత్తము మృతిపొంది తిరిగి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు నిశ్చయించు కొనుచున్నాము. (2కొరిం 5:14-15)
మీరు భోజనముచేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. (1కొరిం 10:31)

Lent Day -17 Sramala Dinaalu 21/03/2022 Good Friday Images

Lent Day -17 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status

Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own
blood.–REV. 1:5.

Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. Love
is strong as death.–Greater love hath no man than this, that a man lay
down his life for his friends.

Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we,
being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye
were healed.–In whom we have redemption through his blood, the
forgiveness of sins, according to the riches of his grace.

Ye are washed, . . . ye are sanctified, . . . ye are justified in the
name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.–Ye are a chosen
generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people; that
ye should shew forth the praises of him who hath called you out of
darkness into his marvellous light.–I beseech you . . . brethren, by
the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice,
holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

My brethren, be strong in the Lord, and in the power of his
might.–Valiant for the truth.–Fight the Lord’s battles.–Be strong,
all ye people of the land, saith the Lord, and work: fear ye not.–Lift
up your eyes, and look on the fields; for they are white already to
harvest.–Yet a little while, and he that shall come will come, and
will not tarry.

Lent Day -17 Sramala Dinaalu 1 wallpaper whatsapp status