The Apostles’ Creed in Malayalam + Nicene Creed in Malayalam

Apostles creed in malayalamApostles creed in malayalam Nicene creed

The Apostles’ Creed in Malayalam (Vishwaasa Pramaannam)
വിശ്വാസപ്രമാണം – The Apostles’ Creed

സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു .അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു .ഈ പുത്രന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവാല്‍ ഗര്‍ഭസ്ഥനായി കന്യാമറിയത്തില്‍ നിന്നു പിറന്നു .പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്‍റെ കാലത്ത് പീഡകള്‍ സഹിച്ച് ,കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ,മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ;പാതാളത്തില്‍ ഇറങ്ങി ,മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്‍നിന്നു മൂന്നാം നാള്‍ ഉയിര്‍ത്തു ;സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെക്കെഴുന്നള്ളി ,സര്‍വ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്‍റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ;അവിടെനിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാന്‍ വരുമെന്നും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു .പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു .വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും ,പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും ,പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ,ശരീരത്തിന്‍റെ ഉയിര്‍പ്പിലും നിത്യമായ ജീവതത്തിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു . ആമ്മേന്‍ .

Sarvashakthanaaya pithaavum, aakaashathinteyum bhoomiyudeyum Srushtaavumaaya eka daivatthil njan vishwasikkunnu.
Aviduthe ekaputhranum, njangalude karthaavumaaya eesho mishihaayilum njan vishvasikkunnu.
Ee puthran parisudhaathmaavinaal garbhasthanaayi, kanyakaa mariyatthil ninnu pirannu.
Panthiyos Pilaathosinte kaalathu peedakal sahichu, kurishil tharakkappettu, marichu, adakkappettu, paathaalangalil irangi.
Marichavarude idayil ninnum moonnaam naal uyarthu.
Swargathilekku ezhunnalli. Sarvashakthiyulla Pithavinte valathu bhaagathu irikkunnu.
Avidunne jeevikkunnavareyum marichavareyum vidhikkuvaan varumennum njan viswasikkunnu.
Parishudhaathmaavilum njan vishwasikkunnu.
Vishudha katholikkaa sabhayilum, punyavaanmaarude aikkyathilum,
Paapangalude mochanatthilum,
Shareeratthinte uyirppilum,
Nithyamaaya jeevithatthilum njan viswasikkunnu. Aamen.

Nicene Creed in Malayalam

നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണം

സർവ്വശക്തനും പിതാവുമായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു

ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്‍റെയും സ്രഷ്ടാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ ഏക പുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കുമുമ്പുള്ള ആദ്യജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാംമുൻപ് പിതാവിൽനിന്നും ജനിച്ചവനും, എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപെടാത്തവനും, ഏക കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്നു സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും, പിതാവിനോടുകൂടെയുള്ള ഏക സത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്നു വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമ്മുക്കുവേണ്ടിയും, നമ്മുടെ രക്ഷക്കുവേണ്ടിയും, അവിടുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്നു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്തു, പീഡകൾ സഹിക്കുകയും, സ്ലീവായിൽ തറക്കപ്പെട്ടുമരിക്കുകയും, സംസ്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. അവിടുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി, പിതാവിന്‍റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ, അവിടുന്നു വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽനിന്നും – പുത്രനിൽനിന്നും – പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും ശ്ലൈഹികവും സർവ്വത്രികവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു . പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏക മാമ്മോദിസായും ശരീരത്തിന്‍റെ ഉയിർപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമ്മേൻ.

Jesus Bible Quotes Images in Telugu for Sick HOPE & Dying -1

Jesus bible quotes images in telugu for sick and dying

Hello brothers and sisters in Jesus Christ. Praise the Lord. We wish you a  speedy  recovery

ఈరోజు మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఆదరణ వాక్యాలు ఎంతో అవసరం మన దేవుడు మన కోసం ఉన్నాడని మనము నమ్మి వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ప్రార్థన చేసుకుని ఈ కఠిన పరిస్థితులను నుంచి బయట పడదాం మన రక్తసంబంధులు, మన ఇంటి వారు, మన స్నేహితులు, మనకి తెలిసిన వాళ్ళు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు, అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎంతో కృంగి పోతాం మనం కృంగిపోకుండా దేవుని వాక్యాన్ని చేతపట్టుకొని పోరాడే గెలిపిద్దాం గెలుద్దాం

యాకోబు 5:14

మీలో ఎవడైనను రోగియై యున్నాడా? అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలెను. వారు, ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాచి, అతని కొరకు ప్రార్థన చేయవలెను.

