Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా నావా

Nadipinchu Na Naava Lyrics – TELUGU scrip6t

 

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప ||నడిపించు||

నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున
నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు
నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప
నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము ||నడిపించు||

రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో
రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ ||నడిపించు||

ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు ||నడిపించు||

ప్రభు మార్గము విడచితిని ప్రార్థించుట మానితిని
ప్రభు వాక్యము వదలితిని పరమార్థము మరచితిని
ప్రపంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును బొంది
ఫలహీనుడనై యిపుడు పాటింతు నీ మాట ||నడిపించు||

లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా
లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి
లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు
లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా ||నడిపించు||

ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని
ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో
ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు ||నడిపించు||

Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నాTelugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా నావా

తెలుగు క్రిస్టియన్ సాంగ్స్

Nadipinchu Na Naava Lyrics – English script

Nadipinchu Naa Naavaa – Nadi Sandramuna Devaa
Nava Jeevana Maargamuna – Naa Janma Thariyimpa ||Nadipinchu||

Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bhaaramuna
Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku
Naa Yaathma Virabooya – Naa Deeksha Phaliyimpa
Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Chekonumu ||Nadipinchu||

Raathranthayu Shramapadinaa – Raaledu Prabhu Jayamu
Rahadaarulu Vedakinanoo – Raadaayenu Prathiphalamu
Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo
Rathanaalanu Vedakutalo – Raajillu Naa Padava ||Nadipinchu||

Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi
Ahamunu Preminchuchune – Arasithi Prabhu Neekalimi
Aasha Nirashaye – Aavedha Nedhuraye
Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu ||Nadipinchu||

Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini
Parbhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini
Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi
Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata ||Nadipinchu||

Lothaina Jalamulalo – Lothuna Vinabadu Swaramaa
Lobadutanu Nerpinchi – Lopambulu Savarinchi
Lonunna Eevulalo – Lothaina Naa Brathuku
Lopinchani Arpanagaa – Lokesha Cheyumayaa ||Nadipinchu||

Prabhu Yesuni Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadukoni
Prakatinthunu Lokamulo – Parishudhdhuni Prema Katha
Paramaathma Prokshanatho – Paripoorna Samarpanatho
Praanambunu Prabhu Koraku – Praanaarpanamu Chethu ||Nadipinchu||

Nadipinchu Na Naava CHORDS – TELUGU script

Style: 4/4
Tempo: medium
Key:D major

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
Bm A G A G D
నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప /నడిపించు/
D Bm A G
1.నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున
A G D Bm A D
నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు
D A D
నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప
Bm A G A G D
నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము /నడిపించు/
2.రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో
రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ /నడిపించు/
3.ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు /నడిపించు/
4.ప్రభు మార్గము విడచితిని ప్రార్థించుట మానితిని
ప్రభు వాక్యము వదలితిని పరమార్థము మరచితిని
ప్రపంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును బొంది
ఫలహీనుడనై యిపుడు పాటింతు నీ మాట /నడిపించు/
5.లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా
లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి
లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు
లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా /నడిపించు/
6.ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని
ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో
ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు /నడిపించు/

Nadipinchu Na Naava CHORDS – ENGLISH script

 

E B E
Nadipinchu Naa Naava – Nadi Sandhramuna Deva
C#m A B E
Nava Jeevana Margamuna – Naa Janma Thariyimpa

Verse 1 :
E C#m B A
Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bharamuna
B A E C#m B E
Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku
E B E
Naa Aathma Virabhuya – Naa Deeksha Phaliyimpa
C#m A B E
Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Jekonumu

Verse 2:
E C#m B A
Rathranthayu Shramapadina – Raaledu Prabhu Jayamu
B A E C#m B E
Rahadarulu Vedhakinanu – Radayenu Pratiphalamu
E B E
Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo
C#m A B E
Ratanalanu Vedhukutalo – Rajillu Naa Padava

Verse 3:
E C#m B A
Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi
B A E C#m B E
Ahamunu Preminchuchune – Arasithi Prabhu Neekalimi
E B E
Aasha Nirashaye – Aavedha Nedhuraye
C#m A B E
Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu

Verse 4:
E C#m B A
Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini
B A E C#m B E
Prabhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini
E B E
Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi
C#m A B E
Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata

Verse 5:
E C#m B A
Prabhu Yesu Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadhukoni
B A E C#m B E
Prakatinchunu Lokamulo – Parishudhuni Premakatha
E B E
Paramaathma Prokshanalo – Paripoorna Samarpanatho
C#m A B E
Praanambunu Prabhukoraku – Paanarpanamu Jethu

Nadipinchu na naava Author – About Lyric Writer

Abel Boanerges Masilamani isa the proud writer of this song. He was Born on 30 November 1914 Pitapuram, East Godavari, Andhra Pradesh, India
Other compositions by Masilamani

Original songs in Telugu by Masilamani
– అందాల తార – Andala Tara,
Hymn 96 – ‘దేవుని నీతి ప్రతాపం – Devuni Neethi Pratapam’,
Hymn 135 – ‘రండి సువార్త సునాదముతొ – Randi Suvartha Sunaadamu’
Hymn 278 – ‘జీవాహారము రమ్ము- Jeevaharamu Rammu’,
Hymn 307 – ‘హే ప్రభుయేసు – He Prabhu Yesu’,
Hymn 349 – ‘సంతొషింపరె ప్రియులార – Santoshimpare Priyulara’,
Hymn 367 – ‘దేవా! వెంబడించితి నీ నామమున్ – Deva vembadinchithi née naamamun’,
Hymn 378 – ‘కఱుణాపీఠము జేరరె – Karuna peetamu jerare’,
Hymn 661 – ‘నడిపించు నా నావ – Nadipinchu Naa Naava’ This is a well known song among Telugu Christians. Sakshi, a popular Telugu Daily Newspaper in India, noted that it is highly unlikely you will find a Telugu Christian or a Telugu Christian Church who has never sung this song.[58]
English Hymns translated into Telugu
Hymn 65 – The Love of God (original writer unknown),[16]
Hymn 606 – Blest be the tie that binds (John Fawcett)

Original Christian Writings in India in Telugu:

Original writings in Telugu
A Telugu Theological Glossary, 1965,
Consequences, 1969,[46]
Awareness (కనువిప్పు), 1980,
Worship with Flowers, 1981
Sermon Waves (ప్రసంగ వాహిని), 1982,
Stream of Sermons (ప్రసంగ తరంగాలు), 1982,
The Awakening (మేలుకొలుపు), 1984,
Zionism, 1984

God is good all the time.  He will help us in our distress. When we feel low and lonely He is our only hope and He is our only fort. ♥️ The love for us will never fade away  and nothing can separate us from our Lord Jesus Christ.

Leave a Comment