Jesus bible quotes images in telugu for sick and dying

మీ పాపములను ఒకనితో నొకడు ఒప్పుకొనుడి. మీరు స్వస్థత పొందునట్లు, ఒకనికొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయుడి. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన, మనఃపూర్వకమైనదై, బహు బలము గలదై యుండును.

 

 

Aadarana Bible vaakyaalu Telugu for hope

యాకోబు 5:13

మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించెనా? అతడు ప్రార్థన చేయవలెను. ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీర్తనలు పాడవలెను.

 

యాకోబు 5:15

విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన, ఆ రోగిని స్వస్థపరచును. ప్రభువు అతని లేపును. అతడు పాపములు చేసినవాడైతే, పాప క్షమాపణ నొందును.

యాకోబు 5:16

bible quotes images in telugu for sick

James 5:16

16 Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.

Holy Bible Verses Telugu on healing hope

 

James 5:13

Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise.

James 5:14

Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord.

James 5:15

And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.

నైసియా విశ్వాస సూత్రము (Nicene Creed) & అపోస్తలుల విశ్వాస సూత్రము

THE NICENE Apostles CREED in English & Telugu

THE NICENE CREED IN TELUGU

నైసియా విశ్వాస సూత్రము (Nicene Creed):
పరలోక భూలోకములకును, దృశ్యాదృశ్యములైన అన్నిటికిని సృష్టికర్తయగు సర్వశక్తిగల తండ్రియైన ఒక్కడే దేవుని నమ్ముచున్నాను. దేవుని అద్వితీయ కుమారుడును ఒక్కడే ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తును నమ్ముచున్నాను.
2 ఆయన అన్ని లోకములకన్న ముందు, తన తండ్రినుండి జన్మించినవాడును, దేవుని నుండి దేవుడును, వెలుగు నుండి వెలుగును, నిజమైనదేవుని నుండి నిజమైన దేవుడును, సృజింపబడక జన్మించినవాడును, తండ్రితో ఏకత్వము గలవాడునైయున్నాడు.
3 సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. ఆయన మనుష్యులమైన మన కొరకును, మన రక్షణ కొరకును, పరలోకమునుండి దిగివచ్చి, పరిశుద్ధాత్మ వలన కన్యయగు మరియయందు శరీరధారియై, మనుష్యుడాయెను. ఆయన మనకొరకు పొంతి పిలాతు కాలమందు సిలువ వేయబడెను.
4 ఆయన బాధపడి పాతిపెట్టబడెను. లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున తిరిగి లేచి, పరలోకమునకెక్కి, తండ్రి కుడిచేతివైపున కూర్చుండియున్నాడు. ఆయన సజీవులకును, మృతులకును తీర్పుతీర్చుటకు మహిమతో తిరిగివచ్చును. ఆయన రాజ్యమునకు అంతము లేదు. పరిశుద్ధాత్మను నమ్ముచున్నాను.
5 ఆయన ప్రభువును, జీవమిచ్చువాడును, తండ్రి నుండియు కుమారునినుండియు, బయలుదేరువాడును, తండ్రితోను, కుమారునితోను కూడ ఆరాధింపబడి, మహిమ పొందువాడును, ప్రవక్తల ద్వారా పలికినవాడునై యున్నాడు.
6 మరియు సార్వత్రికమును, అపోస్తలికమునైన ఒక్కటే పరిశుద్ధ సంఘమును నమ్ముచున్నాను. పాపవిమోచనము కొరకైన ఒక్కటే బాప్తీస్మమును ఒప్పుకొనుచున్నాను. మృతుల పునరుత్ధానము కొరకును, రాబోవు యుగము యొక్క జీవము కొరకును ఎదురుచూచుచున్నాను. ఆమేన్.

THE NICENE Apostles CREED in English & Telugu

THE NICENE CREED in English & Telugu

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and
invisible.
And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, God
of God, Light of Light, very God of very God, begotten not made, being of one substance with the Father,
through Whom all things were made: Who for us men and for our salvation came down from heaven, was
incarnate by the Holy Spirit of the virgin Mary, and was made man: Who for us, too, was crucified under
Pontius Pilate, suffered, and was buried: the third day He rose according to the Scriptures, ascended into
heaven, and is seated on the right hand of the Father: He shall come again with glory to judge the living
and the dead, and His kingdom shall have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord and Giver of life, Who proceeds from the Father and the Son: Who
together with the Father and the Son is worshiped and glorified: Who spoke by the prophets.
And I believe one holy, Christian, and apostolic Church.
I acknowledge one baptism for the remission of sins, and I look for the resurrection of the dead and life of
the age to come.
Amen.

THE APOSTLES CREED IN TELUGU

అపోస్తలుల విశ్వాస సూత్రము:
1 పరలోక భూలోకముల సృష్టికర్తయగు సర్వశక్తిగల తండ్రియైన దేవుని నేను నమ్ముచున్నాను. ఆయన అద్వితీయ కుమారుడును, మన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తును నమ్ముచున్నాను.
2 ఈయన పరిశుద్ధాత్మ వలన, కన్యయగు మరియ గర్భమున ధరింపబడి, ఆమెకు పుట్టెను. పొంతి పిలాతు కాలమందు బాధపడి, సిలువ వేయబడి, చనిపోయి, పాతిపెట్టబడి, అదృశ్య లోకములోనికి దిగెను.
3 మూడవ దినమున తిరిగి లేచి, పరలోకమునకెక్కి, సర్వశక్తిగల తండ్రియైన దేవుని కుడిచేతి వైపున కూర్చుండియున్నాడు. సజీవులకును, మృతులకును తీర్పుతీర్చుటకు అక్కడనుండి ఆయన వచ్చును.
4 పరిశుద్ధాత్మను నమ్ముచున్నాను. పరిశుద్ధ సార్వత్రిక సంఘమును, పరిశుద్ధుల సహవాసమును, పాపక్షమాపణను, పునరుత్ధానమును, నిత్యజీవమును నమ్ముచున్నాను. ఆమేన్.

THE APOSTLES CREED in English

I believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth.
And in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived by the Holy Spirit; Born of the Virgin
Mary; Suffered under Pontius Pilate; Was crucified, dead and buried; He descended into Hell; The third
day He rose again from the dead; He ascended into heaven; And sitteth on the right hand of God the
Father Almighty; From thence He shall come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit; The Holy Christian Church, the Communion of Saints; The Forgiveness of
sins; The Resurrection of the body; And the life everlasting. Amen.

Matalleni Pustakanni- Christian Color Book Song for Kids

Matalleni Pustakanni- Christian Song for Kids

Matalleni Pustakanni English Lyrics – EVERGREEN SONG FOR KIDS

Maatalleni pusthakaanni maruvakandi pillalu
Manasaara dhyaaninchudi rangulalona nannu

Hrudaya shuddi galawaare devuni chuchedaru

Bangaaram paralokamunaku guruthu
Pillallantivaaridhe paralokamane prabhuvu

Telupu parishuddhataku guruthu

Nalupu papqmunakuguruthu
Paapamunaaku jeethamu maranamu jqgartha

Aakupacha edugudalaku guruthu
Vaakyamu dhyaqninchi edugudaamu raarandi

Yerupu yesurakthamu guruth
Prathi papamu nundi pavithruluga cheyunu

Matalleni Pustakanni- Christian Song for Kids

Matalleni Pustakanni Telugu Lyrics

మాటల్లేని పుస్తకాన్ని మరువకండి పిల్లలు
మనసారా ధ్యానించుడి రంగులలోన నన్ను

బంగారం పరలోకమునకు గురుతు
పిల్లల్లాంటివారిదే పరలోకమనే ప్రభువు

తెలుపు పరిశుద్ధతకు గురుతు
హృదయ శుద్ధి గలవాఁరే దేవుని చూచెదరు

నలుపు పాప్క్మునకుగురుతు
పాపమునకు జీతము మరణము జెక్గర్థ

ఆకుపచ్చ ఎదుగుదలకు గురుతు
వాక్యము ధ్యక్నించి ఎదుగుదాము రారండి

ఎరుపు యేసురక్తము గురుత్
ప్రతి పాపము నుండి పవిత్రులుగా చేయును

 

తెలుగు క్రైస్తవ పిల్లల పాటలు . చాలా లోతైన మరియు మంచి పాTA. ఇది మీ పిల్లలు ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మంచి పాటలు కోసం మా వెబ్ సైట్ ను చూస్తూ ఉండండి.